Indsigelse mod størrelse af honorarer til forvalter af investeringsandele, herunder spørgsmål om vildledning.

Sagsnummer:358/2021
Dato:05-05-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jacob Ruben Hansen, Poul Erik Jensen, Rasmus Bessing, Rasmus Eske Bruun
Klageemne: -
- I-forvaltning
Generalforsamling - spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod størrelse af honorarer til forvalter af investeringsandele, herunder spørgsmål om vildledning.
Indklagede:Brickshare Invest AIF-SIKAV
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Investeringsfonde

Indledning

Denne sag vedrører indsigelse mod størrelse af honorarer til forvalter af investeringsandele, herunder spørgsmål om vildledning.

Sagens omstændigheder

Den 15. juni 2020 indgik klageren en investeringsaftale med Brickshare Invest AIF-SIKAV (fonden) og Brickshare AIFM A/S (forvalteren), nu The Many AIFM A/S (forvalteren), om tegning af 50.000 styk andele i fondens afdeling Nordvest (afdelingen) for et beløb på i alt 49.678,65 kroner, svarende til kurs 0,993573 pr. andel.

Ved investeringsaftale af 22. juni 2020 tegnede klageren yderligere 355.549 styk andele i Nordvest for et beløb på i alt 353.263,89 kroner, svarende til kurs 0,993573 pr. andel, og ved investeringsaftale af 21. juli 2020 tegnede klageren yderligere 4.048 styk andele i Nordvest for et beløb på i alt 3.999,97 kroner, svarende til kurs 0,988134 pr. andel.

I efteråret 2019 købte afdelingen en boligudlejningsejendom for 92 millioner kroner.

Indklagede har oplyst, at købsaftalen blev underskrevet den 17. april 2019, og closing blev gennemført den 11. oktober 2019. Indklagede har videre oplyst, at ejendommen skulle have været overtaget tidligere men afventede en endelig ibrugtagningstilladelse, og som sikkerhed for eventuelle mangelskrav blev det i købsaftalen aftalt at tilbageholde to millioner kroner som led i en købesumsreguleringsmekanisme i tilfælde af, at der blev konstateret fejl og mangler i forbindelse med 1-årsgennemgangen i efteråret 2020. Da 1-årsgennemgangen ikke afslørede fejl og mangler, kunne købesummen og dermed det berettigede honorar endeligt opgøres i efteråret 2020. Udbyderhonorar (aconto) 3.000.000 kroner blev afregnet i to rater; henholdsvis 1.500.000 kroner den 26. juni 2019 og 1.500.000 kroner den 1. juli 2019. De 650.000 kroner blev afregnet den 30. november 2020, hvor købesummen endeligt kunne opgøres, jævnfør ovenfor.

Klageren har fremlagt afdelingens budget 2019-2029. Heraf fremgår blandt andet:

”…

Handelspris & finansiering

DKK

 

 

Rådgivere

450.000

 

 

Brickshare udbyderhonorar

3.000.000

 

 

Antagelser

DKK

 

Noter til antagelser

 

Andre adm. omkostninger
(% af Nettohusleje) ***

6,0%

 

*** Andre adm. omkostninger dækker
Brickshare forvalterhonorar

 

Fremskrivninger

 

 

 

 

Resultatopgørelse (DKK)

december 2019

december 2020

december 2021

 

 

 

Andre adm. omkostninger

(136,914)

(253,617)

(257,421)

 

 

 

 

Ekstraordinære omkostninger

(450.000)

-

-

Brickshare udbyderhonorar

(3.000.000)

-

-

...

             

…”

Af Vedtægter for Brickshare Invest AIF-SIKAV (fonden), vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. april 2020 og den 8. april 2021, fremgik blandt andet:

”…

Formål

§ 2 AIF-SIKAV'ens formål er efter vedtægternes bestemmelser herom fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som investeres i boligejendomme via investering i underliggende porteføljeselskaber og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, under iagttagelse af vedtægternes bestemmelser om indfrielse af andele.

Afdelinger

§ 6 …

Stk. 2 Nordvest

Afdelingen henvender sig til offentligheden og retter sig mod professionelle, semi-professionelle og detailinvestorer. Den typiske investor investerer en andel af sin formue i afdelingen med henblik på at opnå en veldiversificeret investeringsportefølje.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som har en investeringshorisont på under fem år.

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer i boligejendomme i København NV (Nordvest).

