Spørgsmål om hæftelse for transaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.

Sagsnummer:354/2008
Dato:03-06-2009
Ankenævn:John Mosegaard, Troels Hauer Holmberg, Ole Jørgensen, Karin Ladegaard, Karin Sønderbæk
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for transaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.
Indklagede:GE Money Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører, om klageren hæfter for transaktioner med hendes AcceptCard i efteråret 2006.

Sagens omstændigheder.

I december 2003 udstedte GE Capital Bank, nu GE Money Bank, et AcceptCard (nr. -288) til klageren i tilknytning til en samtidig etableret kredit (nr. -450) med et maksimum på 4.000 kr.

Klageren fik løbende tilsendt månedsopgørelser med opkrævning af 2,75 % af saldoen på kreditten plus eventuelt overtræk. Opkrævningerne blev betalt via Betalingsservice.

I maj 2005 blev kredittens maksimum forhøjet til 14.000 kr. og i januar 2006 yderligere til 20.000 kr.

Den 27. juli 2006 sendte banken et tilbud til klageren om en kredit (konto nr. -568) med et maksimum på 20.000 kr. og et tilknyttet AcceptCard/MasterCard (DualCard). Tilbuddet var betinget af, at konto nr. -450 blev indfriet. Klageren accepterede tilbuddet ved den 27. august 2006 at underskrive en kreditaftale herom. Kreditaftalen blev modtaget i banken den 29. august 2006.

Den 28. august 2006 sendte banken et tilbud til klageren om forhøjelse af kredit nr. -450 med 10.000 kr. til 30.000 kr. Klageren accepterede tilbuddet ved at underskrive en kreditaftale herom. Kreditaftalen blev modtaget i banken den 31. august 2006.

Den 29. august 2006 overførte banken 20.102,06 kr. fra kredit nr. -568 til indfrielse af gælden på kredit nr. -450.

Ved brev af 30. august 2006 fik klageren meddelelse om, at konto nr. -450 var indfriet. Af brevet fremgår bl.a.:

"…

Er din konto tilmeldt BetalingsService, så husk at afmelde betalingen i din bank.

Vi håber, at du har været tilfreds med at være kunde hos os. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at få samme eller et helt andet produkt, er du meget velkommen til at ansøge på vores hjemmeside.

…"

I begyndelsen af september 2006 blev der udstedt et DualCard til klageren i tilknytning til konto nr. -568.

Den 31. august 2006 fik klageren tilsendt en check på 10.000 kr. Beløbet blev trukket på konto nr. -450. Samme dag blev der indbetalt 544,71 kr. på konto nr. -450.

Banken har anført, at man på det tidspunkt, hvor klageren fik tilbud om at forhøje sin kreditaftale nr. -450 med 10.000 kr. til 30.000 kr., lagde til grund, at klageren ikke ønskede at gøre brug af tilbuddet om konto nr. -568 med et tilknyttet DualCard. Da man den 29. august 2006 alligevel modtog klagerens accept om en ny kreditaftalekonto nr. -568 med DualCard, blev aftalen effektueret. Da man den 31. august 2006 modtog klagerens accept på tilbuddet om forhøjelse af den gamle kreditaftale konto nr. -450 blev denne konto på ny aktiveret, og forhøjelsen på 10.000 kr. blev udbetalt.

I perioden 2. september - 4. oktober 2006 registrerede banken 18 hæve-/betalings-transaktioner med AcceptCard nr. -288 på kredit nr. -450. Banken har under sagen fremlagt diverse underbilag vedrørende transaktionerne. Sammenholdt med checkudstedelsen på 10.000 kr. opstod der herved en gæld på kredit nr.-450 på ca. 30.000 kr.

Ved breve af henholdsvis 11. og 26. oktober 2006 blev klageren rykket for inddækning af overtræk på såvel kredit nr. -450 som kredit nr. -568. Sideløbende med rykkerbrevene fik klageren tilsendt månedsopgørelser for såvel konto nr. -450 som konto nr. -568.

