Indsigelser vedrørende investering af frie midler via Vestjysk Bank

Sagsnummer:277/2020
Dato:26-03-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Mette Lindekvist Højsgaard, Morten Bruun Pedersen, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Værdipapirer - formuestyring
Rådgivning - investering
-
Ledetekst:Indsigelser vedrørende investering af frie midler via Vestjysk Bank
Indklagede:Vestjysk Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelser imod Vestjysk Banks investering af klagerens frie midler.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er kunde i Vestjysk Bank, underskrev den 26. marts 2015 en ”Investeringsprofilaftale” og den 6. april 2015 en ”Aftale om Værdipleje” med banken.  

Af investeringsprofilaftalen fremgik blandt andet:

”…

Investeringsprofilaftale
Vestjysk Banks rådgivning sker i overensstemmelse med min Investeringsprofilaftale, hvoraf min risikovillighed fremgår.

Risiko og formål
Risikovillighed: 6
(risikotal 1 til 10, hvor 1 er laveste risiko og 10 er højeste risiko)
Formålet med denne investering er: Opsparing af frie midler, med en tidshorisont på 10 år.

Investeringsstrategi
På baggrund af modtagne oplysninger, herunder gældende Investeringsprofilaftale, er der udarbejdet en investeringssammensætning.

Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab. Du erklærer ved din underskrift på aftalen at være bekendt med, at investering i værdipapirer indebærer risiko for tab, der bl.a. kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af værdipapirerne, i vekselkurser eller i ændringer i udsteders situation. Omfanget af denne risiko afhænger bl.a. af de aftalte retningslinjer for investeringerne.

Vestjysk Bank bestræber sig på bedst muligt at forvalte kapitalen i overensstemmelse med denne aftale. Du er opmærksom på, at Vestjysk Bank ikke er ansvarlig for fejlskøn, der måtte medføre tab.

Omkostninger
Omkostningerne ved handel til og fra depotet fremgår af Vestjysk Banks prisbog. Heraf fremgår også størrelse af det porteføljegebyr, der opkræves for aftalen. Prisbogen kan ses på bankens hjemmeside og i bankens afdelinger. Kurtageomkostningerne vil fremgå af de notaer, du modtager som bekræftelse på handlernes gennemførelse.

De­potomkostningerne vil fremgå af separate afregninger. De samlede om­kostninger vil fremgå af den årlige gebyroversigt. …”

Ved værdiplejeaftalen blev banken bemyndiget til at investere frie midler på klagerens vegne inden for nærmere angivne rammer, der var fastsat på baggrund af klagerens risikovillighed, som jævnfør investeringsprofilen, var middel risiko udtrykt ved tallet 6, og klagerens investeringshorisont, som var ti år. Investeringerne ville blive fordelt med 45 % i aktiebaserede investeringsbeviser og 55 % i obligationsbaserede investeringsbeviser. Klageren ville få tilsendt halvårlige oversigter, hvor blandt andet depotbeholdning, værdipapirkurser m.v. ville fremgå. Efter det oplyste indskød klageren 656.228 kr. på ordningen.

Af et dokument dateret den 2. oktober 2019 om ”Justeringer af bankens anbefalinger og priser på investeringsområdet” fremgik blandt andet:

”…

I forlængelse af debatten om negativt forventet afkast har vi gennemgået bankens investeringskoncepter, da lav risiko-anbefalingerne kan få samme udfordringer. Der er ingen af bankens koncepter, hvor kundens forventede afkast er negativt, men de seneste rentefald har betydet, at det fremadrettet kan blive en udfordring.

Kunder der har under 1. mio. kr. i profil 1 skriver vi til og anbefaler at skifte til Sparinvest Mix Lav eller Sparinvest Mix Mellem kombineret med at lade en del af deres nuværende investering stå kontant. Dette vil efter gebyrnedsættelsen være en billigere løsning for kunden, og det forventede afkast efter alle omkostninger vil være højere.

