Modregning i indestående på konto, der blev benyttet som fælles konto

Sagsnummer:80/2013
Dato:03-07-2013
Ankenævn:Kari Sørensen, Christian Bremer, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn, George Wenning
Klageemne:Modregning - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Modregning i indestående på konto, der blev benyttet som fælles konto
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører Nordea Banks modregning i en konto, der blev benyttet som fælles konto.

Sagens omstændigheder

Den 7. oktober 2012 døde klagerens kæreste, A, der var kunde i Nordea Bank. Ved skifteretsattest om boudlæg af 16. november 2012 blev boet efter A udlagt til klageren.

A’s engagement med banken bestod af en kassekredit med et maksimum på 75.000 kr., to gevinstopsparingskonti og en grundkonto.

Klageren og A havde løbende foretaget månedlige indbetalinger af samme størrelse på grundkontoen og den ene gevinstopsparingskonto. I 2012 udgjorde overførslerne henholdsvis 2 x 391 kr. (grundkontoen) og 2 x 100 kr. (gevinstopsparingskontoen) pr. måned.

Ved A’s død var der en gæld på 68.917,98 kr. på kassekreditten. Til delvis nedbringelse af gælden foretog banken modregning i det aktuelle indestående på grundkontoen, som udgjorde 10.649,43 kr., og indeståenderne på de to gevinstopsparingskonti, som udgjorde henholdsvis 2.800 kr. og 2.694,09 kr. Bankens udækkede tilgodehavende hos A var herefter 52.774,46 kr.

Parternes påstande

Den 7. marts 2013 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at banken skal udbetale hendes indbetalinger på grundkontoen og gevinstopsparingskontoen.

Nordea Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun og A i A’s navn havde to fælles konti i banken, hvor de hver især indsatte henholdsvis 391 kr. og 100 kr. om måneden til dækning af udgifter vedrørende hendes bil.

Ved A’s død afslog banken uberettiget at udbetale halvdelen af indeståenderne på de omhandlede konti.

Hun kunne dokumentere, at halvdelen af pengene kom fra hende, og at pengene var øremærket til betaling af udgifter vedrørende bilen.

Nordea Bank har anført, at klageren ikke er eller har været registreret som medejer af de omhandlede konti, der alene var registreret i A’s navn.

Banken har ikke rådgivet klageren i forbindelse med hverken kontiene eller overførslerne, der så vidt ses begyndte i 2004.

Indestående beløb på en bankkonto tilhører som udgangspunkt kontohaveren. Den omstændighed, at klageren over en længere periode har foretaget faste overførsler til A’s konti er ikke tilstrækkeligt til, at klageren opnår en ejendomsret til indestående beløb på kontiene. Klagerens oplysninger om formålet med indbetalingerne ændrer ikke herved.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder, at betingelserne for modregning var opfyldt, da Nordea Bank i forbindelse med sin kundes, A’s, død den 7. oktober 2012 foretog modregning i A’s tre indlånskonti til nedbringelse af A’s forfaldne gæld i henhold til hans kassekredit i banken.

Den omstændighed, at klageren, der var kæreste med A, en længere årrække forud for hans død havde foretaget halvdelen af de løbende indbetalinger på to af indlånskontiene, kan ikke medføre et andet resultat.

Der er ikke grundlag for at fastslå, at banken har pådraget sig et rådgivningsansvar over for klageren, hverken i forbindelse med etableringen af de omhandlede konti eller klagerens månedlige indbetalinger herpå.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.