Klagerens indsigelse mod bankens krav om flytning eller salg af værdipapirer.

Sagsnummer:424/2021
Dato:05-05-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Andreas Moll Årsnes, Poul Erik Jensen og Jacob Ruben Hansen
Klageemne:Værdipapirer - overførsel til andet pengeinstitut
Ratepension - øvrige spørgsmål
Gebyr - overførsel
Ledetekst:Klagerens indsigelse mod bankens krav om flytning eller salg af værdipapirer.
Indklagede:Lån & Spar Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod bankens krav om flytning eller salg af værdipapirer.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Lån & Spar Bank, hvor han havde en ratepension med tre tilhørende depoter med værdipapirer.

Klageren er amerikansk statsborger med permanent opholdstilladelse i Danmark.

Ved brev af 12. august 2021 oplyste banken klageren om, at han skulle sælge eller flytte sine værdipapirer til et andet pengeinstitut. Af brevet fremgik blandt andet:

”Lån & Spar har i dag kunder med relation til USA eller Canada. Relationen kan eksempelvis bestå i, at vores kunder enten er bosiddende i, eller har primært eller sekundært statsborgerskab i et af de to lande.

Skærpet tilsyn fra de nordamerikanske myndigheder betyder, at det er tungt og krævende for Lån & Spar at håndtere værdipapirer og samtidig konflikter det med vores ændrede Regler for handel med værdipapirer og Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot, varslet i starten af 2020.

Det betyder derfor desværre, at Lån & Spar ikke vil kunne yde dig investeringsrådgivning, handle værdipapirer for dig og heller ikke opbevare dine værdipapirer i depot i Lån & Spar.

Vi skal derfor anmode dig om senest 7. oktober 2021 enten at flytte dine værdipapirer til et andet pengeinstitut eller at sælge dine værdipapirer.

Lån & Spar vil desværre ikke være i stand til at henvise dig til et andet pengeinstitut, da vi ikke kan garantere, at andre pengeinstitutter vil acceptere handel med eller opbevaring af værdipapirer.

Vælger du at sælge værdipapirerne, kan dette ske enten i din Netbank eller ved at kontakte mig. Er depotet ikke flyttet til et andet pengeinstitut eller er papirerne ikke solgt - i begge tilfælde senest 7. oktober 2021 - vil Lån & Spar fra den 8. oktober 2021 kl. 12.00 bedst muligt sælge værdipapirerne og indsætte provenuet på den til depotet tilhørende konto. Depotet vil herefter blive slettet.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger.”

Den 16. september 2021 klagede klageren over bankens opsigelse.

Den 21. september 2021 skrev klageren til banken, at han forventede, at sagsbehandlingstiden for bankens behandling af hans klage ville blive lagt til den frist, som banken havde givet ham.

Ved brev af 24. september 2021 svarede banken blandt andet, at baggrunden for bankens beslutning var den administrative belastning, banken blev påført ved at skulle sætte sig ind i, overholde og underlægge sig amerikansk lovgivning og tilsyn med værdipapirområdet. Klageren rykkede banken samme dag for svar på sine spørgsmål.

Den 1. oktober 2021 svarede banken:

”Vi har modtaget dine kommentarer til vor svarmail af 24. september 2021.

Vi kan ikke imødekomme dit ønske om at sælge kurtagefrit eller flytte depoterne gebyrfrit. Du kan selv sælge værdipapirerne via din netbank. Det er oftest forbundet med en lavere kurtage, end hvis Lån & Spar skal sælge på dine vegne. Vi henviser til bankens Gebyrliste, https://www.lsb.dk/dine-vilkaar/gebyrlisten

Vi er imidlertid indstillede på at imødekomme dit ønske om at forlænge fristen, 7. oktober 2021, der fremgik af det informationsbrev, vi sendte dig den 12. august 2021. Vi skal derfor anmode dig om senest fredag 5. november 2021 enten at flytte dine værdipapirer til et andet pengeinstitut eller at sælge dine værdipapirer.

Vi har noteret dine kommentarer til baggrunden for bankens anmodning om enten at sælge eller flytte dine værdipapirer. Kommentarerne giver os ikke anledning til yderligere overvejelser.”

Den 3. oktober 2021 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Den 28. oktober 2021 oplyse klageren, at han havde fundet et andet pengeinstitut, der ville modtage hans ratepensionsdepoter og som havde sendt overførselsanmodninger på hans tre depoter til banken.

Af Lån & Spar Banks ”Regler for handel med værdipapirer” af 5. oktober 2020 fremgik:

4. Statsborgerskab

Alle privatpersoner der har et depot og som ønsker at handle værdipapirer og øvrige finansielle instrumenter, skal oplyse deres statsborgerskab til Lån & Spar Bank A/S. Dette gælder også for dig som ejer af en enkeltmandsvirksomhed.

