Indsigelse mod, at banken ikke overvågede renteudviklingen for klagerne. Krav om låneomlægning fra variabelt lån til et 1 % eller 1,5 % fastforrentet lån.

Sagsnummer:589/2023
Dato:07-05-2024
Ankenævn:Bo Østergaard, Christina Bryanth Konge, Klaus Tougaard Kristensen, Rolf Høymann Olsen og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Rådgivning - låneomlægning
Rente - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod, at banken ikke overvågede renteudviklingen for klagerne. Krav om låneomlægning fra variabelt lån til et 1 % eller 1,5 % fastforrentet lån.
Indklagede:Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod, at banken ikke overvågede renteudviklingen for klagerne. Krav om låneomlægning fra variabelt lån til et 1 % eller 1,5 % fastforrentet lån.

Sagens omstændigheder

Klagerne var kunder i Nordea Danmark.

De havde et fastforrentet 2,5 % realkreditlån med en restgæld på 1.873.742 kr. og et variabelt forrentet Nordea Prioritet Boligkøb banklån på 1.103.000 kr.

Den 31. august 2018 afholdt banken et møde med klagerne vedrørende deres boligøkonomi.

Banken har fremlagt et resumé af mødet, hvoraf blandt andet fremgår:

Drømme og fremtidsplaner

I vil ikke længere sælge jeres ejendom - I venter på at aftalen udløber med mægler. I føler ikke, at I får noget for pengene ved køb af nyt, så derfor vil I fortsat blive i huset, og i stedet lave de forbedringer, som I har fået fortalt fra potentielle købere. På længere sigt kan det være, at I vil sælge ejendommen såfremt prisen er den rigtige.

Daglig brug af banken

Budget stemmer i forhold til de tal, som I tidligere har lagt ind sammen med [navn]. Vi fik ligeledes accept på samtykke til at kontakte jer såfremt vi har produkter eller andet, som kunne være aktuelt for jer.

Lån

Vi talte om at finde den bedst mulige løsning på længere sigt, så I kan sidde billigst muligt på længere sigt ved pensionsalder.

Jeg har sendt beregninger til jer igennem [Klager 1’s] e-boks. Det ene er med et Boligpuls lån, det er et nyt lån med "klippekortsordning" til afdragsfrihed dvs. vi starter lånet med afdrag og så kan der senere tilvælges afdragsfrihed på lånet.

Den anden beregning er på Kort rente lån - renten kendes i 1/2 år ad gangen 1/1 samt 1/7. Valg af lån aftales endeligt, når vi har modtaget vurdering samt I har set beregningerne igennem.

Begge beregninger er lavet ud fra en vurdering på kr. 3.600.000 (forsigtig sat i forhold til salgsvurdering). [Klager 1], du bliver kontaktet af Danbolig i forhold til en vurdering af ejendommen. Ligeledes tager de begge udgangspunkt i, at gælden er nede på 60% af værdien, når der er gået 6 år ca.”.

Den 26. november 2018 blev der i forlængelse af rådgivningen udarbejdet et god skik-skema.

Banken har fremlagt ”Erklæring vedrørende rådgivning om lån med sikkerhed i fast ejendom” af 26. november 2018, hvoraf det blandt andet fremgår:

Vi har oplyst:

Vores erfaring med at optage lån er lille.

Husstanden består af to voksne. Vores indkomst/aktiver er i danske kroner.

Lånets nettoydelse er beregnet til 12.814 kr. pr. måned første år.

Rådighedsbeløbet falder med ca. kr. 2.400 pr. måned, hvilket vi er indstillet på, da vi selv ønsker denne afvikling på lånet.

Vores årlige bruttoudgift på valgt lån er: 160.524 kr.

På mødet har vi talt om følgende emner for at afdække vores risikovillighed i forbindelse med valg af lånet:

Vores forventning til udviklingen i renten : Renten forbliver på nuværende niveau.

I forbindelse med sikkerhed for udsving i ydelsen og restgælden lægger vi særlig vægt på:

Nordea BoligPuls:                 Forventer uændret rente.

Har valgt et lån med variabel rente og er blevet oplyst, at renten kan stige eller falde uden begrænsning.

Lånets påvirkning af friværdi ved ændring i renten er ikke vigtig.

Vi ønsker at afvikle gælden efter følgende princip:

Nordea BoligPuls:                 Annuitet.

