Krav om erstatning for salg af værdipapirer fra fælles depot ved ægtefælles/medkontohavers død.

Sagsnummer:286/2023
Dato:19-03-2024
Ankenævn:Helle Korsgaard Lund-Andersen, Inge Kramer, Karin Sønderbæk, Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Værdipapirer - formuestyring
Ledetekst:Krav om erstatning for salg af værdipapirer fra fælles depot ved ægtefælles/medkontohavers død.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klageren delvis medhold

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning for salg af værdipapirer fra fælles depot ved ægtefælles/medkontohavers død.

Sagens omstændigheder

Klageren og hendes nu afdøde ægtefælle, M, var kunder i Arbejdernes Landsbank.

Den 17. august 2020 underskrev klageren og M en AL-FormueInvest-aftale i banken. I aftalen var klageren og M angivet som ”kunden”. Af aftalen fremgår blandt andet:

”…

[M]

[Adresse]

 

[Klageren]

[Adresse]

 

Kundenr.:

 

[-605]

 

Depotnr.:

[-363]

 

Depottype:

Opbevaring AL-FormueInvest

 

Kontonr.:

[-683]

 

Kontotype:

AL-FormueInvest

 

Om aftalen

Aftalen bemyndiger Arbejdernes Landsbank til, uden forudgående kontakt med dig og for din regning, at disponere over midlerne i depotet og på kontoen – fx fra omlægning fra geninvestering af midler fra udtrækning og realiseret afkast af beholdningen på depotet.

Opsigelse og ophør

Aftalen er gældende indtil den skriftligt opsiges af en af parterne. Opsigelsesvarslet er 8 bankdage. Dog kan det forhold, der begrunder opsigelse, være af en sådan karakter, at opsigelsen skal have øjeblikkelig virkning.

Ved opsigelse er du forpligtet til at respektere uafviklede transaktioner.

Aftalen ophører automatisk, så snart Arbejdernes Landsbank er adviseret om kundens dødsfald, meddelelse om værgemål, konkurs eller anden bobehandling.

Ved opsigelse af aftalen sælger Arbejdernes Landsbank de værdipapirer, der er tilknyttet aftalen. Arbejdernes Landsbank indberetter eventuelle skattemæssige gevinster til SKAT.

BILAG A: Investeringsprofil

Kunde: [M]

Kundenr.: [-605]

Dine aktiver

Opsparing (konti og værdipapir)

120.000 kr.

Værdi af pensionsopsparing

1.000.000 kr.

Værdi af ejendomme

2.200.000 kr.

Øvrige aktiver (f.eks. bil, båd)

200.000 kr.

…”

Klageren har oplyst, at værdien af ejendom og bil var fælles aktiver, og at værdien af pensionsopsparing var hendes pension, da M ikke havde en pensionsopsparing.

Banken har oplyst, at klageren og M inden indgåelsen af aftalen blev gjort bekendt med aftalens vilkår, som også blev udleveret til dem. 

Klageren har oplyst, at hun altid tager noter under møder med banken, og at det fremgår af hendes noter, at den samtale, hun og M havde med banken inden indgåelsen af aftalen drejede sig om oplysninger om hendes og M’s personlige indkomst, aktiver og gæld, risikoprofil, formål, investeringsstrategi, forventet afkast og formueudvikling, frigørelse af midler efter hendes og M’s ønske samt vigtigheden af, at de begge var ejere af depotet. Banken anbefalede dem at benytte sig af bankens tilbud om oprettelse af en fremtidsfuldmagt. Efter mødet blev aftalen sendt til hende og M til underskrift.

Den 17. september 2022 afgik M ved døden.

Klageren har oplyst, at hun kontaktede banken og oplyste om M’s dødsfald og meddelte, at hun ønskede at beholde værdipapirerne i depot -363.

Af beholdningsoversigt af 26. september 2022 sendt til M fremgår blandt andet, at beholdningen på depot -363, kundenummer -605, pr. 19. september 2022 blev opgjort til i alt 919.286,35 kr.

Klageren har oplyst, at hun gjorde banken opmærksom på, at beholdningsoversigten alene var opgjort i M’s navn, men at banken aldrig svarede på hendes henvendelse.

