Krav om erstatning i forbindelse med returnering af stjålen udenlandsk check

Sagsnummer:93/2016
Dato:14-12-2016
Ankenævn:John Mosegaard, Jesper Claus Christensen, Kjeld Gosvig-Jensen, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn
Klageemne:Check - falsk check
Modregning - øvrige spørgsmål
Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Check - udenlandsk check
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Krav om erstatning i forbindelse med returnering af stjålen udenlandsk check
Indklagede:Folkesparekassen
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om Folkesparekassen har pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren i forbindelse med returnering af en stjålen udenlandsk check, og om Folkesparekassen var berettiget til at modregne i klagerens personlige konto

Sagens omstændigheder

Klageren, der driver en mindre virksomhed, er kunde i Folkesparekassen, hvor hun har en privatkonto -531 og en firmakonto -288.

Det er uoplyst, hvornår privatkontoen blev oprettet. Firmakontoen, som var uden trækningsret, blev oprettet den 29. juni 2015 ved klagerens underskrift på en Kontoaftale. Kontoen blev oprettet med klagerens CPR-nummer, da klageren efter bankens oplysninger ikke ønskede at afvente modtagelsen af et CVR-nummer tilknyttet virksomheden, der skulle drives som en enkeltmandsvirksomhed. Af Kontoaftalen fremgår blandt andet:

”Jeg har derudover gjort mig bekendt med Folkesparekassens almindelige forretningsbetingelser – Privatkunder samt Vilkår for betalingskort – Privatkunder, som også gælder for kundeforholdet. De gældende almindelige forretningsbetingelser og Vilkår for betalingskort kan til enhver tid findes på Folkesparekassens hjemmeside www.folkesparekassen.dk

…”

Af de Almindelige forretningsbetingelser fremgår blandt andet:

”…

2. Forbehold ved indbetalinger

Alle indbetalinger på kundens konto, der ikke sker kontant, sker med forbehold af, at Folkesparekassen modtager beløbet. Tilsvarende gælder for indbetaling ved checks trukket på konti i Folkesparekassen. Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen.

8. Modregning

Folkesparekassen kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos kunden i ethvert tilgodehavende, som kunden har eller får hos Folkesparekassen. … Folkesparekassen giver besked ved modregning.

10. Sprog og kommunikation

Sprog

Folkesparekassen indgår aftaler og kommunikerer på dansk, medmindre andet fremgår af den konkrete aftale.

…”

Af sparekassens Generelle regler for overførsel til og fra udlandet fremgår blandt andet:

”…

Særligt om checks fra udlandet

Udenlandske checks afregnes under forbehold af, at det udenlandske pengeinstitut honorerer disse, i modsat fald returneres checkene.

Pengeinstituttet forbeholder sig ret til at afvente afregning af checks, indtil beløb er modtaget fra trassatbank og at opkræve eventuelle stempelomkostninger, uforudsete omkostninger samt renter ved forsinket honorering.

…”

Den 8. september 2015 indleverede klageren ved personligt fremmøde i en af sparekassens afdelinger en udenlandsk check på 9.000 engelsk pund udstedt den 4. september 2015 til klageren. Modværdien af checken, der udgjorde 91.765,80 kr., blev samme dag indsat på firmakontoen. Klageren har oplyst, at checken var forudbetaling for en ydelse bestilt af en britisk kunde ved navn Robert Redford.

Samme dag den 8. september 2015 blev der på firmakontoen debiteret 250 kr. i gebyr for indløsning af checken.

I en mail af 14. september 2015 fra banken til klageren med emnet ”Check 9000£” fremgår følgende:

”…

I is okay now :)

…”

Banken overførte på anmodning fra klageren den 15. september 2015 59.715,80 kr. fra firmakontoen til den britiske forretningsmand, der angiveligt havde udstedt checken. Klageren har oplyst, at hun returnerede en del af checkbeløbet, da der var sket udbetaling af et for stort beløb i forhold til det bestilte.

Sparekassen har oplyst, at checken efter den blev indleveret i sparekassens afdeling blev sendt videre til central behandling. Den blev derefter sendt videre til sparekassens daværende samarbejdspartner med henblik på indløsning, hvilket var den daværende arbejdsprocedure i sparekassen.

Den 24. september 2015 tilbageførte banken 91.765,80 kr. fra firmakontoen, med overførselsteksten ”Udl. Check stjålet og spærret”. Firmakontoen var herefter i overtræk med 41.003,60 kr. Banken modregnede samme dag 41.050 kr. i klagerens privatkonto til inddækning af overtrækket. Indeståendet på privatkontoen var derefter 462.800 kr.

I oktober 2015 var klageren via sin repræsentant i dialog med sparekassen om modregningen og indløsningen af den udenlandske check. Parterne nåede ikke til enighed.

Parternes påstande

Den 10. marts 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Folkesparekassen skal betale klageren erstatning.

Folkesparekassen har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen har handlet ansvarspådragende.

Da hun bad banken indløse checken fra den britiske kunde Robert Redford oplyste banken ikke, at checken fremstod mistænksom. Den rådgav hende heller ikke om, at der kunne være andre forhold, som hun burde have været opmærksom på.

Sparekassen burde have udvist særlig agtpågivenhed over for hende, da hun netop havde startet sin virksomhed og rådgivet om risikoen ved at acceptere en udenlandsk check af den størrelse.

