Klage vedrørende overførsel af engagement med personligt ejet erhvervsvirksomhed til andet pengeinstitut. Krav om udlevering af kontooplysninger.

Sagsnummer:287/2022
Dato:23-02-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Christina B. Konge, Karin Sønderbæk, Jacob Ruben Hansen og Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Overførsel - øvrige spørgsmål
Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Ledetekst:Klage vedrørende overførsel af engagement med personligt ejet erhvervsvirksomhed til andet pengeinstitut. Krav om udlevering af kontooplysninger.
Indklagede:Merkur Andelskasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod bankens håndtering af overførsel af hans personligt ejede virksomheds engagement i andelskassen til andet pengeinstitut, herunder indsigelse mod manglende adgang til kontooplysninger efter overførslen. 

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Merkur Andelskasse. Klageren drev en personligt ejet landbrugsvirksomhed, der havde en erhvervskredit i andelskassen, konto -670. Til kontoen var knyttet et kreditkort, og klageren havde netbankadgang.

Klageren havde desuden et depot i andelskassen, hvori der stod nogle andele. Andelskassen har oplyst, at depotet var oprettet i klagerens navn og CPR-nummer.

I foråret 2022 ønskede klageren at flytte sit engagement hos andelskassen til et andet pengeinstitut. Klageren har oplyst, at det nye pengeinstitut sendte en overførselsanmodning til andelskassen den 1. maj 2022.

Andelskassen har oplyst, at den først modtog en overførselsanmodning den 16. maj 2022, og at det modtagende pengeinstitut klarmeldte samme dag, hvorfor klagerens kreditkort og netbankadgang blev spærret. Andelskassen har fremlagt en systemlog, hvoraf blandt andet fremgår, at overførslen blev oprettet i systemet den 16. maj 2022.

Andelskassen har oplyst, at den rettede henvendelse til modtagende pengeinstitut den 24. maj 2022, da det ikke fremgik af den oprindelige overførselsanmodning, hvad der skulle ske med depotet og andelene deri. Det modtagende pengeinstitut svarede den 30. maj 2022, at andelene skulle sælges, og andelskassen satte dem straks til salg.

Andelene blev solgt den 15. juni 2022, og provenuet indsat på konto -670.

Den 16. juni 2022 blev konto -670 lukket og indeståendet overført til klagerens nye pengeinstitut.

Ved e-mail af 25. juni 2022 bad klageren andelskassen om at udlæse og sende kontobevægelserne på konto -670 i perioden 1. januar 2022 til 16. juni 2022 som CSV-fil, eftersom andelskassen havde lukket for netbankadgangen seks uger inden selve lukningen af kontoen den 16. juni 2022.

Andelskassen svarede ved e-mail af 29. juni 2022, at det kun kunne ske ved en manuel proces, og at andelskassen ville beregne sig en timepris på 1.250 kr. pr. påbegyndt time.

Klageren var ikke tilfreds med andelskassens svar og krævede at få filen uden beregning.

Af andelskassens prisliste gældende pr. 1. august 2022 fremgår, at andelskassens timesats for søgning i gammelt materiale er 1.250 kr.

Parternes påstande

Den 25. juli 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Merkur Andelskasse principalt uden beregning skal udlæse CSV-filen for konto -670, subsidiært skal erstatte de meromkostninger, han får ved alternativ indberetning.

Klageren ønsker herunder Ankenævnets stillingtagen til:

  1. er det afgivende eller modtagende pengeinstitut, der har pligt til at varsle lukning af netbank og kreditkort i afgivende pengeinstitut,
  2. har et pengeinstituttet ret til at forhale overførsel af konto på grund af andele, der skal sælges først,
  3. har et pengeinstitut ret til at nægte adgang til betalte serviceydelser

Merkur Andelskasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at andelskassen lukkede for hans kreditkort og netbankadgang uden advarsel til trods for, at han aldrig har haft overtræk eller i øvrigt misligholdt sit kundeforhold. Den uvarslede lukning af kreditkortet og netbankadgangen kan ikke være modtagende pengeinstituts fejl. Han mener ikke, at det kan være rigtigt, at andelskassen uvarslet kunne lukke for hans serviceydelser, som han fortsat skulle betale for indtil konto -670 blev lukket. Andelskassen burde i det mindste have varslet spærringen til ham. Kvartalsvis omkostningsbidrag på 600 kr. til andelskassen blev betalt den 1. april 2022.