Den 26. september 2022 solgte banken værdipapirerne på depot -363. Den samme dag sendte banken fondsnotaer til klagerens adresse, men adresseret til boet efter M. Der er fremlagt én fondsnota i sagen fra salg af et af værdipapirerne.

Klageren har oplyst, at hun efter salget fik indsat 898.639,05 kr. på sin opsparingskonto i banken.

Klageren har endvidere oplyst, at salget af værdipapirerne skete uden hendes samtykke, og at hun efter at have modtaget fondsnotaerne i begyndelsen af oktober 2022 gjorde indsigelse mod salget over for banken med henvisning til, at både hun og M var ejere af depot -363. Banken lovede at undersøge sagen.

Klageren har desuden oplyst, at hun den 3. november 2022 var til møde i banken, hvor salget af værdipapirerne på depot -363 blev drøftet. Hun medbragte en kopi af en opgørelse, som banken havde sendt til skifteretten, hvoraf boet efter M’s indestående fremgik. På to bankkonti var hun anført som medkontohaver, men på beholdningsoversigten over aktier og obligationer var hun ikke anført som medkontohaver. Hun gjorde banken opmærksom på dette forhold, men fik ikke en forklaring.

Ved e-mail af 17. november 2022 til klageren skrev banken blandt andet:

”…

Når vi skriftligt henvender os til kunder med fælles investering, lån, konti eller lign., henvender vi [os] altid individuelt til begge kunder, da aftalerne skal signeres enkeltvis i netbank.

Derfor er ordlyden altid du og ikke I. Dette gælder al kommunikation til vores kunder.

Vedr. ordlyden i aftalegrundet [aftalegrundlaget], lyder generelt på DU gennem hele aftalen, som I begge selvstændigt har skrevet under på. Aftalen ophører når der indtræder et dødsfald, jf. afsnittet om opsigelse og ophør. Det er en del af aftalegrundlaget og kan ikke fortolkes således, at længstlevende skal give samtykke.

Vedr. opgørelse om evt. gevinst/tab på aftalen, findes ikke aktuel, da aftalegrundlaget for investeringens ophør i forbindelse med dødsfald gør sig gældende, jf. underskrevet aftale af begge parter.

I forbindelse med indberetning til SKAT, Indberetning om salget sker når værdipapirerne sælges i sagen. Det er SKAT der beregner tab/gevinst, vi indberetter kun transaktionerne.

Vi bliver adviseret af det offentlige via CPR-registret og på baggrund af de data vi modtager behandler vi sagen. Det vil sige at aftalen ophører og at vi i den forbindelse sælger ud af depotet. Det er almindelig praksis.

…”

Af årsoversigt af 30. december 2022 sendt til klageren fremgår blandt andet en oversigt over fælles konti, hvor konto -683 er anført som udgået den 21. december 2022.

Den 25. januar 2023 klagede klageren til banken over salget af værdipapirerne.

Ved e-mail af 15. februar 2023 afviste banken klagen med henvisning til, at aftalen ophørte ved den ene aftaleparts bortgang. Banken tilbød imidlertid klageren pr. kulance at geninvestere hendes midler uden handelsomkostninger til de på et givent handelstidspunkt aktuelle kurser. Klageren ønskede ikke at geninvestere.

Ved brev af 21. marts 2023 til klageren sendte banken en opgørelse af hendes årlige investeringsomkostninger. Af brevet fremgår blandt andet, at depot -363 havde flere ejere.

Klageren har fremlagt en oversigt over kursudviklingen i perioden 19. september 2022 til 17. december 2023, som hun har indhentet fra et andet pengeinstitut.

Parternes påstande

Den 9. maj 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Arbejdernes Landsbank skal kompensere hende for hendes tab og omkostninger i forbindelse med bankens salg af hendes værdipapirer i depot -363.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uretmæssigt solgte værdipapirerne fra depot -363. Salget medførte et væsentligt tab for hende og påførte hende omkostninger, da hun ikke selv havde mulighed for at vælge salgstidspunktet.