Vores forventning til lånets reelle løbetid:

Nordea BoligPuls:                 Forventer ikke at indfri før tid.

Nordea har oplyst os om følgende:

Vi har valgt følgende lån:

Nordea BoligPuls nominelt 2.935.000 kr. med en rente på 0,9000%

Begrundelse for valget af lånet i lyset af vores økonomi:

Nordea BoligPuls:

Lægger vægt på, at afdragene er højere i starten.

Forventer uændret rente.

Vi har talt fordele og ulemper ved de forskellige lånetyper. Nordea Boligpuls lån passer godt til os og vores plan med afvikling af gæld samt den fleksibilitet, som der ligger i lånet. Vi ønsker at afdrage på gælden samt en kortere løbetid end de 30 år, da det skal stemme overens med en lavere gæld den dag, hvor vi går på pension.

Sammenligning af lån

Valgt lån:

Nordea BoligPuls på 2.935.000 kr. med en rente på 0,9000 %, en løbetid på 20 år samt en afdragsfri periode på 0 år. Lånet har en omkostning i procent (ÅOP) på 0,9%

Alternativt lån:

Kort Rente på 2.928.000 kr. med en rente på -0,1500 %, en løbetid på 20 år samt en afdragsfri periode på 0 år. Lånet har en omkostning i procent (ÅOP) på 0,7%”.

Af bilag til ”Erklæring vedrørende rådgivning om lån med sikkerhed i fast ejendom” fremgår blandt andet, at det er et 20-årigt banklån med variabel rente, at det er muligt at vælge afdragsfrihed med en måneds varsel, at lånet altid kan opsiges, og at der ikke er kursgevinst eller kurstab på lånet.

Det fremgår endvidere, at fordelene ved lånet er, at lånet kan indfries når som helst uden omkostninger, at renten er variabel og tilpasses hver 3. måned, og at der som udgangspunkt er en lavere rente end ved et fastforrentet realkreditlån og derved lavere ydelse, hvor jo lavere rente lånet har, jo større er afdrag på gælden i starten af lånets afviklingsforløb.

Det fremgår herudover, at ulemperne ved lånet er, at renten kun kendes til næste gang CIBOR 3 referencerenten fastsættes, at der er højere ydelse ved rentestigning, og at det individuelle variable rentetillæg i lånets løbetid kan ændres.

Den 12. december 2018 omlagde klagerne deres eksisterende 2,5 % fastforrentede lån med en restgæld på 1.873.742 kr. til et Nordea BoligPuls lån med en hovedstol på 2.935.000 kr. med en variabel rente på 0,90 %, hvorved klagernes Nordea Prioritet Boligkøb med variabel rente på 1.103.000 kr. blev nedbragt til 265.000 kr.

Banken har oplyst, at det af bankens interne mødenotater fremgår, at banken og klagerne løbende og senest i 2022 drøftede renteniveauet.

Klagerne har oplyst, at aftalen var, at banken overvågede renteudviklingen for at sikre dem det bedste produkt for at finde balance mellem en lav rente og give dem muligheden for en ekstra konvertering, der kunne reducere deres restgæld i forbindelse med salg.

Parternes påstande

Den 25. september 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal stille klagerne som om, at klagerne havde konverteret BoligPuls lånet til et fastforrentet lån med 1 % eller 1,5 % i rente.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hensigten med at optage BoligPuls lånet var, at de frem mod afhændelse af deres større bolig skulle optimere deres evne til at indgå i en eventuel afdragsordning for deres nuværende eller kommende bolig, hvor de med deres indbetaling på 40 % eller friværdi på samme ville kunne få finansieret 60 % af banken.

De blev tilbudt et BoligPuls lån med variabel rente med indfrielse til kurs 100 til enhver tid og realiserede deres daværende udmærkede lån.

Aftalen var, at banken overvågede renteudviklingen.

Banken ser sig ikke forpligtet til at orientere kernekunder om radikale ændringer i renteudvikling og konsekvenser af bankens produkter, medmindre der er lavet en særlig skriftlig aftale herom.

Hvis dette var en viden, de havde fået præsenteret ved aftalens indgåelse, ville de med sikkerhed ikke have indgået i produktet BoligPuls, da de var af den opfattelse, at de ville blive orienteret om udefrakommende faktorer, der ville ændre vilkårene radikalt for deres lån.

