Indsigelse mod afregning af aktiesalg, der var limiteret til en kurs, der var lavere end den aktuelle børskurs.

Sagsnummer:156/2005
Dato:15-12-2005
Ankenævn:Peter Blok, Inge Frölich, Karen Frøsig, Anne Dehn Jeppesen, Erik Sevaldsen.
Klageemne:Værdipapirer - afregningskurs
Netbank - værdipapirer
Ledetekst:Indsigelse mod afregning af aktiesalg, der var limiteret til en kurs, der var lavere end den aktuelle børskurs.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens indsigelser mod indklagedes afregning af klagerens aktiesalg, der var limiteret til en kurs, der var lavere end den aktuelle børskurs.

Sagens omstændigheder.

Klageren har et åbent værdipapirdepot hos indklagede. Depotet er tilsluttet indklagedes Online Investering.

Den 20. maj 2005 kl. 9.46 afgav klageren via Online Investering ordre om salg af 522 stk. aktier i Vestas Wind Systems, der lå i depotet. Ordren skulle gennemføres ved børshandel. Kursen blev limiteret til 86,75.

400 stk. af aktierne blev straks solgt ved en børshandel til kurs 87,25, svarende til en kursværdi på 34.900 kr. Handlen blev afregnet med 34.725,50 kr. efter fradrag af kurtage på 174,50 kr. (0,5 %). Den aktuelle kurs på handelstidspunktet var på 87,25 (bud)/87,50 (udbud). Af handelsbekræftelsen fremgår, at handlen var gennemført som en børshandel med limiteret kurs på 86,75.

Kl. 10.01 samme dag blev de resterende 122 stk. aktier solgt ved en strakshandel til kurs 87,50 svarende til en kursværdi på 10.675 kr. Handlen blev afregnet med 10.600 kr. efter fradrag af minimumskurstage på 75 kr. (ca. 0,7 %). Den aktuelle kurs på handelstidspunktet var på 87,50 (bud)/87,75 (udbud).

Klageren gjorde indsigelse imod handlerne og forlangte disse tilbageført, hvilket indklagede afviste.

Af indklagedes regler for Online Investering fremgår bl.a.:

"Regler for Online investering

2.4 Handel med danske værdipapirer

Du kan vælge mellem strakshandel, gennemsnitshandel, børshandel og limiteret handel.

2.4.3 Børshandel (aktier, noterede investeringsforeningsandele og obligationer)

Der kan købes og sælges aktier, noterede investeringsforeningsandele og obligationer på Københavns Fondsbørs i dennes åbningstid.

Når du afgiver ordren som børshandel, skal du angive den kurs, du ønsker at handle til. Du skal også angive, hvor længe ordren skal gælde.

Ordrer behandles forskelligt på Københavns Fondsbørs handelssystem, afhængigt af ordrestørrelsen. Er ordren større end en bestemt størrelse fastlagt af Københavns Fondsbørs, handelspoststørrelsen, indgår den i det "normale" marked og kan dermed være med til at danne kursen på papiret, samt ordrebogens bud eller udbud. Er ordren mindre end handelspoststørrelsen, betegnes den som en småordre og kan ikke være med til at danne kursen på papiret, eller ordrebogens bud eller udbud.

Børshandelsordrer og obligationer der handles på delmarkedet for handel med statspapirer kan delafregnes, så du kan ikke være sikker på, at hele din ordre handles.

Hvis din ordre efter delafregning er mindre end handelspoststørrelsen, vil din restordre blive behandlet som en småordre. Det er sædvanligvis vanskeligere at få udført en småordre end en handelspostordre. Småordrer kan kun udføres til den senest handlede kurs på Københavns Fondsbørs.

Når du afgiver en ordre som børshandel, kan du ikke være sikker på, at din ordre udføres.

2.4.4 Limiteret handel (unoterede investeringsforeningsandele)

For unoterede investeringsforeninger kan du afgive en ordre som limiteret handel. En sådan ordre anvendes, hvis du ønsker at sætte en maksimumskurs på dit køb eller en minimumskurs på dit salg. Så gennemføres ordren kun, hvis værdipapiret kan afregnes inden for den fastsatte limitering. Du skal også angive, hvor længe ordren skal gælde."

Af indklagedes forretningsbetingelser for handel med værdipapirer fremgår bl.a.:

"BørshandelVælger du børshandel, skal du limitere handlen, dvs. at du skal meddele en kurs og en periode, hvori kursen skal gælde."

