Livsforsikring tilknyttet kapitalpensionskonto bortfaldet ved overførsel til andet pengeinstitut.

Sagsnummer:683/1994
Dato:07-04-1995
Ankenævn:Peter Blok, Ole Just, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen, Jens Ole Stahl
Klageemne:Kapitalpensionskonti - overførsel
Forsikring - dækning ved pengeinstitutskifte
Ledetekst:Livsforsikring tilknyttet kapitalpensionskonto bortfaldet ved overførsel til andet pengeinstitut.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I henhold til anmodning om overførsel af 15. april 1993 blev klagerens ægtefælles engagement med et andet pengeinstitut, herunder en kapitalpension på 24.167,47 kr., den 18. maj samme år overført til indklagede.

Til kapitalpensionen var der før overførslen tilknyttet en livsforsikring.

Den 1. november 1993 døde ægtefællen.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale en erstatning svarende til livsforsikringssummen.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at hun først efter ægtefællens død blev bekendt med, at livsforsikringen, der var tegnet i det tidligere pengeinstitut og tilknyttet kapitalpensionen, ikke automatisk fulgte med. Indklagede burde have gjort opmærksom på dette og have tilbudt en ny forsikring eller forespurgt, om en ny forsikring skulle tegnes.

Indklagede har anført, at ægtefællen i sommeren 1993 foreviste en kopi af forsikringsaftalen, der var tilknyttet kapitalpensionen i det tidligere pengeinstitut. Han blev gjort opmærksom på, at forsikringen uden tvivl var ophørt i forbindelse med overførslen, og at han, såfremt han ville være forsikret, selv måtte nytegne, idet indklagede ikke tegner forsikringer. Ved overførslen af kapitalpensionen var man ikke bekendt med, at der var tilknyttet en livsforsikring, idet dette ikke fremgår af dokumenterne.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet lægger til grund, at indklagede, da overførslen af klagerens ægtefælles kapitalpension fandt sted, ikke var bekendt med, at der i det tidligere pengeinstitut havde været knyttet en livsforsikring til kapitalpensionen. Det lægges endvidere til grund, at indklagede i sommeren 1993 fik forevist en kopi af forsikringsaftalen, og at man i denne forbindelse gjorde klagerens ægtefælle opmærksom på, at forsikringen var ophørt, og at han, hvis han ønskede at tegne en ny forsikring, selv måtte sørge for dette. Under disse omstændigheder findes der ikke at være grundlag for at anse indklagede for erstatningsansvarlig overfor klageren.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.