Indsigelse mod pengeinstituts opkrævning af kurtage og kurs-tillæg i forbindelse med obligationsindfrielse af et rentetilpas-ningslån.

Sagsnummer:154/2021
Dato:20-12-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Realkreditbelåning - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod pengeinstituts opkrævning af kurtage og kurs-tillæg i forbindelse med obligationsindfrielse af et rentetilpas-ningslån.
Indklagede:Djurslands Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod Djurslands Banks opkrævning af kurtage og kurstillæg i forbindelse med obligationsindfrielse af et rentetilpasningslån.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Djurslands Bank, hvor han havde en konto og netbankadgang. Klageren var en såkaldt ”VærdiPlus kunde”.

I forbindelse med at klageren havde solgt sit hus pr. 1. november 2020, bad han banken om at indfri et inkonvertibelt rentetilpasningslån (F5) optaget hos Totalkredit. Aftalen blev i første omgang indgået mundtligt og blev bekræftet af klageren ved en mail af 21. september 2020 til banken. Klageren underskrev endvidere ”Aftale om ekspedition af boligsalg/Indfrielse af lån” (aftalen) elektronisk. Af aftalen fremgik blandt andet:

Eksisterende lån og pantebreve

Totalkredit, 1.675.000 kr., restgæld 1.675.000 kr.

 Realkreditpantebrev – variabel rente.

Pantet skal obligationsindfries.

Kursfastsættelsespolitik

Banken har fastsat kursen på de bagvedliggende obligationer, og bankens kursfastsættelsespolitik er beskrevet nedenfor.

Omkostninger i sagen

028 Lånesag prioriteret ejendom

3.000,00 kr.

737 Rabat

÷ 1.500,00 kr.

I alt

1.500,00 kr.

Særlige rådgivningspunkter er drøftet

Orientering om bankens priser og lånetyper.

…”

Af aftalens side 3 fremgik følgende:

Kursfastsættelse ved udbetaling eller indfrielse af realkreditlån

  1. Kurtage, omkostninger m.m.

I forbindelse med udbetaling eller indfrielse af et lån beregner Djurslands Bank en omkostning kaldet kurtage.

Kursen beregnes som en promillesats af kursværdien. Kurtagesatsen afhænger af, om der er tale om udbetaling eller indfrielse af lån, og om der er indgået en kurskontrakt.

Kurtagesatser m.m. fremgår af Djurslands Banks prisbog, der er tilgængelig på www.djurslandsbank.dk.

…”

Af en låneafregning af 28. oktober 2020 til klageren fremgik blandt andet, at banken den 28. oktober 2020 havde fastsat kursen på obligationerne, og at dette var sket ved køb af obligationer på nominelt 1.646,574,54 kr. til en spotkurs på 102,5160000 svarende til en kursværdi på 1.688.002,36 kr. Hertil kom kurstillæg 0,2000 point på 3.293,15 kr. og kurtage 1,50 0/00 af 1.691.295,50 kr., hvorved omkostningerne udgjorde i alt 5.830,09 kr.

Klageren gjorde efterfølgende indsigelse mod bankens beregning af kurstillæg og kurtage på i alt 5.830,09 kr., idet han anførte, at disse omkostninger ikke var aftalt i forbindelse med indgåelsen af aftalen om indfrielse af hans realkreditlån.

Banken fastholdt, at den var berettiget til at beregne sig kurstillæg og kurtage på i alt 5.830,09 kr.

Parternes påstande

Den 26. marts 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Djurslands Bank skal betale 5.830,09 kr.

Djurslands Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken har opkrævet 5.830,09 kr. mere end aftalt i forbindelse med indfrielse af hans reakreditlån.

I aftalen står det klart under ”Omkostninger i sagen”, at disse udgør i alt 1.500 kr. Når kursskæring og kurtage ikke er nævnt, er banken ikke berettiget til at opkræve disse omkostninger. Det er banken, der har formuleret aftalen, og det er derfor banken, der har ansvaret for, at aftalen indeholder alle relevante oplysninger.

 

Selv om banken i aftalen anførte, at omkostningerne udgjorde 1.500 kr., var de reelle omkostninger 7.330,09 kr., dvs. at de var ca. fem gange større.

Formuleringen i aftalen om kurtage opfylder ikke betingelserne i markedsføringslovens § 13, og der står intet i aftalen om kursskæring, hvilket ligeledes er i strid med bestemmelen i markedsføringslovens § 13.

