Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte betalinger på en natklub i Polen

Sagsnummer:132/2018
Dato:25-01-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte betalinger på en natklub i Polen
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visa/dankort betalinger foretaget på en natklub i Warszawa.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Bank, hvor han havde en konto med et Visa/dankort og en tilknyttet kredit på 10.000 danske kroner (DKK).

Den 29. december 2017 besøgte klageren sammen med to venner en natklub, N, i Warszawa, hvor klageren kl. 02.41 og kl. 02.52 anvendte Visa/dankortet til to køb på henholdsvis 36 og 87 polske Zloty (PLN), svarende til 64,77 og 156,62 DKK. Der blev efterfølgende samme nat foretaget yderligere transaktioner med klagerens Visa/dankort vedrørende betalinger til N.

Banken har hos Nets indhentet følgende registreringer vedrørende transaktionerne hos N:

Nr.

Klokkeslæt

Beløb - Polske Zloty (PLN)

Beløb – DKK

 

Transaktion

1

02.41.42

36,00

64,77

Vedkendt

2

02.52.23

87,00

156,62

Vedkendt

3

03.17.53

2.590,00

4.659,63

Ikke vedkendt

4

03.30.59

2.599,00

4.675,82

Ikke vedkendt

5

03.44.59

4.450,00

8.005,93

Ikke vedkendt

6

03.58.44

4.580,00

8.217,80

Afvist-over max beløb

7

03.59.31

2.605,00

4.686,61

Ikke vedkendt

8

04.10.59

935,00

1.682,14

Ikke vedkendt

9

04.27.28

935,00

1.677,65

Afvist-over max beløb

Som følge af transaktionerne kom klagerens konto i overtræk ud over kreditten på 10.000 DKK.

Nets har oplyst, at transaktionerne blev gennemført ved brug af chip og pinkode, og at der Nets bekendt ikke var opstået tekniske svigt eller fejl i bogføringen hos banken. Nets har endvidere oplyst, at Nets i perioden fra den 1. januar 2015 til maj 2018 ikke har registreret misbrugssager mod N vedrørende Visakort tilhørende kunder i Nordea Danmark, at der tidligere har ligget en anden klub på adressen, og at der er rapporteret ét kort stjålet.

Den 4. januar 2018 indgav klageren anmeldelse til politiet i Warszawa mod N.

Samme dag indgav klageren indsigelse mod de ikke vedkendte betalinger til banken. Klageren oplyste i indsigelsesblanketten, at han opbevarede kortet i sin pung i sin jakke, at han huskede pinkoden udenad, og at han også havde en skriftlig kopi af pinkoden. Klageren anførte endvidere om besøget på N:

”… We were seated at a table where we ordered drinks. In total I made two transactions: one for shots (36 PLN) and one for a drink (87 PLN). While we drank, we were approached by three hostesses. I payed 100 PLN (in cash) for at dance with one of them and afterwards we left the nightclub at around 04.30 am. …”

Banken afviste indsigelsen. I en udateret e-mail anførte klageren i forbindelse med indsigelsen:

“My claim has now been rejected twice by Nordea Bank. I have already explained the event in full detail but would like to restate what exactly happened:

Myself and 2 friends entered a nightclub in Warsaw, Poland around 2:30 am on 29.12.2017. A waitress approached us to take our order, together my friends and I ordered 3 beers and some shots (for the equivalent price of 36 PLN). We did not see our drinks poured and it was later we discovered they were most likely dosed with Rohypnol or GHB. To the best of my knowledge I left the club around 4:30 am.

I awoke the following morning with a very strange feeling. The first thing I did was to check my wallet: my credit card had been moved and 100 PLN cash was missing. I had a very strange, sick feeling throughout the day which I later found out was the drugs I had been given at the nightclub withdrawing from my body. I spoke with my two friends later that day about the night before, one of them confirmed he had left early after feeling extremely sick and had vomited on his way home. The other also felt quite ill and neither of them could completely recount our evening from the same point as I from the night before shortly after our drinks. I was later confirmed after speaking with the police and reporting our situation, the evidence suggested we had been indeed drugged.

I first noticed the 5 suspicious transactions on 03.01.2018 from my account which I could not account for, it was at this time I realised I had been the victim of a scam and had been frauded. I contacted the police immediately and filed a report as quickly as I could.

