Godtgørelse for tort. Politianmeldelse som inkassoskridt.

Sagsnummer:121/1995
Dato:21-11-1995
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Mette Reissmann, Erik Sevaldsen
Klageemne:Inkasso - øvrige spørgsmål
T - Tilbagesøgning
Ledetekst:Godtgørelse for tort. Politianmeldelse som inkassoskridt.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 1. juni 1990 oprettede en kunde en gevinstopsparingskonto i indklagedes Søborg afdeling, hvor også klageren var kunde. Ved en fejl blev kontoen oprettet i klagerens navn og med klagerens personnummer. Kunden indsatte i juni 1990 og juni 1991 i alt 6.500 kr. på kontoen.

Den 21. januar 1992 blev klagerens engagement overført til et andet pengeinstitut. Gevinstopsparingskontoen medfulgte med en saldo på 6.667,66 kr.

Fejlen blev konstateret af indklagede den 10. maj 1993, hvor kunden henvendte sig vedrørende kontoen. Indklagede godtgjorde straks kunden beløbet.

Ved skrivelser af 27. januar og 21. marts 1994 rettede indklagede henvendelse til klageren med anmodning om tilbagebetaling af indskuddene på gevinstopsparingskontoen.

Ved skrivelse af 30. november 1994 betalte klageren 5.700 kr., idet hun tilbageholdt 800 kr. som gebyr for den forvoldte ulejlighed.

Ved skrivelser af 1. og 5. december 1994 meddelte indklagede, at sagen ville blive overdraget til advokat "med instruks om indgivelse af politianmeldelse", såfremt klageren ikke straks fremsendte restbeløbet på 800 kr.

Den 12. januar 1995 indgav klageren politianmeldelse mod indklagedes områdedirektør "for overtrædelse af straffelovens § 260 ved henholdsvis den 1. og 5. december 1994 at have fremsat usand sigtelse for strafbart forhold for derved at frembringe indbetaling af et beløb på 800 kr.". Anmeldelsen blev den 6. februar 1995 afvist af politimesteren i Gentofte.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at fremkomme med en beklagelse og udbetale en godtgørelse for tort.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at indklagedes fremgangsmåde er i strid med god bankskik og regler for lovlig inkassopraksis. Hendes engagement blev overført til et andet pengeinstitut i januar 1992, da hun følte sig utryg ved indklagede, som ofte begik ekspeditionsfejl. Hun anmodede om overførsel af hele sit engagement og hæftede sig ikke nærmere ved gevinstopsparingskontoen. Indklagedes skrivelse af 27. januar 1994 modtog hun ikke. Umiddelbart inden modtagelsen af indklagedes anmodning om tilbageførsel i marts 1994 var det vedrørende hendes søns engagement hos indklagede blevet konstateret, at beløb indsat på hans konto i stedet var bogført på en anden kundes konto. Endvidere var der problemer med sønnens kontonummer, som svarede til nummeret på en konto tilhørende en kunde i en anden afdeling. Hun var på den baggrund utryg ved sagsbehandlingen i den pågældende afdeling, hvorfor hun måtte bruge megen tid på at udrede problemet, ligesom hun anmodede indklagede om at redegøre for forskellige forhold i relation til fejlen. Indklagede bør yde en kompensation for hendes ulejlighed, der alene er forårsaget af indklagedes fejl.

Indklagede har anført, at fejlen er blevet beklaget fra første henvendelse til klageren. Der er ikke hjemmel til at tilkende klageren nogen form for godtgørelse, idet hun hverken har lidt et tab eller skade. Klageren har uretmæssigt modtaget et beløb, som hun er forpligtet til at tilbagebetale. Klageren burde være blevet bekendt med fejlen ved modtagelsen af kontooversigten pr. 31. december 1991, hvoraf den pågældende konto fremgår. Indklagedes tilgodehavende er fuldt tilstrækkeligt dokumenteret over for klageren. Det blev i december 1994 meddelt klageren, at sagen ville blive overgivet til advokat med henblik på retslig inkasso/politianmeldelse, idet yderligere brevveksling med klageren på dette tidspunkt efter indklagedes opfattelse var formålsløs.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder det kritisabelt, at indklagede angiveligt kunne finde det fornødent at indgive politianmeldelse mod klageren vedrørende et civilretligt krav opstået på grund af fejl hos indklagede. Ankenævnet finder dog ikke grundlag for at pålægge indklagede at yde en godtgørelse for tort.

Ankenævnet finder heller ikke grundlag for at pålægge indklagede at yde klageren kompensation for den ulejlighed, hun har haft i forbindelse med indklagedes tilbagesøgningskrav. Herved bemærkes, at det af den fremlagte korrespondance fremgår, at indklagede i tilstrækkeligt omfang har dokumenteret sit krav.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.