Generalforsamling

§ 15 Generalforsamlingen er AIF-SIKAV'ens højeste myndighed.

§ 16 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 6.

§ 17 …

Stk. 3 De beføjelser, som AIF-SIKAV'ens generalforsamling udøver, tilkommer en afdelings investorer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens overflytning, afvikling, fusion eller spaltning samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen.

Stk. 4 Hver investor har én stemme for hver DKK 1,00 pålydende andel. Der gælder ingen stemmeretsbegrænsning.

Stk. 6 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i § 18 nævnte tilfælde.

Stk. 7 Ingen må foretage lyd- og billedoptagelser på generalforsamlingen uden bestyrelsens udtrykkelige samtykke. Bestyrelsen kan nægte brug af øvrige elektroniske hjælpemidler, såfremt bestyrelsen skønner, at det vil forstyrre generalforsamlingens afvikling.

§ 18 Beslutning om ændring af vedtægterne og beslutning om AIF-SIKAV'ens afvikling, spaltning eller fusion, er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel af de stemmer, der er afgivet, som af den del af formuen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Administration/forvalter

§ 21 Bestyrelsen skal udpege en forvalter, som har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. Bestyrelsen kan beslutte at skifte forvalter.

Stk. 2 Forvalteren udgør AIF-SIKAV'ens daglige ledelse.

Stk. 3 Forvalteren offentliggør på AIF-SIKAV'ens og/eller forvalterens hjemmeside de oplysninger samt eventuelle væsentlige ændringer heraf, som skal stilles til rådighed for investorer i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. § 62.

Omkostninger

§ 23 Hver af AIF-SIKAV'ens afdelinger afholder sine egne omkostninger.

Stk. 2 Fællesomkostningerne ved AIF-SIKAV'ens virksomhed i et regnskabsår deles mellem afdelingerne under hensyntagen til både deres investerings- og administrationsmæssige ressourceforbrug i løbet af perioden og til deres gennemsnitlige formue i regnskabsåret. Ved fællesomkostninger forstås de af AIF-SIKAV'ens omkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger, jf. stk. 1.

Stk. 4 De samlede administrationsomkostninger i et regnskabsår, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depositar, må ikke overstige 1 % af de gennemsnitlige samlede aktiver med tillæg af rentebærende gæld (herunder porteføljeselskabers faste ejendomme og optaget realkreditgæld) under administration i regnskabsåret i hver afdeling.

Årsrapport, revision og overskud

§ 25 AIF-SIKAV'ens regnskabsår er kalenderåret. …

Stk. 3 AIF-SIKAV'en kan aflægge årsrapport og kvartalsrapporter på engelsk.

Stk. 4 Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor, der er valgt af generalforsamlingen.

…”

Af Investorinformation for Brickshare AIF-SIKAV (fonden) af 28. maj 2020 fremgik blandt andet:

”…

Vi [bestyrelsen i Brickshare AIFM A/S (forvalter)] erklærer herved, at oplysningerne i nærværende investorinformationsdokument (”Investorinformationen”) os bekendt er korrekte og indeholder de relevante oplysninger til investorerne i henhold til § 62 i bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, m.v. (”FAIF-loven”).

Omkostninger

Fonden har indgået en forvaltningsaftale med Forvalteren og Forvalter udfører Fondens administrative og investeringsmæssige opgaver som Forvalter i overensstemmelse med bilag 1, nr. 1 og 2 i FAIF-loven. Forvalterens vederlag udgør maksimalt 1% af AuM årligt i løbende honorar.

De enkelte afdelinger betaler desuden et indirekte resultatbetinget vederlag (”Placement Fee”), idet de underliggende porteføljeselskaber i de enkelte afdelinger i Fonden betaler et Placement Fee på op til 4% af købsprisen på en ejendom, når der foreligger en underskrevet købsaftale.

Der henvises til afsnittet ”Indløsningspris og betaling” for nærmere oplysninger om omkostninger forbundet med indløsning.