From speaking with the police, it became apparent that this type of illegal activity occurs often and in various cities all over Poland. I was later made aware that the very club I was at [N] has been known for such illegal activity and reported numerous times. According to the translator who helped me to file the police report, the police are well aware of the situation but are unable to do anything about it. Given the existing evidence, the police believe my friends and I were all drugged. …”

Klageren har fremlagt resultatet af en søgning på internettet vedrørende advarsler fra andre personer om doping og kortmisbrug hos N, omtale af et muligt gruppesøgsmål mod polske natklubber vedrørende kortmisbrug og omtale af en sag fra Norge vedrørende kortmisbrug på en strip klub i Polen.

Klageren har endvidere fremlagt en erklæring fra en person, P, som sammen med klageren deltog i et møde med banken den 6. april 2018, som støtter det af klageren anførte om, at banken gav udtryk for, at klageren havde været udsat for misbrug.

Parternes påstande

Den 13. april 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal tilbageføre 24.065,78 DKK.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om principalt frifindelse subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at hans kort er blevet misbrugt. Han og hans to venner blev dopet på N.

Beløbenes størrelse og tidspunkterne taler åbenlyst for, at der er tale om et tredjemandsmisbrug. Det virker helt absurd, at så store betalinger med så korte tidsintervaller skulle være foretaget af ham selv. De afviste transaktioner, der efterfølgende blev trukket med lavere beløb, understøtter, at der er tale om misbrug.

Bankens håndtering af klagen har været uprofessionel og utilstrækkelig.

Det polske politi oplyste, at misbrug af denne art er udbredt i Polen, og at N tidligere var anmeldt i tilsvarende sager. Politiet oplyste, at en misbruger oftest misbruger et betalingskort i en periode for så at lægge det tilbage. Derved skaffer misbrugeren sig mere tid, før kortholder opdager misbruget, og det bliver meget vanskeligt for politiet at bevise misbrug, når et betalingskort ikke umiddelbart fremstår som stjålet. Banken kunne have fået oplyst dette ved at henvende sig til politiet. Han udsatte sin hjemrejse en uge, så han kunne få alt på plads med politiet, men banken nægtede at kontakte politiet. Hvis banken havde henvendt sig til politiet, ville politiet have bekræftet, at han havde været udsat for en kriminel handling.

Det fremgår af hans søgning på internettet fra troværdige kilder (Tripadvisor og Local Link), at andre har været udsat for lignende tilfælde af doping og misbrug på N. Af det fremlagte materiale fremgår 27 advarsler mod N i perioden fra april 2017 til august 2018.

En fælles repræsentant er i gang at koordinere et gruppesøgsmål mod natklubber i Polen, herunder N. Dette viser, at der er tale om reel kriminalitet af væsentlig karakter. Den fælles repræsentant har oplyst, at N for tiden er den mest rapporterede klub for bedrageri i Polen. Bankens tilkendegivelser om gruppesøgsmålet viser, at banken mener, at der er en sandsynlighed for, at han var udsat for svindel.

Ifølge betalingstjenesteloven hæfter han alene fuldt ud for sit tab, hvis han havde handlet svigagtigt eller med forsæt havde undladt at opfylde sine forpligtelser. Dette var ikke tilfældet. Han overgav på intet tidspunkt den personlige sikkerhedsforanstaltning til tredjemand. Han har ikke handlet uforsvarligt og burde ikke efter omstændighederne have indset, at der var risiko for et misbrug ved at opholde sig på en natklub i Polen.

Han har krav på refusion efter betalingstjenestelovens § 65. Det følger af denne bestemmelse, at en betaler har krav på refusion, hvis betaleren ikke har godkendt det præcise beløb, og betalingstransaktionen oversteg det beløb, som betaleren med rimelighed kunne forvente blandt andet under hensyn til dennes tidligere udgiftsmønster og betingelserne i rammeaftalen. Han har aldrig haft en lignende transaktionshistorik.

Banken har, blandt andet på et møde den 6. april 2018, bekræftet, at han har været udsat for misbrug. Dette fremgår endvidere af erklæringen fra P.

Banken har ikke løftet sin bevisbyrde. Banken har ikke fremlagt nogen dokumentation for, at han skulle have autoriseret betalingerne.

Nets og/eller banken burde have spærret kortet eller have sendt advarsler til ham.

Han havde en kredit med et maksimum på 10.000 DKK tilknyttet sit kort. Han fik ikke oplysning om, at der kunne trækkes et ubegrænset beløb fra hans konto. Han modtog endvidere ikke en kreditaftale på engelsk.

Sagen bør ikke afvises. Der er mange eksempler på misbrug af turisters betalingskort på natklubber i Polen. Der er alene i Pengeinstitutankenævnet behandlet 11 klager vedrørende natklubber i Polen.

