Indsigelse mod opsigelse af engagement begrundet i mang-lende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvask-loven

Sagsnummer:379/2020
Dato:01-10-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Kristian Ingemann Petersen, Morten Bruun Pedersen og Søren Geckler
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Indlån - opsigelse
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af engagement begrundet i mang-lende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvask-loven
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opsigelse af engagement begrundet i manglende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvaskloven.

Sagens omstændigheder

Klageren var privatkunde i Danske Bank, hvor han havde tre konti, tre betalingskort samt en bankboks. Klageren var endvidere erhvervskunde i Danske Bank. Klageren havde et anpartsselskab, S1, som han ejede gennem et andet anpartsselskab, S2, og et enkeltmandsfirma, F.  

Ved e-mail af 4. maj 2020 anmodede banken klageren om at sende lønsedler for de sidste tre måneder, årsopgørelse for 2019 samt kontoudskrift fra klagerens privatkonto i pengeinstituttet P1. Banken oplyste, at den kunne se, at midlerne fra kontoen i P1 stammede fra spillegevinster. Samme dag sendte klageren sine lønsedler og skærmprints vedrørende spillegevinster til banken og oplyste, at han ville give banken adgang til sin skattemappe. Ved e-mail af 19. maj 2020 anmodede banken klageren om at sende samtykke til indhentning af årsopgørelse fra 2019 senest den 26. maj 2020.

Klageren har oplyst, at han endvidere blev kontaktet af Danske Bank Erhverv, som stillede en række spørgsmål og anmodede ham om forskellige bilag, herunder vedrørende hans erhvervsengagement i pengeinstituttet P2, hans private årsopgørelse og tre lønsedler. Klageren har anført, at banken ikke var berettiget til at anmode om disse oplysninger. Klageren lukkede derefter sit erhvervsengagement i banken og flyttede det til en anden bank.

I perioden fra maj til september 2020 sendte banken breve til klageren om klagerens brug af banken i relation til hans private kundeforhold:

Den 25. maj 2020 anmodede banken klageren om senest den 29. juni 2020 at svare på spørgsmål om blandt andet eventuelle planer om at indsætte kontanter eller overføre penge til udlandet. Den 24. juni 2020 meddelte banken, at den havde brug for at stille nogle få uddybende spørgsmål og bad klageren om at kontakte banken telefonisk inden den 29. juni 2020. Den 6. juli 2020 anførte banken, at da klageren ikke havde ringet til banken inden den 29. juni 2020, ville klagerens aftaler med banken blive spærret, hvis banken ikke havde modtaget klagerens svar inden den 28. august 2020. Den 19. august 2020 bad banken klageren om at kontakte banken telefonisk, så banken kunne opdatere oplysningerne om ham. Ved brev af 4. september 2020 til klageren meddelte banken, at klagerens aftaler med banken var spærret, da banken ikke havde modtaget svar på sine spørgsmål.

Ved brev af 25. september 2020 til klageren opsagde banken klagerens engagement i banken til ophør 25. december 2020 og anførte:

”… Vi har nu gennemgået dit kundeforhold og de oplysninger, du har givet os, og på den baggrund vurderer vi, at vi stadig ikke har den nødvendige indsigt til at forstå og dokumentere, hvordan du bruger banken. …

Du skal inden fristens udløb tømme din bankboks og aflevere nøgler og eventuelt adgangskort - ellers er vi nødt til at bestille en opboring af boksen. Det vil betyde yderligere omkostninger for dig til ny lås og en notar … ”

Den 4. oktober 2020 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Ved brev af 13. januar 2021 anmodede banken klageren om at tømme bankboksen senest den 27. januar 2021, idet boksen ellers ville blive boret op med deraf følgende omkostninger. Banken har oplyst, at parterne derefter aftalte, at klageren skulle tømme bankboksen den 2. februar 2021, og at banken per kulance ville godtgøre klageren et overtræk på 104 kr. i forbindelse med, at boksen blev lukket. Klageren mødte ikke op den 2. februar 2021. Banken har efterfølgende vedstået sit tilbud om at godtgøre klageren overtrækket, hvis klageren medvirker til lukning af boksen.