…”

Af Brickshare AIF-SIKAVs (fondens) årsrapport for 2020 fremgik blandt andet:

”…

Fund Nordvest

 

 

 

 

Notes

 

 

2020

2019

 

 

 

DKK

DKK

1. Administration costs

Fund-specific costs

Share of
common costs

Costs for the year

Costs for the year

Administration fee

-423,753

0

-423,753

-112,648

Other costs regarding asset management

-650,000

0

-650,000

-3,000,000

…”

 

 

 

 

Årsrapporten blev underskrevet af bestyrelsen og godkendt på generalforsamling for Brickshare Invest AIF-SIKAV (fonden), der blev afholdt den 29. april 2021. Af referatet for generalforsamlingen fremgik blandt andet:

”…

Spørgsmål

Der var i løbet af generalforsamlingen stillet flere spørgsmål fra investorerne.

Spørgsmål 3: ”Kan vi få udspecificeret forvaltningsomkostningerne for Nordvest? Hvordan er de i forhold til det budget vi investorer fik da vi indgik investeringen, og hvad skyldes afvigelserne?”

[A] oplyste, at alle forvaltningsomkostninger i 2020 var opkrævet i overensstemmelse med vedtægternes og investorinformationens begrænsninger, og at han ville vende tilbage til spørgsmålet.

Bestyrelsen indstillede herefter til, at Brickshare Invest AIF-SIKAVs reviderede årsrapport for 2020 blev godkendt.

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport med 11.173.153 fondsandele for forslaget og 508.836 imod. Af den afgivne stemmekapital stemte 95,6% af kapitalejerne for at godkende årsrapporten.

Generalforsamlingen godkendte herefter resultatdisponering for Fondens afdelinger.

Resultatdisponering for afdeling Nordvest blev godkendt med 1.154.906 fondsandele for forslaget og 19.624 imod. Af den afgivne stemmekapital stemte 98,3% af kapitalejerne for at godkende resultatdisponeringen.

Spørgsmål

[A] gennemgik Forvalters honorar model, da der havde været spørgsmål til denne. [A] oplyste, at der var tre typer af honorarer:

1) Transaktionshonorar (Placement Fee), honorar for placering af midlerne i aktiver. Efter Fondens væsentlig investorinformation, var det maksimale Placement Fee på 4% af aktivets værdi. Der var endnu ikke foretaget investeringer, hvor Forvalter havde taget 4% af aktivets værdi.

2) Formueforvaltningshonorar (Asset Management Fee), hvor Forvalter var berettiget til at tage op til 1% om året beregnet af aktivernes værdi.

3) Indløsningsgebyr på 1% af investeringens værdi.

[A] oplyste, at samtlige honorarer var i den nedre ende ift. andre alternative investeringsfonde.

Spørgsmål 4: ”I budgettet for Nordvest står at Brickshares forvalterhonorar vil være 6% af nettohuslejen. Denne står i budgettet til at være 253.000 kr. i 2020. Den faktiske udgift i dag præsenterer […] over 1 million - hvor jeg tror de 650.000 er ekstraordinære (men vil gerne have en forklaring). Der ser dog stadig ud til at være en meget stor overskridelse fra 253.000 kr. til over 400.000 kr.”

[A]: De DKK 250.000 var forvalterhonoraret, og de DKK 6[5]0.000 var den sidste del af et transaktionshonorar (Placement Fee), som betød at Forvalter kom op i nærheden af de 4% for købet af ejendommen. Forvalter har været tilbageholdene med at afkræve honorarerne, da Forvalter ville afvente at se, om tingene udviklende sig som forventet. Det gjorde de, hvorfor Forvalter opkrævede den sidste del af honoraret. Det var derfor ikke et asset management fee.

Spørgsmål 8: ”[A] siger i sit svar at Brickshare har opkrævet et asset management fee på DKK 250.000. Men mit spørgsmål gik netop på hvorfor der er opkrævet DKK 423.000 og ikke DKK 250.000. Vil [A] enten bekræfte at de DKK 423.000 er en fejl i regnskabet (og der faktisk kun er opkrævet de DKK 250.000 han lige sagde) eller forklare det meget højere fee.”

[A] bekræftede, at DKK 423.000 udgjorde et asset management fee. Dette var en rettelse af svaret på et tidligere spørgsmål.

Spørgsmål 10: ”Vil i ligeledes undlade at opkræve honorar hvor Nordvest et år performer dårligt, for eksempel grundet værdifald på ejendomsmarkedet?”

[A] oplyste, at rammerne for honorar fremgik af investoroplysningsdokumenterne, som Forvalter rettede sig efter. Forvalter havde historisk ikke været grådige og skelede også til, hvordan de enkelte afdelinger performede. [A] henviste til de øvrige fonde som pejlemærke. Fx Hovedstaden I, hvor Forvalter forsøgte at give investorerne en bedre oplevelse, end hvad de nødvendigvis havde krav på. [A] understregede, at Forvalter altid forsøgte at give den bedst mulige kundeoplevelse.