Ved breve af 16. november 2006 blev kreditterne opsagt. Gælden på kredit nr. -450 blev opgjort til 31.206,95 kr., mens gælden på kredit nr. -568 blev opgjort til 20.846,76 kr.

Ved breve af 27. marts 2007 fik klageren et varsel på 10 dage til at betale gælden på kreditterne, som ellers ville overgå til inkasso.

Den 7. december 2007 indgav bankens advokat et betalingspåkrav efter retsplejelovens kapital 44a med krav om betaling af gælden på kredit nr. -450. Klageren gjorde indsigelse mod kravet.

Den 25. september 2008 blev sagen af retten henvist til behandling i Ankenævnet, jf. retsplejelovens § 361.

Parternes påstande.

Den 19. september 2008 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at GE Money Bank skal anerkende, at hun ikke hæfter for transaktionerne i perioden 2. september - 4. oktober 2006 på i alt 20.110,80 kr.

GE Money Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hun ikke har foretaget de omhandlede transaktioner på i alt 20.110,80 kr.

Ved modtagelsen af brevet af 30. august 2006 om at kredit nr. -450 var indfriet, destruerede hun det tilknyttede AcceptCard ved at klippe kortet itu. Hun anerkender alene at hæfte for checkbeløbet på 10.000 kr., som hun troede blev hævet på den nyoprettede konto nr. -568.

Hun gjorde telefonisk indsigelse mod de opkrævninger, som hun efterfølgende modtog vedrørende konto nr. -450. Hun spurgte banken om, hvordan der kunne hæves på kontoen, når kortet var destrueret, hvilket banken ikke kunne svare på. I forlængelse af de skriftlige opkrævninger blev hun kontaktet telefonisk af banken, hvor hun fastholdt det skitserede forløb, nemlig at hun havde klippet kortet itu.

Én af de omstridte transaktioner fandt sted i Odense den 23. september 2006. På daværende tidspunkt opholdt hun sig i Horsens.

GE Money Bank har anført, at klagerens AcceptCard nr. -288 og den tilhørende PIN-kode blev benyttet ved de omstridte transaktioner i perioden 2. september - 4. oktober 2006. Transaktionerne kunne ikke foretages uden brug af kortet og PIN-koden. Med de under sagen fremlagte bilag er det dokumenteret, at det var klagerens kort, der blev benyttet.

Klageren har hverken returneret kortet til banken eller dokumenteret at have klippet kortet i itu. Ved oprettelsen af konto nr. -568 fik klageren tilsendt et DualCard, og det er uvist, hvorvidt det er dette kort, som klageren måtte have klippet itu.

Banken har ingen notater om, at klageren henvendte sig telefonisk til banken. Det er alene noteret, at banken henvendte sig telefonisk til klageren den 17. oktober 2006, hvor klageren ikke havde mulighed for at tale, og den 26. oktober 2006, hvor klageren oplyste, at hun ville betale ydelsen pr. den 1. november 2006 tilligemed en ekstra ydelse.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det må efter det foreliggende lægges til grund, at klagerens AcceptCard nr. -288, der var knyttet til kredit nr. -450, og den til kortet hørende PIN-koden blev anvendt ved de omstridte transaktioner på i alt 20.110,80 kr. i perioden 2. september - 4. oktober 2006, og at transaktionerne blev korrekt registreret og bogført.

Klageren hæfter herefter under alle omstændigheder for 1.200 kr. af beløbet, jf. § 11, stk. 2 i lov om visse betalingsmidler.

En stillingtagen til, om klageren hæfter for hele det hævede beløb, enten fordi der ikke er tale om misbrug, eller fordi der foreligger misbrug under sådanne omstændigheder, at hæftelsen ikke er begrænset til 1.200 kr., vil forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Som følge heraf afvises sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.