For personer med dobbelt statsborgerskab og personer med statsborgerskab i visse lande kan der være krav, som betyder, at Lån & Spar Bank A/S skal have indleveret yderligere dokumentation.

Du skal være opmærksom på, at Lån & Spar Bank A/S ikke gennemfører transaktioner for dig, hvis du ikke har oplyst dit statsborgerskab til Lån & Spar Bank A/S. Yderligere information findes på Lån & Spar Bank A/S's hjemmeside www.lsb.dk.

4.1 Kunder med relation til USA eller Canada

Privatkunder
Lån & Spar Bank A/S yder ikke investeringsrådgivning til kunder som er bosiddende i USA eller Canada, eller kunder som har primært eller sekundært statsborgerskab fra USA eller Canada, ligesom disse kunder heller ikke må handle værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S eller oprette et depot i Lån & Spar Bank A/S.

Baggrunden herfor er, at Lån & Spar Bank A/S ikke ønsker at blive underlagt det amerikanske eller canadiske finanstilsyn.

[….]

34. Opsigelse

Lån & Spar Bank A/S forbeholder sig ret til at opsige din adgang til selvbetjening for så vidt angår handel med værdipapirer via Netbank og Mobilbank uden varsel. Du kan dog fortsat have adgang til øvrige muligheder i selvbetjening.

Såfremt Lån & Spar Bank A/S opsiger din selvbetjeningsadgang til handel med værdipapirer via Netbank og Mobilbank, vil opsigelsen ske i papirformat eller på andet varigt medium.”

Banken har henvist til en annonce fra januar 2020. Af annoncen fremgår:

Ændring af betingelser

Lån & Spar A/S ændrer med virkning fra den 1. april 2020

  • Regler for handel med værdipapirer og
  • Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Ændringerne sker med henvisning til Almindelige Forretningsbetingelser, pkt. 11.

De vigtigste ændringer angår forhold om markedsmisbrug, statsborgerskab, relationer til USA og Canada og LEI koder for selskaber.”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Lån & Spar Bank skal anerkende, at den ikke havde ret til at kræve flytning eller salg af hans værdipapirer, og at den skal friholde ham for at betale omkostninger i forbindelse med salg af værdipairer eller overførsel af depot og værdipapirer til nyt pengeinstitut. Derudover skal banken betale erstatning for eventuelt kurstab i forbindelse med salg.

Lån & Spar Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens handlinger strider imod reglerne om god skik for finansielle virksomheder.

Denne sag er principiel for ham selv og cirka 9.300 andre amerikanere i Danmark. 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) af 2010 har medført, at amerikanske statsborgere med bopæl uden for USA, skal registrere deres personlige oplysninger til U. S. Department of the Treasure og International Revenue Services. Dette er dog ikke nyt, da alle amerikanske statsborgere er forpligtede til at selvangive til myndighederne hvert år. Med implementeringen af FATCA-reglerne blev banker med expat kunder fra USA også pålagt at registrere disse personers oplysninger, for eksempel social security number, konti og saldi. Målet med reglerne var at forhindre skattely og hvidvask af penge, men de rammer åbenlyst skævt, idet lovlydige borgere bliver forskelsbehandlet af bankerne.

At han er amerikansk statsborger, har banken vidst siden han blev kunde i 2010. På trods af bankens viden om hans relation til USA, promoverede og faciliterede den sin investeringsrådgivning og muligheder for at handle værdipapirer over for ham. På intet tidspunkt frem til 12. august 2021 har banken begrænset hans muligheder for at handle med værdipapirer med sine opsparede pensionsmidler. Banken har således tjent godt på disse handler.

Det er et etisk problem, at banken træffer denne beslutning. Resultatet er, at banken forskelsbehandler kunder med relation til USA. Banken diskriminerer en gruppe af kunder, der ikke bryder loven. Det er kritisabelt, at hans tilknytning til USA indskrænker og begrænser hans muligheder for at planlægge og disponere over sine pensionsmidler.

Det påtvungne salg/flytning af værdipapirer vil påføre ham betydelige omkostninger i form af gebyrer i forbindelse med overførsel af depot og værdipapirer eller kurtage og eventuelt kurstab i forbindelse med salg.

En forretningsbeslutning bør også være baseret på kundens situation og behov og ikke alene bankens drift og interne udfordringer med at betjene kunder. I lyset af at banken har truffet en suveræn forretningsbeslutning, der ændrer tjenester og forhold for ham som kunde, er det indlysende, at den skal holde ham skadefri. Det er ikke rimeligt, at kunden skal betale udgifterne, når kunden har handlet i god tro og allerede en gang tidligere har betalt kurtage og gebyrer ved købet af værdipapirerne.