Dirigenten konstaterede, at den formelle del af dagsordenen var udtømt og hævede Generalforsamlingen.

…”

Ved investeringsaftale underskrevet af klageren den 7. maj 2021 tegnede klageren 5.373 styk andele i Nordvest for et beløb på i alt 5.680,27 kroner, svarende til kurs 1,057188 pr. andel.

Den 17. maj 2021 afholdt Brickshare AIFM A/S (forvalteren) generalforsamling, hvor det blev besluttet at skifte navn til The Many AIFM A/S (forvalteren). The Many AIFM A/S (forvalteren) har oplyst, at man fortsat har Brickshare registreret som et binavn, og at fondens navn uændret er Brickshare Invest AIF-SIKAV.

Ved investeringsaftale underskrevet af klageren den 15. juni 2021 tegnede klageren 95 styk andele i Nordvest for et beløb på i alt 99,79 kroner, svarende til kurs 1,050427 pr. andel.

Af de i alt fem investeringsaftaler mellem klageren og Brickshare Invest AIF-SIKAV (fonden) og Brickshare AIFM A/S (forvalteren) fremgik blandt andet:

”…

1.4 På vegne af Fonden har Forvalteren udarbejdet og fremsendt til Investoren følgende investormateriale, som er vedlagt denne Investeringsaftale i Bilag 1:
Dokumentet "Væsentlig investorinformation", Fondens vedtægter, Dokument med beskrivelse af investeringsprojektet, og Dokument indeholdende en beskrivelse af risici forbundne ved investeringen i Fonden og investeringsprojektet samt øvrige informationer krævet efter FAIF-lovens § 62 (§ 62-dokument).

1.5 Investor ønsker med udgangspunkt heri at investere i Fondens afdeling NORDVEST på de i denne Investeringsaftale anførte vilkår.

7.1 Investor erklærer herved, at Investor har modtaget og gennemgået dokumenterne oplistet i punkt 1.4 med tilhørende bilag og materiale, samt indhentet egen rådgivning herom, i det omfang Investor har fundet det nødvendigt, at Investor er indforstået med, at Fonden vil investere indirekte i boligejendomme, og at Fondens evne til at indfri dennes forpligtelser over for Investor afhænger af udfaldet af investeringerne heri, og at Investor er indforstået med, at investering i Afdelingen er forbundet med risiko, og at Investor vil kunne tabe hele eller betydelige dele af beløbet investeret i Afdelingen.

…”

Brickshare Invest AIF-SIKAV har under sagen blandt andet fremlagt et uddrag af forvalteraftalen mellem fonden og forvalter.

Brickshare Invest AIF-SIKAV har endvidere blandt andet fremlagt ”Væsentlig investorinformation” om afdeling Nordvest og oplyst, at dokumentet er udformet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 941 af 28. juni 2013 om form og indhold af dokumenter indeholdende væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde.

Parternes påstande

Den 20. august 2021 har klageren indgivet en klage til Ankenævnet med påstand om, at Brickshare Invest AIF-SIKAV skal tilbageføre betalt udbyderhonorar, 650.000 kroner, og administrationshonorar, 170.136 kroner (423.753-253.617=170.136).

Brickshare Invest AIF-SIKAV har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at det tiårige budget, som indklagede præsenterede for investorerne, var vildledende, idet indklagede efterfølgende betalte honorarer, der væsentligt oversteg de honorarer, der fremgik af budgettet.

Indklagede bør tilbagebetale det for meget opkrævede – både de 650.000 kroner ekstra i udbyderhonorar og de 170.136 kroner ekstra i administrationshonorar. Indklagede bør endvidere påse, at honorarerne i de ti år, budgettet løber, ikke kommer til at overstige det honorar, investorerne blev lovet i budgettet.

Misforholdet mellem budgettet og det opkrævede honorar blev forsøgt skjult for generalforsamlingen. Han fik mistanke om, at generalforsamlingen var planlangt på en måde, der havde til hensigt at isolere investorerne fra hinanden, så indklagede kunne styre, i hvilket omfang kritiske spørgsmål kom de andre investorer for øre.

