Indsigelse mod betalingstransaktioner

Sagsnummer:95/2001
Dato:26-09-2001
Ankenævn:John Mosegaard, Lisbeth Baastrup, Mette Frøland, Karen Frøsig, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Indsigelse mod betalingstransaktioner
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens indsigelser mod tre betalingstransaktioner, som under klagerens ophold i Spanien blev gennemført med klagerens Visa/dankort.

Sagens omstændigheder.

Den 5. oktober 2000 underskrev klageren hos indklagede en indsigelsblanket om tre betalingstransaktioner, der var gennemført med klagerens Visa/dankort. Klagerens indsigelse var, at notabeløbene ikke stemte med de afregnede beløb. Betalingerne var sket til henholdsvis en stripteaseklub og en bar, som klageren havde besøgt under et ophold i på Gran Canaria. Betalingstransaktionerne, som klageren gjorde indsigelse imod var følgende:

Dato

Tid

Beløb i ESP

Beløb i DKK

27.09.2000

00.16

240.000

10.871,76

27.09.2000

00.42

45.000

2.038,46

01.10.2000

05.55

210.000

9.504,18

495.000

22.414,40Under sagen er der fremlagt kopi af notaerne for betalingstransaktionerne, der fremstår som underskrevet af klageren.

Af klagerens beskrivelse af hændelsesforløbet udarbejdet den 5. oktober 2000 fremgår følgende:

"Jeg går den 27.9. på bar Bailarina, på Gran Canaria, der betaler jeg 2 gange med mit Visa/dankort, beløbene som jeg betaler er: ESP 4.000 og ESP 5.000. Jeg lægger mærke til at notaen på ESP 4.000 er rettet til ESP 40.000 da jeg får den af bartenderen. Jeg gør indsigelse til bartenderen som tager min nota, og ikke senere vil udlevere den. Jeg går ud på gaden og tilkalder politiet men p.g.a. sprogproblemer foretager de sig ikke noget.

Jeg prøver selv at kontakte baren igen den 1.10. for at få refunderet det beløb fra ESP 4.000 til ESP 40.000 som jeg ved de har rettet i min nota - jeg bliver henvist til en bar der ligger på den anden side af gaden, hvor bartenderen også skulle arbejde mens jeg ventede bruger jeg mit kort på ESP 10.000.

Jeg bliver ringet op af min mor d. 3.10 som fortæller at der er overtræk på min konto, ved hjælp af guiden anmelder jeg til politiet hvad der er sket.

Spansk politirapport vedlægges."

Under sagen er der fremlagt kopi af politirapporten, som er dateret den 3. oktober 2000. Ifølge en af indklagede udarbejdet ikke-autoriseret oversættelse fremgår følgende af rapporten:

"….. at klageren på denne stripteaseklub først drak en flaske mousserende vin, som han betalte kontant med 4.000 ESP.

Herefter drak klageren endnu en flaske mousserende vin, hvorefter de ansatte efter det oplyste bad om hans Visa/dankort, hvilket de fik udleveret. Tjeneren vendte herefter tilbage med et stykke "ubeskrevet papir" (jf. politirapporten), som klageren underskrev.

Klageren fik en tredje flaske mousserende vin og underskrev endnu et stykke "ubeskrevet papir".

Senere konstaterede klageren, at der på det stykke papir, han havde underskrevet anden gang, stod 40.000 ESP og ikke 4.000 ESP. Klageren udbad sig derfor en forklaring af tjenerne, som sagde, at betalingen var korrekt.

De ansatte tog herefter kopierne af de ubeskrevne papirer fra klageren, som forlod stedet og søgte hjælp hos nogle politimænd. Disse bad ham afgive forklaring den efterfølgende dag.

I dag (politirapporten er skrevet den 3. oktober 2000) har klageren fået oplyst af sin mor, at der er blevet trukket 198.000 ESP og 220.000 ESP på kontoen. Klageren konstaterede, at de ansatte har haft mulighed for at misbruge hans kort i det tidsrum, hvor det har været i deres besiddelse og trukket de ovenfor angivne beløb.

Den første, der var besiddelse af Visa/dankort, var en ung mand på et par og tyve år, og anden gang var det en mand på ca. 35. Klageren kunne ikke give yderligere oplysninger om disse personer, men var sikker på, at han ville kunne genkende dem."

På baggrund af klagerens indsigelser blev sagen undersøgt af PBS, som ikke fandt tilstrækkeligt grundlag for at betragte betalingstransaktionerne som værende gennemført uretmæssigt.

Parternes påstande.

Den 12. marts 2001 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbageføre betalingstransaktionerne.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har henholdt sig til de under sagen fremlagte bilag, herunder hans beskrivelse af hændelsesforløbet af 5. oktober 2000 og politirapporten.

Indklagede har anført, at klagerens Visa/dankort blev anvendt ved alle tre transaktioner, som er gennemført ved brug af en teleterminal, hvor kortet aflæses elektronisk, og kunden efterfølgende påfører sin underskrift på en papirnota.

Der er ikke tale om uberettiget anvendelse af kortet. Klageren har i hele perioden været i besiddelse af Visa/dankortet, og klageren har selv underskrevet notaerne.

Notaerne er på henholdsvis 240.000 ESP, 45.000 ESP og 210.000 ESP, og klageren var selv nærmest til at sammenligne størrelsen af notabeløbene med det, han havde købt for. Klageren burde endvidere have sikret sig en kopi af notaerne.

Der er ikke overensstemmelse mellem klagerens forklaring til politirapporten om de enkelte notabeløb og de faktisk gennemførte transaktioner. Der er således ikke gennemført nogen transaktion på 40.000 ESP. Klagerens oplysninger om moderens henvendelse til ham om overtrækket stemmer heller ikke overens med de faktisk gennemførte transaktioner, idet der ikke er gennemført transaktioner på 198.000 ESP eller 220.000 ESP.

An­ke­næv­nets bemærkninger og konklusion.

Det må lægges til grund, at de omhandlede betalinger er foretaget under anvendelse af klagerens Visa/dankort, og der er efter det foreliggende ikke grundlag for at fastslå, at transaktionerne er gennemført uretmæssigt.

Det bemærkes, at klageren overfor Ankenævnet ikke har gjort gældende, at de pågældende notaer ikke er underskrevet af ham.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.