Det bestrides, at kurtage og kursskæring er en del af prisen på obligationerne. Prisen på obligationerne er ”spotkursen” uden kursskæring og uden kurtage.

Det bestrides endvidere, at han er blevet orienteret om bankens priser som anført i aftalen under ”Særlige rådgivningspunkter er drøftet”, idet al kommunikation er foregået på skrift. 

Djurslands Bank har blandt andet anført, at banken i forbindelse med ekspedition af obligationsindfrielsen af klagerens rentetilpasningslån har opkrævet det aftalte gebyr. Lånet er indfriet som aftalt med de omkostninger, der er forbundet med erhvervelse af de obligationer, som er en forudsætning for en obligationsindfrielse. Aftalen blev i første omgang indgået mundtligt og blev efterfølgende dokumenteret i ”Aftale om ekspedition af boligsalg/indfrielse af lån” (aftalen).

Det fremgår af aftalen, at bankens gebyr for ekspedition af sagen udgør 1.500 kr. Dette er i overensstemmelse med afsnit 2 i bankens prisbog om ”Realkredit”.

Det fremgår ligeledes af aftalen, at klageren har modtaget orientering om bankens priser, og det fremgår af aftalens side tre, at banken beregner sig kurtage mv. i forbindelse med indfrielse af et lån, og at kurtage m.m. fremgår af bankens prisbog, der er tilgængelig på bankens hjemmeside.

Af afsnit 4.2 i bankens prisbog fremgår, at banken ved handel med obligationer noteret på Københavns Fondsbørs til en kursværdi indtil 3.000.000 kr. beregner sig kurtage på 0,15 %, minimum 175 kr. og maksimum 3.000 kr. Det fremgår endvidere, at banken, når der købes obligationer, beregner sig et tillæg til kursen på maksimum 0,2 kurspoint.

Aftalen er i overensstemmelse med bestemmelsen i § 10 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit, hvoraf fremgår, at en boligkreditgiver eller boligkreditformidler skal indgå eller bekræfte alle væsentlige aftaler med låntagere i papirformat eller på andet varigt medium. En aftale skal indeholde en beskrivelse af parternes væsentlige rettigheder og pligter samt af de finansielle ydelser, der er omfattet af aftalen. Af bestemmelsens stk. 2 fremgår, at vilkår, der indgår i aftalen, kan fremgå ved en henvisning til separate dokumenter, herunder en boligkreditgivers eller boligformidlers almindelige forretningsbetingelser.

Klageren har tidligere obligationsindfriet rentetilpasningslån gennem banken, og på trods af, at klageren har et omfattende kendskab til de omkostninger, der er forbundet med obligationsindfrielse af rentetilpasningslån, blander han i denne sag gebyret for ekspedition af sagen sammen med de omkostninger, som er en del af prisen på den vare, som klageren har bedt banken om at erhverve. 

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Djurslands Bank. I forbindelse med at klageren havde solgt sit hus pr. 1. november 2020, bad han banken om at indfri et inkonvertibelt rentetilpasningslån (F5) optaget hos Totalkredit. Aftalen blev i første omgang indgået mundligt og blev bekræftet af klageren ved en mail af 21. september 2020 til banken.

Klageren underskrev endvidere ”Aftale om ekspedition af boligsalg/Indfrielse af lån” (aftalen) elektronisk, hvoraf fremgik, at pantebrevet skulle obligationsindfries.

Klageren har anført, at det fremgik af aftalen, at omkostninger i sagen udgjorde i alt 1.500 kr., og at banken har opkrævet i alt 5.830,09 kr. mere end aftalt i forbindelse med indfrielse af hans reakreditlån. Når kursskæring og kurtage ikke er nævnt i aftalen, er banken ikke berettiget til at opkræve disse omkostninger.

Ankenævnet finder, at det fremgik af aftalen, der henviste til bankens prisbog, at banken, ud over et ekspeditionsgebyr på 1.500 kr., ved køb af obligationer beregnede sig et tillæg til kursen på maksimum 0,2 kurspoint og kurtage på 1,5 0/00 (0,15 %). Ankenævnet finder på denne baggrund, at banken var berettiget til at opkræve disse omkostninger i forbindelse med indfrielsen af klagerens rentetilpasningslån.

Ankenævnet finder endvidere ikke, at omkostningerne kan tilsidesættes som urimelige.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen. 

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.