Efter checken var afleveret, brugte sparekassen adskillige dage på at undersøge checken. Sparekassen sendte herefter en mail til hende den 14. september 2015 og oplyste, at alt var i orden ”I is okay now :)”. Det var baggrunden for, at hun dagen efter instruerede banken om at overføre 59.715,80 kr. til den britiske kunde, som senere viste sig at være en svindler.

Hun havde aldrig bedt sparekassen overføre beløbet, hvis sparekassen ikke havde oplyst, at checken var i orden.

Den dårlige og manglende rådgivning er i sig selv ansvarspådragende og Folkesparekassen skal erstatte hende det fulde beløb på 91.765,80 kr., som sparekassen tilbageførte fra firmakontoen.

Hvis banken på trods af mailen til hende ikke havde godkendt checken har banken handlet ansvarspådragende ved ikke at have rådgivet om risici forbundet med overførslen til den britiske kunde, der viste sit at være en svindler, før checken var endeligt godkendt. Sparekassen skal derfor erstatte hende det tab, som hun led som følge af overførslen. Tabet kan opgøres til 41.050 kr., som var det beløb banken modregnede i privatkontoen.

Modregningen var i øvrigt ikke berettiget.

Forholdet er anmeldt til politiet, som har oplyst, at der på daværende tidspunkt var en del lignende sager. Det burde banken som en professionel part have været opmærksom på.

Folkesparekassen har til støtte for afvisningspåstanden vedrørende sparekassens modregning anført, at der ud fra de fremførte oplysninger mellem parterne på flere punkter er uenighed om sagsforløbet, hvorfor en afgørelse i sagen forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Den del af sagen der vedrører spørgsmålet om checkindløsning vedrører et erhvervsmæssigt forhold, som Ankenævnet ikke kan behandle. Denne del af sagen skal afvises efter Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og 4.

Til støtte for frifindelsespåstanden har Folkesparekassen anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende i forbindelse med indløsningen af den udenlandske check.

Den havde ikke indblik i klagerens forretningsmæssige forhold, og den var ikke involveret i transaktionen vedrørende den falske check. Sparekassen blev alene præsenteret for checken, da klageren kom til stede i filialen for at få den indløst.

Sparekassen benyttede sin sædvanlige procedure ved indløsningen. Der var ikke konkrete forhold, der gav anledning til at handle anderledes. Sparekassen havde ikke tidligere hørt om eller været udsat for lignende sager.

Sparekassen er ikke forpligtet til at gøre sine kunder opmærksom på, at der består en generel risiko for, at en udenlandsk check kan være falsk, og at der er risici forbundet med at udbetale en del af beløbet til udstederen af checken.

Sparekassen har over for klageren ikke garanteret, at checken ikke var falsk eller stjålet.

Ved oprettelse af konti i sparekassen tiltrådte klageren sparekassens almindelige forretningsbetingelser samt øvrige gældende vilkår. Der var taget forbehold for tab, som opstod i forbindelse med overførsler til udlandet og om tilbageførsel af udenlandske check ved manglende dækning.

Sparekassen var berettiget til at modregne i privatkontoen. Sparekassen har overholdt reglerne for modregning i punkt 8 i de Almindelige forretningsbestemmelser. Klageren ejede begge konti. Der var overtræk på firmakontoen, og der var frie midler på privatkontoen, også efter modregningen. Banken gav meddelelse til klageren om modregningen.

Ankenævnets bemærkninger

Selvom klagen vedrører en transaktion i forbindelse med klagerens erhvervsvirksomhed, finder Ankenævnet, at sagen ikke bør afvises. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at klageren må anses for en mindre erhvervsdrivende, og at klagen efter sin art ikke adskiller sig fra, hvad der kan forekomme i private kundeforhold.

Klageren, der driver en mindre virksomhed, henvendte sig den 8. september 2015 i en af Folkesparekassens afdelinger for at indløse en udenlandsk check på 9.000 britiske pund, som var modtaget af en britisk kunde.

Beløbet fra checken blev indsat på klagerens firmakonto den 8. september 2015.

Den 14. september 2015 sendte banken en mail til klageren med emnefeltet ”Check 9000£”. Den oplyste i mailen ”I is okay now : )”, og klageren instruerede herefter banken om at overføre 59.715,80 kr. fra firmakontoen til den britiske kunde.

Den 15. september 2015 tilbageførte sparekassen checken, som var meldt stjålet. Sparekassen modregnede samme dag 41.050 kr. i privatkontoen og inddækkede et overtræk på firmakontoen, der var opstået ved tilbageførslen.

Klageren har oplyst, at Sparekassens mail til hende den 14. september 2015 foranledigede hende til at instruere sparekassen om at overføre beløbet til checkudstederen. Folkesparekassen har oplyst, at sparekassen ikke i mailen eller på anden måde over for klageren garanterede, at checken ikke var falsk eller stjålet, og at den generelt ikke kan genkende klagerens beskrivelse af forløbet.

Afgørelsen af sagen beror blandt andet på de nærmere omstændigheder for klagerens modtagelse og indløsning af checken og baggrunden for bankens mail til klageren af 14. september 2015.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet faldmå finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jævnfør Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret retur.