Da hun og M underskrev aftalen bekræftede daværende filialdirektør i banken, at hun og M begge var ejere af investeringen. Både hendes og M’s navn fremgår af aftalen, ligesom de begge underskrev denne. Hun og M var derfor i god tro om, at de havde fælles ejerskab til depotet. Viser det sig, at banken var berettiget til at sælge værdipapirerne uden hendes samtykke, så ydede banken hende og M vildledende rådgivning i forbindelse med aftalens indgåelse.

Hendes og M’s samlede indkomst og fælles aktiver lå til grund for aftalen, da deres ejendom og bil var fælleseje, mens pensionsopsparingen var hendes. Alligevel står der ”Personlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag” og ”Dine aktiver” i aftalen.

Banken henviser til, at ”Aftalen bemyndiger Arbejdernes Landsbank til, uden forudgående kontakt med dig og for din regning at disponere over midlerne i depotet og på kontoen”, men undlader ”fx fra omlægning fra geninvestering af midler fra udtrækning og realiseret afkast af beholdningen på depotet.” Det fremgår af hendes noter, at filialdirektøren forklarede om det citerede afsnit, at banken kunne handle værdipapirerne, og når der var opnået en gevinst på 15.000 kr., så ville gevinsten automatisk blive geninvesteret uden involvering af hende eller M. Det blev ikke nævnt, at banken kunne sælge værdipapirerne ved hendes eller M’s død.

Hverken ved indgåelsen af aftalen eller ved to efterfølgende fornyelser på grund af yderligere investeringer, gjorde banken dem opmærksom på, at den kunne sælge værdipapirerne ved den enes død. Dette på trods af, at hun og M hver gang gjorde banken opmærksom på vigtigheden af, at de begge var ejere, da de ønskede at sikre hinanden ved dødsfald.

Det fremgår af aftalen, at den automatisk ophører ved ”kundens” dødsfald. ”Kunden” må her referere til både hende og M, da de begge underskrev aftalen.

Jurister i både Ældresagen og hos en advokatvagt er af den opfattelse, at banken ikke kunne sælge værdipapirerne, uanset ordlyden i aftalens afsnit ”Opsigelse og ophør”, da hun fortsat var kunde hos banken og medejer af depotet. Et andet pengeinstitut har oplyst, at der hos dem ikke ville være sket salg af værdipapirerne, men alene indberetning til skifteretten indtil boet var opgjort.

Banken sendte løbende beholdningsoversigter, udbytteberegninger, oversigter over årlige investeringsomkostninger og årsoversigter til hende. Hun forstår ikke, hvorfor banken sendte oversigterne til hende, når den mener, at den kunne sælge værdipapirerne uden hendes samtykke.

Det fremgår både af årsoversigt af 30. december 2022 og af årlige investeringsomkostninger af 21. marts 2023, at depot -363 havde to ejere. På tidligere årsopgørelser fremgår gevinst/tab og udbytte med et enslydende beløb på både hendes og M’s årsopgørelser.

Der var kursstigninger i hele perioden fra 19. september 2022 til 17. januar 2023, og pr. den 16. januar 2023 ville kursværdien af hendes værdipapirer således have udgjort 940.720,67 kr. Hun har opgjort kursværdien af værdipapirerne til 899.108,69 kr. pr. den 26. september 2022. Hendes tab pr. 16. januar 2023 udgjorde således 41.611,98 kr., som banken skal kompensere hende for.

Hun har ikke ønsket at tage imod bankens tilbud om geninvestering af midlerne, så længe sagen ikke er afgjort.

Arbejdernes Landsbank har anført, at det fremgår af aftalevilkårene i AL-FormueInvest-aftalen, at en kundes dødsfald medfører aftalens ophør. Aftalens ophør og det deraf afledte salg efter M’ dødsfald, var således i overensstemmelse med den indgåede aftale.

Banken var bemyndiget til, uden forudgående kontakt med klageren, at disponere over midlerne i depot -363, jf. den indgåede aftale. Det fremgår af aftalevilkårene, at ”Aftalen bemyndiger Arbejdernes Landsbank til, uden forudgående kontakt med dig og for din regning, at disponere over midlerne i depotet på kontoen…” Det var således ikke en fejl, at banken solgte værdipapirerne uden klagerens accept.

