Indsigelse mod kurtage og gebyrer for valutaomveksling i forbindelse med aktiehandler foretaget via netbanken.

Sagsnummer:86/2022
Dato:15-11-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Kritte Sand Nielsen, Jimmy Bak, Tina Thygesen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Værdipapirer - kurtage
Værdipapirer - forhold vedrørende udenlandske papirer
Ledetekst:Indsigelse mod kurtage og gebyrer for valutaomveksling i forbindelse med aktiehandler foretaget via netbanken.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod kurtage og gebyrer for valutaomveksling i forbindelse med aktiehandler foretaget via netbank.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han blandt andet havde netbankadgang samt fem værdipapirdepoter: Tre ratepensionsdepoter tilknyttet ratepensionskonti, et depot tilknyttet en aktiesparekonto og et frit depot.

Den 11. januar 2022 fik klageren en ”investeringsrapport basis” fra banken, hvoraf fremgik, at værdien af hans samlede værdipapirportefølje pr. 31. december 2021 udgjorde i alt 1.076.723,39 kr. I 2021 havde han betalt gebyrer på i alt 87.477,78 kr., heraf 36.421,79 kr. i kurtage, 47.131,11 kr. i valutaomkostninger og 3.924,88 kr. i depotgebyrer. Det fremgik endvidere, at gebyrerne udgjorde 8,06 % af klagerens samlede værdipapirportefølje pr. 31. december 2021.

Klageren gjorde over for banken indsigelse mod gebyrerne for valutaomkostninger. Banken fastholdt, at den var berettiget til at opkræve de gebyrer, der fremgik af investeringsrapporten for 2021.

Den 28. februar 2022 indbragte klageren sagen for Ankenævnet. 

Banken har oplyst, at klageren igennem mange år har handlet med aktier via sin netbank. Klageren har handlet både danske aktier og europæiske – primært svenske og norske – aktier. Klageren har generelt en høj handelsaktivitet og har i 2021 sammenlagt på sine fem depoter i banken udført ca. 411 aktiehandler med en totalværdi på ca. 21 mio. kr.

Da klageren oprettede sine depoter i banken, indgik han ved oprettelse af hvert af depoterne en ”Aftale om depot og handel med værdipapirer” med banken, hvor han blandt andet accepterede, at ”Betingelser for handel med værdipapirer” og ”Priser for handel med værdipapirer” var gældende for aftalerne.

Af ”Betingelser for handel med værdipapirer”, der var gældende i 2021, fremgår blandt andet:

2.6 Valuta og veksling

I forbindelse med indgåelse af en handel med værdipapirer, der handles i fremmed valuta, veksler vi det nødvendige beløb, medmindre andet er aftalt.

Som udgangspunkt sker denne veksling umiddelbart i forlængelse af handlen til bankens valutaspotkurs (kurs, der ændres løbende over dagen) plus et tillæg ved køb af fremmed valuta og minus et tillæg ved salg af fremmed valuta.

2.9 Handelsomkostninger

Der er generelt lavere omkostninger ved at handle gennem bankens digitale løsninger end gennem bankens afdelinger. Priserne kan du se under ”Priser” på bankens hjemmeside.

…”

Valutaomvekslingen foretages til bankens daglige valutaspotkurs fraregnet den valutamarginal, som banken tager. På bankens hjemmeside under Priser og vilkår findes en oversigt over valutamarginaler for forskellige valutaer. Af den oversigt, der var gældende i 2021, fremgår, at valutamarginalen for blandt andet SEK, NOK og EUR er +/÷0,30 %.  

Kurtagen for aktiehandler varierer afhængig af, hvilket værdipapir der handles. Af ”Priser for handel med værdipapirer”, der var gældende i 2021, fremgår, at kurtagen for handel med danske og nordiske aktier i netbank er 0,15 %, dog med en minimumskurtage på 29 kr.

