Klage over Danmarks Nationalbank afvist.

Sagsnummer:100/2005
Dato:15-09-2005
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Karen Frøsig, Lotte Aakjær Jensen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Klage over Danmarks Nationalbank afvist.
Indklagede:Danmarks Nationalbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører Ankenævnets kompetence med hensyn til Danmarks Nationalbank.

Sagens omstændigheder.

Klageren var indtil udgangen af maj 2002 ansat i Danmarks Nationalbank.

Den 5. april 2005 indgav klageren klage over indklagede, Danmarks Nationalbank. Klagen vedrører et økonomisk mellemværende mellem klageren og indklagede.

Ved skrivelse af 5. april 2005 afviste sekretariatet klagen. Sekretariatet anførte som begrundelse herfor, at selv om Ankenævnet efter sine vedtægters § 2, stk. 1, behandler over danske pengeinstitutter, kan Ankenævnet ikke behandle klager over indklagede, der ikke i den forstand anses som et pengeinstitut, da indklagede ikke er omfattet af lov om finansiel virksomhed og den lovgivning, der i øvrigt regulerer pengeinstitutters forhold.

Indklagede har oplyst, at klageren i 1997 fik bevilget en kassekredit på 75.000 kr. Da klageren fratrådte, forfaldt gælden til indfrielse. Klageren var ikke i stand til at betale, hvorfor kreditten blev omlagt til et lån med aftalt afvikling.

Under sagen er fremlagt en erklæring underskrevet af klageren den 2. september angiveligt 2002, hvorefter klageren anmodede om, at en livsforsikringspolice blev ophævet snarest muligt og således at 24.000 kr. skulle overføres til en konto hos indklagede og restbeløbet udbetales kontant.

Ved skrivelse af 3. september 2002 fremsendte indklagede erklæringen fra klageren til klagerens pensionsselskab og anmodede om overførsel af 24.000 kr.

Ved skrivelse af 1. november 2002 meddelte indklagede klageren, at man havde konstateret, at han ikke havde betalt oktober ydelsen for lånet fuldt ud, hvorfor lånet måtte anses for misligholdt og forfaldent til fuld indfrielse. Indklagede opgjorde gælden til 48.647,21 kr. Af klagerens skrivelse af 7. november 2002 fremgår med henvisning til indklagedes skrivelse af 1. s.m., at klageren var "helt enige i Deres bemærkninger".

Indklagede har oplyst, at klageren i forbindelse med inkassobehandlingen underskrev en insolvenserklæring, hvorfor man frafaldt sagens indbringelse for fogedretten. Siden september 2003 har klageren indbetalt 100 kr. månedligt. Man har senest tilbudt klageren, at han mod betaling af 5.000 kr. vil være frigjort, alternativt fortsætte med betaling af 100 kr. månedligt og nulstilling af renten.

Klageren har ved skrivelse modtaget i sekretariatet den 7. april 2005 indbragt sekretariatets afvisning for Ankenævnet med påstand om, at klagen realitetsbehandles.

Parternes påstande.

Ankenævnet forstår klagerens påstand således, at klageren ønsker indklagede tilpligtet at anerkende, at ophævelsen af pensionsordningen skete med urette.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede for sine ansatte fører almindelige bankkonti som f.eks. pensionskonti, omprioriteringskonti.

Ankenævnet bør derfor kunne behandle en klage over indklagede.

Under anvendelse af fysisk tvang underskrev han anmodningen om ophævelse af pensionsordningen.

Indklagede har anført, at Nationalbanken ikke er et traditionelt pengeinstitut og ikke er omfattet af den lovgivning, der regulerer pengeinstitutters forhold. Banken er organiseret som en selvejende institution og oprettet ved særlig lov.

Banken har private kundeforhold med ansatte i banken.

Såfremt Ankenævnet ud fra en analogislutning til begrebet pengeinstitutter i Ankenævnets vedtægter mener, at Ankenævnet har kompetence til at behandle den konkrete klage, har banken ikke indvendinger herimod.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

3 medlemmer - John Mosegaard, Karen Frøsig og Erik Sevaldsen - udtaler:

Af de af sekretariatet anførte grunde tiltræder vi, at Ankenævnet ikke har kompetence til at behandle en klage over indklagede, Danmarks Nationalbank.

2 medlemmer - Lotte Aakjær Jensen og Hans Daugaard - udtaler:

Vi lægger til grund, at ansatte i Danmarks Nationalbank i banken har mulighed for at oprette bankkonti, herunder opnå lån/kredit. Vi finder herefter, at Ankenævnets kompetence også omfatter klager over sådanne private kundeforhold.

Det må anses for godtgjort, at klageren med indklagede indgik aftale om, at 24.000 kr. fra klagerens ophævede livsforsikring skulle anvendes til nedbringelse af gælden til indklagede. Der er ikke holdepunkter for at antage, at klagerens anmodning om ophævelse af livsforsikringen blev fremkaldt under omstændigheder som anført af klageren.

Vi stemmer derfor for, at klagen ikke tages til følge.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.