Spørgsmål om hæftelse for misbrug som følge af passivitet.

Sagsnummer:445/2009
Dato:27-05-2010
Ankenævn:Kari Sørensen, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Carsten Holdum og Jørn Ravn.
Klageemne:Betalingstjenester - passivitet
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for misbrug som følge af passivitet.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører spørgsmålet, om klageren som følge af passivitet har fortabt sin ret til at gøre indsigelse mod transaktioner foretaget med klagerens dankort.

Sagens omstændigheder.

Klageren er kunde i Jyske Bank, hvor klageren har en konto med et tilknyttet dankort.

I perioden fra 14. oktober 2008 til 3. december 2008 misbrugte klagerens barnebarn, B, klagerens dankort. B havde i den pågældende periode adresse hos klageren og kom næsten dagligt i klagerens hjem. Klageren mener, at B i forbindelse med indkøb aflurede pinkoden til dankortet.

Den 3. december 2008, hvor klageren blev klar over misbruget, foranstaltede klageren dankortet spærret.

Den 8. januar 2009 var klageren til møde i Jyske Banks afdeling, hvor misbruget blev drøftet. Klageren har anført, at bankens medarbejder A på mødet oplyste, at banken ville erstatte misbruget med fradrag af 10.000 kr. i selvrisiko.

Den 15. januar 2009 underskrev klagerens ægtefælle H, som ifølge klageren var den daglige bruger af dankortet, tro og love-erklæring vedrørende de hævninger, som H ikke kunne anerkende at have foretaget. Det samlede beløb for hævningerne var 68.003 kr. Heraf var transaktioner for 35.177,50 kr. foretaget frem til den 17. november 2008, mens 32.825,50 kr. angik senere transaktioner.

Klageren har anført, at medarbejderen A under en telefonsamtale den 5. februar 2009 meddelte, at banken ikke ville erstatte det tabte beløb med fradrag af 10.000 kr., da banken fandt, at klageren burde have opdaget misbruget efter fremsendelse af kontoudtoget for oktober måned.

Ved brev af 12. februar 2009 til banken stillede klageren krav om, at banken erstattede det samlede misbrug med fradrag af 10.000 kr.

Ved brev af 6. marts 2009 bestred Jyske Bank, at bankens medarbejder A havde givet tilsagn om, at klagerens samlede hæftelse for misbruget ville være 10.000 kr. Klagerens hæftelse udgjorde derfor 32.825,50 kr. med tillæg af selvrisikoen på 1.200 kr. efter lov om visse betalingsmidler. Det resterende beløb på 33.977,50 kr. ville blive godtgjort klageren.

Den 11. marts 2009 godtgjorde Jyske Bank klageren 33.977,50 kr.

Parternes påstande.

Klageren har den 23. april 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal betale 24.025,50 kr. (68.003 kr. - 33.977,50 kr. - 10.000 kr.)

Jyske Bank har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hvis han havde modtaget kontoudtog for oktober måned 2008 som påstået af banken, ville han have opdaget, at der var noget galt, da der var hævet 2.000 kr. ca. hver anden dag fra hæveautomater. De har aldrig selv brugt hæveautomater.

Som et eksempel på uregelmæssig postgang henviser han til, at han lørdag den 11. juli 2009 modtog et brev, som ikke var adresseret til hverken ham eller H. Dette er ikke første gang. I denne forbindelse oplyste den lokale postmester, at der sker fejl, og at der er post, som ikke når frem til rette modtager.

På mødet den 8. januar 2009 gav bankens medarbejder A tilsagn om, at banken ville dække det fulde tab vedrørende misbruget med fradrag af 10.000 kr., der blev oplyst som en selvrisiko i tilfælde, hvor kunden ikke har beskyttet pinkoden tilstrækkeligt.

Jyske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at kontoudtoget for oktober måned 2008 blev sendt til klageren i den periode, hvor misbruget foregik. Der er ikke konstateret uregelmæssigheder ved Post Danmark, der kan begrunde, at kontoudtogene ikke er bragt ud. Det lægges til grund, at klageren har modtaget kontoudtog for oktober 2008 onsdag den 5. november 2008.

På baggrund af dommen refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2007, s. 2968, bør klageren hæfte for ikke vedkendte transaktioner foretaget fra den 17. november 2008 og senere. Transaktionerne frem til den 17. november 2008 udgør i alt 35.177,50 kr. Efter den dagældende lov om visse betalingsmidler § 11, stk. 2, fratrækkes en selvrisiko på 1.200 kr., da betalingskortet og pinkoden var anvendt i forbindelse med tran­saktionerne. På baggrund heraf har banken godtgjort 33.977,50 kr. (35.177,50 kr. - 1.200 kr.).

Det bestrides, at banken har truffet aftale med klageren om, at klageren alene skulle dække 10.000 kr. af tabet. Herved bemærkes, at den dagældende lov om visse betalingsmidler ikke opererede med en selvrisiko på 10.000 kr.

Til støtte for afvisningspåstanden har banken anført, at en prøvelse af klagerens indsigelse vil kræve bevisførelse, hvorfor sagen bør afvises fra behandling i Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det lægges som ubestridt til grund, at hævningerne på i alt 68.003 kr. foretaget i perioden fra den 14. oktober til 3. december 2008 skyldtes misbrug foretaget af klagerens barnebarn.

Det kan ikke anses for godtgjort, at bankens medarbejder A under et møde den 8. januar 2009, hvor spørgsmålet om misbruget af dankortet blev drøftet, gav klageren tilsagn om, at klagerens hæftelse højst ville udgøre 10.000 kr. af misbruget foretaget af klagerens barnebarn.

Ankenævnet lægger til grund, at klageren har modtaget kontoudtog for oktober 2008 den 5. november 2008 og ved en gennemgang her kunne have konstateret misbruget.

Ved ikke inden rimelig tid efter den 5. november 2008 at have rettet henvendelse til banken herom, findes klageren at måtte hæfte for de ikke vedkendte transaktioner, der er foretaget fra den 17. november 2008 og frem, som opgjort af banken.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Klagen tages ikke til følge.