Indsigelse mod krav om betaling for leasingydelser, over-kørte kilometer og reparation i forbindelse med ophør af leasing.

Sagsnummer:385/2017
Dato:18-09-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Anders Holkmann Olsen, Troels Hauer Holmberg og Finn Borgquist
Klageemne: -
Ledetekst:Indsigelse mod krav om betaling for leasingydelser, over-kørte kilometer og reparation i forbindelse med ophør af leasing.
Indklagede:Jyske Finans
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod krav om betaling for leasingydelser, overkørte kilometer og reparation i forbindelse med ophør af leasing.

Sagens omstændigheder

Den 21. august 2013 indgik klageren en leasingaftale om leasing af en bil med et firma (herefter F) v/Jyske Finans (herefter finansieringsselskabet). Bilen blev leveret af et bilfirma (herefter leverandøren) den 3. september 2013. Leasingperioden var aftalt til 36 måneder. Bilen havde kørt 78.000 km ved leasingperiodens start. Den månedlige leasingydelse udgjorde 16.072,92 kr.

Af leasingaftalen fremgik bl.a.:

”… Det påhviler leasingtager at tegne ansvars- og kaskoforsikring. …

… Leasingtager må maksimalt køre 120.000 km i den aftalte leasingperiode, og forholdsmæssigt mindre hvis leasingaftalen bringes til ophør forinden. … Hvis der køres flere kilometer i perioden end det maksimalt tilladte (overkørte kilometer) betaler leasingtager til leasinggiver 4,13 kr. pr. km …

Leasinggiver og leasingtager har indgået service- og vedligeholdelsesaftale som en integreret og fast del af privatleasingaftalen.

Service- og vedligeholdelsesaftalen omfatter ydelser som nævnt i vedlagte bilag 1. …

§ 6 - Opsigelse

1. Uanset at leasingaftalen er indgået for en længere periode, kan leasingaftalen efter forløbet af 11 måneder opsiges af leasingtager med 1 måneds varsel til udgangen af en måned mod betaling af den aftalte leasingydelse i opsigelsesperioden. Opsigelsen har virkning, når den er kommet frem til leasinggiver, og skal ske skriftligt. … Under- eller overkørte kilometer jf. privatleasingaftalens pkt. E opgøres forholdsmæssigt og afregnes forholdsmæssigt mellem leasinggiver og leasingtager. …

§ 9 – Vedligeholdelse

Service- og vedligeholdelsesaftalen er en integreret og fast del af leasingaftalen, jf. bilag 1. Leasingtager skal herudover for egen regning vedligeholde leasingbilen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.  …

§ 10 - Risiko

Leasingtager bærer risikoen for leasingbilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst … fra leveringstidspunktet og indtil leasingbilen er tilbageleveret til leasinggiver. … Hvis leasingbilen kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne, i det omfang reparation ikke er dækket af service- og vedligeholdelsesaftalen. …

§ 11 – Forsikring

Medmindre der indgås skriftlig aftale med leasinggiver om, at leasinggiver tegner forsikring for leasingtagers regning, er leasingtager forpligtet til for egen regning at tegne ansvars- og kaskoforsikring af leasingbilen og til ved eventulle skader at underrette leasinggiver og til at indsende skadesanmeldelse til forsikringsselskabet.  … Leasingtager hæfter selv for eventuel selvrisiko på den valgte forsikring. …

§ 15 – Tilbagelevering

Ved Leasingperiodens udløb eller ved ophør af leasingaftalen, skal leasingtager tilbagelevere leasingbilen på et af leasinggiver angivet sted … Rettidig aflevering af bilen ved leasingaftalens udløb er den 1. i måneden efter leasingaftalens udløb eller den dato, der er aftalt ved ophør før leasingaftalens udløb. … Leasingtager accepterer, at leasinggiver er berettiget til at opkræve en af leasinggiver beregnet forholdsmæssig leasingydelse samt andre omkostninger … der kan henføres til for sen aflevering af bilen. …

… Leasingbilen skal ved tilbageleveringen være i en stand, der som minimum svarer til, hvad der er beskrevet i vedhæftede bilag 2. … Såfremt det maksimalt tilladte antal kilometer er overskredet, betaler leasingtager det herfor aftalte beløb pr. km til leasinggiver. …”

Ifølge service- og vedligeholdelsesaftalen var de af denne omfattede ydelser (Almindelig service og mekanisk vedligeholdelse af bilen i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter fra fabrikken, samt nødvendig reparation til opfyldning af bilens primære drifts og trafiksikkerhed) inkluderet i leasingydelsen. Af service- og vedligeholdelsesaftalens § 2 fremgik, at de inkluderede ydelser ikke omfattede ”Ruder, … uanset årsag.”