Banken har yderligere oplyst, at inden en ordre blev lagt i markedet, skulle klageren i netbanken med sin elektroniske underskrift godkende en opsummering af ordren. Klageren har i 2021 foretaget 411 aktiehandler. Ved hver af disse handler er klageren blevet præsenteret for en opsummering af handlen, hvoraf det anslåede afregningsbeløb og de anslåede gebyrer fremgår.

Efter enhver handel med værdipapirer har klageren desuden automatisk fået sendt en handelsbekræftelse med alle de endelige oplysninger om handlen, blandt andet afregningsbeløb, gebyrer m.v. Banken har som et eksempel fremlagt en handelsbekræftelse sendt til klageren den 8. december 2021 vedrørende hans køb af aktier til et af hans ratepensionsdepoter. Af bekræftelsen fremgik blandt andet:

”Dit køb af ’Zaptec AS’

 

 

Vores reference […]

Antal styk

1.076

ISIN […]

Handelskurs

63,000

Handelsdato 8. december 2021

Kursværdi

NOK 67.788,00

Valørdato 10. december 2021

Handelsomkostninger

NOK 101,68

 

Samlet handelsbeløb

NOK 67.889,68

 

Valutakurs

73,740

 

Afregningsbeløb

DKK 50.061,85

De samlede handelsomkostninger udgør:

 

 

 

Kurtage

NOK 101,68

Omkostning, inkluderet i afregningsbeløb

Valutaveksling

DKK 203,67”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Danske Bank skal tilbagebetale opkrævede gebyrer for valutaomveksling i forbindelse med aktiehandler i 2021 på 47.131,11 kr.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens rådgivning har været mangelfuld i forbindelse med hans handel med aktier.

Han er en pensionist uden nogen speciel økonomisk indsigt, som forsøger at forbedre økonomien i sine relativt små ratepensioner i banken.

Banken markedsfører sin netbank som et godt sted at handle aktier og obligationer. Det har den i mange år gjort ved at fortælle, at det kun koster 0,15 % at købe aktier i Danmark og øvrige Norden.

I 2020 og især i 2021 har han handlet en del aktier gennem netbanken. Han regnede med, at gebyret var 0,15 %, som banken markedsfører sig på. Han har løbende i disse to år købt og solgt aktier hovedsagelig fra Danmark, Norge og Sverige, hvor den officielle % er 0,15. Ingen har understreget/nævnt omkostningerne til valutaveksling endsige størrelsen på disse, som det jo har vist sig, er langt større end de 0,15 % i købsgebyrer. Reglerne står i bankens skriftlige handelsregler, hvilket er temmelig uoverskueligt.

Banken giver ikke præcise oplysninger om, hvad en given aktiehandels valutaomkostninger udgør, kun et estimat på et års omkostninger, hvilket er helt uoverskueligt.

Efterfølgende modtager man i e-Boks en opgørelse, hvilket psykologisk er forkert, da handlen er overstået.

Banken anfører, at udformningen af købsnotaen ikke er ændret i mange år, hvilket ikke er sandt. Han har for nylig set, at banken har rettet udformningen til noget med, at det er på eget ansvar at gennemføre en handel. Det betyder, at han stadig ikke får vist præcis, hvad valutaomkostningen er, før han efterfølgende får en kvittering i e-Boks.

Han har løbende holdt sig orienteret i de kvartalsopgørelser, han har fået i 2021, og der har ikke været nævnt ekstra omkostninger. For 2021 fik han først en samlet opgørelse over valutaomkostningerne i januar 2022 på kr. 47.131,11 hvilket har chokeret ham. Han vidste ikke, at disse omkostninger var så høje - de udgør 8,06 % af hans handler sammenholdt med de 0,15 % banken reklamerer med.

Han har været loyal kunde i banken, siden han blev født. Banken har således kunnet følge ham og hans karriere gennem hans ansættelser og har fået bekræftet, at han ikke har nogen økonomisk uddannelse. I alle år har han aldrig haft en restance eller på nogen anden måde miskrediteret sit forhold til banken.

