Krav om erstatning for køb af aktier dagen før tegningsindbydelse til aktieemission, hvor hidtidige aktionærer kunne tegne aktier til favørkurs. Spørgsmål om pengeinstitut havde ydet mangelfuld rådgivning i forbindelse med aktiekøbet.

Sagsnummer:453/2020
Dato:30-06-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard og Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning for køb af aktier dagen før tegningsindbydelse til aktieemission, hvor hidtidige aktionærer kunne tegne aktier til favørkurs. Spørgsmål om pengeinstitut havde ydet mangelfuld rådgivning i forbindelse med aktiekøbet.
Indklagede:Sparekassen Vendsyssel
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning for køb af aktier dagen før tegningsindbydelse til aktieemission, hvor hidtidige aktionærer kunne tegne aktier til favørkurs. Spørgsmål om pengeinstitut havde ydet mangelfuld rådgivning i forbindelse med aktiekøbet.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sparekassen Vendsyssel, hvor han havde et værdipapirdepot med 7.564 stk. SAS-aktier.

Den 29. september 2020 kl. 09:45 købte klageren ved telefonisk henvendelse til sparekassen 4.500 stk. SAS-aktier til kurs 1,8516670 for 8.345,00 kr. inkl. kurtage. Af handelsnotaen fremgik: ”Denne handel er gennemført uden personlig rådgivning fra pengeinstituttet”.

Den 30. september 2020 modtog klageren en tegningsindbydelse fra sparekassen, hvoraf fremgik, at SAS havde besluttet at udvide sin aktiekapital, og at klageren havde mulighed for at tegne ni nye SAS-aktier for hver gammel aktie, det vil sige i alt 7.564 x 9 = 68.076 stk. nye SAS-aktier til kurs 0,82. Klageren skulle afgive sin eventuelle ordre om tegning af nye aktier til sparekassen inden den 14. oktober 2020 kl. 14. Der var vedlagt en blanket, som klageren kunne udfylde og aflevere i samtlige filialer i sparekassen, hvor klageren også kunne få råd og vejledning.

Det var endvidere anført i tegningsindbydelsen, at hvis sparekassen ikke modtog en ordre fra klageren, ville den forsøge at sælge hans tegningsretter den 15. oktober 2020.

Sparekassen har oplyst, at SAS offentliggjorde et prospekt vedrørende aktieemissionen på sin hjemmeside den 30. september 2020 og har fremlagt en pressemeddelelse fra SAS: ”SAS offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen och obligationsinnehavarerbjudandet”, der ligeledes blev offentliggjort den 30. september 2020.

Klageren afgav ingen ordre om tegning af nye SAS-aktier til sparekassen, og den 15. oktober 2020 blev klagerens 68.076 stk. tegningsretter solgt til kurs 0,0025 for et beløb på 70,19 kr. efter handelsomkostninger.

Den 30. oktober 2020 købte klageren 3.995 stk. SAS-aktier til kurs 1,22 for 4.902,90 kr. inklusiv kurtage. Af handelsnotaen fremgik: ”Denne handel er gennemført uden personlig rådgivning fra pengeinstituttet”.

Den 20. november 2020 indbragte klageren sagen for Ankenævnet. I klagen anførte klageren følgende:

Jeg havde en del sas aktier inden sas gik ud og lavede en emission, på selve dagen hvor sas gik ud kontaktede jeg sparekassen Vendsyssel om at jeg gerne ville købe nogle flere aktier i sas.

Da jeg ikke selv kunne købe dem online da sparekassen igen havde bøvl med deres app måtte jeg ringe ind, jeg blev stillet over til en der handler med aktier for banken og hun foretog handlen for mig. Dette uden at informere mig om at jeg kunne købe dem til ca 10 øre stk da jeg som tidligere nævnt allerede aktier i sas.

Samt sparekassen Vendsyssel var klar over dette da de havde sendt en mail ud via e-boks. Resultatet er at jeg har betalt alt for meget for disse aktier.”

Sparekassen har under sagens forberedelse oplyst, at den telefonisk har kontaktet klageren med anmodning om at dokumentere, at han kunne købe SAS-aktien til kurs 0,10. Klager oplyste, at der forelå en tastefejl, og han derfor ikke mente, at han kunne have købt SAS-aktien til kurs 0,10, men derimod til kurs 0,82.

