Indsigelse mod unoterede aktier i pensionsdepot, som klageren blev tildelt som udbytteaktier

Sagsnummer:86/2020
Dato:07-09-2020
Ankenævn:Henrik Waaben, Jesper Claus Christensen, Peter Stig Hansen, Ida Marie Moesby og Flemming Borgquist
Klageemne:Kapitalpensionskonti - placering
Forældelse - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod unoterede aktier i pensionsdepot, som klageren blev tildelt som udbytteaktier
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelse mod unoterede aktier i pensionsdepot, som klageren blev tildelt som udbytteaktier.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Danske Bank, hvor han blandt andet har et kapitalpensionsdepot. Klageren er født i 1959 og har bopæl i udlandet.

Den 5. april 2000 blev der købt 77 stk. Effnet Group AB-aktier (AB Sagax aktier) til depotet. Afregningsbeløbet udgjorde 29.203,74 kr. Samme dag sendte banken en nota for handelen til klageren på dennes adresse i udlandet. Aktierne var noteret på børsen i Stockholm.

Den 27. juli 2004 blev klageren som ejer af Sagax aktier tildelt 385 stk. unoterede Cassandra Oil AB aktier som udbytteaktier. Efterfølgende blev der flere gange betalt udbytte fra både AB Sagax og Casandra Oil AB.

I januar 2016 fik klageren adgang til netbank.

Den 4. marts 2020 indgav klageren en klage over Danske Bank til Ankenævnet.

Banken har under sagen blandt andet fremlagt halvårlige oversigter vedrørende gebyrer for udenlandske værdipapirer i kapitalpensionsdepotet i 2000 - 2011 samt årsoversigter for klagerens engagement i 2003 - 2011.

Ifølge årsoversigten pr. den 31. december 2003 havde kapitalpensionsdepotet en kursværdi på i alt 19.528,17 kr. Depotet indeholdt én dansk børsnoteret aktie, seks udenlandske noterede aktier og én unoteret udenlandsk aktie.

Ifølge årsoversigten pr. den 31. december 2011 havde kapitalpensionsdepotet en kursværdi på i alt 26.523,44 kr. Depotet indeholdt én dansk børsnoteret aktie, fire udenlandske noterede aktier og fire unoterede udenlandske aktier.

Parternes påstande

Den 4. marts 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal afhænde de unoterede aktier i hans depot og tilbageføre debiterede depotgebyrer i relation til disse aktier.

Danske Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at der er tale om en medarbejderpensionsordning, der blev oprettet i 1986, hvor han blev ansat i banken.

Midlerne burde ikke have været placeret i unoterede aktier. Banken har herved tilsidesat sin pligt til at varetage kundens interesser. Det er en skærpende omstændighed, at der var tale om pensionsmidler. Banken må hele tiden have vidst, at unoterede papirer er svære at håndtere. Banken har ved køb og accept af disse aktier ikke udvist professionel agtpågivenhed og har totalt tilsidesat hans interesse, som kunde og pensionsopsparer.

Han har ikke deltaget i erhvervelsen af Effnet Group AB-aktier (AB Sagax aktier).

Banken stod for handlerne i depotet og rapporterede til ham. I 1997 besluttede han ikke detaljeret at følge bankens handelsaktivitet. Herefter havde han kun sporadisk kontakt til forskellige bankrådgivere i udenlandsafdelingen.

Han fik først adgang til netbank i 2016. Han kan derfor ikke selv have købt aktierne.

Det er korrekt, at han løbende har modtaget oversigter og årsopgørelser, af hvilke det dog ikke har været muligt for ham at gennemskue, at der var registreret unoterede aktier i depotet. Han var heller ikke klar over, at banken ikke så sig i stand til at håndtere aktierne.

Han blev først opmærksom på de unoterede aktier, da han i 2016 fik netbankadgang. Han husker, at rådgiveren ved denne lejlighed overrasket spurgte, om han på noget tidspunkt havde boet i Sverige, hvilket ikke er tilfældet. Siden har han løbende klaget og korresponderet med banken, som under hele forløbet konsekvent har afvist at afhænde eller erhverve aktierne.

Han har ikke udvist passivitet. Han var overbevist om, at banken varetog hans interesser. Da han blev opmærksom på de unoterede aktier, tog han straks kontakt til banken med en anmodning om at afhænde disse aktier.