Det har været svært at finde en bank, der ville modtage ham som kunde, hvilket udelukkende er på grund af hans amerikanske statsborgerskab.

Lån & Spar Bank har anført, at den ikke er forpligtet til at give klageren adgang til at handle værdipapirer eller at opbevare disse i depot i banken. Banken er berettiget til at opsige adgangen til selvbetjening for så vidt angår handel med værdipapirer via Netbank og Mobilbank uden varsel, og er berettiget til at opsige klagerens adgang til opbevaring af værdipapirer i depot med et passende varsel. Banken har indrømmet klageren et passende varsel.

Danske pengeinstitutter blev i 2014 pålagt at følge USA’s FATCA-regler. Dette skete ved en bekendtgørelse, der senest blev ændret i april 2021, bekendtgørelse 724 af 22. april 2021 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA.

Baggrunden for bankens brev var blandt andet den betydelige administrative belastning, der pålægges banken ved for eksempel at tilegne sig viden om, overholde og underlægge sig amerikansk lovgivning og tilsyn på værdipapirområdet, herunder tilbageholdelse af aktieudbytte, jævnfør reglerne om kvalificerede mellemmænd, Qualified Intermediary. Banken traf derfor en forretningsmæssig beslutning om at anmode klageren og andre tilsvarende kunder om at sælge deres såvel danske som udenlandske værdipapirer mv. i depot eller at overflytte indholdet af depotet til et andet pengeinstitut.

Ved bankens opsigelse af klagerens adgang til handel med værdipapirer eller adgang til opbevaring af værdipapirer i depot, tilvejebringes der ikke et ansvarsgrundlag for banken. Der er ikke grundlag for at pålægge banken - som erstatning – at friholde klageren fra at betale kurtage og gebyrer ved salg eller flytning af fondskoderne i klagerens depoter. Det kan ikke på andet grundlag pålægges banken at afholde klagerens omkostninger til kurtage og gebyrer, og der er ikke grundlag for, at klageren ved et eventuelt salg af værdipapirerne inden den angive frist kan gøre et erstatningskrav for et realiseret kurstab gældende over for banken.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Lån & Spar Bank, hvor han havde en ratepension med tilhørende tre depoter med værdipapirer. Klageren er amerikansk statsborger med permanent opholdstilladelse i Danmark.

Af afsnit 4.1 i bankens ”Regler for handel med værdipapirer” af 5. oktober 2020 fremgår, at banken ikke yder investeringsrådgivning til kunder som har primært eller sekundært statsborgerskab i USA, ligesom disse kunder heller ikke må handle værdipapirer gennem banken eller oprette et depot i banken. Det fremgår endvidere, at baggrunden herfor er, at banken ikke ønsker at blive underlagt det amerikanske eller canadiske finanstilsyn.

Ved brev af 12. august 2021 til klageren meddelte banken, at klageren skulle sælge eller flytte sine værdipapirer til et andet pengeinstitut senest den 7. oktober 2021 på grund af skærpet tilsyn fra de nordamerikanske myndigheder. Banken anførte, at tilsynet betød, at det var tungt og krævende at håndtere værdipapirer, og at det var i konflikt med bankens ændrede ”Regler for handel med værdipapirer” og ”Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot”, varslet i starten af 2020.

Banken forlængede efterfølgende fristen for salg/flytning af værdipapirerne til den 5. november 2021.

Banken har anført, at baggrunden for brevet af 12. august 2021 til klageren blandt andet var den betydelige administrative belastning, der pålægges banken ved for eksempel at tilegne sig viden om, overholde og underlægge sig amerikansk lovgivning og tilsyn på værdipapirområdet, hvorfor banken traf en forretningsmæssig beslutning om at anmode klageren og andre tilsvarende kunder om at sælge deres værdipapirer mv. i depot eller at overflytte indholdet af depotet til et andet pengeinstitut.

Ankenævnet finder, at bankens beslutning om at ændre sit forretningsområde var en saglig begrundelse for at opsige klagerens adgang til at have værdipapirer hos banken. Banken var således berettiget til at opsige klagerens adgang til at have værdipapirer hos banken med passende varsel.

Ankenævnet finder, at ændringen af vilkårene skete med passende varsel.

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup og Andreas Moll Årsnes – udtaler:

Vi finder herefter ikke grundlag for at pålægge banken at friholde klageren for omkostninger til overførsel eller salg af værdipapirer, ligesom banken ikke kan forpligtes til at erstatte eventuelle kurstab ved salg af værdipapirerne.

To medlemmer – Jacob Ruben Hansen og Poul Erik Jensen – udtaler:

Vi finder, at banken i den foreliggende situation skal afstå fra at opkræve gebyr hos klageren i forbindelse med overførslen/salget.

Sagen afgøres efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.