Spørgsmål om erstatningsansvar for tab som følge af investering af frie midler og pensionsmidler

Sagsnummer:429/2019
Dato:17-03-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Værdipapirer - formuestyring
Rådgivning - investering
-
Ledetekst:Spørgsmål om erstatningsansvar for tab som følge af investering af frie midler og pensionsmidler
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører spørgsmål om erstatning for tab som følge af investering af frie midler og pensionsmidler.

Sagens omstændigheder

I 2015 blev klageren kunde i Arbejdernes Landsbank. Engagementet bestod af blandt andet en ratepension.

Den 12. oktober 2017 blev der afholdt et møde mellem klageren og banken. Samme dag underskrev klageren dokumenterne ”Investeringsprofilaftale” og ”Investeringsaftale – Fuldmagt” samt en tilmelding af ratepensionen til bankens investeringspuljer.

Af investeringsprofilaftalen fremgik blandt andet, at klageren havde kendskab og var godkendt til investering i aktier, obligationer og investeringsbeviser. Klagerens tidshorisont var otte år for ratepensionsmidler og fem år for frie midler. Klagerens risikoprofil var lav risiko svarende til tallet 1 på en skala 1-10, hvor 1-3 var lav risiko, 4-7 var mellem risiko og 8-10 var høj risiko. I øvrigt fremgik blandt andet:

”…

Vi har udarbejdet din investeringsprofil, der er baseret på vurdering af din finansielle situation, investeringserfaring, risikovillighed og investeringsformål. …

Du bekræfter at være blevet gjort opmærksom på, at der altid er risiko forbundet med at investere i finansielle instrumenter, og at banken ikke påtager sig at indestå for, at det forventede afkast rent faktisk kan realiseres eller tab kan undgås.

…”

”Investeringsaftale - Fuldmagt” var en fuldmagtsaftale, hvor banken blev bemyndiget til at investere klagerens frie midler i et depot nr. -389 og på en konto nr. -519 i overensstemmelse med klagerens risikoprofil. Af fuldmagtsaftalen fremgik blandt andet:

”…

Generelle bestemmelser
Al investering er forbundet med mulighed for gevinst og risiko for tab. Jeg erklærer ved min underskrift på fuldmagtsaftalen at være bekendt med, at investering i værdipapirer indebærer risiko for tab, der bl.a. kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af værdipapirerne, i vekselkurserne eller i udsteders situation. Omfanget af min investeringsrisiko afhænger bl.a. af de aftalte retningslinier for investeringerne i min investeringsprofilaftale.

Banken bestræber sig på at forvalte kapitalen bedst muligt i overensstemmelse med denne fuldmagtsaftale. Jeg er opmærksom på, at banken ikke er ansvarlig for fejlskøn, der måtte medføre tab.

…”

Af puljetilmeldingen fremgik blandt andet puljefordelingen, hvorefter ratepensionsmidlerne skulle placeres 75 % i ”Pulje obligation lang horisont”, 15 % i ”Pulje aktie” og 10 % i ”Pulje kreditobligation”.

Klageren havde en opsparingskonto nr. -604, ”AL-FormueFLEX privat”. Den 13. oktbober blev der indsat 703.188,91 kr. på kontoen vedrørende ”Opgjort aldersopsparing”. Saldoen på kontoen udgjorde herefter 793.553,19 kr.

Samme dag blev der overført 500.000 kr. til investeringskonto nr. -519.

På klagerens ratepensionskonto blev der med valør den 1. januar 2018 hævet et negativt puljeafkast på 658,33 kr. Ratepensionskontoen, der var under udbetaling havde herefter en saldo på 834.185 kr.

Den 15. oktober 2018 opsagde klageren investeringsaftalerne med banken.

Den 22. oktober 2018 blev der overført 490.229,63 kr. fra investeringskonto nr. -519 til opsparingskonto -604, som herefter havde en saldo på 783.151,39 kr.

På klagerens ratepensionskonto blev der med valør den 1. januar 2019 hævet et negativt puljeafkast på 8.256,92 kr.