Der har hele tiden været stor åbenhed om, at de ønskede at udbyde deres hus til salg i løbet af fem år.

Der blev kaos omkring bankens kunderådgivningsfunktion.

De blev tildelt fire til fem rådgivere inden for kort tid.

I hele denne periode, som var kritisk for dem og BoligPuls lånet, var der ingen der i banken behandlede dem med den respekt, ordentlighed, det overblik og den professionalisme, som de kunne forvente og var blevet stillet i udsigt.

De var blevet stillet i udsigt, at deres kunderådgiver ville rette henvendelse, hvis rentemarkedet udviklede sig, og BoligPuls lånet ikke var det rette produkt for deres situation og livsfase mere.

De hørte intet, hverken mundtligt eller skriftligt i den periode.

Banken udtalte senere pr. telefon, at ”det gik pludseligt stærkt, og vi kunne jo ikke kontakte gud og hver mand”.

De er ikke blevet bragt i en position med mulighed for eller rådgivet om et attraktivt fastforrentet lån med mulighed for konvertering, som de burde af banken.

De står tilbage med et variabelt lån med en høj rente og uden mulighed for at nedbringe deres hovedstol på deres realkreditlån med måske op mod 30-40 %.

En kunde burde kunne stole på de finansielle produkter, der bliver udbudt, som den forventelige kunderådgivning, der følger.

Det ville have været ordentlighed, at banken havde henvendt sig til dem, beklaget den mangelfulde og uprofessionelle rådgivning og rettet deres hovedstol ned med den konverteringsfordel, et 1 % eller 1,5 % lån ville have givet dem.

Nordea Danmark har anført, at banken ikke har ydet mangelfuld eller i øvrigt ansvarspådragende rådgivning i forbindelse med klagernes omlægning af lån i banken i 2018 eller efterfølgende, ligesom banken ikke har påtaget sig en forpligtelse til at overvåge renten på klagernes lån eller kontakte klagerne om renteudviklingen med henblik på omlægning på et givent tidspunkt.

Banken har handlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om god skik for boligkredit, ligesom banken har iagttaget lovgivningen i øvrigt.

Klagerne valgte i 2018 på fuldt oplyst grundlag at optage et Nordea BoligPuls lån med variabel rente, idet det var dette lån, der passede bedst til klagerne, og klagerne var blevet oplyst, at renten ved valg af et variabelt forrentet lån kunne stige og falde uden begrænsninger.

Klagerne var således fuldt ud bekendt med risikoen for højere renter, hvilken risiko klagerne accepterede, og risikoen for ændring i renten på Nordea BoligPuls lånet var og er alene klagernes.

Klagerne blev ligeledes gjort opmærksom på, at der ikke kunne opnås en kursgevinst på lånet, i hvilken anledning det fremgår af god skik-skemaet, at ”lånets påvirkning af friværdi ved ændring i renten er ikke vigtig” for klagerne.

Klagerne valgte i henhold til god skik-skemaet Nordea BoligPuls lånet, idet det passede godt til klagerne og deres plan med afvikling af gæld samt den fleksibilitet, som der ligger i lånet.

Banken har på den baggrund ikke handlet ansvarspådragende ved klagernes omlægning til Nordea BoligPuls lånet, og klagerne har heller ikke haft indsigelser til Nordea BoligPuls lånet, før renterne steg, og eventuelle indsigelser vedrørende rådgivningen i 2018 er under alle omstændigheder forældede.

Banken har ikke i forbindelse med klagernes optagelse af Nordea BoligPuls lånet eller senere, som gjort gældende af klagerne, forpligtet sig til at overvåge renten på klagernes lån eller kontakte klagerne om renteudviklingen med henblik på omlægning på et givent tidspunkt, og det fremgår tværtimod af god skik-skemaet, at klagerne ikke regnede med at indfri lånet før tid.

Der er ikke noget i god skik-skemaet eller dokumentationen i øvrigt, der indikerer, at klagerne skulle omlægge Nordea BoligPuls lånet, og det er uklart for banken, hvornår og hvordan klagerne mener, at en sådan aftale skulle være indgået.

Såfremt det ikke er specifikt aftalt, er banken ikke forpligtet til at foretage rente-overvågning på vegne af klagerne eller forpligtet til at kontakte klagerne med henblik på omlægning, og at klagerne optog Nordea BoligPuls lånet med den forventning, at renten forblev uændret, ændrer ikke derpå.