Klageren havde endvidere et lån i banken. Banken har oplyst, at banken og klageren efter indgivelsen af klagen til Ankenævnet indgik aftale om lånet, og at lånet er endeligt opgjort.

Af bankens ”Almindelige forretningsbetingelser – Forbrugere” fremgår blandt andet:

”… Indledning

… Du må kun brug dine konti, betalingskort og andre produkter til private formål, medmindre du har indgået aftaler med os på erhvervsvilkår. …

16. Kundeforholdets ophør

Både du og vi kan som udgangspunkt når som helst opsige kundeforholdet, medmindre du har aftalt andet med os.

Vores opsigelse skal være saglig, og begrundelsen vil stå i et opsigelsesbrev.

Vi kan f.eks. opsige dit kundeforhold, hvis det efter vores vurdering medfører, at vi ikke kan opfylde kravene i hvidvaskloven eller anden lovgivning, f.eks. fordi du ikke giver os de oplysninger, som vi beder dig om. …”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Danske Bank skal genetablere hans private kundeforhold i banken.

Danske Bank har nedlagt påstand principalt om frifindelse og subsidiært om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at bankens opsigelse af hans kundeforhold var uberettiget og ulovligt.

Han havde været privat kunde i banken næsten 20 år.

Han sendte alle de oplysninger, som banken ønskede, herunder sin årsopgørelse, sine tre lønsedler samt kopi af sine overførsler.

Han svarede på alle bankens spørgsmål vedrørende sit kundeforhold. Han oplyste, at han var selvstændig, at der var forskel i hans lønudbetalinger grundet hans kørselstillæg, samt at han fik udbetalt lønnen via sin konto i Danske Bank Erhverv.

Banken oplyste, at alt var i orden. Banken godkendte den fremsendte dokumentation to gange.

Som følge af bankens spærring kunne han ikke inddække et overtræk på cirka 104 kr. på en af hans konti.

Opsigelsen skete lige efter, at han havde flyttet sit erhvervsengagement. Banken oplyste telefonisk, at opsigelsen også skyldtes, at han havde opsagt sit erhvervsengagement i banken. Han flyttede erhvervsengagementet, efter at Danske Bank Erhverv havde stillet en række spørgsmål og anmodet om en række bilag, som banken var ikke berettiget til at kræve. Han havde aldrig haft overtræk på sin erhvervskonto, ingen kontante indbetalinger eller overførsler til og fra udlandet og ingen kredit eller lån i Danske Bank Erhverv.

Banken har begået flere fejl. Banken oplyste ham ikke om hans klagemuligheder. Banken truede med inkasso for en ikke fremsendt regning for oplukning af bankboks, uden at han havde misligholdt aftalen, og selvom klagesagen ikke var afgjort. Det var ikke muligt for ham at inddække overtrækket på grund af spærringen. Banken satte bare renten op. Danske Bank Erhverv oprettede fejlagtigt en af bankens andre kunder i hans firma og bestilte i den forbindelse et betalingskort til den anden kunde i banken under hans firmas kundeforhold.

Danske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden blandt andet anført, at banken i henhold til hvidvaskloven var forpligtet til at forstå klagerens brug af banken, jf. hvidvasklovens § 11, stk. 1 nr. 4 og § 11, stk. 4.

Banken havde gennem fem måneder forsøgt at forstå klagerens brug af banken. Klageren indsendte dokumentation om legitimation, og banken er enig i, at den har fået tilstrækkelig dokumentation vedrørende kundens identitet. Banken mangler fortsat tilstrækkelige oplysninger om hans brug af banken. Parterne var i telefonisk kontakt, men klageren kunne i flere tilfælde ikke give en tilstrækkelig forklaring på eller dokumentation for sin brug af banken. Banken manglede fortsat forståelse af transaktionerne på klagerens konti, formålet med overførsler fra klagerens konto i P1 samt indtægternes oprindelse.

