Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte hævninger foretaget i Gdansk

Sagsnummer:272/2013
Dato:27-02-2014
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Søren Geckler, Troels Hauer Holmberg, Karin Sønderbæk
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte hævninger foretaget i Gdansk
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte hævninger på klagerens MasterCard under ophold i Gdansk.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordea Bank, hvor han har et Visa/Dankort og et MasterCard.

Den 27. maj 2013 indlogerede klageren sig sammen med sin bror på et hotel i Gdansk i Polen.

Om aftenen spiste de i hotellets restaurant, hvor klageren angiveligt betalte med sit Visa/Dankort.

Efterfølgende gik brødrene på bar i samme ejendom som hotellet. Klageren har oplyst, at de bestilte drinks i baren, men at barens betalingsterminal ikke kunne tage imod hans Visa/Dankort. Klagerens bror ville i stedet betale med Euro, men dem ville de ikke modtage i baren. Videre har klageren anført, at han ligeledes forsøgte at betale med sit MasterCard, men at dette også blev afvist af terminalen. Bartenderen kom derefter med en anden betalingsterminal, hvorefter det kl. 22.03 lykkedes at gennemføre betalingen på 198 PLN svarende til 351,53 kr. med klagerens MasterCard.

Der blev samme aften og nat foretaget og gennemført følgende transaktioner på klagerens MasterCard:

Kl. 22.15

2.572,56 kr.

Kl. 22.49

351,53 kr.

Kl. 23.03

17.750,38 kr.

Kl. 00.45

1.679,60 kr.

Kl. 00.51

4.945,49 kr.

Kl. 01.03

12.317,06 kr.

Kl. 01.21

6.158,53 kr.

I alt

45.775,15 kr.

De første tre hævninger blev fortaget på samme bar, hvor klageren kl. 22.03 havde betalt for drinks, mens betalinger fra kl. 00.45 og frem fandt sted på en anden bar.

I perioden fra kl. 03.14 til kl. 03.18 blev der forsøgt gennemført i alt fem forskellige betalinger på tilsammen 54.213,71 PLN, som blev afvist som følge af manglende dækning på kortet.

Herefter blev kortet i tidsrummet kl. 03.22 til kl. 03.25 tre gange forsøgt anvendt i en hæveautomat. Her blev kortet afvist som følge af præventiv spærring af kortet via Nets.

Næste dag den 28. maj 2013 kl. 11.52 blev kortet igen forsøgt anvendt, men blev ligeledes afvist.

Klageren har oplyst, at han og hans bror ikke var i kontakt med andre end bartenderen i løbet af aftenen samt at han havde sit kort på sig hele tiden.

Nordea Bank har under sagen indhentet oplysninger fra Nets, hvoraf fremgår, at der er anvendt chip og korrekt PIN-kode ved alle betalinger samt forsøg herpå, samt at klagerens MasterCard forud for betalingen kl. 22.03 senest er anvendt den 22. februar 2013. Nets har i den forbindelse oplyst, at såfremt der skulle være sket forsøg på betaling, som ikke fremgår at Nets oplysninger, kan det eventuelt skyldes en betjeningsfejl.

Ifølge det oplyste modtog klageren ikke besked fra banken vedrørende den præventive spærring af hans MasterCard via Nets.

Den 1. juli 2013 modtog klageren en betalingsoversigt fra banken, hvoraf de gennemførte transaktioner på klagerens MasterCard fremgik. Klageren har anført, at han i den forbindelse ringede til banken og meddelte, at hans kort var blevet misbrugt og at han først da blev informeret om, at kortet allerede var spærret, hvilket banken ikke har bestridt.

Den 2. juli 2013 modtog banken en kortindsigelse fra klageren vedrørende de pågældende betalinger.

Efter indhentelse af yderligere oplysninger fra klageren afslog banken at dække klagerens tab.

Parternes påstande

Den 20. august 2013 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank skal betale 45.775 kr.

Nordea Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han og hans bror den 28. maj 2013 skulle mødes med en islandsk ven, der var til forretningsmøde i Polen.

Han anvendte kun sit MasterCard en gang den 27. maj 2013. Dagen efter betalte han hotellet med sit Visa/Dankort. Han hævede ligeledes kontanter på sit Visa/Dankort den 28. maj. 2013.

Efter betalingen den 27. maj 2013 kl. 22.03 forsøgte han først at anvende kortet igen den 30. maj 2013 i en hæveautomat ved et supermarked, hvor kortet blev afvist.

Hans ven ville også hæve kontanter, men automaten spiste hans kort, hvorfor vennen straks kontaktede sin islandske bank.

Han anvendte ikke sit MasterCard siden og opdagede først misbruget, da han modtog betalingsoversigten fra banken sidst i juni måned 2013. Han kontaktede straks banken for at spærre kortet, men fik at vide, at det allerede var spærret på grund af mistænkelige transaktioner. Banken beklagede, at han ikke havde modtaget meddelelse herom.

Han fører ikke dagbog og kan derfor ikke redegøre for de specifikke tidspunkter for hans færden.

Hans bror og deres ven kan bevidne, at hans MasterCard blev afvist henholdsvis i baren den 27. maj 2013 og i en hæveautomat den 30. maj 2013.

Han har været kunde i banken i mange år og kunne aldrig drømme om at gøre indsigelse, hvis han selv havde hævet beløbene.

Hvis banken får medhold, kan det jo ikke betale sig at være ærlig. Hvis han virkelig ville snyde, kunne han bare have meldt sit kort stjålet. Det kunne imidlertid aldrig falde ham ind. Han har mistet tilliden både til banken og til Nets.

Nordea Bank har anført, at der ud fra oplysningerne fra Nets ikke fremgår afviste betalinger forud for transaktionen den 27. maj 2013 kl. 22.03.

Alle transaktioner blev gennemført ved aflæsning af kortets chip og ved indtastning af korrekt PIN-kode.

Nets har overfor banken bekræftet, at betalingstransaktionerne var korrekt registreret og bogført og ikke var ramt af tekniske svigt eller fejl.

Nets har ligeledes bekræftet, at de ikke har kendskab til, at det skulle være muligt at kopiere en chip, som sidder på et betalingskort.

Da klageren desuden har været i besiddelse af kortet hele aftenen, kan kortet således hverken være kopieret eller stjålet, hvorfor det må lægges til grund, at klageren selv foretog de transaktioner, som han nu ikke vil vedkende sig.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har oplyst, at hans MasterCard var i hans besiddelse på tidspunktet for de ikke vedkendte hævninger, der fandt sted i tidsrummet den 27. maj 2013 kl. 22.15 til den 28. maj 2013 kl. 01.21.

Ankenævnet lægger til grund, at chippen på klagerens MasterCard blev aflæst ved de ikke vedkendte hævninger. Ankenævnet lægger endvidere til grund, at korrekt PIN-kode blev indtastet ved samtlige hævninger.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaring, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.