Kunder, der har over 1. mio. kr. skriver vi til og anbefaler at skifte deres nuværende aftale ud med en profil 4 eller 7 kombineret med at lade en del af deres nuværende aftale stå kontant

Ifølge en udskrift vedrørende ”Værdipleje – frie midler”, der er fremlagt under sagen, var ”profil 1” lav risikovillighed, investeringshorisont 1-5 år og investering i 90 % obligationer, 10 % aktier.

Den 28. november 2019 anmodede banken klageren om at lave en investeringsprofil.

Ved mail af 6. december 2019 sendte klageren en klage til bankens klageansvarlige.  Klageren anførte, at han var uforstående over for, at banken først nu fem år efter, at han havde investeret, anmodede om en investeringsprofil, at han i forbindelse med anmodningen havde fået oplyst, at Værdipleje produktet ikke egnede sig for hans investeringer på under 1 mio. kr., fordi administrationsomkostningerne var steget betragteligt, og at han havde konstateret, at der allerede fra 2016 til 2017 var sket en voldsom stigning i administrationsomkostningerne.

Den 1. maj 2020 svarede banken på klagen. Banken anførte blandt andet:

”…

Det fremgår af dine afkastrapporter, at der i perioden 7. april 2015 - 31. december 2019 har været følgende administrationsomkostninger i din Værdipulje:

2015 (fra 7. april)                   3.566 kr.

2016                                      3.993 kr.

2017                                      5.800 kr.

2018                                      6.250 kr.

2019                                      6.114 kr.

Afkastet i din værdipulje

Det fremgår af dine afkastrapporter, at der i perioden 7. april 2015 – 31. december 2019 har været følgende afkast i din Værdipleje.

2015 (fra 7. april)                   - 47.001 kr.

2016                                      26.558 kr.

2017                                      26.138 kr.

2018                                      - 46.600 kr.

2019                                      61.747 kr.

Bemærkninger til din klage

Vi kan oplyse, at det dengang du tilbage i april 2015 indgik aftalen om Værdipleje ikke var bankens anbefaling, at Værdipleje pga. omkostninger ikke var for investeringer på under 1 million kr.

Det er en ny anbefaling, at banken ikke anbefaler Værdipleje for investeringer under 1 mio. kr.

Det er den nye anbefaling, som er grundlaget for, at din nuværende rådgiver i banken i december 2019 anbefalede dig at skifte til Sparinvest Mix produkter.

Du underskrev i forbindelse med indgåelsen af Aftalen om Værdipleje en Investeringsprofilaftale.

Der er således udarbejdet en investeringsprofil for dig.

Resultatet af Investeringsprofilaftalen er indarbejdet i Aftalen om Værdipleje.

…”

Klageren har oplyst, at det fremgik af oversigten for første halvår af 2020, at hans foreliggende portefølje fortsat var egnet for ham.

Klageren har opgjort et krav om kompensation på 101.108 kr. som følger:

Oprindeligt indskud 656.228 kr. plus/minus afkast pr. år for profil 5) minus omkostninger pr. år og slutteligt fratrukket porteføljens værdi 621.597 kr. pr. 31.07.2020.

Ult. 2015 (656.228 kr. + 2,89%) - 3.566 kr. = 671.627 kr.

Ult. 2016 (671.627 kr. + 6,27%) - 3.993 kr. = 709.745 kr.

Ult. 2017 (709.745 kr. + 4,84%) - 5.800 kr. = 738.297 kr.

Ult. 2018 (738.297 kr. - 5,93%) - 6.250 kr. = 688.266 kr.

Ult. 2019 (688.266 kr. + 12,59%) - 6.114 kr. = 768.805 kr.

Jul. 2020 (768.805 kr. - 5,45%) - 4.200 kr. = 722.705 kr.