Bilag 2 til Kontrakt 2 (Tilbagelevering) indeholdt bl.a. følgende:

”… Ud over hvad der følger af den integrerede service- og vedligeholdelsesaftale skal leasingtager vedligeholde leasingbilen, således at den til en hver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde. …

Nedennævnte punkter accepteres som almindeligt slid og ælde: ”

Oplistningen i bilag 2 omfattede ikke skader på ruder.

I en e-mail af 28. februar 2015 til leverandøren anførte klageren:

”… Jeg vil gerne opsige min lease … med udgangen af Marts måned 2015. Fik at vide at jeg havde 30 dages opsigelse. Ved bare ikke lige helt hvem jeg skal opsige aftalen hos, hvis ikke det er hos dig? Kan du hjælpe?”

Leasingydelsen for maj 2015 forfaldt til betaling den 17. april 2017. Finansieringsselskabet har oplyst, at klageren ikke betalte denne og efterfølgende ydelser.

I en e-mail af 10. juni 2015 til leverandøren anførte klageren:

”… Jeg har ikke gjort noget men vil gerne opsige leasen. Kan dog ikke finde ud af hvor jeg skal henvende mig. …”

I en e-mail af 15. juni 2015 til klageren svarede leverandøren:

”Jamen du skal jo bare gå via mig. Skal vi finde noget andet til dig eller skal jeg bare meddele, at du ønsker at opsige din aftale?”

I en e-mail af 20. juni 2015 til leverandøren anførte klageren:

”Hva’ gør vi herfra med [bilen]? Hvis vi skal finde noget andet så må vi lige tale om hvilke muligheder der er.”

I en e-mail af 24. juni 2015 til klageren svarede leverandøren:

”Har bedt dem sætte [bilen] til stop. Skal vi mødes og se om vi kan finde noget nyt … til dig.”

I en e-mail af samme dag anmodede F klageren om at sende en skriftlig opsigelse af leasingaftalen. F anførte, at klageren herefter ville modtage et opfølgningsbrev fra finansieringsselskabet om fremgangsmåden ved aflevering af bilen.

Ved e-mail til klageren af 29. juni 2015 bekræftede finansieringsselskabet modtagelse af opsigelsen af klagerens leasingaftale. Finansieringsselskabet meddelte, at leasingen herefter udløb pr. 1. august 2015, og at der i forbindelse med aflevering af bilen hos leverandøren ville blive noteret evt. skader og kilometerforbrug. Finansieringsselskabet oplyste endvidere, at det tilladte antal kørte kilometer i leasingperioden 73.333 km, svarende til et samlet kilometertal på bilens kilometertæller på 151.333 km. Ved et brev til klageren af samme dag ophævede finansieringsselskabet leasingaftalen som misligholdt.

Finansieringsselskabet har oplyst, at klageren afleverede bilen hos leverandøren ved udgangen af juli 2015, hvor klageren underskrev en afleveringserklæring. Af afleveringserklæringen fremgik, at bilens kilometertæller viste 169.885 km. Under bemærkninger var der anført ”Ny forrude”. Klageren erklærede sig enig i ”ovenstående angivelser til bilens stand, km vilkår samt afleverede effekter”.

Finansieringsselskabet har fremlagt opkrævninger for leasingydelser fra maj, juni og juli 2015, på i alt kr. 49.041,25 kr. Finansieringsselskabet har under klagesagen frafaldet et rykkergebyr på 100 kr. Finansieringsselskabet har endvidere fremlagt opkrævning af 4. september 2015 for ny forrude, 10.800 kr. (ikke momspligtig) samt 50.955,30 kr. eksklusive moms for overkørte km – (15.441 km á 3,30 kr.), eller i alt 74.494,13 kr. inklusive moms.

Ved stævning af 31. maj 2017 anlagde finansieringsselskabet en retssag mod klageren om betaling af 123.535,38 kr. med tillæg af Nationalbankens officielle udlånsrente plus 8 procentpoint, for tiden 8,05 % p.a. fra den 19. september 2016.

Den 16. oktober 2017 henviste retten sagen til behandling i Ankenævnet efter klagerens anmodning, jf. retsplejelovens § 361.

Parternes påstande

Den 16. november 2017 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Finans skal frafalde sit krav om betaling af 123.535,38 kr.

Jyske Finans har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han opsagde leasingaftalen behørigt og i god tro i februar 2015. Leasingaftalen ophørte således ved udgangen af marts 2015, og han hæfter ikke for leasingydelser fra udgangen af marts 2015. Han opsagde leasingaftalen på den i aftalen foreskrevne måde.