Ankenævnet bør rådgive om, hvorvidt han bør kontakte Finanstilsynet vedrørende generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev optaget, så Ankenævnet eller Finanstilsynet kan prøve at få indklagede til at udlevere optagelsen.

Ved generalforsamlingen blev der præsenteret en slide med forvaltningsomkostninger for afdelingen "Nordvest" i 2020 på 1.073.753 kr. Dette stemmer med årsrapporten, hvor man kan se, at 650.000 kroner var "Other costs regarding asset management", hvilket, han har fået oplyst, var en ekstra opkrævning af udbyderhonorar, og 423.753 kroner, som var "Administration fee".

Ifølge det tiårige budget, som han fik i forbindelse med sin investering i Nordvest blev det fulde udbyderhonorar betalt i 2019. Der burde derfor ikke være betalt yderligere honorar i 2020.

Administrationshonoraret på 423.753 kroner, der blev opkrævet i 2020, oversteg både de 253.617 kroner, der var angivet i budgettet, og de 6,0 % af nettohuslejen, der ligeledes var angivet i budgettet. Han stillede spørgsmål til dette ved generalforsamlingen. De første tre gange han spurgte, blev spørgsmålene forsøgt undveget. Efterhånden som han gjorde spørgsmålene hårdere og sværere at undvige, undlod man at læse dem op men gav i stedet et vagt resume af dem. Fjerde gang han spurgte, fik han det svar, at man ikke ville forholde sig til budgettet, at det meget højere honorar ikke var i strid med vedtægterne, og direkte citeret fra [A]: "Vi føler os berettigede til at gøre det".

Budgetoverskridelsen skyldtes ikke udefrakommende forhold men alene, at forvalter med fuldt overlæg opkrævede mere i honorar end lovet i budgettet.

Indklagede undlod endvidere at informere investorerne om budgetoverskridelsen, hvilket formodentligt ikke var tilladt. I så fald vil der være risiko for, at der på investorernes bekostning opkræves for høje honorarer, uden at investorerne opdager det.

Bestyrelsen i fonden burde fungere som en ekstra beskyttelse for investorerne. Bestyrelsen kom imidlertid ikke ind på de kraftigt forhøjede honorarer til generalforsamlingen. Dette kan skyldes, at fondens og forvalters bestyrelsesmedlemmer er de samme, og at bestyrelseshonoraret betales af indklagede, hvilket tyder på en interessekonflikt.

Brickshare Invest AIF-SIKAV har anført, at forvalters honorar var i overensstemmelse med forvalteraftalen og med de investorvendte dokumenter. Klageren var endvidere bekendt med honorarernes størrelse.

Fondens afdelinger markedsføres af forvalter. Hver aktiv afdeling har en projektside, hvor investorer og andre interesserede kan finde blandt andet vedtægter, væsentlig investorinformation, og lovpligtige oplysninger. De investorvendte dokumenter sendes endvidere til investorerne på et varigt medium i forbindelse med hver enkelt investering. Alle investeringer sker via forvalters investeringsplatform derved, at investor gennemgår et digitalt investeringsflow og underskriver investeringsaftale med Nem­ID.

Klageren har fem aktive investeringer i afdeling Nordvest og bekræftede ved samtlige investeringer at have modtaget ”Investorinformation af 28. maj 2020” og ”Væsentlig investorinformation”. Klageren har således skrevet under på at have modtaget informationen om forvalters honorar og på baggrund af den fremsendte information ønsket at investere i afdeling Nordvest fem gange over en periode på 12 måneder.

Forvalter udarbejder for nye projekter også periodebudgetter, som offentliggøres på investeringsplatformen i forbindelse med lancering af en ny afdeling i fonden.

Det følger af forvalteraftalen, at forvalter er berettiget til at opkræve op til 4 % af købsprisen i placeringshonorar og op til 1 % af fondens formue i løbende forvalterhonorar. Det følger endvidere, at honorar betales efter konkret aftale mellem fonden og forvalter.

Forvalter har opkrævet 3.650.000 kroner i placeringshonorar, svarende til 3,96 % af købesummen, hvilket var fire basispunkter mindre end aftalt.

Forvalter har opkrævet fonden 423.753 kroner i forvalterhonorar svarende til 0,45 %, hvilket var 55 basispunkter mindre end det aftalte.