Sparekassen har fremlagt en kursoversigt for den ordinære SAS-aktie for perioden fra den 25. september til den 2. november 2020, hvoraf blandt andet fremgår, at kursen på SAS-aktien i starten af oktober 2020 var over kurs 2,0. Kursen fortsatte med at være højere end handelskursen den 29. september 2020 indtil den 13. oktober 2020.

Af sparekassens ”Regler for opbevaring af værdipapirer i depot” gældende fra den 1. januar 2018 fremgik følgende:

Meddelelser om corporate action

Sparekassen Vendsyssel giver kunden skriftlig meddelelse om såkaldte ”corporate actions” begivenheder vedrørende de værdipapirer Sparekassen Vendsyssel opbevarer for kunden. Hvis det er muligt sendes meddelelsen elektronisk til kunden.

En meddelelse om corporate action begivenheder skal aldrig betragtes som en anbefaling eller et tilbud fra Sparekassen Vendsyssel til kunden.

Nytegning

Sparekassen Vendsyssel giver skriftlig meddelelse til kunden, hvis der indbydes til nytegning af aktier og/eller obligationer, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for de hidtidige aktionærer og/eller obligationsejere, såfremt tegningsfristen gør meddelelse mulig.

Kunden anmodes om inden for en af Sparekassen Vendsyssel angivet frist at meddele, hvorvidt:

  • nytegning ønskes foretaget
  • tegningsretterne skal søges solgt
  • supplerende/overskydende tegningsretter skal søges købt/solgt.

Såfremt Sparekassen Vendsyssel ikke inden for den givne frist har modtaget kundens instruktion, og/eller kunden ikke stiller midler til rådighed for tegning, er Sparekassen Vendsyssel berettiget til at sælge tegningsretterne bedst muligt for kundens regning. Sparekassen Vendsyssel påtager sig dog intet ansvar for, at et eventuelt salg kan gennemføres. …”

Af ”Sparekassens Vendsyssels regler for handel med værdipapirer” gældende fra den 30. november 2018 fremgik blandt andet:

7. Investeringsrådgivning

Du er altid velkommen til at søge rådgivning om værdipapirer og øvrige finansielle instrumenter i en af Sparekassen Vendsyssels afdelinger.

Forud for investeringsrådgivningen skal der udarbejdes en Investeringsaftale (investeringsprofil).

8. Handel uden investeringsrådgivning

Sparekassen Vendsyssel vurderer kun, om et værdipapir er egnet for dig, hvis Sparekassen Vendsyssel yder investeringsrådgivning.

9. Udelukkende ordreudførelse (Execution only)

Hvis du udelukkende ønsker at få gennemført en ordre, vil Sparekassen Vendsyssel gennemføre transaktionen uden at indhente oplysninger om dit kendskab, din erfaring, økonomiske situation eller investeringsformål.

Tilbuddet om udelukkende ordreudførelse er begrænset til simple værdipapirer, eksempelvis noterede aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser.

Når du anmoder om udelukkende at få udført ordrer i Sparekassen Vendsyssel, har Sparekassen Vendsyssel ikke pligt til at vurdere det leverede eller tilbudte instruments eller den ydede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, hvilket betyder, at du ikke nyder godt af den beskyttelse, denne vurdering indebærer.

Dette gælder, uanset ordren afgives via Sparekassen Vendsyssels elektroniske handelsplatforme, eksempelvis Netbank eller Mobilbank, via telefon eller ved personlig, fysisk henvendelse til Sparekassen Vendsyssel. …”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Sparekassen Vendsyssel skal betale erstatning.

Sparekassen Vendsyssel har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen foretog aktiekøbet den 29. september 2020 uden at informere ham om, at han kunne købe aktierne til kurs 0,82, da han allerede havde SAS-aktier.

Sparekassen var klar over dette, da den havde sendt en mail ud via eBoks, men dette blev han ikke rådgivet om.

Resultatet er, at han har betalt alt for meget for SAS-aktierne ved købet den 29. september 2020.