Det fremgår af e-mailen af 28. februar 2015, at han var i tvivl om, hvem leasingaftalen skulle opsiges hos og anmodede om hjælp hertil. Det fremgik af leverandørens mail af 15. juni 2015, at opsigelse kunne ske til leverandøren, og at leverandøren derefter forestod orientering om opsigelsen til F. Der foreligger således en fast praksis mellem leverandøren og finansieringsselskabet om, at opsigelse kunne ske til leverandøren. Hans kontakt har i hele forløbet været leverandøren, der leverede bilen. Han bærer ikke ansvaret for, at leverandøren først sent i forløbet informerede finansieringsselskabet om opsigelsen.

Det forhold, at han stadig var i besiddelse af bilen i juni er ikke ensbetydende med, at han ikke gyldigt havde opsagt leasingaftalen i februar 2015. Det skyldtes leasinggivers forhold, at han var i besiddelse af bilen efter opsigelsen. Han havde flere gange forgæves søgt at få klarlagt, hvortil han skulle tilbagelevere bilen. Dette lykkedes imidlertid ikke før efter lang tid. Af e-mail af 24. juni 2015 fra F fulgte, at en skriftlig opsigelse tillige skulle afgives over for F, som ville videregive opsigelsen i systemet, hvorefter finansieringsselskabet ville kontakte ham, og hvorefter fremgangsmåden med tilbagelevering herefter skulle arrangeres med leverandøren. Dette illustrerer, at der var tale om en vanskelig opsigelsesprocedure. Navnlig det forhold, at han fik besked på at afvente svar fra finansieringsselskabet vedrørende tilbageleveringsmåden, og at fremgangsmåden med tilbagelevering herefter skulle aftales med leverandøren, viser, at finansieringsselskabets procedure ved opsigelse og tilbagelevering var kompliceret. En forbruger som ham hverken kunne eller burde indse, at det krævede involvering af tre uafhængige parter at opsige en simpel leasingaftale. Han havde ikke mulighed for at tilbagelevere bilen, da det hverken fremgik af leasingaftalen eller andetsteds, hvordan en tilbagelevering kunne skulle finde sted. Dette måtte nødvendigvis afvente instruktion fra henholdsvis F og finansieringsselskabet efter, at disse var blevet orienteret af leverandøren.

Han hæfter ikke for udskiftning af forruden. Skaden er udokumenteret. Skaden er dækket af bilens kaskoforsikring. Finansieringsselskabet skulle, som tidligere, have anmeldt skaden til bilens kaskoforsikringsselskab, hvorefter han ville blive opkrævet selvrisikoen. Ruden var allerede udskiftet via bilens kaskoforsikring, hvortil han havde betalt selvrisikoen efter opkrævning fra forsikringsselskabet. Han har allerede betalt sin del af udskiftningen.

Finansieringsselskabet har ikke fremlagt dokumentation for, at bilen havde overkørte kilometer. Finansieringsselskabet må bære ansvaret og risikoen for, at bilen ikke kunne tilbageleveres på et tidligere tidspunkt. Der er som følge heraf ikke grundlag for at opkræve betaling for kørte kilometer i perioden fra udløb af opsigelsesvarslet og til aflevering af bilen.

Jyske Finans har anført, at klageren er forpligtet til at betale for restancer, overkørte kilometer og ødelagt forrude som opgjort.  

Klageren har ikke dokumenteret, at det var umuligt at aflevere bilen. Det fremgår af afleveringserklæringen, at bilen var afleveret til leverandøren, hvor klageren også afhentede bilen, og med hvem klageren havde den løbende korrespondance om bilen. Klageren har rådet over bilen indtil slutningen af juli 2015, og han er dermed også forpligtet til at betale leasingydelser frem til og med juli 2015. Klageren har ikke dokumenteret, at han skulle have forsøgt at tilbagelevere bilen, men at dette ikke var muligt som følge af leasinggivers forhold.

Klageren har anført, at han i god tro opsagde leasingaftalen over for sin direkte kontraktpart. Dette bestrides. Klagerens kontraktpart ifølge leasingaftalen var ikke leverandøren.

Leasingaftalen kan endvidere ikke være opsagt af klageren i februar 2015. Dette dokumenteres ved, at klageren ved e-mail af 10. juni 2015 opsagde sin leasingaftale. E-mailen af 10. juni 2015 dokumenterer, at klageren ikke ønskede at vedstå sin e-mail fra februar 2015, hvorefter leasingaftalen fortsatte uændret.

Det var klageren selv, der valgte at opsige aftalen over for leverandøren frem for blot at sende opsigelsen til leasinggiver, F. Det var således ikke påkrævet at involvere tre parter. Det bestrides, at klageren på nogen måde skulle være bragt i vildfarelse i forbindelse med ophør af leasingaftalen. Fem dage efter e-mailen af 24. juni 2015 fra F modtog klageren finansieringsselskabets e-mail af 29. juni 2015 med instruktion om aflevering.