Klageren oplyste, at en række indbetalinger fra S1 var tilbagebetaling for udlæg, men banken kunne ikke konstatere modsvarende udbetalinger fra klagerens private konto. Klageren kunne ikke dokumentere udlæggene og grundlaget for overførslerne fra S1. Banken forstod ikke overførslerne.

Klageren modtog indbetalinger fra erhvervskontoen tilhørende F, selvom banken tidligere havde meddelt klageren, at banken ikke accepterede sammenblanding af indestående på private og erhvervskonti. Det fremgår af bankens Almindelige Forretningsbetingelser – Forbrugere, at kunden ikke må anvende sin private konto til erhverv. Banken forstod ikke, hvad overførslerne fra F vedrørte.

Klageren modtog overførsler fra sin konto i P1. Klageren forklarede, at indeståendet hos P1 hidrørte fra spillegevinster fra to spillevirksomheder. Klageren overførte penge fra sin konto i Danske Bank til de to spillevirksomheder, men anfører, at han modtog gevinster på sin konto i P1. Banken havde derfor ikke selv dokumentation for, hvor pengene, som blev overført, stammede fra. Banken modtog ikke som anmodet kontoudskrift vedrørende klagerens konto hos P1. De fremsendte screenshots dokumenterer ikke, at der er tale om gevinster, som klageren har vundet, og som er overført til klagerens konto i P1.

Banken forstår ikke klagerens brug af banken og ville derfor ikke kunne opfylde kravene til hvidvasklovens §§ 11 og 15 ved en fortsat opretholdelse af kundeforholdet. Banken kunne lovligt opsige kundeforholdet i henhold til hvidvasklovens § 14, stk. 5 og bankens ”Almindelige forretningsbetingelser – Forbrugere ”. Opsigelsen er saglig og i overensstemmelse med bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 6, stk. 5.

Klageren har anført, at han som følge af spærringen ikke kunne inddække et overtræk på 104 kr. Klageren har mulighed for at inddække et overtræk. Dette kræver kun en aftale med banken om midlertidig ophævelse af spærringen. Banken vedstår sit tilbud om per kulance at godtgøre klageren overtrækket på 104 kr., hvis klageren medvirker til lukning af bankboksen.

Danske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at det kun vil være muligt at træffe afgørelse i sagen, hvis klageren og eventuelle vidner under strafansvar vil afgive mundtlige forklaringer, og at klageren ikke forudgående har klaget til bankens klageansvarlige enhed.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var privatkunde i Danske Bank, hvor han havde tre konti, tre betalingskort samt en bankboks.

I perioden fra maj til september 2020 sendte banken breve til klageren med anmodning om at indsende dokumentation og redegøre for klagerens brug af banken vedrørende hans private kundeforhold. Den 25. september 2020 opsagde banken klagerens engagement i banken til ophør 25. december 2020. Banken anførte, at den efter gennemgang af klagerens kundeforhold og de oplysninger, som klageren havde givet banken, fortsat vurderede, at den ikke havde den nødvendige indsigt til at forstå og dokumentere, hvordan klageren brugte banken.

I hvidvasklovens kapitel 3 er det beskrevet, hvorledes virksomheder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det følger af hvidvasklovens § 14, stk. 5, at hvis kravene i lovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3, ikke kan opfyldes, skal en etableret forretningsforbindelse afbrydes eller afvikles, og der må ikke gennemføres yderligere transaktioner.

Det følger af hvidvasklovens § 47, at Finanstilsynet påser pengeinstitutters overholdelse af loven. Ankenævnet er imidlertid bekendt med, at Finanstilsynet ikke træffer afgørelse i konkrete sager, hvor en kunde klager over en virksomhed omfattet af hvidvaskloven. Ankenævnet har på den baggrund besluttet at realitetsbehandle sagen.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation, behandling af dokumentation eller forklaringer på større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag. Ankenævnet finder således ikke grundlag for at fastslå, at bankens opsigelse af klagerens kundeforhold i banken var uberettiget.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Banken har tilbudt klageren at godtgøre klageren et overtræk på 104 kr., hvis klageren medvirker til lukning af bankboksen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.