Krav om erstatning begrundet i manglende investering og løbetidsforlængelse på børneopsparing

Sagsnummer:280/2018
Dato:14-02-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Jesper Claus Christensen, Karin Sønderbæk, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler.
Klageemne:Børneopsparingskonto - placering
Børneopsparingskonto - bindingsperiode
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i manglende investering og løbetidsforlængelse på børneopsparing
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold

Indledning

Krav om erstatning begrundet i manglende investering og løbetidsforlængelse på børneopsparing.

Sagens omstændigheder

Klageren er far til O, der er født i 1991, S, der er født i 1997, og N, der er født i 2000. O, S og N havde hver en børneopsparing hos Nykredit Bank. Klagerens søster er mor til F, der er født i 1997 og J, der er født i 2000. F og J havde også hver en børneopsparing i banken. Alle fem børneopsparingskonti var oprettet af klagerens mor, A.

Banken har oplyst, at N’s børneopsparing blev oprettet den 24. oktober 2007 med udløb i juli 2014, hvor N fyldte 14 år. Aftalen er ikke fremlagt i sagen.

Den 20. november 2007 underskrev A en aftale med banken om en ”Nykredit BørneInvest” tilhørende S, hvor det ved udfyldning af et felt var angivet, at udbetaling skulle ske når S i 2018 fyldte 21 år. Af aftalens fortrykte tekst fremgik blandt andet:

”…

Nykredit BørneInvest oprettes som en børneopsparing, hvor investeringerne plejes af Nykredit Bank, …

Pengene skal være bundet i mindst 7 år. De kan dog tidligst udbetales, når barnet fylder 14 år, og skal senest udbetales i kalenderåret, hvor barnet fylder 21 år.

...

Den aftalte udbetalingsalder kan forhøjes frem til barnet fylder 14 år. Dog skal forhøjelsen være minimum 7 år i henhold til gældende lovgivning. Hvis kontoen f.eks. skal forlænges til barnets 18 års fødselsdag, skal dette ske, inden barnet fylder 11. år.

…”

Den 6. maj 2011 sendte banken et brev til A om N’s børneopsparing. Af brevet fremgik blandt andet:

”…

Hermed vil vi henlede din opmærksomhed på, at du som opretter af ovennævnte konto, har mulighed for at forlænge bindingsperioden, der udløber den […] juli 2014.

Aftalen skal forlænges i 7 år, så den udløber, når [N] fylder 18 år den […] juli 2018.

Bindingsperioden kan forlænges yderligere, dog skal kontoen senest udløbe ved udgangen af kalenderåret hvor [N] fylder 21.

Ønsker du at forlænge aftalen, skal du blot underskrive vedlagte tillæg og returnere det i svarkuverten. Modtager vi ikke tillægget inden [N] fylder 11 år, fortsætter kontoen uændret.

…” 

Den 25. maj 2011 underskrev A et tillæg, hvor det med fortrykt tekst blandt andet var anført:

”…

Denne aftale forlænger den bundne periode i mindst syv år fra dags dato. Det er aftalt at Børneopsparingen nu er bundet til og med […].07.2018.

Den 15. september 2013 sendte klageren en e-mail til banken med følgende besked:

”…

Vi har to børneopsparinger til henholdsvis [N og S]

Hidtil er indbetalingen sket gennem [A], men nu skal vi selv stå for det.

Hvad skal vi foretage os for at få det til at fungere?

…”

Ved en e-mail af 16. september 2013 til klageren svarede banken:

”…

Du skal få oplyst kontonr. hos [A] og lave en fast overførsel fra din bank. [A] skal slette sin faste overførsel i sin netbank.

Vi vil notere i Nykredit at du er indbetaler på børnenes børneopsparing.

…”

Ved en e-mail af 15. februar 2014 til banken anførte klageren:

”…

Vi har to børneopsparinger hos jer: [N konto … og S konto …]

Vores farmor [A] får tilsendt kontoudskrifter, men farmor har jo ikke længere noget med kontoen at gøre, så kan I ikke sende udskrifterne til os i stedet?

 Adressen er […]

På [N’s] konto var indestående ved årsskiftet 18.349,12, mens det på (S’s) konto er 315,94. Hvor er resten af [S’s] opsparing anbragt? Og hvad beløber det sig til?

…”

Ved e-mail af 17. februar 2014 svarede banken blandt andet:

”...