Hvis Ankenævnet måtte lægge til grund, at klageren allerede i februar 2015 opsagde leasingaftalen, gøres det gældende, at klageren som følge af sin råden over bilen frem til udgangen af juli 2015 er forpligtet til at betale de stipulerede leasingydelser. Dette følger af almindelige obligationsretlige principper samt leasingaftalens § 1, hvorefter leasinggiver kan opkræve forholdsmæssig leasingydelse ved for sen tilbagelevering.

Klageren var efter leasingaftalen berettiget til at køre 120.000 km i leasingperioden og forholdsmæssigt mindre, hvis leasingaftalen blev bragt til ophør inden ordinært udløb. Det tilladte antal kilometer svarede til 3.333,33 pr. måned/111,11 km pr. dag. Af afleveringserklæringen fremgik, at bilen havde kørt 169.885 km ved leasingaftalens ophør. Finansieringsselskabet har således dokumenteret, at klageren havde kørt 91.885 km i de 22 måneder og 28 dage, hvor han havde bilen, eller 15.441 km mere, end han var berettiget til uden at betale en tillægsbetaling. Det følger af leasingaftalen, at overkørte kilometer ville blive takseret til 4,13 kr. inklusive moms, hvilket svarer til den fremsendte opkrævning, hvor der dog var taget udgangspunkt i 4,125 kr.

Klageren har gjort gældende, at ruden var blevet skiftet gennem bilens kasko forsikring. Dette bestrides. Det fremgår af afleveringserklæringen, at klageren vedkendte sig skaden. Det fremgår af leasingaftalen, at klageren havde ansvaret for bilens vedligeholdelse, og at klageren havde pligt til at gennemføre reparationer for egen regning. Finansieringsselskabet var ikke forpligtet til at foretage skadesanmeldelser på klagerens vegne. Det fremgår udtrykkeligt af leasingaftalens § 10, at det påhvilede klageren at foranledige evt. skader repareret. Dette forsømte klageren, og klageren hæfter derfor for de ved afleveringen konstaterede skader.

Ankenævnets bemærkninger

Den 21. august 2013 indgik klageren som leasingtager en aftale om leasing af en bil med et firma, (herefter F) v/Jyske Finans (herefter finansieringsselskabet) som leasinggiver. Bilen blev leveret af et bilfirma (herefter leverandøren).

Af aftalen fremgik, at evt. opsigelse skulle ske skriftligt, og at opsigelsen havde virkning, når den var kommet frem til leasinggiver, som var F v/finansieringsselskabet. Opsigelse kunne finde sted med en måneds varsel til udgangen af en måned. Endvidere fremgik, at klageren bar risikoen for beskadigelse af bilen indtil tilbagelevering, og at klageren skulle vedligeholde bilen, tegne ansvars- og kaskoforsikring og indsende evt. skadesanmeldelse til forsikringsselskabet. Yderligere fremgik det af aftalen, at klageren ved tilbagelevering skulle betale for evt. ekstra kørte kilometer ud over det i aftalen maksimalt tilladte, og at leasinggiver var berettiget til at opkræve forholdsmæssig leasingydelse ved for sen aflevering af bilen.

Klageren afleverede bilen hos leverandøren ved udgangen af juli 2015, hvor klageren underskrev en afleveringserklæring. Klageren har anført, at han opsagde leasingaftalen ved e-mail af 28. februar 2015 til leverandøren. Finansieringsselskabet har anført, at klagerens leasingaftale først blev opsagt i juni 2015 til ophør ved udgangen af juli 2015, hvor finansieringsselskabet via F og leverandøren blev bekendt med, at klageren ønskede at opsige leasingaftalen.

Ankenævnet finder, at klageren burde have opsagt aftalen direkte over for F eller finansieringsselskabet. Klageren har ikke dokumenteret, at han i perioden frem til juni 2015 fulgte op på sin e-mail af 28. februar 2015 vedrørende opsigelse eller tilbagelevering af bilen. Ankenævnet finder, at aftalen først kan anses for opsagt af klageren i juni 2015 til ophør ved udgangen af juli 2015, hvor klageren tilbageleverede bilen. Ankenævnet finder således, at det påhviler klageren at betale leasingydelser frem til udgangen af juli 2015.  

På baggrund af erklæringen, som klageren underskrev ved tilbageleveringen af bilen, må det lægges til grund, at klageren havde kørt mere end det tilladte antal kilometer i leasingperioden. Det må endvidere lægges til grund, at bilen blev tilbageleveret med en skade på forruden, som nødvendiggjorde udskiftning af denne. Ankenævnet finder, at klageren i medfør af leasingaftalen har pligt til at erstatte finansieringsselskabet udgiften til udskiftning af ruden og til at betale for de ekstra kilometer.

Finansieringsselskabet har under klagesagen frafaldet et rykkergebyr på 100 kr.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte finansieringsselskabets opgørelse af kravet.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.