Nordea Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at transaktionerne blev gennemført ved aflæsning af kortets chip og ved indtastning af korrekt pinkoden. Alle transaktionerne er endvidere korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Det må efter de foreliggende oplysninger lægges til grund, at klageren var i besiddelse af kortet før, under og efter besøget hos N. Klageren har oplyst, at han betalte med sit kort for en drink til en kvindelig ansat på N, og at han efterfølgende bestilte en showdans fra den samme kvinde, som han betalte kontant for.

Klageren har ikke løftet sin bevisbyrde for, at der var tale om misbrug. Klageren har ikke beskrevet konkrete forhold fra stedet eller på anden vis dokumenteret et eventuelt kortmisbrug. Det virker usandsynligt ud fra både en misbrugs- og risikobetragtning, at en eventuel misbruger først skulle aflure pinkoden, fratage klageren kortet, blive på samme natklub for kun der at misbruge betalingskortet, og herefter aflevere det tilbage til klageren.

Banken har ikke som anført af klageren sagt, at der var tale om tredjemandsmisbrug. Banken er ikke i besiddelse af optagne telefonsamtaler om sagen.

Det af klageren fremlagte materiale om udtalelser fremsat af ukendte personer kan ikke tillægges vægt.

Nets har bekræftet, at der ikke er lignende sager på N for andre af bankens kunder, hvilket underbygger, at klagerens sag skiller sig ud som et påstået misbrug.

Klageren omtaler et gruppesøgsmål om misbrug af gæsters betalingskort på natklubber i Polen. Banken vil respektere en eventuel afgørelse fra en polsk domstol under forudsætning af, at klageren dokumenterer, at han har tilmeldt sig og bliver omfattet af gruppesøgsmålet, at den polske domstol endeligt måtte fastslå, at sagsøgerne, herunder klageren med sikkerhed var udsat for svindel med sit betalingskort, og at N ikke på baggrund af dommen vil betale klageren det pådømte beløb (dog maksimalt indsigelsesbeløbet, som klageren har gjort gældende over for banken), og at dette bekræftes skriftligt af gruppesøgsmålets sagsøgende advokat.

Der er ikke saldokontrol på klagerens kort. Klageren hæfter for træk ud over ud over kredittens maksimum.

Til støtte for afvisningspåstanden har Nordea Bank anført, at en stillingtagen til sagen vil kræve en vidneafhøring, der ikke kan ske for Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at de ikke vedkendte transaktioner blev gennemført ved aflæsning chippen på klagerens Visa/dankort og ved indtastning af korrekt pinkode. Ankenævnet lægger endvidere til grund, at betalingstransaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. den dagældende lov om betalingstjenester § 64, stk. 1 (nu lov om betalinger § 98). Efter bestemmelsens tredje punktum er registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. den dagældende lov om betalingstjenester § 59 (nu lov om betalinger § 93).

Klageren har anført, at han blev dopet, og at transaktionerne blev foretaget, uden at han var vidende om det.

Der er ikke saldokontrol på klagerens kort, og den omstændighed, at klagerens kreditmaksimum blev overskredet ved de omtvistede transaktioner, kan ikke i sig selv føre til, at klageren ikke hæfter for brugen af kortet.

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes og Karin Duerlund – udtaler:

Vi finder, at afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug. Vi finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneafhøringer, herunder af klagerens to venner, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Vi stemmer derfor for at afvise sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr.4.

To medlemmer – Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive – udtaler:

Vi lægger til grund, at der ved besøg på polske natklubber er forøget risiko for at blive dopet og få misbrugt sit betalingskort. Vi lægger endvidere til grund, at det via betalingskortsystemet er muligt at tilbageføre en omtvistet betaling fra betalingsmodtager til betaler. Som sagen er oplyst, har Nordea Danmark ikke kontaktet betalingsmodtager, indhentet dokumentation for eventuelle køb fra kortindløser eller på anden måde sandsynliggjort, at de omtvistede transaktioner skulle være betaling for ydelser, som klageren har modtaget. På baggrund af det af klageren oplyste stemmer vi derfor for at give klageren medhold i hans påstand med fradrag af selvrisiko i medfør af § 62 i den dagældende betalingslov (nu lov om betalinger § 100). Vi finder, at Nordea Danmark er nærmest til at bære risikoen for, at det på baggrund af den tid, der er forløbet, ikke måtte være muligt at tilbageføre de omtvistede betalinger fra betalingsmodtager.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.