Indklagede har under sagen fremlagt skærmkopier af en handel som den foreliggende i Online Investering. I første skærmbillede vælges handelstype. Der er 3 valgmuligheder: Strakshandel, Gennemsnitshandel eller Børshandel. Ved valg af Børshandel skal der udfyldes en rubrik med teksten Limiteringskurs.

I ordbogen, der er tilknyttet Online Investering, er ordet Limiteret defineret således:

"Ved køb: Den maksimale kurs en køber vil betale. Ved salg: Den kurs en sælger som minimum vil sælge til."

I en publikation "Handel - hvordan" udgivet af Københavns Fondsbørs siges om børshandel bl.a.:

"Med børshandel er du sikker på, at ordren kommer ind i handelssystemet og ud på markedet. Du sætter selv den kurs, som du højst vil købe eller mindst sælge til. Det er en limiteret ordre. En limiteret ordre sikrer, at man ikke handler til en ringere kurs end den kurs, man selv har sat. Selve handlen sker i det øjeblik, hvor to modsatrettede ordrer til samme kurs eller bedre mødes i handelssystemet. Er der ikke en tilsvarende ordre i handelssystemet på både købs- og salgssiden, får man ikke handlet."

Parternes påstande.

Den 1. juni 2005 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal tilbageføre handlerne.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at baggrunden for ordren var, at han overvejede at realisere gevinsten på sine Vestas aktier, som var købt til kurs 76,14. Den aktuelle kurs var 87,5. Da han var usikker på, om kursen ville stige i løbet af dagen, bestemte han sig for en såkaldt stop-loss-ordre, så han var sikker på, at aktierne ikke blev solgt til en kurs, der var mindre end 86,75. Han lagde derfor ordren ind som en børshandel med en limiteringskurs på 86,75. Han forventede herefter, at ordren først ville blive gennemført, såfremt den aktuelle kurs på 87,5 faldt til 86,75. Han blev derfor overrasket over, at ordren straks blev gennemført, og han gjorde straks indsigelse over for indklagede.

Af reglerne for Online Investering, der fremgår af hjælpfunktionen, fremgår det ikke klart, at en børsordre ikke kan lægges ind som en stop-loss-ordre, altså med en salgskurs under den aktuelle. Systemet burde automatisk afvise en sådan ordre. Da systemet og reglerne er vildledende, bør indklagede imødekomme hans krav om tilbageførsel af aktiesalget.

Børshandel med limiteringskurs er ikke klart defineret i indklagedes regler.

Indklagede har anført, at klageren indlagde ordren som en børshandel med en limiteret kurs. Klageren lå med den bedste pris i markedet, hvorfor en modpart på børsen tog ordren.

Af reglerne for Online Investering fremgår, at man ved børshandel har mulighed for limitering. Der er ikke mulighed for at vælge en handelstype, svarende til den af klageren anførte stop-loss-handel. Denne handelstype er derfor heller ikke beskrevet i reglerne for Online Investering.

Det er almindelig praksis, at der gives mulighed for ordrer, hvor limiteringskursen er lavere end den aktuelle markedskurs. En kunde kan f.eks. ønske at handle "at Markets", hvilket betyder, at man ønsker sælge sine aktier til den aktuelle pris, der er på børsen på det pågældende tidspunkt. Dette kan f.eks. være tilfældet ved forsinkede kursoplysninger, hvor man ikke kender den aktuelle kurs, men hvor man blot gerne vil sikre sig "en bund under" afregningskursen og samtidig gerne vil sikre, at ordren effektueres.

Før den omtvistede handel har klageren gennemført i alt 42 handler i Online Investering, heraf 5 limiterede handler. Klageren kan derfor ikke anses for uvidende om, hvorledes handel i Online Investering foregår.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ved afgivelsen af børshandelsordren om salg af aktierne til en limiteret kurs på 86,75, måtte klageren indse, at aktierne ville blive solgt til den aktuelle budkurs (køberkurs) i det omfang, at denne var højere end eller lig med klagerens limiterede salgskurs. Ankenævnet finder ikke, at indklagedes regler for brug af Online Investering er vildledende på dette punkt, eller at indklagedes system burde have afvist klagerens ordre, alene fordi limiteringskursen var mindre end den aktuelle børskurs.

Det bemærkes, at aktierne (de første solgte 400 aktier) faktisk blev afregnet til den aktuelle budkurs og inden for den af klageren anførte limitering.

Som følge af det anførte

Klagen tages ikke til følge.