Sparekassen Vendsyssel har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klageren ikke har henvendt sig til bankens klageansvarlige inden indgivelsen af klagen til Ankenævnet. Det følger af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 1, at Ankenævnet kan afvise at behandle en klage, hvis klageren ikke forudgående har klaget til den person eller afdeling, der i pengeinstituttet er ansvarlig for behandlingen af klagesager.

Til støtte for frifindelsespåstanden har sparekassen anført, at købet af aktierne den 29. september 2020 blev gennemført som en ren ekspeditionssag uden rådgivning, jf. handelsnotaen. Kursen blev oplyst til klageren i telefonen, og der blev handlet, mens klageren var i telefonen. Klageren bad ikke om rådgivning.

Sparekassen havde heller ikke indgået en investeringsaftale med klageren, og af den årsag blev alle handler gennemført uden personlig rådgivning.

Klageren var fast besluttet på at købe aktierne den 29. september 2020, og hans beslutning om køb af aktier blev ikke truffet på baggrund af manglende eller ansvarspådragende rådgivning fra Sparekassen Vendsyssel.

Kursen på SAS-aktier var 1,85 den 29. september 2020 kl. 9:45. Dette var prisen på handelstidspunktet. Klageren kunne hverken købe SAS-aktier til kurs 0,10 eller 0,82 den 29. september 2020, selv om han havde SAS-aktier i forvejen. Købet af 4.500 stk. SAS-aktier den 29. september 2020 havde ikke noget at gøre med aktieemissionen.

Det var ikke muligt at benytte sig af aktieemissionen den 29. september 2020. SAS offentliggjorde først prospektet den 30. september 2020. Klageren kunne fra den 2. oktober 2020 til 14. oktober 2020 kl. 14:00 tegne nye aktier ved udnyttelse af sine tegningsretter til kurs 0,82.

Kurs 0,82 var en emissionskurs, og klageren udnyttede ikke sine tegningsretter.

Sparekassen har ikke handlet ansvarspådragende eller ydet dårlig rådgivning.

Klageren har desuden haft mulighed for at sælge aktierne - som han havde købt til kurs 1,85 den 29. september 2020 - med fortjeneste. Allerede i starten af oktober var kursen på den ordinære SAS-aktie over kurs 2,0.

Klageren reagerede ikke på sparekassens brev om aktieemissionen, selv om han i knap 14 dage efter handlen havde mulighed for at sælge de købte aktier til en højere kurs end købskursen og tegne nye aktier i emissionen.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Sparekassen Vendsyssel, hvor han havde et værdipapirdepot med 7.564 stk. SAS-aktier.

Den 29. september 2020 kl. 09:45 købte klageren ved telefonisk henvendelse til sparekassen 4.500 stk. SAS-aktier til kurs 1,8516670 for 8.345,00 kr. inkl. kurtage. Af handelsnotaen fremgik: ”Denne handel er gennemført uden personlig rådgivning fra pengeinstituttet”.

Den 30. september 2020 modtog klageren en tegningsindbydelse fra sparekassen, hvoraf fremgik, at SAS havde besluttet at udvide sin aktiekapital, og at klageren havde mulighed for at tegne 68.076 stk. nye SAS-aktier til kurs 0,82.

Klageren har anført, at han kunne købe SAS-aktier til kurs 0,82, da han i forvejen havde SAS-aktier, men dette blev han ikke rådgivet om. Han ønsker at få erstatning for dårlig rådgivning.

Sparekassen har blandt andet anført, at købet af aktierne den 29. september 2020 blev gennemført som en ren ekspeditionssag uden rådgivning, og at det ikke var muligt at benytte sig af aktieemissionen den 29. september 2020, da SAS først offentliggjorde prospektet den 30. september 2020.

Da købet af SAS-aktierne den 29. september 2020 blev gennemført som en ekspeditionssag uden personlig rådgivning, finder Ankenævnet ikke grundlag for at fastslå, at sparekassen begik fejl eller forsømmelser i forbindelse med aktiekøbet. Hertil kommer, at klageren ikke reagerede på sparekassens brev af 30. september 2020 om aktieemissionen, selv om han ifølge det oplyste i knap 14 dage efter handlen havde mulighed for at sælge de købte aktier til en højere kurs end købskursen og tegne nye aktier i emissionen til kurs 0,82.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.   

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.