Han er "Danske Eksklusiv+" kunde (den bedste rangering) og har tilknyttet en personlig rådgiver med navn og foto i sin netbank. Han finder det højst kritisabelt, både moralsk og praktisk, at han ikke er blevet kontaktet af sin rådgiver om beløbenes himmelflugt, der har gjort mange handler urentable.

Danske Bank har anført, at klagerens aktiehandler er underlagt bankens ”Betingelser for handel med værdipapirer”, ”Priser for handel med værdipapirer” og ”Priser og vilkår/valutamarginaler”.

Før hver gennemført handel er klageren blevet præsenteret for en opsummering af ordren, herunder gebyrer i form af kurtage og valutaomveksling, og har derefter godkendt handlen med sin elektroniske underskrift.

Klageren har efter hver handel fået tilsendt en handelsbekræftelse, hvoraf det fremgik, hvilke omkostninger, der var forbundet med handlen. Som eksempel herpå henvises til klagerens handel med Zaptec AS fra den 8. december 2021.

Banken har derfor levet op til alle krav om at oplyse gebyrer til klageren før, under og efter en værdipapirhandel, og klageren har haft alle muligheder for at være oplyst om betingelser og priser.

Klageren har – fuldt oplyst – selv valgt at handle aktier på de betingelser og til de priser 411 gange alene i 2021.

Banken har således fuldstændig retmæssigt har opkrævet gebyrerne, der er beskrevet i investeringsrapporten for 2021.

Det af klageren anførte om, at han i 2021 kun skulle have betalt 0,15 % i gebyrer og ikke 8,06 %, som det fremgår af investeringsrapporten for 2021, beror på en misforståelse af, hvad gebyrerne dækker over. Der skal beregnes kurtage og valutamarginal af hver handel. Kurtage og valutamarginal skal ikke beregnes som en bestemt procentsats af klagerens samlede værdipapirportefølje pr. 31. december 2022.

Den gennemsnitlige kurtage i procent, som klageren har betalt i 2021 findes ved at tage udgangspunkt i den samlede handelsværdi på 21.000.000 kr. og dividere den samlede betalte kurtage, jf. investeringsrapporten for 2021, med den samlede handelsværdi: 36.421,79 kr./21.000.000 kr. og gange med 100 = ca. 0,17%. At dette tal ligger over 0,15 % skyldes, at klageren dels har handlet en mindre mængde ikke-nordiske aktier, der har en højere kurtage, dels har foretaget nogle få handler for beløb under grænsen for at minimumskurtagen på 29 kr. benyttes i stedet for procentsatsen. De 0,15 % i kurtage, som klageren mener, han kun skulle have betalt, er således ikke langt fra, hvad han faktisk har betalt.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han blandt andet havde netbankadgang samt fem værdipapirdepoter: Tre ratepensionsdepoter tilknyttet ratepensionskonti, et depot tilknyttet en aktiesparekonto og et frit depot.

Den 11. januar 2022 fik klageren en ”investeringsrapport basis” fra banken, hvoraf fremgik, at værdien af hans samlede værdipapirportefølje pr. 31. december 2021 udgjorde i alt 1.076.723,39 kr. I 2021 havde han betalt gebyrer på i alt 87.477,78 kr., heraf blandt andet 36.421,79 kr. i kurtage og 47.131,11 kr. i valutaomkostninger.

Ankenævnet lægger i overensstemmelse med det, som banken har oplyst, til grund, at klageren i forbindelse med sine aktiehandler foretaget i netbanken i 2021 har betalt kurtage og valutaomkostninger i henhold til bankens til enhver tid gældende prisliste.

Før hver gennemført handel er klageren blevet præsenteret for en opsummering af ordren, herunder gebyrer i form af kurtage og valutaomveksling, hvorefter han har godkendt handlen med sin elektroniske underskrift.

Klageren har endvidere efter hver handel fået tilsendt en handelsbekræftelse, hvoraf det fremgik, hvilke omkostninger, der var forbundet med handlen.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at banken har udvist fejl eller forsømmelser i forbindelse med hans aktiehandler i 2021, der kan medføre, at klageren kan rejse et erstatningskrav mod banken.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.