Indsigelse mod pengeoverførsel foretaget med betalingskort via Transferwise på baggrund af falske e-mails fra PayPal i forbindelse med klagerens salg af en computer.

Sagsnummer:97/2022
Dato:02-11-2022
Ankenævn:Henrik Waaben, Karin Duerlund, Jacob Ruben Hansen og Kim Korup Eriksen
Klageemne:Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Indsigelse mod pengeoverførsel foretaget med betalingskort via Transferwise på baggrund af falske e-mails fra PayPal i forbindelse med klagerens salg af en computer.
Indklagede:Coop Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod pengeoverførsel foretaget med betalingskort via Transferwise på baggrund af falske e-mails fra PayPal i forbindelse med klagerens salg af en computer.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Coop Bank, hvor han havde et betalingskort.

Klageren solgte den 20. februar 2020 sin computer via Den Blå Avis. Betalingen for computeren skulle ske via PayPal.

Klageren modtog den 24. februar 2020 en e-mail, der fremstod som sendt af PayPal. Af denne fremgik, at han hos PayPal havde modtaget købesummen på 5.700 kr. Han sendte herefter computeren til køberen.

Købesummen blev ikke betalt til klageren. Klageren blev herefter telefonisk og skriftligt kontaktet af køberen og personer, som udgav sig for at være repræsentanter for PayPal, heriblandt PayPals vicepræsident. Personerne oplyste, at klageren ville få købesummen udbetalt, hvis han betalte yderligere beløb til køberens kusine via betalingsformidleren Transferwise. 

Banken har oplyst, at klageren i perioden 17. april til 19. maj 2020 foretog kortbetalinger på i alt 28.820 kr. til Transferwise via sit Visa/Dankort hos banken:

Dato

Beløb

17. april 2020

4.000 kr.

20. april 2020

2.500 kr.

20. april 2020

5.000 kr.

21. april 2020

6.520 kr.

21. april 2020

6.000 kr.

19. maj 2020

4.800 kr.

 

Køberen og personer, der udgav sig for at være repræsentanter for PayPal, kontaktede under hele forløbet klageren og stillede ham flere større beløb i udsigt, hvis han betalte, det de krævede.

Klageren modtog efter indbetalingen den 19. maj 2020 hverken købesummen eller de andre lovede beløb, hvorfor han gjorde indsigelse til PayPal.

PayPal svarede klageren i juni 2020, at han ikke skulle foretage yderligere betalinger til køberen, køberens kusine eller andre, han tidligere havde været i kontakt med, og at han skulle stoppe sin kontakt med køberen og andre, som fremstod at være repræsentanter for PayPal, da al kommunikationen var falsk, og da han var blevet udsat for svindel.

Den 2. juni 2020 anmeldte klageren sagen til politiet.

Klageren gjorde den 9. oktober 2020 indsigelse over for Nets, hvori han beskrev, at han var blevet bedraget af køberen, idet han for at få frigivet sine betalinger via PayPal havde overført 59.520 kr. til køberens kusine. Betalingerne var alle sket via hans Visa/Dankort fra banken. En retshjælp havde vurderet, at banken hæftede for bedrageriet, hvorfor han krævede at få 59.520 kr. tilbagebetalt af banken. Nets svarede samme dag, at sagen blev behandlet af banken, hvorfor han skulle kontakte den med henblik på den videre behandling af indsigelsen.

Klageren gjorde herefter indsigelse over for banken, som svarede:

”…

Vi har modtaget din indsigelse mod transferwise.

I indsigelsen skriver du at du har solgt varer og er blevet bedraget af en 3. person som ikke er transferwise som kun er et firma som hjælper med pengeoverførsler.

I sagerne kan vi kun forholde os til at du gør indsigelse mod transaktionen via. transferwise og her har transferwise udført den ydelse du har bedt dem.

Vi kan derfor ikke hjælpe dig i disse sager.

…”

Den 25. oktober 2020 fastholdt klageren sin indsigelse over for banken. Klageren gjorde gældende, at han ikke havde fået den bestilte vare/tjenesteydelse leveret, da han ikke havde modtaget betaling af køberen, og at han var blevet udsat for bedrageri af køberen og personer, der udgav sig for at være fra PayPal. Han krævede, at banken omgjorde sin afvisning af hans indsigelse og tilbageførte 59.520 kr. til hans konto.

Banken afviste klagen den 2. november 2020. Den anførte, at klageren var blevet bedraget af en tredjemand, som ikke var Transferwise, at betalingerne fra banken til Transferwise var godkendt af klageren, og at de efterfølgende overførsler fra Transferwise til den endelige modtager ikke havde noget med banken at gøre, hvorfor han i stedet skulle rette henvendelse til Transferwise.

Klageren gjorde herefter indsigelse over for Transferwise.

Transferwise svarede klageren den 16. november 2020, at ansvaret for, at betalingsmodtageren var korrekt, lå hos klageren, og at Transferwise ikke kunne foretage sig noget, når beløbet var overført til modtageren i overensstemmelse med betalerens instruktioner.

Den 23. november 2021 traf politiet en afgørelse om at standse efterforskningen, da politiet blandt andet vurderede, at de ikke kunne sigte nogen for at have begået bedrageri mod klageren. Den 23.februar 2022 stadfæstede anklagemyndigheden denne afgørelse.

