Indsigelse mod at hæfte for lån. Misbrug af Nemid. Falsk. Nemkonto overflyttet til tredjemands konto i andet pengeinstitut.

Sagsnummer:431/2019
Dato:08-06-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Michael Reved, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn.
Klageemne:Udlån - hæftelse
Netbank - øvrige spørgsmål
N - Nemkonto
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse mod at hæfte for lån. Misbrug af Nemid. Falsk. Nemkonto overflyttet til tredjemands konto i andet pengeinstitut.
Indklagede:Ekspres Bank og Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod at hæfte for et lån i Ekspres Bank, der blev optaget med klagerens Nemid og mod, at hans Nemkonto blev flyttet til tredjemands konto hos Nykredit Bank, hvorpå lånebeløbet samt klagerens løn og pension blev indsat.

Sagens omstændigheder

Den 6. september 2018 blev der med klagerens Nemid optaget et lån på 15.000 kr. i Ekspres Bank. Låneansøgningen blev modtaget hos Ekspres Bank den 6. september 2018 kl. 15.30. Låneaftalen blev underskrevet med klagerens Nemid samme dag kl. 15.47.

Klageren havde en Nemkonto i pengeinstituttet P. Den 6. september 2018 blev en konto hos Nykredit Bank, der via Lunar Way var oprettet med tredjemand, T, som kontohaver, registreret som klagerens Nemkonto i stedet for kontoen hos P. Lånet blev udbetalt til Nemkontoen hos Nykredit Bank, hvorfra beløbet blev hævet.

Den 1. oktober 2018 indgav klageren en anmeldelse til politiet om databedrageri begået den 6. september 2018.

Den 21. oktober 2018 sendte Ekspres Bank et indbetalingskort til klageren via e-Boks.

Klageren gjorde indsigelse over for Ekspres Bank, som imidlertid fastholdt, at klageren hæftede for lånet. Den 30. november 2018 indfriede klageren lånet ved betaling af 17.106,81 kr. til Ekspres Bank.

Klageren har oplyst følgende om forløbet:

”…

Jeg fik d. 6[.] september 2018 et opkald fra en mand der udgav sig for, at være fra […] kommune som er den kommune jeg bor i.

Manden præsenterede sig som […] (SR) og sagde, at jeg havde for høj trækprocent og derfor skulle have penge tilbage (ca. 4000 kr.) SR kunne ydermere korrekt gengive mit nøglekortnummer og bad mig derefter om, at sende et billede af hans nøglekort for, at verificere kortet var det samme, hvilket jeg i god tro gjorde.

Nummeret der blev ringet fra er […]

Nummeret jeg skulle sende billedet til er […]

Under samtalen mistænker jeg, at der er tale om svindel da SR fortæller, at pengene ikke umiddelbart kan udbetales og spørger om jeg har en ven hvortil pengene kan udbetales. Da jeg siger nej til det afsluttes samtalen.

Jeg kontakter NemID dagen efter (d. 7/9) og får dem til, at spærre nøglekortet og beskeden derfra er, at de ikke kan se uregelmæssigheder ift. brug af nøglekortet.

Jeg tager sammen med min hjemmevejleder på Borgerservice mandag d. 10/9 for, at få et nyt nøglekort.

28. september kontakter jeg min hjemmevejleder da jeg ikke har modtaget min pension samt min løn. Jeg kontakter selv min bank som fortæller mig, at der er oprettet en ny NemKonto i en anden bank hvilket automatisk deaktiverer min oprindelige NemKonto i egen bank.

Hjemmevejleder og jeg ringer i fællesskab til lønningsafdelingen i […] kommune som kan fortælle, at pengene er udbetalt som vanligt, men til et andet kontonummer tilhørende Nykredit bank i København.

Der ringes derefter til Nykredit bank som oplyser, at kontonummeret tilhører onlinebanken Lunarway.

Da der ringes til Lunarway kan rådgiveren der tales med se, at der er gået beløb ind på det angivne kontonummer svarende til de beløb jeg mangler.

Vi får ikke svar på hvem kontoen tilhører men rådgiveren kan se der er flere tilsvarende indbetalinger/overførsler til samme konto hvorfor kontoen er blevet fastfrosset.

Det aftales med rådgiver, at mig og min hjemmevejleder pr. mail sender beviser for NemKonto ændringerne samt beviser for min løn og pensionsudbetalinger for, at få pengene tilbage.

Mailen sendes og fredag eftermiddag står pengene igen på min konto.

Det blev så efterfølgende aftalt med mig, mine forældre samt hjemmevejleder og dennes leder, at anmelde det da der kan være flere der er røget i samme fælde og mistet deres penge.

Sagen bliver politianmeldt d. 1/10-2018.

Den [2]1/10-2018 modtager jeg så et indbetalingskort fra Ekspres Bank pålydende 450,20 kr.

Da min hjemmevejleder undersøger nærmere viser det sig, at personen der franarrede mig mine oplysninger har oprettet et lån hos Eks­pres bank på knap 17.000 kr. (16856,44 kr.)

..”

Parternes påstande

Den 20. november 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Ekspres Bank og/eller Nykredit Bank skal dække hans tab ved misbruget af hans Nemid.

Ekspres Bank og Nykredit Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han blev franarret sine oplysninger og handlede i god tro. Han bør derfor ikke hæfte for tabet eller højst for en eventuel selvrisiko.

Han gjorde indsigelse over for Ekspres Bank og forklarede banken om, hvorfor han har hjemmevejleder. Banken ønskede ikke at sætte lånet i bero. Han indfriede herefter lånet for at undgå yderligere konsekvenser, herunder eventuel registrering i RKI.

