Spørgsmål om indklagede rådgav om konsekvenser ved ophævelse af kapitalpensionskonto i utide.

Sagsnummer:26/1996
Dato:29-08-1996
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Inge Frølich, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Allan Pedersen
Klageemne:Kapitalpensionskonti - ophævelse
Rådgivning - pensionsforhold
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om indklagede rådgav om konsekvenser ved ophævelse af kapitalpensionskonto i utide.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I oktober 1993 henvendte klageren sig til indklagedes Fredhøj afdeling med henblik på ophævelse af sin kapitalpension.

Ifølge indklagede oplyste indklagedes pensionsrådgiver, at ophævelsen kunne have indflydelse på indtægter fra det offentlige, men klageren afviste dette, idet hun oplyste, at hun ikke kunne blive ringere stillet, idet hun fik den mindste pension. Klageren bestrider dette. Pensionsrådgiveren orienterede herefter klageren om de skattemæssige aspekter, herunder at udbetaling af kapitalpensionen blev indregnet i den skattepligtige indkomst.

Den 29. oktober 1993 underskrev klageren "erklæring vedrørende udbetaling af kapitalpension" om delvis udbetaling af 150.000 kr. Værdien heraf udgjorde efter fradrag af realrenteafgift og statsafgift 39.781 kr.

Den 17. januar 1994 underskrev klageren en erklæring vedrørende udbetaling af kapitalpension for restindeståendet på kontoen 110.608 kr. Efter fradrag af realrenteafgift og statsafgift udgjorde værdien heraf 33.189,60 kr.

Efter at klageren fra Herning kommune var blevet mødt med et tilbagebetalingskrav vedrørende for meget udbetalt boligstøtte for 1993 med 16.560 kr. og for meget udbetalt førtidspension for 1994 med brutto 40.896 kr., gjorde hun gennem sin advokat et erstatningsansvar på disse beløb gældende over for indklagede. Indklagede afviste kravet.

Klageren har ved klageskema af 18. januar 1996 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale en erstatning på 33.456 kr. for det tab, hun har lidt i anledning af indklagedes rådgivning. Kravet er opgjort således:

Regulering for for meget udbetalt pension, brutto
+ regulering for for meget udbetalt boligydelse

I alt
÷ forventet udbetalt overskydende skat

I alt

40.896 kr.
16.560 kr.

56.456 kr.
23.000 kr.

33.456 kr.
Klageren har anført, at hun ved henvendelsen til indklagede i oktober 1993 ikke blev orienteret om, at ophævelse af en kapitalpension i utide kunne have indflydelse på indtægter fra det offentlige. Hun bestrider, at hun skulle have udtalt, at hun ikke kunne blive ringere stillet, da hun fik den mindste tænkelige pension. Hun havde tillid til, at hun af indklagedes professionelle pensionsrådgiver ville blive rådgivet i enhver henseende, når hun påtænkte at ophæve sin kapitalpension i utide, herunder rådgivet om, hvilken indflydelse en ophævelse kunne få på indtægter fra det offentlige. Efter at hun fra kommunen havde fået oplyst de indkomstmæssige konsekvenser af ophævelsen af kapitalpensionen i utide, rettede hun henvendelse til indklagedes pensionsrådgiver, der udtrykte bestyrtelse over, at han ikke havde været klar over, at ophævelsen af kapitalpensionen i utide fik sådanne konsekvenser. Over for indklagedes afvisningspåstand gøres det gældende, at vidneforklaringer ikke er nødvendige for at fastslå sagens faktiske forhold. Indklagede bærer bevisbyrden for, at pensionsrådgiveren som professionel rådgiver har rådgivet om alle tænkelige aspekter af, at kapitalpensionen blev hævet i utide, og denne bevisbyrde har indklagede ikke løftet. Betingelserne for at pålægge indklagede erstatningsansvar er til stede, idet indklagede som professionel pensionsrådgiver har handlet culpøst ved ikke at yde fuldstændig rådgivning, ligesom der på grund af den mangelfulde rådgivning er lidt et tab.

Indklagede har anført, at pensionsrådgiveren ved klagerens henvendelse i oktober 1993 nævnte, at ophævelse af en kapitalpension i utide kunne have indflydelse på indtægter fra det offentlige. Klageren affærdigede dette med, at hun fik den mindst tænkelige pension og derfor mente, at hun ikke kunne blive ringere stillet. Pensionsrådgiveren orienterede herefter om de skattemæssige aspekter og oplyste, at udbetaling af kapitalpensionen blev indregnet i den skattemæssige indkomst, og at det derfor kunne anbefales at ophæve pensionen over 2 år for at undgå den højeste beskatningsprocent. Grunden til, at indklagedes pensionsrådgiver har givet udtryk for overraskelse over de indkomstmæssige virkninger, er hans baggrund i kundens egne oplysninger. Sagen kræver belysning gennem vidneforklaringer og bør derfor afvises. Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at betingelserne for at pålægge erstatningsansvar ikke er til stede, idet indklagede ikke har handlet culpøst, og idet klageren ikke har lidt noget tab. Klagerens skattegæld er blevet nedbragt med 73.029 kr. Det beløb, som klageren forventede at få udbetalt mindre i offentlige ydelser, er opgjort til 33.456 kr., hvorfor klageren ikke har lidt noget tab.

Ankenævnets bemærkninger:

Ifølge indklagede orienterede pensionsrådgiveren klageren om, at ophævelsen af kapitalpensionen i utide kunne have indflydelse på indtægter fra det offentlige. Klageren bestrider, at en sådan orientering blev givet. En stillingtagen til dette tvistepunkt findes at ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneafhøringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne sag. Klagegebyret tilbagebetales klageren.