Jeg har fjernet forsendelsesadressen til [A], så I fremover vil modtage kontoudskrifter. [S’s] konto er en BørneInvest, så indeståendet bliver investeret. Der står i øjeblikket 25.620 kr. i depotet.

…”

I en e-mail samme dag til banken anførte klageren:

”…

Vil det så ikke give mening at lade [N’s] konto også være en BørneInvest?

…”

Klageren har anført, at han i forlængelse af e-mailkorrespondancen talte med banken pr. telefon om investering af børneopsparingen, og at det i den forbindelse blev aftalt, at børneopsparingen skulle løbe til N fyldte 21 år. Banken har bestridt dette.

Banken har oplyst, at der den 18. februar 2014 blev afholdt et telefonmøde mellem banken og A om muligheden for at investere N’s børneopsparing. Banken sendte i forlængelse heraf spørgsmål til A til brug for udarbejdelse af en investeringsprofil, som var nødvendig for investering af midlerne. Derudover anmodede banken om at få indleveret samtykke og legitimation. Banken modtog ikke de efterspurgte oplysninger. N’s børneopsparing blev herefter aldrig investeret.

Klageren har fremlagt en udateret side af en aftale om placering af J’s børneopsparing i BørneInvest med en bindingsperiode til J’s fyldte 21. år i 2021.

Af de dagældende bekendtgørelser om børneopsparingskonti, henholdsvis nr. 1028 af 24. oktober 2005, der var gældende til den 1. december 2011, og nr. 1059 af 17. november 2011, som pr. den 4. maj 2018 blev afløst af bekendtgørelse nr. 420 af 2. maj 2018, fremgik blandt andet:

"…

§ 1.

Stk. 3. Aftale om, hvorledes indeståendet på en børneopsparingskonto skal placeres, herunder om opsparingen skal placeres, … kan kun indgås mellem pengeinstituttet … og opretteren af kontoen.

§ 2.

Stk. 3. En børneopsparing kan oprettes af en person, der er beslægtet med barnet i ret opstigende linie. …

Stk. 4. Opretteren af en børneopsparingskonto, jf. stk. 3 og 5, kan overdrage retten til at indgå aftale om overførsel af indeståendet, jf. § 1, stk. 2, om placering af indeståendet, jf. § 1, stk. 3, og om forlængelse af bindingsperioden, jf. § 4, stk. 2, til en person omfattet af personkredsen i stk. 3. Den, til hvem retten overdrages, anses herefter i relation til bestemmelserne i denne bekendtgørelse som opretteren.

§ 3.

Stk. 3. Indskud på en børneopsparingskonto kan foretages af kontohaveren eller af personer som nævnt i § 2, stk. 3.

§ 4. Indeståendet på en børneopsparingskonto, herunder tilskrevne renter m.v., jf. § 3, stk. 2, kan tidligst hæves ved udløbet af en aftalt bindingsperiode. …

Stk. 2. … Forlængelse af perioden kan … aftales inden udløbet af den oprindeligt fastsatte periode, såfremt det fra tidspunktet for den senere aftale og indtil det ændrede udbetalingstidspunkt bliver en periode på mindst 7 år, og bindingen ikke udstrækkes ud over det år, hvori kontohaveren fylder 21 år. Aftale om forlængelse af perioden kan kun indgås mellem pengeinstituttet … og opretteren af kontoen, jf. § 2, stk. 3-5.

…"

Parternes påstande

Den 16. august 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nykredit Bank skal stille N som om, at hendes børneopsparing i begyndelsen af 2014 var blevet placeret i BørneInvest og løbetiden forlænget til N’s fyldte 21. år i juli 2021.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at det beror på en fejl, at N’s børneopsparing udløb ved hendes 18 års fødselsdag i juli 2018 modsat de andre fire børneopsparinger, der alle fortsatte til børnenes 21. år.

Efter aftale med A overtog han og hans søster af økonomiske årsager indbetalingerne på børneopsparingerne. A kunne endvidere ikke længere overskue bankens henvendelser. Trods overtagelsen fortsatte banken med at sende kontoudskrifter til A.

