Spørgsmål om hæftelse for to ikke vedkendte betalinger med klagerens MasterCard til betalingsmodtagere i udlandet, mens klageren befandt sig i Danmark. Kort ikke bortkommet. Spørgsmål om indsigelsesfrist, jf. den dagældende lov om betalingstjenester § 63, var overholdt.

Sagsnummer:214/2017
Dato:02-03-2018
Ankenævn:Eva Hammerum, Anita Nedergaard, Kristian Ingemann Petersen og Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Betalingstjenester - passivitet
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for to ikke vedkendte betalinger med klagerens MasterCard til betalingsmodtagere i udlandet, mens klageren befandt sig i Danmark. Kort ikke bortkommet. Spørgsmål om indsigelsesfrist, jf. den dagældende lov om betalingstjenester § 63, var overholdt.
Indklagede:vestjyskBANK
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om klagerens hæftelse for to ikke vedkendte betalinger med hendes MasterCard til betalingsmodtagere i udlandet, mens hun befandt sig i Danmark. Kort ikke bortkommet. Spørgsmål om indsigelsesfrist, jf. den dagældende lov om betalingstjenester § 63, var overholdt.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i vestjyskBANK, hvor hun blandt andet havde et MasterCard med en tilknyttet kortkonto med et maksimum på 50.000 kr., en løbende konto og adgang til netbanken.

Af en kontoudskrift for klagerens kortkonto pr. 15. august 2016 fremgik blandt andet, at der den 3. august 2016 var trukket 5.441,86 kr. med en posteringstekst, der angav navnet på et hotel i udlandet, og den 11. august 2016 var der trukket 1.524,94 kr. med en posteringstekst, der angav navnet på et andet hotel i udlandet, hvorefter saldoen på kontoen udgjorde ÷9.121,25 kr. Den 1. september 2016 blev der overført en ydelse på 8.189,19 kr. fra klagerens løbende konto til delvis udligning af saldoen på kortkontoen.

Den 28. september 2016 blev klagerens MasterCard spærret af Nets, og klageren har oplyst, at hun bestilte et nyt kort den 29. september 2016.

Banken har fremlagt en udskrift af logbogen for klagerens netbank, hvoraf fremgår, at klageren var logget på sin netbank den 8. august 2016, 28. august 2016, 15. september 2016, 6. oktober 2016, 21. oktober 2016, 31. oktober 2016, 3. november 2016, 8. november 2016, 9. november 2016 og 24. november 2016.

Klageren har fremlagt et brev af 12. december 2016 fra Nets, hvori følgende var anført:

Udskiftning af dit Vestjysk Bank MasterCard [kortnr.]

Vi har erfaret, at uvedkommende har fået kendskab til oplysninger fra dit MasterCard, som derfor kan misbruges.

For at undgå misbrug er det nødvendigt at bestille et nyt kort.

Vi beder dig kontakte os på tlf. 4489 2585 – åben 24 timer i døgnet – for at aftale nærmere.

Vi beklager ulejligheden.”

Den 22. december 2016 kontaktede klageren banken og oplyste, at hendes kort var blevet misbrugt i august måned 2016, og hun sendte samme dag en indsigelsesblanket til banken, hvori hun gjorde indsigelse mod de ovenfor omtalte betalinger til to udenlandske hoteller på henholdsvis 720,75 EUR svarende til ca. 5.441 DKK og 202 EUR svarende til ca. DKK 1.524, i alt ca. 6.965 DKK. Hun anførte, at hun opdagede misbruget i november 2016, at hun hverken havde deltaget i eller godkendt transaktionerne, og at kortet var i hendes besiddelse på tidspunktet for de ikke vedkendte transaktioner.

Banken afviste klageres indsigelse, idet den anførte, at hun ikke havde fremsat indsigelsen rettidigt.

Af bankens Kortbestemmelser for MasterCard Kredit, version 1. februar 2017, fremgik blandt andet:

2.5 Kontrol af posteringer

Du har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på din konto. Hvis du ved kortrollen opdager transaktioner som ikke stemmer overens med dine kvitteringer, eller du ikke mener at have foretaget, skal du henvende dig i vestjyskBANK snarest muligt.

2.7 Tilbageførsel af betalinger som du ikke har godkendt

Hvis du mener, at der er gennemført en eller flere betalinger med dit kort, som du ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal du henvende dig til vestjyskBANK snarest muligt, efter du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af om du har henvendt dig rettidigt i vestjyskBANK, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto, jf. punkt 2.5. Under alle omstændigheder skal du henvende dig til vestjyskBANK senest 13 måneder efter, at beløbet er trukket på din konto.

…”

Banken har under sagens forberedelse oplyst, at der ikke er anvendt chip og pinkode ved de omtvistede transaktioner. Banken har endvidere oplyst, at transaktionerne blev foretaget henholdsvis den 1. august 2016 og den 9. august 2016 ved oplysning af klagerens kortnummer til hotellerne i udlandet.