Placeringshonoraret og det løbende forvalterhonorar var begge i overensstemmelse med forvalteraftalen, hvorfor forvalter ikke har misligholdt forvalteraftalen. Forvalters honorar har konsekvent været lavere en det med fondens bestyrelse aftalte honorar.

Grænserne for placeringshonorarets størrelse er gengivet i både ”Investorinformation af 28. maj 2020” og ”Væsentlig investorinformation” og offentliggjort for investorerne forud for tegning af andele, ligesom investorerne har fået tilsendt de pågældende investorvendte dokumenter.  

Placeringshonoraret blev fordelt på en række opkrævninger efter aftale med fondens bestyrelse, jævnfør forvaltningsaftalens punkt 5.1.

Budgettet indeholdt forventninger til driften og var ikke bindende for hverken fonden eller forvalter. Det følger af budgettets natur, at et budget indeholder antagelser til driften, og at den faktiske drift enten kan følge budget, eller være over/under budgettet afhængig af, hvorledes virkeligheden arter sig.

Afdeling Nordvests egenkapitalforrentning var i 2020 2,5 % over budget, og investorerne modtog i 2020 3,7 % i udbytte på deres investeringer mod budgetterede 3,2 %.

Vederlaget til fondens bestyrelse afholdes af forvalter. Der er tale om et symbolsk beløb, som i 2020 i alt udgjorde under 10.000 kroner. Personsammenfaldet i fonden og forvalters bestyrelse skyldes mangel på kandidater.

Forvalter er ikke længere i besiddelse af optagelser fra generalforsamlingen. Optagelserne blev ikke gemt, fordi der manglede udtrykkeligt samtykke i henhold til vedtægterne § 17, stk. 7.

 Ankenævnets bemærkninger

I 2020 og 2021 tegnede klageren investeringsandele i Brickshare Invest AIF-SIKAV (fonden) afdeling Nordvest. Afdelingen ejede en udlejningsejendom, som i 2019 var købt for 92 millioner kroner.

Klageren har gjort indsigelse mod de honorarer, som indklagede i 2020 betalte til fondens forvalter, tidligere Brickshare AIFM A/S nu The Many AIFM A/S. Honorarerne fremgik af årsrapport for 2020, som blev vedtaget på indklagedes generalforsamling, som blev afholdt den 29. april 2021.

Det fremgår af § 62 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv., at en forvalter skal stille visse oplysninger til rådighed inden investorerne investere i den alternative investeringsfond. Herunder skal oplysningerne efter § 62, nr. 17, indeholde en beskrivelse af alle gebyrer og omkostninger med angivelse af de maksimale beløb, som direkte eller indirekte afholdes af investorerne.

I det foreliggende tilfælde er oplysningerne efter § 62, nr. 17, givet i Investorinformation for Brickshare AIF-Sikav (fonden) af 28. maj 2000, hvoraf det fremgår blandt andet, at ”Forvalterens vederlag udgør maksimalt 1% af AuM årligt i løbende honorar” og at ”Fonden betaler et Placement Fee på op til 4% af købsprisen på en ejendom, når der foreligger en købsaftale”.

Indklagede betalte i 2020 423.753 kr. i administrationsomkostninger. Beløbet oversteg ikke 1 % af afdelingens aktiver, jævnfør Investorinformationen og afdelingens vedtægter § 23, stk. 4. Indklagede betalte i 2019 udbyderhonorar på 3.000.000 kroner og i 2020 yderligere udbyderhonorar på 650.000 kr. Det samlede beløb på 3.650.000 kroner oversteg ikke 4 % af købesummen for afdelingens ejendom, jævnfør Investorinformation for Brickshare AIF-SIKAV (fonden) af 28. maj 2020.

Ankenævnet finder, at administrationsomkostninger og udbyderhonorar var i overensstemmelse med aftalegrundlaget for investeringsandelene og har ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes betaling af dem. Det kan ikke føre til en anden vurdering, at størrelsen af købesummen for ejendommen og dermed maksimum for udbyderhonoraret var kendt, da budgettet for 2019 - 2020 og årsrapporten for 2019 forelå. Det bemærkes endvidere, at de anførte beløb i budgettet ikke kan anses for en tilsikring af et bestemt investeringsforløb.

Da der heller ikke er grundlag for at anse vedtagelserne på generalforsamlingen for ugyldige, får klageren ikke medhold i klagen.

Ankenævnet bemærker, at det ikke kan rådgive klageren om en eventuel henvendelse til Finanstilsynet.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.