På baggrund af dødsfaldet ophørte aftalen automatisk. Aftalens ophørsgrunde fremgår af punktet ”Opsigelse og ophør”, hvoraf blandt andet dødsfald er nævnt som ophørsgrund. Automatisk ophør af aftalen er således en ret, som banken havde ifølge aftalen. Klageren havde således ikke mulighed for at påvirke aftalens ophør eller det efterfølgende salg, herunder tidspunktet for salget.

Klageren modtog fondsafregning vedrørende salget og kunne have valgt at indgå en ny aftale med banken og investere i de samme værdipapirer, som blev solgt, og derved have opnået en eventuel gevinst ved en senere kursstigning.

Klageren har ikke ønsket at geninvestere sin andel af midlerne fra salget af værdipapirerne. Eventuelle kursstigninger siden salget er uden betydning for sagen.

Klageren har således ikke lidt et erstatningsberettiget tab.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren og hendes nu afdøde ægtefælle, M, havde indgået en AL-FormueInvest-aftale med Arbejdernes Landsbank, hvori klageren og M var angivet som ”kunden”.

Ankenævnet lægger efter de foreliggende oplysninger, herunder at begge ægtefæller har skrevet under på investeringsaftalen og den fremlagte årsoversigt, til grund, at såvel klageren som M var kunder i henhold til investeringsaftalen.

Af investeringsaftalen fremgår, at aftalen er gældende, indtil den skriftligt opsiges af en parterne med et opsigelsesvarsel på otte dage.

Det fremgår videre, at investeringsaftalen ophører automatisk, så snart Arbejdernes Landsbank er adviseret om dødsfald, meddelelse om værgemål, konkurs eller anden bobehandling.

Af aftalen fremgår endelig, at ved opsigelsen af aftalen sælger Arbejdernes Landsbank de værdipapirer, der er tilknyttet aftalen.

Det fremgår imidlertid ikke klart af aftalen, hvordan der skal forholdes med de værdipapirer, der er tilknyttet aftalen, hvis aftalen ophører som følge af kundens dødsfald, meddelelse om værgemål, konkurs eller anden bobehandling. Det er således uklart, om det kun er selve investeringsaftalen, der ophører.

Ankenævnet finder, at Arbejdernes Landsbank derfor ikke havde hjemmel i investeringsaftalen til at sælge værdipapirerne. Arbejdernes Landsbank skal derfor dække det tab, som klageren måtte have lidt som følge af, at værdipapirerne blev solgt uden samtykke.

Klageren har oplyst, at hun, efter at hun i begyndelsen af oktober 2022 havde modtaget fondsnotaerne, gjorde indsigelse over for banken mod salget. Klageren kunne på dette tidspunkt have begrænset sit tab ved selv at foretage reinvestering med provenuet fra salget af værdipapirerne.

Klagerens tab skal herefter opgøres som forskellen mellem værdien af værdipapirerne på salgstidspunktet og værdien af værdipapirerne på det tidspunkt, hvor klageren kunne have begrænset sit tab ved at foretage reinvestering. Da klageren i hvert fald på det tidspunkt, hvor hun modtog fondsnotaerne, og salgssummen indgik på hendes konto, måtte have indset, at værdipapirerne var solgt, er det Ankenævnets opfattelse, at hun henset til at værdipapirerne blev handlet den 26. september 2022 og beløbet indgik på kontoen den 28. september 2022, kunne have reinvesteret beløbet den 3. oktober 2022.

Klagerens tab skal herefter opgøres som forskellen mellem værdien af værdipapirerne på salgstidspunktet og værdien af værdipapirerne den 3. oktober 2022.

Ankenævnets afgørelse

Arbejdernes Landsbank skal inden 30 dage erstatte det tab, som klageren måtte have lidt som følge af, at værdipapirerne er solgt uden samtykke. Tabet beregnes som forskellen mellem værdien af værdipapirerne på salgstidspunktet og værdien af værdipapirerne den 3. oktober 2022. Beløbet skal forrentes med procesrente fra klagens indgivelse den 9. maj 2023 til betaling sker.

Klageren får klagegebyret tilbage.