Indsigelse mod at salg af aktier blev gennemført med banken som modpart. Krav om erstatning for æreskrænkelse.

Sagsnummer:431/2020
Dato:30-06-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Inge Kramer, Karin Sønderbæk, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Afvisning - tvist § 5, stk. 3, nr. 2
Ledetekst:Indsigelse mod at salg af aktier blev gennemført med banken som modpart. Krav om erstatning for æreskrænkelse.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod, at salg af aktier blev gennemført med banken som modpart.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Jyske Bank.

Ved brev af 27. april 2020 anmodede klageren banken om at sælge klagerens 2.500 stk. SAS aktier ”bedst muligt på børsen” og indsætte afregningsbeløbet på hans konto i banken.

Den 28. april 2020 kontaktede banken klageren telefonisk og oplyste, at salget af aktierne ville medføre en omkostning på 187,02 kr. På klagerens anmodning oplyste banken endvidere, at den aktuelle salgskurs for aktien var 5,975. Banken har oplyst, klageren herefter accepterede at gennemføre salget. Klageren har oplyst, at han opfattede den oplyste kurs som børsens kurs, og at han gik ud fra, at hans aktier ville blive solgt på børsen.

Den 28. april 2020 kl. 14.16 solgte banken klagerens 2.500 stk. SAS aktier til kurs 5,975. Af fondsafregningen fremgik, at salget blev gennemført som execution only med banken som modpart.

I breve af 18. og 27. maj 2020 til banken rejste klageren indsigelse mod salget. Klageren anførte, at banken ifølge hans salgsordre alene var berettiget til at sælge aktierne gennem børsen, at han ikke ville sælge aktierne til banken til markedskursen på børsen, og at han ikke ville tilbagekøbe aktierne. Han ønskede at blive stillet, som om handlen var gennemført til kurs 7.

Banken har fremlagt ”Jyske Banks ordreudførelsespolitik”, hvoraf det fremgår, at banken som systematisk internalisator stiller bindende priser for sine kunder på de værdipapirer/instrumenter, der fremgår af en oversigt på bankens hjemmeside. Banken har oplyst, at den er systematisk internalisator i blandt andet SAS aktien. Af bankens ordreudførelsespolitik fremgår endvidere:

”… Hvis din ordre omfatter finansielle instrumenter, herunder værdipapirer, der er optaget til handel på en markedsplads, kan vi vælge at gennemføre ordren på det pågældende marked eller med Jyske Bank som modpart. Som udgangspunkt vil vi være din modpart såfremt det ikke er til ulempe for dig.

Særlige forhold om ordrehåndtering i forhold handel med aktier og aktielignende instrumenter

… For alle instrumenter gælder det, at hvis du afgiver en markedsordre kan vi gennemføre ordren med Jyske Bank som modpart. …”

Klageren har fremlagt et brev af 6. marts 2020 fra banken til ham, hvori banken oplyste, at den pr. 1. maj 2020 ændrede grænserne for negativ rente på indlånskonti, således at der skulle betales negativ rente af indestående over 250.000 kr. på en kundes Nemkonto og negativ rente af alt indestående på øvrige konti.

Parternes påstande

Den 18. november 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal betale en erstatning på 8.000 kr.

Jyske Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken havde pligt til at følge hans skriftlige ordre om at sælge aktierne på børsen. Banken var ikke berettiget til at indtræde som køber og købe aktierne til sig selv.

Han opfattede den oplyste kurs på 5,975 som børsens kurs. Han har aldrig godkendt, at banken kunne købe hans SAS aktier til kurs 5,975. Banken nævnte i telefonsamtalen den 28. april 2020 intet om, at banken ville gå ind som køber. Havde banken nævnt dette, ville han straks have sagt, at kursen var 7,00.

Der er tale om en krænkelse af hans ret til at bestemme, hvem han ønsker at sælge til. Banken har krænket hans ret som ejer og sælger ved at undlade at følge hans skriftlige salgsordre. Banken skal betale en erstatning på 8.000 kr. for æreskrænkelsen.

Sagen startede med, at banken den 6. marts 2020 tilbød ham en Nemkonto. Banken forsøgte at påtvinge ham en Nemkonto. Han ønskede ikke en Nemkonto. Banken oplyste, at han så ikke kunne bruge bankens produkter. Af den årsag sendte han brevet af 27. april 2020 med salgsordren. Han hævede hver dag penge for at tømme sin konto for sedler. Senere viste det sig, at han alligevel kunne bruge bankens produkter. Han vil ikke have en Nemkonto, da han tror, at den er nemmere for hackere at misbruge.

Jyske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at kravet om erstatning for ærekrænkelse som følge af, at handlen blev gennemført med banken som modpart, ikke vedrører en formueretlig tvist, hvorfor Ankenævnet ikke kan behandle klagen.

Jyske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren ved brevet af 27. april 2020 anmodede banken om at sælge hans SAS aktier ”bedst muligt”. Klageren accepterede efterfølgende telefonisk afregningskursen og handelsomkostningerne.

Handlen blev i overensstemmelse hermed gennemført som execution only som en strakshandel med Jyske Bank som modpart i overensstemmelse med bankens ordreudførelsespolitik. Banken er SI (systematisk internalisator) i blandt andet SAS aktien og stiller derfor bindende priser for sine kunder i denne aktie. Fordelen for kunderne herved er, at kunderne altid er sikre på at kunne gennemføre deres handler med køb og salg af det pågældende værdipapir, medmindre der foreligger usædvanlige markedsforhold.

Handlen blev gennemført i overensstemmelse med reglerne om best execution. Banken har gennemført handlen med det bedst mulige resultat for klageren i forhold til en række parametre som pris, omkostninger, hurtighed mv. Afregningskursen afspejler den aktuelle handelskurs på børsen på handelstidspunktet.

Det står banken uklart, hvad der er baggrunden for, at klageren mener, at handlen burde være gennemført til kurs 7.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende i sagen.

Dialogen med klageren om oprettelse af en Nemkonto har ikke relevans for klagesagen.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerens påstand angår krav om betaling af tortgodtgørelse/erstatning i anledning af en påstået ærekrænkelse. Da klagen således ikke angår et konkret økonomisk mellemværende, falder den uden for Ankenævnets kompetence, hvorfor Ankenævnet afviser klagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.