Sikkerhedsstillelse, anpartsselskab.

Sagsnummer:307/1991
Dato:20-11-1991
Ankenævn:Frank Poulsen, Søren Geckler, Arnold Kjær Larsen, Lars Pedersen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Ledetekst:Sikkerhedsstillelse, anpartsselskab.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved klageskema modtaget den 24. juni 1991 indbragte klageren en klage omhandlende et af klageren deponeret pantebrev til sikkerhed for et anpartsselskabs engagement med indklagede.

Efter at have forelagt klagen for indklagede, afviste sekretariatet klagen den 9. september 1991 under henvisning til, at klageren sammen med en trediemand udgjorde direktionen i det omhandlede selskab, ligesom klageren siden selskabets start havde været indehaver af anpartskapitalen, hvorfor klagen efter Ankenævnets vedtægters 5 2, stk. 2 og stk. 3, faldt udenfor Ankenævnets kompetence, idet Ankenævnet alene behandler klager vedrørende private kundeforhold.

Denne afgørelse har klageren begæret indbragt for Ankenævnet under henvisning til, at hun som privatkunde har underskrevet deponeringen af pantebrevet.

Ankenævnets bemærkninger:

Af de grunde, der er anført af sekretariatet, afviser Ankenævnet klagen.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle den indgivne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.