Efterfølgende skrev han til banken, for at ændre de yngstes – N’s og J’s – opsparinger til såkaldt BørneInvest. Da banken ikke svarede, ringede han i stedet og drøftede muligheden. Ved samme lejlighed skulle opsparingerne løbe til børnenes 21. år, hvilket var relevant for de to yngste. Han har ikke haft mulighed for at være opmærksom på, hvorvidt den mundtlige aftale skulle bekræftes skriftligt, herunder om der skulle være opstået fejl i de enkelte aftaler, da banken ikke sendte materialet til ham, selvom han skulle stå som forsendelsesmodtager i bankens system. Det samme har efterfølgende vist sig ikke at være tilfældet for hans søsters børn, F og J, da disse modtog nye aftaler slut februar 2014.

Han meddelte A, at hun fremover ikke behøvede at foretage sig noget i forhold til banken, fordi han havde overtaget både indbetalinger og kommunikation. Banken har imidlertid tilsyneladende efterfølgende alligevel henvendt sig til A og har uden at gøre noget videre ved sagen lukket den uden at kommunikere med ham. Hvis banken som lovet havde kommunikeret med ham, ville han have opdaget fejlen og korrigeret den.  

Den manglende ændring af N’s børneopsparing har haft økonomiske konsekvenser for N. Han har ikke opgjort tabet, men det bør være nemt at anslå ved at sammenligne med de andre børn.

Det bestrides, at A ved underskrivelsen af tillægget den 25. maj 2011 tog positivt stilling til, at aftalen ikke skulle forlænges længere end N’s 18. år. A blev tilbudt at underskrive et af banken udfærdiget dokument om forlængelse med syv år. Det fremgik, at aftalen efterfølgende kunne forlænges yderligere underforstået med en varsling på syv år. A har ikke taget stilling til, at aftalen ikke skulle forlænges yderligere til det 21 år.

For de ældste børns vedkommende blev der kort før deres 14 års fødselsdag sendt et tilbud om at forlænge aftalen til det 21. år., men det er ikke sket for N’s vedkommende.

Det var usandsynligt, at N’s børneopsparing skulle forvaltes anderledes end de fire øvrige børneopsparinger.  

Han har tidligere over for banken dokumenteret, at aftalerne for F og S er blevet forlænget fra det 14. til det 21. år. Under sagen har han fremlagt blandt andet dokumentation for aftaleforlængelse til det 21. år for J. A har bekræftet, at hun ikke selv har taget initiativ til at forlænge nogen af aftalerne, men at henvendelserne er kommet fra bankens side.

Nykredit Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken ikke har begået fejl eller forbrudt sig mod aftaler, der vedrører forlængelse eller investering af N’s børneopsparing. 

A blev i maj 2011 oplyst om muligheden for at forlænge bindingsperioden. Ved at underskrive og returnere tillægget til aftalen tog hun positivt stilling til, at den alene skulle løbe til N’s fyldte 18. år.

Banken var ikke forpligtet at rette henvendelse til hverken A eller klageren om eventuel forlængelse af bindingsperioden. Banken rettede heller ikke af egen drift henvendelse herom vedrørende de øvrige børneopsparinger, som alle er forlænget efter individuel dialog eller i forbindelse med overdragelse fra andre pengeinstitutter.

Det blev alene aftalt, at klageren skulle overtage indbetalingerne på N’s børneopsparing og modtage kontoudskrifter. Det bestrides, at det blev aftalt, at klageren skulle overtage A’s rettigheder som opretter af børneopsparingen, eller at klageren skulle have anmodet herom. Under telefonmødet med A om eventuel investering af børneopsparingen, efterlod A heller ikke indtryk af, at det var aftalt, at rettighederne til kontoen skulle være overdraget.

Det bestrides også, at der som anført af klageren blev indgået telefonisk aftale om forlængelse af bindingsperioden og investering af børneopsparingen. En eventuel aftale herom skulle indgås skriftligt, og klageren var ikke beføjet til at indgå en eventuel aftale.

De i alt fem børneopsparinger kan ikke sammenlignes. Børneopsparingerne blev oprettet på forskellige tidspunkter og har haft forskellige rettighedshavere. Endvidere er der på forskellige tidspunkter indgået individuelle aftaler om bindingsperiode og investering.

Til støtte for afvisningspåstanden har Nykredit Bank anført, at parterne er uenige i, at der måtte være indgået en mundtlig telefonisk aftale om investering og forlængelse af bindingsperioden på N’s børneopsparing. En stillingtagen til sagen forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene, og sagen bør som følge heraf afvises, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

I 2007 oprettede klagerens mor, A, en børneopsparing i Nykredit Bank til klagerens datter, N, der er født i 2000. Opsparingen var bundet til N’s fyldte 14. år, men blev senere forlænget til N’s fyldte 18. år.

