Indsigelse mod pengeinstituts sletning af fuldmagter til konti tilhørende mindreårige børn, hvortil der løbende blev overført børnepension. Fælles forældremyndighed.

Sagsnummer:420/2017
Dato:18-10-2018
Ankenævn:Eva Hammerum, Michael Reved, Karin Sønderbæk, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Fuldmagt - øvrige spørgsmål
Indlån - øvrige spørgsmål
Umyndighed - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod pengeinstituts sletning af fuldmagter til konti tilhørende mindreårige børn, hvortil der løbende blev overført børnepension. Fælles forældremyndighed.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse mod, at Nordea Danmark slettede hende som fuldmagthaver til hendes mindreårige børns konti i banken.

Sagens omstændigheder

Klageren er mor til børnene A og B, som er født i henholdsvis 2003 og 2005. Klageren og børnenes far, M, er fraskilte og har fælles forældremyndighed over børnene.

Den 8. december 2014 oprettede klageren en konto til hvert barn i Nordea Danmark. På kontiene blev der hver måned indsat børnepension fra klagerens pensionskasse. Klageren fik fuldmagt til kontiene og kunne disponere over kontiene via netbank.

Den 17. november 2017 slettede banken klagerens fuldmagt til kontiene på baggrund af en henvendelse fra A og M, der havde oplyst, at de ikke anså klagerens ”hævninger på kontiene andragende børnenes formål og behov.” Banken informerede klageren herom pr. e-mail.

Der blev herefter ikke hævet på kontiene.

Klageren gjorde indsigelse mod sletningen af fuldmagterne, som imidlertid blev fastholdt af banken.

I juni 2018 var der et indestående på knap 15.000 kr. på hver konto.

Parternes påstande

Den 29. december 2017 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal genetablere hendes fuldmagter.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget har slettet hendes fuldmagt til kontiene.

Kontiene er oprettet af hende.

Hun modtager førtidspension, og indbetalingerne på kontoen vedrører børnepension.

Hun og M har et problematisk samarbejde omkring penge.

Som banken selv anfører, er det ikke op til banken at afgøre, hvem der kan disponere. Men det er netop det banken gør ved at slette fuldmagten, idet hun herved bliver afskåret fra at få indflydelse på, hvordan de indbetalinger der kommer fra hendes pensionsopsparing anvendes til hendes børn.

Hverken M eller banken kan ud fra de hævninger, der er sket på kontiene, vurdere om de var til børnenes formål eller behov.

Der er ikke tale om selverhvervede midler, som børnene selv kan råde over. Hun forventer derfor, at det indestående beløb og de efterfølgende indbetalinger står urørte på kontiene.

Nordea Danmark har til støtte for afvisningspåstanden anført, at der ikke er tale om en konkret formueretlig tvist, og at sagen derfor bør afvises i medfør af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2.

Klageren har ikke lidt et økonomisk tab. De midler der står på børnenes konti må antages at tilhøre børnene.

Til støtte for frifindelsespåstanden har Nordea Danmark anført, at det var berettiget, at banken baggrund af henvendelsen fra A og M slettede klagerens dispositionsfuldmagter til børnenes konti.

Det er fast praksis i banken, at etablerede fuldmagter slettes, hvis værger er uenige om håndteringen af konti tilhørende fælles børn. Det er således ikke op til banken at afgøre, om en værge kan disponere alene over konti tilhørende fælles børn.

Det følger af værgemålslovens § 3, stk. 1, at værger som udgangspunkt handler i forening. Ved uenighed om dispositioner er det ikke op til Nordea at afgøre, hvem der kan disponere. Banken opfordrer klageren til at henvende sig til Statsforvaltningen, jf. værgemålslovens § 3, stk. 5.

Børnepensionsudbetalingerne vil efter det oplyste fortsætte løbende, indtil klageren bliver rask eller børnene fylder 21 år.

På baggrund af den fælles forældremyndighed er det uden betydning, om kontiene blev oprettet af klageren eller af M. Klageren og M råder som udgangspunkt i fællesskab. Det gælder også for konti oprettet af den ene ægtefælle til deres fælles børn.

M har på intet tidspunkt haft fuldmagt til kontiene. På baggrund af værgernes uenighed om dispositionsadgangen, kræves begges samtykke til eventuelle dispositioner.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen skal afvises.

Klageren og M har fælles forældremyndighed over børnene A og B, der er født i henholdsvis 2003 og 2005. Klageren oprettede i 2014 en konto til hvert barn i Nordea Danmark. På kontiene blev der hver måned indsat børnepension fra klagerens pensionskasse. Klageren fik dispositionsfuldmagt til kontiene.

Indeståenderne på kontiene var værgebestyrede midler, og dispositioner over midlerne forudsatte som udgangspunkt enighed mellem klageren og M, jævnfør værgemålslovens § 3. Ankenævnet finder derfor, at banken på baggrund af M’s henvendelse den 17. november 2017 var berettiget og forpligtet til at spærre kontiene, således at fremtidige dispositionerne på kontiene krævede begge værgers samtykke.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.