Indsigelse mod midlertidig spærring af fælleskonto under bodeling.

Sagsnummer:471/2020
Dato:27-08-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, Mette Lindekvist Højsgaard, Morten Bruun Pedersen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Konto - dispositionsforhold
Indlån - ægtefæller
Ledetekst:Indsigelse mod midlertidig spærring af fælleskonto under bodeling.
Indklagede:Middelfart Sparekasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod sparekassens midlertidige spærring af fælleskonto under bodeling.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Middelfart Sparekasse.

Klageren og hans daværende ægtefælle, H, havde en fælleskonto -292, i sparekassen med en uudnyttet kredit på 200.000 kr. Kontoen fungerede som fælles løn- og forbrugskonto.

Af en posteringsoversigt for konto -292 for perioden 7. juli 2019 til 6. juli 2020 fremgår blandt andet, at et pensionsselskab indsatte 100.000 kr. den 18. september 2019 og 50.715,52 kr. den 30. december 2019. Klageren har oplyst, at de 100.000 kr. dækkede over udbetaling ved kritisk sygdom fra hans pensionsselskab, og at de 50.715,52 kr. var udbetaling af pension fra samme pensionsselskab.

Den 10. juni 2020 blev klageren og H skilt, og sparekassen blev underrettet om skilsmissen. Saldoen var på konto -292 var på daværende tidspunkt 151.690,58 kr. Klageren og H kunne ikke nå til enighed om bodelingen, og sparekassen spærrede derfor midlertidigt kontoen.

I november 2020 korresponderede klageren og sparekassen om sparekassens ret til at spærre konto -292. Sparekassen fastholdt sin forpligtelse til at spærre kontoen, og opfordrede i den forbindelse klageren til at nå til enighed med H om, hvad der skulle ske med indeståendet på kontoen, og bekræfte dette skriftligt over for sparekassen.

Parternes påstande

Den 1. december 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Middelfart Sparekasse skal give ham adgang til at hæve penge på konto -292.

Middelfart Sparekasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen handlede ansvarspådragende, da den spærrede konto -292 og dermed forhindrede ham i at få adgang til hans udbetaling for kritisk sygdom og hans pension. Sparekassen skal derfor straks lade ham få adgang til at foretage hævninger fra kontoen.   

De eneste midler han har, er udbetalingen for kritisk sygdom og hans pension. Han er kritisk syg, og der er en overhængende risiko for, at han afgår ved døden, inden boet er delt. Det er derfor afgørende, at han får mulighed for at tilgå pengene på kontoen.

Pengene på konto -292 stammer primært fra pensionsselskabets udbetaling efter kritisk sygdom og hans pension. Størstedelen af indeståendet på kontoen tilhører derfor ham, og sparekassen bør i det mindste give ham adgang til disse midler.

Sagen angår, om han kan få adgang til sine egne midler på konto -292, og ikke om, hvorvidt sparekassen kan forhindre yderligere optagelse af lån eller udnyttelse af en kreditfacilitet. Sparekassen kan ikke uden hjemmel forhindre ham i at hæve midler, der står på kontoen.

Middelfart Sparekasse har bestridt, at den handlede ansvarspådragende ved midlertidigt at spærre konto -292, indtil der var klarhed over, hvordan midlerne på kontoen skulle fordeles mellem klageren og H. Sparekassen modtog hverken samtykke eller bekræftelse fra H om, at midlerne fra konto -292 kunne udbetales til klageren. Sparekassen spærrede derfor kontoen.

Sparekassen er rådgivningsmæssigt forpligtet til at sikre, at udbetalinger fra fælleskonti alene sker med samtykke fra begge kontoindehavere, når de er ved at blive skilt. Rådgivningsforpligtelsen gælder generelt for fælleskonti ved skilsmisse og ikke kun ved fælleskonti, hvor der er risiko for yderligere gældsoptagelse i fælles navn.

Sparekassen kan åbne kontoen, når der foreligger en aftale omkring bodelingen, eller når klageren og H er blevet enige om, hvordan midlerne skal fordeles.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren og hans daværende ægtefælle, H, havde en fælleskonto -292 i Middelfart Sparekasse med en uudnyttet kredit på 200.000 kr. Kontoen fungerede som fælles løn- og forbrugskonto.

I 2019 indsatte et pensionsselskab 100.000 kr. og 50.712,52 kr. på konto -292. Klageren har oplyst, at de to beløb var udbetaling ved kritisk sygdom og udbetaling af hans pension.

Den 10. juni 2020 blev klageren og H skilt, og sparekassen blev underrettet om skilsmissen. Saldoen på konto -292 var på daværende tidspunkt 151.690,58 kr. Klageren og H kunne ikke nå til enighed om bodelingen, og sparekassen spærrede derfor midlertidigt kontoen.

Da beløbene indgik på klagerens og H’s fælleskonto -292 og ved skilsmissen fortsat stod på fælleskontoen, og da der ifølge det oplyste er uenighed mellem klageren og H om bodelingen og fordelingen af midlerne, finder Ankenævnet, at sparekassen er berettiget til at opretholde spærringen, indtil det ved aftale eller retsafgørelse er afklaret, hvorledes midlerne skal fordeles mellem klageren og H. 

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.