I september 2013 overtog klageren indbetalingerne på N’s børneopsparing fra A. Ved e-mail af 15. februar 2014 til banken gjorde klageren opmærksom på, at A stadig fik tilsendt kontoudskrifter på N’s børneopsparingskonto, men at A ”jo ikke længere [har] noget med kontoen at gøre”. I samme mail spurgte klageren, hvordan en børneopsparing tilhørende N’s søster, S, var anbragt. Efter at have fået det svar, at S’ midler blev investeret på en BørneInvest-konto, spurgte klageren i februar 2014 banken, om det så ikke ville give mening også at lade N’s konto være en BørneInvest.

Der er uenighed mellem klageren og banken om, hvorvidt der herefter var en telefonsamtale mellem klageren og banken, hvorunder det blev aftalt, at N’s børneopsparing skulle investeres og løbe til N’s fyldte 21. år. Banken har bestridt, at en sådan aftale blev indgået. Ankenævnet har ikke mulighed for at klarlægge, om en sådan telefonsamtale fandt sted, og hvad der i givet fald blev aftalt.

Det er oplyst, at børneopsparingskontiene tilhørende N’s to søskende (O og S) er oprettet til børnenes fyldte 21. år. Det samme er oplyst at være tilfældet med børneopsparingskonti tilhørende klagerens søsters to børn (F og J). De pågældende konti er alle oprindeligt oprettet af A.

Tre medlemmer – Henrik Waaben, Morten Bruun Pedersen og Søren Geckler – udtaler:

Vi finder, at banken i forbindelse med e-mailkorrespondancen i februar 2014 burde have søgt afklaret, om A og klageren ønskede, at A’s beføjelser som opretter af N’s børneopsparing til bl.a. at indgå aftale med banken om placering af indeståendet og om forlængelse af bindingsperioden skulle overdrages fra A til klageren. Vi finder det godtgjort, at A’s og klagers ønske var, at klager fremover skulle være opretter af kontoen. Vi finder det endvidere godtgjort, at hvis banken havde ydet fyldestgørende rådgivning i februar 2014, ville klageren have forlænget bindingsperioden på N’s børneopsparing til hendes fyldte 21. år, og opsparingen ville være blevet investeret i BørneInvest i februar 2014. Vi finder også, at det var påregneligt for banken, at den manglende rådgivning kunne føre til, at N’s konto ville løbe uændret videre, både tidsmæssigt og med hensyn til placeringen af N’s børneopsparing.

Vi finder herefter, at klagen bør tages til følge således, at banken ved retablering af N’s børneopsparing eller på anden måde skal stille N som om, at hendes børneopsparing i februar 2014 var blevet placeret i BørneInvest og løbetiden forlænget til N’s fyldte 21. år i juli 2021.

To medlemmer – Jesper Claus Christensen og Karin Sønderbæk – udtaler:

Vi er enige med flertallet i, at Nykredit efter modtagelsen af klagerens e-mail af 15. februar 2014 burde have indset, at klageren havde behov for rådgivning om mulighederne for at overtage opretterbeføjelserne på kontoen. Det bemærkes i øvrigt, det var en forudsætning for dispositioner over kontoen, at opretteren var enig heri eller rent faktisk overdrog opretterbeføjelserne til klageren, jf. reglerne om børneopsparing. Der er modstridende forklaringer mellem parterne om forløbet og indholdet af den efterfølgende dialog, herunder blandt andet vedrørende klagers eventuelle overtagelse af opretterens beføjelser, forlængelse af bindingsperioden og placeringen af indeståendet. Vi finder, at det kun vil være muligt at træffe afgørelse i sagen, efter at parterne har afgivet mundtlige forklaringer, samt efter at der er foretaget afhøring af relevante vidner. Dette vil kræve en bevisførelse, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Det følger af vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 4, at Ankenævnet derfor må afvise at afgøre sagen.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Nykredit Bank skal inden 30 dage ved retablering af N’s børneopsparing eller på anden måde stille N som om, at hendes børneopsparing i februar 2014 var blevet placeret i BørneInvest og løbetiden forlænget til N’s fyldte 21. år i juli 2021.