Den 7. februar 2019 sendte klageren en klage til banken med krav om erstatning på 10.401,80 kr. og 8.915,25 kr., i alt 19.317,05 kr.

De 10.401,80 kr. svarede til forskellen i saldoen på opsparingskonto -604 den 13. oktober 2017 og den 22. oktober 2018 (793.553,19 kr. - 783.151,39 kr. = 10.401,80 kr.

De 8.915,25 kr. svarede til de negative afkast på ratepensionen (658,33 kr. + 8.256,92 kr. = 8.915,25 kr.).

Klagen blev ikke imødekommet af banken.

Parternes påstande

Den 19. november 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Arbejdernes Landsbank skal betale en erstatning på 19.317,05 kr.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun i 2015, hvor hun blev kunde i banken, udtrykkeligt betingede sig, at hun kun ønskede at få bankkonti og ikke foretage investering i nogen form for papirer. Dette må fremgå af bankens systemer.

I forbindelse med udbetalingen af hendes aldersopsparing blev hun indkaldt til møde, hvor banken pressede og overtalte hende til at skrive under på nogle investeringer med "minimal risiko", selv om hun ikke forstod det og ikke ønskede det.

Det har været hendes holdning i mange år, at hun ikke vil løbe nogen risiko med sine midler, som hun har sparet op gennem mange års arbejde.

Det bestrides, at hun som anført af banken skulle have ønsket andet end bankkonti, og at hun skulle have henvendt sig til banken med henblik på at investere. Hun fastholdt sit ønske om bankkonti men blev overrumplet og udsat for intensiv pression fra bankens side.

Investeringerne viste sig at være en yderst dårlig ide, idet hun mistede 19.317,05 kr.

Banken har forvoldt tabet ved at rådgive hende dårligt og i strid med God-Skik reglerne fra Finanstilsynet.

Arbejdernes Landsbank har anført, at den ikke er erstatningsansvarlig for klagerens tab.

Klageren er ikke blevet presset til at investere. Klageren henvendte sig selv til banken med henblik på at investere sine midler, og investeringerne var alene klagerens beslutning.

Klageren oplyste på mødet, at hun ikke tidligere havde været interesseret i at investere, men at hun nu gerne ville høre om investering.

Klageren modtog grundig rådgivning omkring risikoen for tab ved investering, så klageren var i stand til at træffe sin beslutning på et oplyst grundlag.

Klageren var ifølge sine egne oplysninger på forhånd klar over, at der var en risiko for tab ved at investere.

Klageren ønskede at underskrive investeringsaftalen allerede på mødet, idet hun oplyste, at hun havde fået en rigtig god gennemgang af produkterne og var oplyst om risikoen. Dette understøttes af klagerens svar i en efterfølgende en kundetilfredshedsundersøgelse, hvor klageren gav sin vurdering af mødet.

Efter ét år kontaktede klageren banken for at udtræde af investeringerne, idet hun kunne se, at investeringen var faldet i værdi. Banken oplyste, at der var lagt en plan med en aftalt investeringshorisont, så hvis klageren ville sælge nu, var hun sikker på at få et tab, men hvis aftalen løb tidshorisonten ud, kunne tabet måske vendes til et positivt afkast.   

Ankenævnets bemærkninger

På et møde i oktober 2017 indgik klageren aftaler med Arbejdernes Landsbank om placering af klagerens ratepensionsopsparing på cirka 850.000 kr. i puljer og om investering af 500.000 kr. af klagerens frie midler på i alt knap 800.000 kr. i værdipapirer.

Klagerens risikoprofil var laveste risiko og hendes investeringshorisont var henholdsvis otte år og fem år.

Klageren udtrådte af investeringerne efter cirka ét år, hvorved hun realiserede et tab på i alt knap 20.000 kr.

Ankenævnet finder ikke, at der er godtgjort omstændigheder, der kan begrunde, at banken er erstatningsansvarlig for tabet. Klageren får derfor ikke medhold i sin påstand herom.

Ankenævnets afgørelse

 

Klageren får ikke medhold i klagen.