Spørgsmål om køb af aktier via netbank skete efter ordre fra klageren

Sagsnummer:489/2012
Dato:20-03-2013
Ankenævn:Eva Hammerum, Anita Barbesgaard, Hans Daugaard, Peter Stig Hansen, Anita Nedergaard
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Netbank - værdipapirer
Netbank - tekniske forhold
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Spørgsmål om køb af aktier via netbank skete efter ordre fra klageren
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om et aktiekøb via netbank i september 2012 skete efter ordre fra klageren.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordea Bank, hvor han er tilmeldt Online Investering.

Af bankens regler for Online Investering gældende fra den 1. juli 2011 fremgår blandt andet:

"…

4. 1 Handelsgrænser, -modparter og -bekræftelser.

Når du tilmeldes Online Investering, fastsætter banken grænser for, hvor meget du dagligt kan købe og sælge værdipapirer for. Ønsker du højere eller lavere grænser, skal du kontakte banken, som så vil tage stilling til dit ønske. Under menupunktet Brugeroplysninger, Personligt og Opsætning kan du se, hvor meget du hver dag kan handle for.

Hvis handelsgrænsen overskrides, bliver ordren afvist.

4.2 Afvikling af handler

Når du handler værdipapirer, registreres købet eller salget i dit depot først på afviklingsdagen – som udgangspunkt 3 børsdage efter handlens udførelse, afhængig af hvilken børs du handler værdipapiret på. Betalingen bliver først hævet eller indsat på din konto på afviklingsdagen.

Til sikkerhed for betalingen tager banken pant i de værdipapirer, du køber. Er der ikke penge nok på din konto på afviklingsdagen, kan banken vælge at realisere værdipapirerne. En eventuel difference bliver hævet på din konto.

…"

Nordea Bank har oplyst, at handelsgrænsen for klagerens engagement er på 500.000 kr.

Den 26. september 2012 (onsdag) solgte klageren via Online Investering en post Danske Bank aktier for et afregningsbeløb på 88.070,04 kr. Efterfølgende blev der gennemført følgende aktiekøb:


Dato

Papir

Afregningsbeløb

27. september 2012 (torsdag)

Vestas Wind Systems aktier

89.982,39 kr.

2. oktober 2012 (tirsdag)

Coloplast

89.733,64 kr.


Efter gennemførelsen af handlerne var der efter det oplyste et overtræk på ca. 60.000 kr. på klagerens konto.

Klageren har anført, at han ikke har givet ordre om købet af Vestas-aktierne, som er gennemført uden hans viden eller samtykke. Handlen fremgik heller ikke af systemet, da han den 2. oktober 2012 købte Coloplast-aktierne. Nordea Bank har bestridt dette.

Den 4. oktober 2012 henvendte klageren sig til banken med indsigelse mod købet af Vestas-aktierne.

Den 5. oktober 2012 blev Vestas-aktierne solgt for et afregningsbeløb på 74.238,19 kr., svarende til et tab på 15.744,20 kr. (89.982,39 kr. ÷ 74.238,19 kr.).

På baggrund af en redegørelse udarbejdet af en af bankens it-medarbejdere, afviste banken klagerens indsigelser.

På en forespørgsel fra klageren om fra hvilken såkaldt IP-adresse handlerne var foretaget, tog banken forbehold om et timelønsgebyr på 750 kr. pr. påbegyndt time, hvis bankens undersøgelse måtte vise, at handlerne var foretaget fra klagerens IP-adresse.

Parternes påstande

Den 19. oktober 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank skal betale 15.744,20 kr.

Nordea Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han er 100 % sikker på, at han ikke har foretaget det omstridte køb af Vestas-aktier den 27. september 2012.

Handlen fremgik ikke af onlinesystemet, da han den 2. oktober 2012 købte Coloplast-aktierne, hvor systemet også viste, at han havde 121.000 kr. at handle for.

Han kunne først konstatere købet af Vestas-aktierne, og overtrækket på kontoen, da han den 3. oktober 2012 kl. 17 loggede sig på systemet.

Sagen bør undersøges af en uvildig instans. I den forbindelse stiller han gerne sin computer til rådighed. Det bør ikke være tilstrækkeligt, at banken undersøger sig selv.

Han har tidligere handlet Vestas-aktier, men kun under stærk overvågning og med køb og salg inden for højst to dage. I perioden omkring det omtvistede køb gav kursudviklingen ikke grundlag for noget køb – snarere tværtimod.

Ifølge bankens Hotline, som han kontaktede straks efter, at han havde konstateret handelen, ville en eventuelt handel, der oversteg indeståendet på hans depotkonto, blive afvist.

Via dagspressen er han bekendt med, at hackere som følge en svaghed i Java-systemet har haft adgang til at påvirke handler i netbank.

Nordea Bank har anført, at klageren selv tastede den omstridte ordre på køb af Vestas-aktier i Online Investering den 27. september 2012.

Klageren loggede sig på systemet den pågældende dag kl. 10.17 med sin NemID og gennemførte handlen kl. 11.52. Klageren loggede sig endvidere på systemet den 28. september 2012, og fik da vist en depotoversigt, hvor de netop indkøbte Vestas-aktier figurerede.

Banken har til brug for sagen foretaget en yderligere undersøgelse, der viser, at der blev benyttet den samme IP-adresse ved log-on både den 25., 26., 27. og 28. september 2012.

Ved bankens undersøgelser er der ikke påvist nogen form for systemfejl – tværtimod har banken systemmæssig dokumentation for, at klageren selv loggede på Online Investering med sin NemID den pågældende dag.

I en periode på syv måneder forud for den omstridte handel har klageren investeret 27 gange i Vestas-aktien for et tilsvarende beløb som den 27. september 2012.

På baggrund af det bevilgede handelslimit på 500.000 kr. pr. dag blev klagerens handler ikke afvist.

Ankenævnets bemærkninger

Nordea Bank har på baggrund af egne undersøgelser, som banken har redegjort for under sagen, konkluderet, at det omstridte køb af Vestas aktier den 27. september 2012 via Nordea Banks Online Investering skete efter ordre fra klageren. Klageren har imidlertid fastholdt, at han er 100 % sikker på, at han ikke har afgivet ordren, og at han ikke konstaterede købet før den 3. oktober 2012 kl. 17.

Ankenævnet finder herefter, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse, der ikke kan finde sted for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.