Spørgsmål om udsættelse af klagesags behandling begrundet i tilsvarende spørgsmål indbragt for domstolene.

Sagsnummer:157a/2005
Dato:15-09-2005
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Karen Frøsig, Lotte Aakjær Jensen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Formalitetsafgørelse - udsættelse med behandling
Ledetekst:Spørgsmål om udsættelse af klagesags behandling begrundet i tilsvarende spørgsmål indbragt for domstolene.
Indklagede:Nordea Finans Danmark
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører en anmodning fra indklagede om at undlade realitetsbehandling af en klage med henvisning til, at anden tilsvarende sag er indbragt for domstolene.

Sagens omstændigheder.

I august 2002 købte klageren af bilforhandleren F en VW Golf for 110.000 kr. inkl. leveringsomkostninger. Udbetalingen var på 30.000 kr., og restkøbesummen var herefter 80.000 kr. med tillæg af kreditomkostninger.

Ifølge købekontrakten udgjorde restkøbesummen i alt 90.395 kr., hvoraf 10.395 kr. var stiftelsesomkostninger. Stiftelsesomkostningerne var specificeres således:

"…

Etableringsgebyr

kr.

5.500,00

Ekspeditionsgebyr

kr.

1.499,00

Afgift til Bilbogen

kr.

1.400,00

Afgift ejendomsforbehold

kr.

1.400,00

Gebyrmærke forsikringsselskab

kr.

600,00

…"

Restkøbesummen, der skulle forrentes med en månedlig rente på 0,621%, skulle afvikles over 59 månedlige ydelser på hver 1.783 kr., idet renten var fast. Købekontrakten er efterfølgende tiltransporteret indklagede, der er et datterselskab af et pengeinstitut.

Den 4. maj 2005 omtalte TV-udsendelsen "Rabatten" stiftelsesomkostninger på billån, herunder praksis ved Ankenævnet.

Ankenævnets kendelse i sag 185/2004, der vedrører et tilsvarende spørgsmål som det i denne sag foreliggende, er af pågældende klager indbragt for domstolene, idet indklagede i sagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 11, stk. 2 har meddelt, at man ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. Retssagen er i juni 2005 på baggrund af sagens principielle karakter henvist til Østre Landsret.

Parternes påstande.

Klageren har den 13. juni 2005 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at nedsætte gebyr og stiftelsesomkostninger.

Indklagede har nedlagt påstand om udsættelse med sagens behandling, indtil der foreligger en domstolsafgørelse i Ankenævnets sag 185/2004.

Parternes argumenter.

Klageren har ikke ytret sig om indklagedes anmodning om sagens udsættelse.

Indklagede har anført, at efter Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1 kan principielle sager, der findes uegnet til behandling i Ankenævnet, afvises. Som det mindre åbner vedtægterne mulighed for at udsætte sådanne sager, indtil de principielle elementer har fundet deres endelige afgørelse ved domstolene. Ankenævnet bør derfor sætte sagens behandling i bero, indtil der foreligger en afgørelse fra Østre Landsret.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at sagens behandling bør udsættes på baggrund af, at det spørgsmål, der er omtvistet i nærværende sag, i en anden sag er indbragt for Østre Landsret til afgørelse.

Som følge heraf

Behandlingen af denne klage udsættes indtil, der foreligger en endelig afgørelse i sag 185/2004, der er indbragt for Østre Landsret.