Krav om erstatning i forbindelse med returnering af falsk udenlandsk check.

Sagsnummer:99/2009
Dato:18-06-2009
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Carsten Holdum, Erik Sevaldsen, Astrid Thomas
Klageemne:Check - falsk check
Check - udenlandsk check
Ledetekst:Krav om erstatning i forbindelse med returnering af falsk udenlandsk check.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om Nykredit Bank har pådraget sig et erstatningsansvar over for klagerne i forbindelse med returneringen af en falsk check, som klagerne modtog som betaling i forbindelse med salg af en bil.

Sagens omstændigheder.

Klagerne under denne sag er klager 1 og klager 2, der er samlevende.

I foråret 2008 satte klagerne en ældre bil (en VW 1302) til salg for 30.000 kr.

Klagerne har anført, at de blev kontaktet af en englænder, som oplyste, at han ønskede at købe bilen for 4.000 GBP eller noget mere, end bilen var sat til salg for. De ville modtage en check på 8.500 GBP, hvoraf 4.500 GBP skulle returneres til den person, der skulle sørge for transport af bilen til England.

I starten af juli 2008 modtog klagerne en check på 8.500 GBP trukket på en engelsk bank. Checken var udstedt til klager 1. Klager 2 henvendte sig i Nykredit Banks Hobro afdeling, hvor klagerne er kunder, for indløsning af checken.

Klagerne har anført, at de var klar over, at checken kunne være falsk, hvorfor de ønskede at sikre sig herimod. Bankens medarbejder oplyste, at checken skulle sendes til København til godkendelse, hvilket klager 2 forstod således, at når checken var godkendt, ville beløbet blive overført til deres konto. Nykredit Bank har anført, at mistanken om falsk ikke blev videregivet til den ekspederende medarbejder.

Ved e-mail af 7. juli 2008 skrev Nykredit Bank således til klager 2:

"…

Vi har modtaget din udenlandske check på 8.600 GBP., men jeg kan ikke indløse den for dig, før jeg har din accept.

Sagen er den, at når en udenlandsk check overstiger 50.000 danske kroner skal den forbi Inkasso-afdelingen og valideres/godkendes, pga. sikkerhedsmæssige hensyn.

Fordi den skal forbi Inkasso, vil der muligvis gå op til 3-4 uger, før den vil blive indsat på din konto.

Er du interesseret i dette, eller skal jeg sende den retur til dig, så du kan indløse checken i et andet pengeinstitut?

Denne procedure er i øvrigt normal i den finansielle sektor. …"

Ved brev af 11. juli 2008 til klager 2 bekræftede Nykredit Bank, at der samme dag var indsat 79.400 kr. med rentedato den 17. s.m. I brevet var anført:

"…

Vær opmærksom på, at en check, der er indløst, kan blive returneret langt frem i tiden, f.eks. hvis den er forfalsket. Det gælder også en check, der er indløst via inkasso.

Vi anbefaler, at betalinger fra udlandet modtages via bankoverførsel i stedet for check. Det er hurtigere, billigere og mere sikkert.

…"

Klagerne har anført, at de ikke har modtaget brevet af 11. juli 2008.

Den 17. juli 2008 overførte klagerne 4.500 GBP svarende til 46.275 kr. til den konto, hvortil køber af bilen havde oplyst, at beløbet på 4.500 GBP skulle returneres.

Ved brev af 25. juli 2008 meddelte Nykredit Bank klagerne, at checken på 8.500 GBP var afvist som følge af tyveri. Banken tilbageførte derfor 81.006,33 kr. fra klagernes konto.

Klagerne rettede henvendelse til advokat, som ved brev af 8. oktober 2008 anmodede Nykredit Bank om at godtgøre klagerne 46.275 kr. Ved brev af 29. oktober 2008 afviste Nykredit Bank advokatens krav.

Parternes påstande.

Klagerne har den 5. februar 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nykredit Bank skal betale 46.275 kr.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at Nykredit Bank undlod at rådgive i forbindelse med klager 2’s henvendelse om checkens indløsning.

Klager 2 oplyste, at han ikke var sikker på, om checken var god. Klager 2 har ikke særlige erfaringer med checks og håndtering heraf. Dette skærper kravet til pengeinstituttets rådgivning og særligt ved en udenlandsk check.

Indholdet af e-mailen af 7. juli 2008 må forstås således, at når checkbeløbet var indgået på deres konto, ville der være sikkerhed for checken.

Da checkbeløbet allerede indgik den 11. juli 2008 returnerede de herefter de 4.500 GBP svarende til 46.275 kr.

Nykredit Bank har anført, at klager 2 ved indløsning af checken ikke gjorde opmærksom på sin mistanke om, at checken var falsk eller sagens sammenhæng, herunder hvordan han var kommet i besiddelse af checken.

Klager 1, der endosserede, checken hæfter i medfør af sit endossement, selv om checken er falsk. Dette gælder, uanset om brevet af 11. juli 2008 er modtaget af klagerne.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det kan ikke anses for godtgjort, at klager 2 i forbindelse med indløsningen af checken oplyste om baggrunden for checkens modtagelse eller oplyste, at han ønskede at sikre sig mod, at checken var falsk.

Der er heller ikke i øvrigt grundlag for at fastslå, at Nykredit Bank begik fejl i forbindelse med checkens indløsning.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.