Med hensyn til de opkrævede gebyrer har han heller ikke været i stand til at klage, før han blev klar over, at der var tale om unoterede aktier, og at banken ikke havde til hensigt at hjælpe ham med at få dem solgt.

Der er heller ikke indtrådt forældelse, da der er tale om pensionsmidler, som tidligst kan udbetales, når kunden er fyldt 61 år.

Den omstændighed, at banken påberåber sig passivitet og forældelse, må ses som en indirekte indrømmelse af, at aktierne faktisk er handlet diskretionært af banken.

Da han autoriserede banken til at handle aktier, underskrev han et dokument, men han har ikke kunnet finde en kopi af dokumentet.

Danske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klagerens krav er forældet.

Erhvervelsen af de 77 stk. Sagax aktier skete den 5. april 2000, og banken sendte samme dag en handelsnota til klageren. De 385 stk. Cassandra Oil aktier blev den 27. juli 2004 tildelt klageren som udbytteaktier. Siden år 2000 har klageren modtaget årsoversigter med oplysninger om sine konti og depoter i banken, herunder om de enkelte værdipapirer i depoterne. Siden 2000 har klageren to gange årligt modtaget oversigter over depotgebyrer.

Klageren har udvist passivitet, idet han langt tidligere har haft mulighed for at kontakte banken med sine indsigelser vedrørende erhvervelsen af aktierne og sit krav om tilbagebetaling af opkrævede depotgebyrer.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken yderligere anført, at banken hverken ved sin adfærd eller rådgivning har handlet ansvarspådragende.

Banken ikke er forpligtet til at gemme oplysninger om alle klagerens forhold tilbage fra år 2000.

Der er ikke dokumentation for, at banken skulle have haft et diskretionært mandat til selvstændigt at handle aktier, herunder Sagax aktier, på klagerens vegne,

Erhvervelsen af Sagax aktier ligner ikke den handelsadfærd, der normalt ses under et diskretionært mandat. Der er dermed en formodning for, at klageren selv købte aktierne, eller at købet skete på klagerens foranledning.

Klageren har umiddelbart efter modtagelsen af handelsnotaen fra den 5. april 2000, og i hvert fald senest på tidspunktet for modtagelsen af den efterfølgende årsopgørelse, haft mulighed for at gøre indsigelse eller afhænde de pågældende aktier, hvis han ikke ønskede at beholde dem.

Ved at beholde aktierne har klageren accepteret ejerskabet af aktierne og de opkrævede depotgebyrer.

Ved erhvervelsen af Sagax aktierne – og i hvert fald ved efterfølgende at beholde aktierne – accepterede klageren muligheden for, at betaling af udbytte kunne ske i form af udbytteaktier. Klageren har som aktionær har haft mulighed for at deltage i selskabets generalforsamling, hvis han var imod udbyttebetaling i form af aktier, herunder imod udbyttebetaling i form af unoterede aktier.

Banken er ikke forpligtet til at medvirke til at afhænde unoterede aktier i klagerens depot. Klageren må selv undersøge mulighederne for at afhænde aktierne

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen skal afvises.

Klageren er kunde i Danske Bank, hvor han blandt andet har et kapitalpensionsdepot. På baggrund af en post børsnoterede aktier i depotet blev klageren i 2004 og senere tildelt udbytteaktier, som var unoterede aktier. Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken i den forbindelse har begået ansvarspådragende fejl eller forsømmelser. Banken er derfor ikke forpligtet til at erstatte klagerens eventuelle tab på aktierne eller at godtgøre klageren de opkrævede gebyrer for opbevaring af aktierne. Ankenævnet finder endvidere, at klagerens eventuelle krav herpå er forældet, jævnfør forældelseslovens § 3, stk. 1, hvorefter forældelsesfristen er tre år, idet Ankenævnet finder, at forældelsesfristen senest løber fra 2016, hvor klageren ifølge egne oplysninger blev opmærksom på de unoterede aktier. Den omstændighed, at der var tale om pensionsmidler, kan ikke føre til, at forældelsesfristen skal regnes fra et senere tidspunkt.

Klageren får herefter ikke medhold i klageren.

Ankenævnet finder anledning til at tilføje, at banken bør bistå klageren med at sælge de unoterede aktier mod rimeligt vederlag, hvis klageren fremsætter ønske herom.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.