Parternes påstande

Den 20. juni 2017 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at vestjyskBANK skal tilbageføre de uberettigede hævninger.

VestjyskBANK har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun hverken har deltaget i eller godkendt de omtvistede transaktioner på i alt 6.966,80 kr.

Hun var ikke i udlandet i den pågældende periode, og kortet var i hendes besiddelse.

I november 2016 fik hun mistanke om misbrug af hendes kort, men først efter at hun modtog brevet af 12. december 2016 fra Nets, blev hun opmærksom på, at der var hævet beløb, som ikke vedkom hende.

Hun havde tidligere været inde at kigge på kontoen, men hun henvendte sig først til banken i december 2016, hvilket skyldtes, at hun havde travlt med at skrive en hovedopgave i forbindelse med sit studium, og at hun var uvidende om, hvordan hun skulle forholde sig i forbindelse med misbruget. Hun vidste ikke, at der eventuelt kunne indtræde forældelse tidligere end 13 måneder efter misbruget.

VestjyskBANK har anført, at klageren ved ikke at have reageret tilstrækkelig hurtigt, har fortabt retten til at gøre indsigelse mod de omtvistede transaktioner.

Det følger af bankens kortbestemmelser for MasterCard kredit, punkt 2.7, at eventuelle indsigelser skal fremsættes ”snarest muligt” efter den uberettigede brug af kortet er opdaget. Det er anført, at der ved vurderingen af om kortholderen har henvendt sig rettidigt til banken, vil blive lagt vægt på kortholders pligt til løbende at gennemgå posteringer på sin konto, jf. kortbestemmelsernes punkt 2.5.

Klageren burde ved en sædvanlig gennemgang af trækninger foretaget på kontoen have opdaget de uberettigede transaktioner langt tidligere og burde derfor have henvendt sig til banken tidligere end sket.

Endvidere burde klageren have henvendt sig til banken langt hurtigere efter, at hun ifølge oplysningerne i indsigelsesblanketten opdagede de uberettigede transaktioner i november 2016.

Klageren har endvidere været logget på sin netbank adskillige gange efter, at de omtvistede transaktioner blev foretaget.

Skulle banken blive pålagt at tilbageføre de omtvistede beløb til klageren, vil det medføre et tab for banken, da banken ikke længere kan få godtgjort beløbet af Nets. Det følger af aftalen mellem pengeinstitutterne og Nets, at banken skal rette henvendelse til Nets senest 75 dage efter clearingsdatoen, for at banken kan få beløbet refunderet. Klageren har ved sin passivitet frataget banken muligheden for at få beløbet refunderet via Nets.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har den 22. december 2016 over for banken gjort indsigelse mod to betalinger med hendes MasterCard til betalingsmodtagere i udlandet på 5.441,86 kr. og 1.524,94 kr. trukket på hendes kortkonto henholdsvis den 3. august 2016 og den 11. august 2016. Hun har oplyst, at hun hverken deltog i eller godkendte transaktionerne. Hun har endvidere oplyst, at hun var i Danmark, og at kortet var i hendes besiddelse på tidspunktet for de ikke vedkendte transaktioner.

Banken har oplyst, at transaktionerne blev foretaget henholdsvis den 1. august 2016 og den 9. august 2016 ved oplysning af klagerens kortnummer til to hoteller i udlandet.

Det følger af den dagældende lov om betalingstjenester § 63, at indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være udbyderen i hænde snarest muligt og senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende transaktion.

Tre medlemmer - Eva Hammerum, Anita Nedergaard og Kristian Ingemann Petersen - udtaler:

Klagerens MasterCard blev spærret af Nets den 28. september 2016, og klageren har oplyst, at hun bestilte et nyt kort den 29. september 2016.

Klageren har oplyst, at hun opdagede misbruget i november 2016. Banken har oplyst, at klageren først henvendte sig til banken den 22. december 2016 og gjorde indsigelse. Vi finder ikke, at klageren har reklameret rettidigt efter den dagældende lov om betalingstjenester § 63, og klageren må derfor være nærmest til selv at bære tabet ved de foretagne betalinger.

Vi stemmer herefter for, at klageren ikke får medhold i klagen.

Et medlem - Morten Bruun Pedersen, der i medfør af Ankenævnets vedtægter § 16, stk. 1, er tillagt to stemmer - udtaler:

Klageren har oplyst, at hun opdagede misbruget i november 2016. Banken har oplyst, at klageren henvendte sig til banken den 22. december 2016.

Jeg finder herved, at klageren har reklameret rettidigt, og at klageren ikke har fortabt sin indsigelse som følge af passivitet.

Banken har ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at klagerens indsigelse var uberettiget. Under disse omstændigheder finder jeg, at betalingerne i hvert fald for tiden må anses for uautoriserede, og at banken derfor er forpligtet til at tilbageføre betalingerne, jf. den dagældende lov om betalingstjenester § 61, stk. 1.

Jeg stemmer herefter for, at klageren får medhold i klagen.  

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.