Udlån, hæftelse som meddebitor. Gammel gæld.

Sagsnummer:436/1992
Dato:12-03-1993
Ankenævn:Peter Blok, Niels Busk, Gert Bo Gram, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen
Klageemne:Udlån - hæftelse
Ledetekst:Udlån, hæftelse som meddebitor. Gammel gæld.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I forbindelse med at indklagedes Ølstykke afdeling i juni 1988 forhøjede klagerens ægtefælles kassekredit på 250.000 kr. med 65.000 kr., underskrev klageren den 10. juni 1988 en allonge, ifølge hvilken hun indtrådte som meddebitor på kassekreditten. Den 23. december 1988 etableredes et omlægningslån på 250.000 kr., hvis provenu overførtes til kassekreditten. Det fremgår af gældsbrevet vedrørende omlægningslånet, at klageren hæftede som meddebitor herfor. Kassekredittens maksimum blev samtidigt nedskrevet med 250.000 kr. til 55.000 kr., og klageren underskrev en allonge herom.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at hun ikke hæfter for gælden ifølge kassekreditkontrakten og gældsbrevet.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at kassekreditten fortrinsvis har været anvendt til driften af hendes ægtefælles virksomhed. Klageren var ikke bekendt med, at hun ved underskrivelsen af allongen til kassekreditten og gældsbrevet vedrørende omlægningslånet påtog sig hæftelse for gammel gæld. I forbindelse med påtagelsen af hæftelsen for kassekreditten skete ingen udvidelse af kreditten, da forhøjelsen på 65.000 kr. vedrørte et allerede eksisterende overtræk. Da det er en typeforudsætning for en meddebitor/kautionist, at der stilles yderligere likviditet til rådighed, og da denne forudsætning i den foreliggende sag er bristet, kan indklagede ikke gøre hæftelsen gældende overfor klageren. Klageren bestrider, at en del af gælden ifølge kassekreditkontrakten er anvendt dels til ombygning af hendes og ægtefællens fælles ejendom dels til driften af hendes virksomhed.

Indklagede har anført, at kassekreditten anvendtes til driften af ægtefællens tømrerfirma samt et solcenter, som klageren drev på ægtefællernes bopæl. Endvidere har kassekreditten, allerede inden klagerens medhæftelse blev påført, været anvendt til ægteparrets løbende privatforbrug. Kreditforhøjelsen på 65.000 kr. skulle anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med ombygning af ægteparrets private villa. Klageren har fuldt ud været klar over, at der ved hendes afgivelse af underskriften i juni 1988 var tale om forhøjelse af kassekreditten, og at der således var en gæld i forvejen.

Ankenævnets bemærkninger:

I forbindelse med forhøjelsen af klagerens ægtefælles kassekredit med 65.000 kr. underskrev klageren den 10. juni 1988 en allonge til kreditkontrakten, ifølge hvilken hun påtog sig at hæfte som meddebitor for den samlede kredit. Ankenævnet finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at klageren var klar over, at hun herved påtog sig at hæfte også for den allerede eksisterende gæld ifølge kassekreditten. Klageren må også have været klar over, at omlægningslånet blev anvendt til nedskrivning af kassekreditten og således ikke indebar nogen yderligere kredit.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.