Banken bærer ikke risikoen for, at renten er steget, uden at klagerne har omlagt til et fastforrentet lån, og det bemærkes i den sammenhæng, at banken ikke internt har en anden forventning til renteudviklingen, end den forventning banken melder offentligt ud.

For så vidt angår klagernes krav om at blive stillet som om, at klagerne havde optaget et fastforrentet lån med 1 % eller 1,5 % i rente, er det uklart for banken, hvornår klagerne mener, at en sådan omlægning skulle have fundet sted samt til hvilken kurs, og det er i den sammenhæng udokumenteret, at klagerne ville have valgt et 1 % eller 1,5 % fastforrentet lån på tidspunktet, hvor kursen var tæt på 100, da klagerne netop valgte et variabelt forrentet lån, da renterne var lave i stedet for at låse renten fast.

Klagerne har ikke lidt noget erstatningsberettiget økonomisk tab.

Finder Ankenævnet, at banken har handlet ansvarspådragende, er de eneste omkostninger, der er eller ville have været realiseret på nuværende tidspunkt, kurstabet på optagelse af 1 % eller 1,5 % lånet, omkostninger ved låneomlægning og forskellen i ydelsen på de to lån siden låneomlægningen, og idet klagerne med stor sandsynlighed ville have realiseret et vist kurstab ved optagelse af et 1 % eller 1,5 % lån, har klagerne ikke realiseret noget tab.

Den fremtidige renteudvikling, ændring i bidrag og skattefradrag er endvidere uvis, hvorfor et eventuelt yderligere erstatningskrav ikke kan beregnes på nuværende tidspunkt, og et eventuelt tab skal endvidere ikke beregnes med udgangspunkt i lånets resterende løbetid, idet der skal anvendes en kapitaliseringsfaktor på maksimalt 10 på årlige ydelser.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne var kunder i Nordea Danmark, hvor de havde et fastforrentet 2,5 % realkreditlån med en restgæld på 1.873.742 kr. og et variabelt forrentet Nordea Prioritet Boligkøb banklån på 1.103.000 kr.

Den 31. august 2018 afholdt banken et møde med klagerne vedrørende deres bolig-økonomi, hvor der blev udarbejdet et resumé, hvoraf det blandt andet fremgik, at ”Vi fik ligeledes accept på samtykke til at kontakte jer såfremt vi har produkter eller andet, som kunne være aktuelt for jer.”

Den 26. november 2018 blev der i forlængelse af rådgivningen udarbejdet et god skik-skema, hvoraf det blandt andet fremgår, at klagernes forventning til renten var, at den ikke ville ændre sig, at klagerne havde valgt et lån med variabel rente og var blevet oplyst, at renten kunne stige eller falde uden begrænsning, og at lånets påvirkning af friværdi ved ændring i renten ikke var vigtig, og af bilaget til god skik-skemaet fremgik blandt andet, at der ikke var kursgevinst eller kurstab på lånet.

Klagerne har anført, at aftalen var, at banken skulle overvåge renteudviklingen og kontakte dem, hvis rentemarkedet udviklede sig således, at BoligPuls lånet ikke var det rette produkt for deres situation og livsfase mere.

Banken har anført, at det ikke var aftalt, at banken skulle overvåge renteudvikling, og at banken derfor ikke var forpligtet til at foretage rente-overvågning på vegne af klagerne eller forpligtet til at kontakte klagerne med henblik på omlægning.

Ankenævnet finder ikke, at klagernes eventuelle krav er forældet.

Ankenævnet finder på baggrund af sagens oplysninger ikke, at bankens rådgivning i 2018 vedrørende låneomlægningen til Nordea BoligPuls lånet var mangelfuld.

Ankenævnet finder endvidere ikke, at banken ved aftale eller på anden vis var forpligtet til at overvåge renteudviklingen og kontakte klagerne, hvis renten ændrede sig.

Ankenævnet finder herefter ikke grundlag for at pålægge banken at stille klagerne som om, at de have omlagt BoligPuls lånet til et fastforrentet lån med en rente på 1 % eller 1,5 %.

Ankenævnet finder i øvrigt ikke, at banken har handlet ansvarspådragende.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.