Indsigelse om uansvarlig långivning og krav om nedskrivning af gæld

Sagsnummer:58/2016
Dato:07-10-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Peter Stig Hansen, Karin Sønderbæk, Troels Hauer Holmberg, Jørn Ravn
Klageemne:Udlån - stiftelse
Ledetekst:Indsigelse om uansvarlig långivning og krav om nedskrivning af gæld
Indklagede:Danske Andelskassers Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om uansvarlig långivning samt krav om nedskrivning af gæld.

Sagens omstændigheder

Klageren underskrev den 24. august 2012 som enedebitor en aftale vedrørende en kredit på 80.000 kr. i Danske Andelskassers Bank A/S. Kreditten, der var gældende til den 15. oktober 2013, blev brugt til at stifte et anpartsselskab, som klageren stod som eneejer af.

Klageren, der er uddannet jurist, har oplyst, at hun ikke havde nogen relationer til banken, at hun ikke havde noget ønske om selv at optage et lån. Det var hendes daværende kæreste, M, som havde relationer til banken. M oplyste, at han kunne udvirke, at hun kunne blive godkendt som låntager, således at han ved hendes mellemkomst kunne etablere kapital til at stifte et nyt selskab. M var på grund af egen konkurs afskåret fra at opnå yderligere lån.

Klageren har endvidere oplyst, at hun på tidspunktet for etableringen af kreditten ikke havde nogen indkomst eller formue.

På et ikke oplyst tidspunkt gik selskabet konkurs. Selskabet havde en erhvervskonto i banken, som blev opgjort den 11. november 2013 med et indestående på 11.814,34 kr. Klagerens gæld til banken, som pr. 30. december 2013 udgjorde 81.426,41 kr., overgik til inkasso.

Parternes påstande

Den 17. februar 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Andelskassers Bank skal nedskrive gælden helt eller delvist.

Danske Andelskassers Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun blev udnyttet af M til at optage lånet på vegne af ham.

Banken kendte M, som var tidligere kunde i banken, og dermed også hans blakkede ry. Banken burde derfor ikke have ydet en kredit af den pågældende størrelse til hende, som ikke var banken bekendt, og som var uformuende og uden job.

Kreditten var reelt en kapitaltilførsel til M og blev udelukkende optaget på grund af M’s relationer til banken. Såfremt hun på det foreliggende grundlag på egen hånd havde henvendt sig til banken for at optage en kredit på 80.000 kr., ville hun utvivlsomt have fået afslag.

Banken har tilsidesat God skik bekendtgørelsen og brudt sædvanlige forretningsmæssige principper for udlån til private, hvilket har påført hende uoverstigelige vanskeligheder med hensyn til fremtidig tilbagebetaling, inkasso mv.

Det er M, der har brugt alle pengene.

Danske Andelskassers Bankhar anført, at der er tale om indfrielse af gæld i henhold til underskrevet gældsbrev, at klageren er eneste debitor på gældsbrevet, og at klageren skal betale hele restgælden.

Bevillingen af kreditten til klageren er sket i overensstemmelse med bankens interne retningslinjer for bevilling af lån og kreditter, herunder blandt andet henset til klagerens mulighed for at tilbagebetale lånet.

Af hensyn til bankens tavshedspligt, jf. lov om finansiel virksomhed § 117, kan banken ikke oplyse, om M har været kunde i banken. Det bestrides imidlertid, at bevillingen af kreditten skulle have noget at gøre med, at M havde en ”kontakt” til banken, hvad end det måtte dække over.

Banken har således ikke handlet i strid med God skik bekendtgørelsen.

Den omstændighed, at klageren på tidspunktet for lånets optagelse ikke var kunde i banken og ikke tidligere havde været det, bevirker ikke, at banken har handlet i strid med reglerne.

Klageren har medvirket til at forbruge gælden. Klageren er den eneste, der har haft adgang til at disponere på kreditten og selskabets konto i banken.

Såfremt klageren mener at have lidt et tab som følge af hendes personlige relation til M, må denne problemstilling skulle afgøres som en sag mellem klageren og M og ikke anlægges som en sag ved Pengeinstitutankenævnet, da banken på ingen måde kan gøres ansvarlig i denne sag.

Ankenævnets bemærkninger

Ved gældsbrev af 24. august 2012 skrev klageren under på, at hun hæftede for en kredit på 80.000 kr. over for Danske Andelskassers Bank.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort omstændigheder, som kan medføre, at Danske Andelskassers Banks krav mod hende i henhold til kreditten skal nedsættes eller bortfalde.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold.