Hævekort. Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.

Sagsnummer:212/1997
Dato:14-11-1997
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Peter Nedergaard, Bjarne Lau Pedersen, Ole Simonsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - manglende udbetaling fra automat
Ledetekst:Hævekort. Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Fredag den 23. maj 1997 registrerede indklagede to hævninger à 2000 kr. på klagerens ægtefælles konto ved benyttelse af ægtefællens hævekort i henholdsvis en udendørs og indendørs kontantautomat i indklagedes Albertslund afdeling. Transaktionerne blev på journalrullen i de pågældende automater tidsmæssigt registreret således:

Udvendig automat: Udbetalt kr. 2.000,- 12:53:58 Dispenserlåge lukket 12:54:11 Indendørs automat: Udbetalt kr. 2.000,- 12:54:08 Dispenserlåge lukket 12:54:14

Forud for transaktionen i udendørsautomaten er der kl. 12:52 registreret "hardware fejl på kortlæser".

Klageren henvendte sig til afdelingen samme eftermiddag, idet han via kvitteringen fra indendørsautomaten var blevet opmærksom på registreringen af hævningen i udendørsautomaten, som han gjorde gældende ikke var blevet udbetalt.

Ved klageskema af 29. maj 1997 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagedes tilpligtes at betale 2.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at han indtastede koden til hævekortet i afdelingens udendørsautomat for at hæve 2.000 kr. En dame havde netop forladt automaten med en bemærkning til ham om, at den ikke virkede. Det grønne lys på skærmen var væsentligt nedsat, og han forsøgte to gange forgæves at gennemføre transaktionen. To unge forsøgte efterfølgende ligeledes forgæves at benytte automaten. Han benyttede herefter indklagedes indendørsautomat til at gennemføre hævningen på 2.000 kr. Efterfølgende blev han opmærksom på, at det af kvitteringen for hævningen i den indendørsautomat fremgik, at der var registreret en yderligere udbetaling på 2.000 kr. Han er helt sikker på, at hans forsøg på at hæve i udendørsautomaten hverken medførte udbetaling eller udstedelse af kvittering. Det samme var tilfældet for kunderne både før og efter ham. Han anser det endvidere for usandsynligt, at han ved første forsøg skulle have vendt kortet forkert, da det på automaten tydeligt er angivet, hvorledes kortet skal vende. Især når der henses til, at han overværede de to unges efterfølgende hæveforsøg, anser han det for helt usandsynligt, at han med få sekunders mellemrum skulle have foretaget transaktioner i både udendørs- og indendørsautomaten. En medarbejder i afdelingen har oplyst, at der havde været udøvet hærværk på udendørsautomaten, og at en dame en dag havde meddelt, at en af tasterne ikke gik helt i bund. Registreringen af udbetalingen i udendørsautomaten må bero på en fejl i automaten.

Indklagede har anført, at noteringen "hardware fejl på kortlæser" givet skyldes, at klageren har vendt kortet forkert ved indførelsen i automaten, hvorved tastaturet låses. Efter at kortet blev taget ud, fungerede automaten igen. Transaktionerne før og efter klagerens transaktion i udendørsautomaten er på journalrullen registeret som normale henholdsvis kl. 12.50.15 og 12.54.51. Der gik 13 sekunder fra udendørsautomaten modtog ordren om at udbetale 2.000 kr., til dispenserlågen blev lukket, hvilket sker, når sedlerne tages fra automaten. Dette er et relativt langt tidsrum. Endvidere er der meget kort tid mellem klagerens transaktioner på udendørs- og indendørsautomaten. Udendørsautomaten kan være forladt, inden beløbet blev udbetalt. Indklagedes edb-afdeling har undersøgt transaktionerne og meddelt, at ekspeditionsforløbet ikke har givet anledning til bemærkninger. Afdelingens efterfølgende afstemning af automatens pengebeholdning viste ikke differencer, ligesom der ikke blev fundet fejl ved automaten.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen alene beror på en bevisvurdering, som forudsætter bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. En sådan bevisførelse kan ikke ske for Ankenævnet, men må i givet fald finde sted for en domstol. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1, hvorfor

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.