Han bad andelskassen om at udlæse CSV-filen, da han havde brug for den i forbindelse med hans automatiserede regnskabsprogram. Banken afskar ham fra selv at finde oplysningerne, da den lukkede for hans adgang til netbank seks uger før kontoen blev lukket. Det ville maksimalt tage fem minutter at finde oplysningerne.

Alternativt til at udlæse filen foreslog han andelskassen, at den midlertidigt skulle genåbne hans adgang til netbanken, så han selv kunne finde oplysningerne. Det ville andelskassen imidlertid have betaling for. Banken svarede ikke på hans efterfølgende e-mails og telefonopkald.

Hans daværende rådgiver i andelskassen skrev den 2. maj 2022, at ”Så snart du har solgt dine andele og opgjort din sidste konto, bliver du ikke længere trukket for nogle gebyrer." Samme dag anmodede han om salg af sine andele. De blev dog først solgt seks uger senere, den 15. juni 2022, hvorefter kontoen blev lukket den 16. juni 2022. I en periode på fire uger kunne han ikke gøre brug af hverken sit kreditkort eller netbank, som andelskassen samtidig opkrævede betaling for. Dette uden der var tale om mislighold fra hans side. I perioden har der været flere bevægelser på kontoen, blandt andet alle PBS-overførsler.

Merkur Andelskasse har anført, at den ikke begik ansvarspådragende fejl i forbindelse med overførslen af klagerens engagement. Den er derfor hverken forpligtet til at udlæse en CSV-fil med kontooplysninger til klageren eller til at erstatte eventuelle meromkostninger i forbindelse med klagerens alternative indberetning. 

Overførselsanmodninger behandles i et fælles IT-system, kaldet DEO, hvor afgivende og modtagende pengeinstitut udveksler den nødvendige information. Processen afsluttes med, at selve overførslen gennemføres. Hele processen er automatiseret mest muligt, ikke mindst for at afkorte ventetiden for kunderne.

DEO-systemet virker sådan, at når det modtagende pengeinstitut har klarmeldt, spærres kort og netbank automatisk hos afgivende pengeinstitut. Dette skete den 16. maj 2022. Siden denne dag har andelskassen ikke hævet nogen gebyrer på kontoen.

Spærringen var altså ikke initieret af andelskassen, men af det modtagende pengeinstitut. Spærringen havde derfor ikke noget at gøre med eksempelvis overtræk.

Det er det modtagende pengeinstitut, der gennem sin rådgivning skal sikre sig, at kunden ikke længere har brug for eksempelvis kort eller netbank i det afgivende institut, herunder også sørge for at overføre mest muligt af et eventuelt indestående til de nye konti. De problemer, som klageren fremhæver, kunne alle være løst, hvis modtagende pengeinstitut havde givet korrekt rådgivning.

Andelskassen måtte henvende sig til modtagende pengeinstitut, da det ikke havde oplyst, hvad der skulle ske med depotet og andelene deri. Andelskassen satte herefter uden ophold andelene til salg, og de blev handlet hurtigst muligt. Salg af andele forudsætter, at der er købere til disse. Derfor kan det tidsmæssigt variere lidt, hvor lang tid det tager at sælge andele.

DEO-systemet håndterer kundens engagement samlet, det vil sige, at alle forhold skal være afklaret, før overførsel sker.

Overførsler via Betalingsservice ”trækkes” af modtagende pengeinstitut, så de fremover debiteres på konti hos denne. Det sker samlet, og andelskassen kunne ikke påvirke tidspunktet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har fremsat krav om udlevering af en CSV-fil med kontooplysninger for konto -670 til brug for indberetning af regnskab for klagerens personligt ejede landbrugsvirksomhed, alternativt krav om betaling af erstatning for klagerens meromkostninger ved alternativ indberetning af landbrugsvirksomhedens regnskab.

Denne del af klagen angår således et erhvervsmæssigt kundeforhold, hvor kontooplysningerne på erhvervskreditten på konto -670 skulle bruges til indberetning af et virksomhedsregnskab. Klagen adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold, og Ankenævnet finder, at klagen falder uden for Ankenævnets kompetence, jf. § 2, stk. 3 og 4, i nævnets vedtægter. Ankenævnet kan derfor ikke behandle denne del af klagen.

Ankenævnet finder ikke, at andelskassen har begået fejl ved engagementsoverførslen, herunder i forbindelse med salget af andelene fra klagerens depot. Klageren får derfor ikke medhold i denne del af klagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle den del af klagen, der vedrører konto -670 og klagerens personligt ejede virksomhed.

Klageren får ikke medhold i den del af klagen, der vedrører andelskassens salg af andelene.