Kompensation pr. 31.07.2020: 722.705 kr. - 621.597 kr. = 101.108 kr.

Parternes påstande

Den 26. juli 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Vestjysk Bank skal betale 101.108 kr.

Vestjysk Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken har anbefalet ham en investeringsaftale, som ikke var egnet for ham. På grund af bankens investeringsrådgivning placerede han hele sin opsparing i banken i produktet Værdipleje.

Det var ansvarspådragende, at banken anbefalede ham en investering, som han ikke kunne tjene penge på, og at banken først meddelte ham dette fem år efter indgåelsen af aftalen.

Det var usammenhængende og vildledende, at banken anbefalede ham at investere hele sin daværende opsparing i et nyt investeringsprodukt, Værdipleje, for 5 år senere at gøre ham opmærksom på, at han ikke kunne tjene penge på denne investering.

Det burde have været indlysende, at banken ikke både kunne sige, at han ikke kunne tjene penge på sin investering og samtidig vurdere, at porteføljen fortsat var egnet til ham.

Banken svarede ikke på hans spørgsmål om baggrunden for den nye anbefaling, og om anbefalingen også har været gældende i årene 2017 og 2018.

Banken skulle aldrig have anbefalet ham den investering, og derfor kræver han kompensation for sit tab.

Han beregnede tabet på grundlag af bankens aktuelle fakta ark for investering i produktet Værdipleje, som er publiceret på bankens hjemmeside. Kravet svarer således til det afkast, som banken selv har markedsført produktet med i årene 2015-2020.

Det endelige kompensationsbeløb kan dog først beregnes, når Det finansielle ankenævn måtte have truffet afgørelse i sagen.

Vestjysk Bank har anført, at det var i overensstemmelse med anbefalingerne i bankens ”Justeringer af bankens anbefalinger og priser på investeringsområdet”, at banken i ”Afkastrapport 1. januar 2020 - 30. juni 2020 Værdipleje” skrev, at den foreliggende portefølje fortsat var egnet for klageren.

Det bestrides, at der er grundlag for at kritisere bankens rådgivning i forhold til klageren for så vidt angår investeringen i ”Værdipleje – frie midler”.

Ankenævnets bemærkninger 

Klageren indgik i 2015 en investeringsaftale med Vestjysk Bank, hvorefter banken blev bemyndiget til at investere på klagerens vegne. Klageren indskød 656.228 kr. på ordningen.

Ankenævnet finder efter det foreliggende, at det må lægges til grund, at banken har investeret klagerens indskud som anført i værdiplejeaftalen, og at de omkostninger, som banken har opkrævet, ikke har oversteget, hvad banken ifølge aftalen var berettiget til.

Ankenævnet finder, at det må lægges til grund, at produktet Værdipleje siden aftaleindgåelsen i 2015 ifølge bankens generelle anbefalinger til stadighed har været egnet for klageren. Den ændring i bankens anbefalinger, der skete den 2. oktober 2019, vedrørte alene såkaldte profil 1 kunder, der havde lav risiko. Ændringen vedrørte således ikke klageren, der var såkaldt profil 5 kunde, og som havde mellem risiko. Det af klageren anførte om, at det fremgik af oversigten for første halvår af 2020, at hans foreliggende portefølje fortsat var egnet for ham, var således ikke i uoverensstemmelse med anbefalingen af 2. oktober 2019. Det kan herefter ikke lægges til grund, at banken på baggrund af anbefalingen af 2. oktober 2019 burde have taget initiativ til, at klagerens investeringer blev omlagt.

Det fremgår af korrespondancen mellem parterne, i forlængelse af at banken i november 2019 anmodede klageren om at lave en investeringsprofil, at både klageren og banken tilsyneladende fejlagtigt antog, at den ændring i bankens anbefalinger, der skete den 2. oktober 2019, havde betydning for klagerens værdiplejeaftale. Dette kan imidlertid ikke medføre, at banken har pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.