Ankenævnets sekretariat kontaktede den 16. og 22. september 2022 klageren og anmodede ham om at oplyse, hvorvidt han mente, at bankens opgørelse af 13. april 2022 var korrekt. Han blev herudover anmodet om at indsende dokumentation for yderligere betalinger, som han havde foretaget med sit Visa/Dankort til Transferwise, såfremt han var uenig i bankens opgørelse. Sekretariatet meddelte samtidigt, at hvis klageren ikke svarede, ville det blive lagt til grund, at bankens opgørelse var korrekt, og at sagen vedrørte transaktioner på 28.820 kr. Sekretariatet har ikke modtaget svar fra klageren.

Parternes påstande

Den 9. marts 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at banken skal godtgøre hans tab i forbindelse med de betalinger, klageren har foretaget med sit Visa/Dankort hos Coop Bank til Transferwise.  

Coop Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at det er korrekt, at han selv har godkendt alle overførslerne til Transferwise, men at dette skete, da han var blevet vildledt og bedraget af køberen og nogen, som udgav sig for at være PayPal. Han kunne dermed alene få frigivet købesummen for computeren, hvis han overførte yderligere beløb, som svindlerne krævede.  

Vildledningen var mulig, da han var diagnosticeret med en alvorlig sygdom, som medførte mange ufrivillige negative følgevirkninger, og som påvirkede hans handlemønster.

Coop Bank har anført, at der ikke er grundlag for at rejse indsigelse mod transaktionerne fra banken til Transferwise, da transaktionerne til Transferwise er gennemført korrekt. Klageren har modtaget ydelsen i form af en overførselsservice.

Banken kan herefter ikke gøres ansvarlig for overførslerne fra Transferwise til betalingsmodtageren, da disse er foretaget af Transferwise som selvstændig betalingsformidler.

Ankenævnets bemærkninger

Den 20. februar 2020 solgte klageren en computer via Den Blå Avis. Betalingen skulle foregå via PayPal. Klageren modtog en falsk e-mail, som fremstod som værende fra PayPal, og hvoraf det fremgik, at han hos PayPal havde modtaget 5.700 kr. fra køberen. Klageren sendte herefter computeren til køberen.

Købesummen blev ikke betalt til klageren. Klageren blev kontaktet telefonisk og pr. e-mail af køberen og af personer, der fremstod at være fra repræsentanter fra PayPal. Klageren fik på baggrund af disse opkald og e-mails opfattelsen af, at købesummen og andre store beløb ville blive indsat på hans konto, når han havde betalt yderligere beløb via Transferwise. Klageren betalte i perioden 17. april til 19. maj 2020 i alt 28.820 kr. til Transferwise, som herefter skulle sørge for den videre udbetaling af beløbet til den af klageren anførte modtager.

Klageren konstaterede efterfølgende, at der var tale om svindel. Klageren gjorde indsigelse til banken. Banken afviste den 2. november 2020 klagerens indsigelse. Klageren anmeldte forløbet til politiet. Den 23. november 2021 traf politiet afgørelse om at stoppe efterforskningen, blandt andet fordi de ikke kunne sigte nogen for at have begået bedrageri mod klageren

Klageren har anført, at betalingerne blev foretaget som følge af, at han blev bedraget, og at svindlen var mulig, da han er diagnosticeret med en alvorlig sygdom, som medførte mange ufrivillige negative følgevirkninger, som påvirkede hans handlemønster. Banken har anført, at der ikke er grundlag for at rejse indsigelse mod transaktionerne fra banken til Transferwise, da transaktionerne til Transferwise blev gennemført korrekt, og da klageren modtog ydelsen i form af en overførselsservice. Banken kan ikke gøres ansvarlig for overførslerne via Transferwise til betalingsmodtageren, da disse er foretaget af Transferwise som selvstændig betalingsformidler.

Tre medlemmer – Karin Duerlund, der i medfør af Ankenævnets vedtægter § 16, er tillagt to stemmer, og Henrik Waaben – udtaler:

Efter det foreliggende lægger vi til grund, at overførslen af de 28.820 kr. til Transferwise var autoriseret af klageren, og at overførslen blev modtaget af Transferwise. Vi finder det ikke godtgjort, at klageren manglede evnen til at handle fornuftsmæssigt, jf. værgemålslovens § 46. Transaktionerne er derfor bindende for klageren.

Vi finder videre, at banken ikke kan gøres ansvarlig for pengeoverførslen mellem Transferwise og betalingsmodtageren, da den blev foretaget af Transferwise som selvstændig betalingsformidler.

Ankenævnet har ikke kompetence til at behandle en eventuel klage over betalingsformidleren Transferwise.

Vi stemmer herefter for, at klageren ikke får medhold i klagen.

To medlemmer – Jacob Ruben Hansen og Kim Korup Eriksen – udtaler:

Vi finder, at en stillingtagen til, om klagerens betalinger er ugyldige som følge af, at klageren manglede evne til at handle fornuftsmæssigt, jf. værgemålslovens § 46, vil forudsætte en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Vi stemmer derfor for, at sagen skal afvises i medfør af Ankenævnets vedtægters § 5, stk. 3, nr. 4.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.