Et år senere blev han gjort opmærksom på en ankenævnsafgørelse nummer 207/2019, som var en sag med paralleller til det, han havde været ude for, og hvor klageren fik medhold.

Lunar Way må være dækket af en form for forsikring, der kan dække en del af de 17.106,81 kr., som han i alt kom uretmæssigt til at betale til Ekspres Bank.

Han ved ikke, hvem der misbrugte hans Nemid og kan derfor ikke rette sit krav mod den pågældende.

Ekspres Banks mistanke om, at han selv var indblandet, er grundløs. Han er udviklingshæmmet og var derfor ikke i stand til at udtænke eller udføre en sådan handling. Det er af samme årsag, at sagen har forløbet, som den har gjort.

Ekspres Bank har anført, at lånet i overensstemmelse med kreditaftalen blev udbetalt til den Nemkonto, der var knyttet til klagerens personnummer.

Ifølge klagerens forklaring, optog han ikke selv lånet, men havde forinden låneaftalens indgåelse udleveret sine personlige oplysninger og sendt et billede af sit nøglekort til et tilfældig mand.

Klageren fattede mistanke om svindel allerede under telefonsamtalen og burde derfor straks have spærret sit Nemid, hvorved oprettelsen af lånet kunne have været undgået.

Det er uforståeligt, at klageren ventede med at spærre sit Nemid til dagen efter, hvor banken udbetalte lånebeløbet. Banken kan derfor ikke undlade at fatte mistanke om, at klager selv er indblandet.

Klageren udleverede således frivilligt og uden tvang sine oplysninger og undlod efterfølgende at modvirke et misbrug. Klageren er derved aftaleretligt forpligtet af aftalen med banken. Denne opfattelse er i overensstemmelse med Højesterets praksis om e-signaturs retsvirkning, jævnfør Højesterets kendelser af 8. januar 2019 i sag nr. 82/2018 og sag nr. 87/2018, hvoraf sidstnævnte er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen, UfR.2019.1197

Tvisten bør løses mellem klageren og den person, som klageren udleverede sit nøglekort til.

På baggrund af de faktiske forhold i den konkrete sag sammenholdt med Højesterets præmisser i kendelserne af 8. januar 2019 er det bankens opfattelse, at aftaleforholdet mellem klageren og banken fandt sin afslutning ved klagerens betaling i november 2018.

Nykredit Bank har anført, at sagen vedrører en problemstilling, hvor en række uretmæssige pengeoverførsler er sket fra klagerens oprindelige konto til en nyoprettet konto hos Nykredit Bank. Efter bankens kendskab til pengeoverførslerne blev beløbet returneret til klagers oprindelige konto.

Klageren har således ikke lidt et økonomisk tab for så vidt angår forhold, som vedrører Nykredit Bank.

Låneoptagelsen bør behandles uden bankens involvering, idet forholdet vedrører et mellemværende mellem klageren og Ekspres Bank.

Klageren er ikke og har ikke været kontohaver på den konto, hvortil lånebeløbet fra Ekspresbank blev overført. Banken kan ikke videregive oplysninger om kontohaveren eller posteringer på kontoen uden kontohavers samtykke eller en editionskendelse.

Da lånebeløbet blev indsat på kontoen blev det sammenblandet med andre midler.

Ankenævnets bemærkninger

Den 6. september 2018 blev der med klagerens Nemid optaget et lån på 15.000 kr. i Ekspres Bank. Låneansøgningen blev modtaget hos Ekspres Bank den 6. september 2018 kl. 15.30. Låneaftalen blev underskrevet med klagerens Nemid samme dag kl. 15.47.

Klageren havde en Nemkonto i pengeinstituttet P. Den 6. september 2018 blev en konto hos Nykredit Bank, der via Lunar Way var oprettet med tredjemand, T, som kontohaver, registreret som klagerens Nemkonto i stedet for kontoen hos P. Lånet blev udbetalt til Nemkontoen hos Nykredit Bank, hvorfra beløbet blev hævet.

Den 1. oktober 2018 indgav klageren en anmeldelse til politiet om databedrageri begået den 6. september 2018.

Klageren har anført, at de omhandlede dispositioner ikke er foretaget af ham eller med hans samtykke. Klageren har oplyst, at han er udviklingshæmmet, og at han den 6. september 2019 under et telefonopkald fra en mand, der udgav sig for at være fra hans bopælskommune, blev narret til at sende et billede af sit Nemid nøglekort.

Ankenævnet lægger til grund at klagerens pension/løn, der omkring 1. oktober 2019 blev overført til kontoen i Nykredit Bank, blev tilbageført, og at klagen således alene vedrører lånet i Ekspres Bank, der blev udbetalt til kontoen i Nykredit Bank.

Ankenævnet finder, at der mangler oplysninger af betydning for afgørelsen af spørgsmålene om, hvorvidt Ekspres Bank skal frafalde sit krav mod klageren i henhold til lånet, og om Nykredit Bank har pådraget sig et ansvar over for klageren i forbindelse med, at tredjemands konto i Nykredit Bank – ifølge klageren uden hans vidende – blev registret som klagerens nemkonto.

Det drejer sig om oplysninger om kontohaveren i Nykredit Bank til den konto, som lånet blev udbetalt til, samt oplysninger om de digitale spor, som transaktionerne har efterladt. Disse oplysninger kan formentlig kun fremskaffes via en politimæssig efterforskning.

Ankenævnet finder endvidere, at en afgørelse af sagen for så vidt angår både Ekspres Bank og Nykredit Bank forudsætter forklaring fra parterne og eventuelle vidner, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene.

Ankenævnet afviser derfor klagen, jævnfør Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage