Indsigelse mod nedsættelse af rente på indlånskonto

Sagsnummer:319/2019
Dato:15-05-2020
Ankenævn:Henrik Waaben, Ida Marie Moesby, Søren Geckler, Karin Sønderbæk, Jesper Claus Christensen
Klageemne:Rente - indlån
Ledetekst:Indsigelse mod nedsættelse af rente på indlånskonto
Indklagede:Din Andelskasse, Østervrå
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse mod en rentenedsættelse på hans indlånskonto i Din Andelskasse.

Sagens omstændigheder

Den 24. august 2015 sendte klageren en e-mail til J.A.K. Andelskasse Østervrå, nu Din Andelskasse, Østervrå, hvor han anførte, at han ønskede at oprette en indlånskonto og indskyde 200.000 kr. Den 26. august 2015 svarede andelskassen:

”…

Mange tak for din mail.

Fremsend dit ID.

Kørekort/pas og sygesikringsbevis.

Kan indbetales på: […]

Aftalen er aftalt til 1,00 % p.a. og kan ophæves med 5 dages varsel, uden gebyr.

…”

Andelskassen oprettede en højrentekonto, hvorpå der ved en indbetaling fra klageren blev indsat 200.000 kr. Den 27. august 2015 sendte andelskassen følgende e-mail til klageren:

”…

Mange tak for dit indlån.

Se vedhæftet.

Der gives 1,00 % p.a. indtil andet er aftalt.

Opsigelse: 5 bankdage.

…”

Andelskassen har oplyst, at rentesatsen på 1 % p.a. var en generel sats, som blev tilbudt alle kunder, der kom med tilsvarende beløb omkring etableringstidspunktet i 2015.

Af andelskassens almindelige forretningsbetingelser fremgik blandt andet:

”…

Alle rentesatser og priser er variable medmindre andet fremgår udtrykkeligt.

1.2 Ændring af variable rentesatser og priser uden varsel
J.A.K. Andelskasse, Østervrå kan i løbende aftaleforhold uden varsel, sætte rentesatser ned på indlån og op på lån og kreditter, samt sætte sine priser op og indføre nye priser, på grund af udefrakommende forhold, som J.A.K. Andelskasse, Østervrå ikke har indflydelse på og som har betydning for J.A.K. Andelskasse, Østervrå, bl.a. når der sker – ikke udtømmende opremsning:

  • inden- eller udenlandske ændringer i penge eller kreditpolitik, som påvirker det almindelige renteniveau,
  • anden udvikling i det almindelige renteniveau, f.eks. på penge- og obligationsmarkederne, eller
  • ændringer i skatter og afgifter.

1.3 Ændring af variable rentesatser og priser med 1 måneds varsel
J.A.K. Andelskasse, Østervrå kan i løbende aftaleforhold med 1 måneds varsel, sætte rentesatser ned på indlån og op på lån og kreditter, samt sætte sine priser op, hvis

  • der sker ændringer i de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af dine rente- og prisvilkår, eller
  • J.A.K. Andelskasse, Østervrå ændrer sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, f.eks. for at øge indtjeningen eller opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af J.A.K. Andelskasse, Østervrås ressourcer eller kapacitet.

1.6 Meddelelse om rente- og prisændringer
J.A.K. Andelskasse, Østervrå annoncerer i dagspressen eller giver skriftlig eller elektronisk besked ved rente- og prisændringer. Væsentlige prisændringer eller indførelse af nye priser varsles ved individuel kommunikation. Det vil fremgå, hvorfor der sker ændringer.

Renteændringer vil også fremgå af det første kontoudskrift – eller opgørelse efter ændringen.

…”

Den 31. marts 2017 blev der tilskrevet 2.557,50 kr. i renter på kontoen.

Pr. den 4. januar 2018 blev rentesatsen på kontoen nedsat til 0 %.

Den 13. marts 2019 blev der tilskrevet 3.415,29 kr. i renter på kontoen med posteringsteksten ”Korrektion af tidligere tilskrevet rente af indestående”.

Andelskassen afviste et krav fra klageren om yderligere renter.

Parternes påstande

Den 2. september 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Din Andelskasse, Østervrå skal betale en rentekompensation.

Din Andelskasse, Østervrå har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at andelskassen ikke har betalt renter på kontoen som aftalt.

Oplysningerne på hans årsopgørelser hos Skat stemmer ikke med 1% i renteindtægter.

19. februar 2016. Indestående 200.696 kr. Renteindtægt 696 kr.

20. januar 2017. Indestående 602.962 kr. Renteindtægt 0 kr.

3. februar 2018. Indestående 370.520 kr. Renteindtægt 2.557 kr.

27. januar 2019. Indestående 370.520 kr. Renteindtægt 0 kr.

I stedet for at oplyse renteændringer i aviser burde andelskassen give besked til sine kunder for eksempel pr. e-mail.

Din Andelskasse, Østervrå har anført, at andelskassen i december 2017 i lighed med stort set alle pengeinstitutter ved annoncering i dagspressen og med 30 dages varsel nedsatte indlånsrenten som følge af et generelt lavere renteniveau.

Det er normal procedure at annoncere/varsle renteændringer i dagspressen, hvorfor andelskassen også har benyttet sig af denne fremgangsmåde.

I marts 2019 blev der foretaget en systemmæssig rentetilskrivning. Klageren har således for perioden fra 1. april 2017 til 4. januar 2018 fået tilskrevet renter på i alt kr. 5.972,79, hvilket svarer til 1%.

Ankenævnets bemærkninger

J.A.K. Andelskasse, Østervrå, nu Din Andelskasse, Østervrå, oprettede den 27. august 2015 efter anmodning fra klageren en højrentekonto, hvorpå der ved en indbetaling fra klageren blev indsat 200.000 kr.

Rentesatsen på kontoen udgjorde 1 % p.a. Pr. den 4. januar 2018 nedsatte andelskassen rentesatsen på højrentekonti til 0 %. Renteændringen blev varslet ved annoncering i dagspressen 30 dage før ændringen trådte i kraft og var begrundet i et generelt lavere renteniveau.

I marts 2019 foretog andelskassen en korrektion af rentetilskrivningen på klagerens konto, idet andelskassen indsatte 3.415,29 kr. på kontoen. Ankenævnet finder, at det må lægges til grund, at klageren herefter har fået sit indestående forrentet med 1 % p.a. indtil den 4. januar 2018. Ankenævnet finder endvidere, at andelskassen pr. denne dato var berettiget til at nedsætte rentesatsen til 0 % som sket.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.  

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.