Spørgsmål om indfrielsestidspunkt og indfrielseskurs for erhvervsobligationer.

Sagsnummer:390/2010
Dato:23-08-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Hans Daugaard, Astrid Thomas og Torben Udsen.
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Spørgsmål om indfrielsestidspunkt og indfrielseskurs for erhvervsobligationer.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om indfrielse til kurs 100 af en erhvervsobligation, som klageren købte via Jyske Bank.

Sagens omstændigheder.

Den 15. december 2003 købte klageren nominelt 200.000 kr. 2,00 % Deutsche Bank/IVY 2008 obligationer til kurs 73 for i alt 146.000 kr.

Jyske Bank har oplyst, at den omhandlede obligation blev udstedt på Jyske Banks foranledning i december 2003 af Deutsche Bank. Af Jyske Banks faktablad om obligationen fremgår:

"•

2% Deutsche Bank/IVY 2008 er en obligation i danske kroner, udstedt af Deutsche Bank AG London på foranledning af Jyske Bank A/S.

Obligationen udbydes til kurs 73 og giver en fast årlig kuponrente på 2%.

Obligationen har en løbetid på fem år, fra den 19.12.2003 til den 19.12.2008.

Obligationen indekseres hver måned i forhold til udviklingen i IVY Rosewood Offshore Fund Ltd. og obligationens værdi bestemmes på følgende måde:

1.

Afkastet i Rosewood-fonden opgjort i danske kroner observeres

2.

Løbende omkostninger vedrørende obligationen (0,5% p.a.) samt finansieringsomkostninger på lånefaciliteten (CIBOR 12M + 0,10%) fratrækkes.

3.

Nettoafkastet minus 2 procent point p.a. (som bruges til at betale din årlige rente) akkumuleres i værdien af obligationen

Hvis værdien af obligationen i løbetiden stiger til 100 eller falder til 50 varsles obligationen førtidsindfriet. …

Samtlige vilkår for obligationen, herunder vilkår for førtidsindfrielser, kursfastsættelse m.v. er beskrevet i Deutsche Banks børsprospekt – Prospektet – som kan rekvireres gennem Jyske Bank A/S. I tilfælde af uoverensstemmelser vil Prospektet være gældende.

IVY-obligationen har givet et højt afkast i en lang periode

73 kr. investeret i år

Indfrielseskurs

Løbetid

Årligt afkast efter 59% skat

1996

98,28

5,0 år

6,83%

1997

93,15

5,0 år

5,72%

1998

88,28

5,0 år

4,62%

1999*

98,74

5,0 år

6,90%

Investorprofil

2% Deutsche Bank/IVY 2008 henvender sig til den risikovillige investor, som ønsker yderligere risikospredning i sin portefølje. Jyske Bank anbefaler, at investor placerer 8-12% af sine investeringsmidler i obligationen. Da obligationens omsættelighed er begrænset, bør investor have en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationens løbetid.

Hvad er min risiko?

Udviklingen i IVY-fonden har historisk været meget stabil og med en lav risiko (se figur 2). Den historiske udvikling i fonden er dog ikke nødvendigvis udtryk for den fremtidige udvikling i fonden.

Da obligationen udstedes af Deutsche Bank AG London påtager du dig tillige en kreditrisiko på Deutsche Bank AG London. Deutsche Bank AG London er en filial af Deutsche Bank AG, som er blandt Europas største banker. Deutsche Bank AG har en markedsværdi på ca. 33 mio. euro og har en kreditvurdering på Aa3 hos Moody’s og AA- hos Standard and Poors.

Investor gøres opmærksom på, at obligationen varsles førtidsindfriet, hvis kursen stiger til 100 eller falder til 50. Den faktiske indfrielseskurs kan dog afvige markant fra kursen på varslingstidspunktet. Indfrielse kan endvidere højst ske til kurs 100, men kan godt ske til en kurs lavere end 50.

…"

Jyske Bank har anført, at banken medio december 2008 orienterede klageren om situation for de omhandlede obligationer. Af bankens informationsbrev dateret december 2008 fremgår:

"Den planlagte udløbsdato er den 19. december 2008. Den globale finanskrise har … medført, at mange hedgefonde er nødt til, at forsinke deres udbetalinger – det gælder desværre også Rosewood-fonden. På mange markeder er likviditeten ekstraordinær lav, og fondene kan ikke komme ud af deres investeringer. Prospektet beskriver, at udløbsdatoen i en sådan situation vil blive udsat i op til et år. En situation, vi anså for at værre usandsynlig ved lanceringen.

