Pensionskonti.

Sagsnummer:38/1992
Dato:09-07-1992
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Lars Pedersen, Ole Simonsen
Klageemne:Gebyr - overførsel
Ledetekst:Pensionskonti.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 18. november 1991 anmodede klageren om overførsel af sin kapitalpensionskonto og frigørelseskonto fra indklagede til Den Danske Bank. Den 12. og 19. december 1991 rykkede Den Danske Bank for overførslen. Den 9. januar 1992 overhørte klagerens ægtefælle en samtale mellem Den Danske Bank og indklagede, hvor det blev meddelt, at gebyret for overførslen var 1.000 kr.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at overføre klagerens kapitalpensionskonto og frigørelseskonto principalt gebyrfrit, subsidiært mod betaling af et gebyr mindre end 1.000 kr.

Indklagede har under klagesagens behandling tilbudt at overføre klagerens konti mod betaling af 525 kr. i gebyr.

Klageren har telefonisk meddelt sekretariatet, at hun ikke kan acceptere indklagedes tilbud.

Klageren har anført, at hun er bekendt med, at det er tilladt at opkræve et mindre gebyr, og har foreslået 200 kr.

Indklagede har anført, at man ved overførsel af særlige indlån beregner sig et gebyr for det arbejde, der er forbundet med opgørelsen af sådanne konti. Indklagedes afdeling har vurderet, at overførslen af klagerens kapitalpensionskonto, hvortil der er knyttet depot, samt frigørelseskontoen vil berettige til et gebyr på 1.000 kr. Indklagede har imidlertid beregnet, at tidsforbruget formentlig vil udgøre 1 time og 30 minutter og er på grundlag heraf indstillet på at nedsætte gebyrkravet til 525 kr. Tidsforbruget medgår bl.a. til opgørelse af realrenteafgift.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at det beløb på 525 kr., til hvilket indklagede under klagesagen har nedsat sit gebyrkrav, overstiger det rimelige.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales klageren.