Jyske Bank tilbyder at tilbagekøbe obligationen nu

Set i lyset af finanskrisen og udviklingen i investeringen ønsker vi at give jer, der har investeret i 2% Deutsche Bank/IVY 2008, mulighed for at komme ud af investeringen nu. Derfor tilbyder vi at købe obligationerne tilbage til en kurs, som afspejler den opgjorte værdi pr. 30. september 2008 af de investeringer, fonden har indløst, og den anslåede værdi af de investeringer, der ikke er indløst endnu.

Vi tilbyder dig at sælge obligationen til Jyske Bank til kurs 43,80 indtil den 16. januar 2009. …

Hvis du beholder investeringen

Du kan vælge at beholde 2% Deutsche Bank/IVY 2008 og afvente, at investeringen bliver indfriet. Det vil ske senest den 19. december 2009. Sælger du ikke obligationerne til os senest den 16. januar 2009, er du nødt til at beholde dem indtil de indfries. Ved at beholde investeringen løber du en risiko for, at den resterende del af investeringen i Rosewood-fonden falder yderligere."

Klageren tog ikke imod bankens tilbud.

Ved udløb i december 2009 blev obligationen indfriet til kurs 30,04. I den forbindelse udbetalte banken et kurstillæg på 13,76 procentpoint med henblik på at sidestille de investorer, der havde beholdt obligationen til den blev indfriet, med de investorer, der havde taget imod bankens indfrielsestilbud ultimo 2008.

Under sagens forberedelse har banken fremlagt det fuldstændige prospekt for 2 % Deutsche Bank/IVY 2008, hvoraf bl.a. fremgår:

"Maturity Date:

19th December, 2008 (the "Scheduled Maturity Date"), or, if later, the second Business Day following the Determination Date (as defined in Schedule 1 to the Pricing Supplement). In certain circumstances the Maturity Date may fall up to one year later than the Scheduled Maturity Date.

"Final Realisation Date" means (a) the date on which the Calculation Agent determines that the Relevant Investor would have received full redemption proceeds in respect of the Fund Share Holding where the Relevant Investor had requested the redemption of the Fund Share Holding on or about the Notional Fund Request Date as described in part (C) (ii) of Schedule 2 or (b) if earlier, 19th December, 2009."

Parternes påstande.

Klageren har den 6. juli 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal stille klageren som om obligationerne var blevet indfriet til kurs 100, subsidiært var blevet indfriet til en kurs svarende til købskursen.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han blev opfordret af Jyske Bank til at købe obligationerne til en god kurs, så der ved udtrækning i 2008 kunne opnås en skattefri kursgevinst.

Han blev ikke orienteret om en eventuel negativ udtrækningskurs eller lignende.

Banken orienterede ham om, at obligationen var et sikkert værdipapir, som ville blive udtrukket til pari i 2008.

Jyske Bank har anført, at hverken fremgår af faktabladet udarbejdet i forbindelse med emissionen, af prospektet eller af den rådgivning klageren har modtaget i forbindelse med investeringen, at obligationen ville blive indfriet til kurs 100.

Prospektet tager højde for en situation som den opståede, hvor fonden ikke har kunnet skaffe likviditet til indfrielse ved ordinært udløb, hvorfor fonden var berettiget til at udskyde indfrielsen i op til et år uden kompensation.

Banken har ikke tilsikret klageren, at en investering i obligationen var at betragte som en investering i et "sikkert værdipapir".

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det fremgår af faktaarket vedrørende den omhandlede strukturerede obligation bl.a., at tilsvarende obligationer udstedt i perioden 1996-1998 var indfriet til mellem kurs 88,28 og 98,28, samt at den faktiske indfrielseskurs højst kan ske til kurs 100, men godt kan ske til en lavere kurs end 50. Det fremgår endvidere af faktabladet, at den omhandlede obligation henvender sig til den risikovillige investor, som ønsker yderligere risikospredning i sin portefølje.

Klageren har ikke godtgjort, at banken har tilsidesat sin rådgivningsforpligtelse i forbindelse med salget af de omhandlede strukturerede obligationer.

Klageren har endvidere ikke godtgjort, at Jyske Bank i forbindelse med klagerens investering i de omhandlede obligationer gav klageren tilsagn om, at obligationerne ville blive udbetalt til kurs 100 den 19. december 2008.

Som følge heraf træffes følgende

">a f g ø r e l s e :

Klagen tages ikke til følge.