Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendt betaling foretaget med firmakort på en natklub i Polen

Sagsnummer:307/2019
Dato:27-02-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Anita Nedergaard, Kristian Ingemann Petersen, Ida Marie Moesby, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendt betaling foretaget med firmakort på en natklub i Polen
Indklagede:SEB Kort Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendt betaling foretaget med firmakort på en natklub i Polen.

Sagens omstændigheder

Klageren er ansat i et aktieselskab, S, der har et Eurocard-firmakort i SEB Kort Bank Danmark. Klageren er kortindehaver af kortet. Kortet er med firmahæftelse og blev bestilt til klageren af S.

Den 27. maj 2019 var klageren på natklubben N, hvor han anvendte kortet til betaling af 397,69 kr. til øl/drinks i baren. Klageren har oplyst, at han forinden havde forsøgt at bruge sit private Visakort på N, men at dette var blevet afvist. Klageren har anført, at Visakortet efterfølgende blev misbrugt på N.

Den 27. og 28. maj 2019 fra kl. 22.56 til kl. 01.15 blev der gennemført følgende transaktioner med firmakortet:

Dato/

Klokkeslæt

Beløb,

kr.

Godkendelse

Forretning

Status

270519/

Kl. 22.56

397,69

Chip og pin

N

Gennemført/

vedkendt

270519/

Kl. 23.25

3.028,25

Chip og pin

N

Gennemført/

Ikke vedkendt

280519/

Kl. 01.15

1.737,44

Chip og pin

Kontanthævning

Gennemført/

vedkendt efter, at klageren trak sin indsigelse tilbage

Banken har oplyst, at den ikke vedkendte transaktion blev korrekt registreret og bogført og ikke var ramt af tekniske svigt eller andre fejl, og at transaktionen blev gennemført ved anvendelse af chip og pinkode, der blev tastet korrekt i første forsøg.

I en e-mail af 26. juni 2019 til banken meddelte klageren, at han gjorde indsigelse mod betalingen på 3.028,25 kr. og hævningen på 1.737,44 kr. Klageren indgav derefter en indsigelsesblanket til banken vedrørende disse to transaktioner. Den 3. juli 2019 afviste banken indsigelsen. I en e-mail af samme dag til banken anførte klageren, at han formentlig var blevet dopet på N.

Den 4. juli 2019 indgav klageren en anmeldelse om kortmisbrug og formodet doping til politiet i Danmark. I en e-mail af samme dag til banken trak klageren indsigelsen vedrørende hævningen på 1.737,44 kr. tilbage og anførte, at han følte sig nødsaget til dette, da han ikke kunne ”sandsynliggøre at ekspedient aktivt har medvirket til svindel med mit kort i den forbindelse.”

Banken har fremlagt ”Kortbestemmelser for Eurocard firmakort”, hvoraf blandt andet fremgår, at et firmakort ikke må anvendes til private udgifter.

Parternes påstande

Den 22. august 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at SEB Kort Bank Danmark skal tilbageføre den ikke vedkendte transaktion.

SEB Kort Bank Danmark har nedlagt påstand om principalt afvisning i medfør af Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og 4, subsidiært afvisning i medfør af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4, og mere subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han har været udsat for kortmisbrug arrangeret af et team af ansatte på N, som helt bevidst og systematisk forsøger at misbruge kundernes betalingskort. Forløbet har været meget skræmmende og har påvirket ham meget.

Det følger af kortbestemmelserne, at kortholder kun skal betale en selvrisiko, hvis kortet er misbrugt med pinkode, og kortholder ikke har medvirket til misbruget eller opført sig skødesløst eller videregivet sin pinkode.

Bankens påstand om, at han ikke i tilstrækkelig grad har iagttaget sine pligter til forsvarlig håndtering af sit kort og pinkode, er udokumenteret og afvises. Han indgav straks indsigelse til banken og fik spærret kortet, da han blev bekendt med den ikke vedkendte transaktion. Samme dag anmeldte han sagen til politiet, da han havde haft mistanke om, at han var blevet dopet på N. Han har ikke videregivet pinkoden.

Banken har afvist at behandle indsigelsen. Banken har henvist til, at der var anvendt chip og pinkode, og at han ikke kunne fremsende en lægeerklæring, der kunne bekræfte hans mistanke om doping.

Morgenen efter besøget på N havde han en ”tåge-agtig” oplevelse og huskede kun få brudstykker af hændelsen aftenen før. Disse få brudstykker blev lidt efter lidt sammensat til et forløb. Han har aldrig tidligere oplevet at blive dopet og havde ingen anelse om, at det var noget sådant, der var foregået. Derfor havde han heller ingen anledning til at søge læge. Det blev først tydeligt, at noget måtte være galt, da han efter at have sendt indsigelse til banken fik oplyst, at hans kort og pinkode var anvendt til at hæve store beløb, som han ikke selv havde godkendt. Det er kun muligt at dokumentere doping ved blodprøve kort tid efter dopingen. Det var derfor ikke muligt at fremskaffe den ønskede lægeerklæring.

Banken opfordrede ham gentagne gange til at klage til Ankenævnet. Han forstår derfor ikke, at banken nu påstår sagen afvist med henvisning til, at der er tale om et firmakort.

N lykkedes med at misbruge hans Visakort, som ekspedienten flere gange oplyste blev afvist. Ekspedienten fremtrådte meget aggressivt og truende, da Visakortet blev afvist, og spurgte, om han havde stjålet kortet. I bagklogskabens lys kan han se, at det var et indstuderet trick til at lokke ham til at forsøge at betale med andre kort. Morgenen efter dukkede der Visa-kvitteringer op, hvor der var forsøgt hævet meget store beløb. Betalingen var ikke gennemført. På trods af dette havde N hævet store beløb på hans Visakort, som ikke stemte overens med beløbene på de afviste kvitteringer.

SEB Kort Bank Danmark har til støtte for afvisningspåstanden anført, at kortet er et firmakort, som er udstedt til klageren som følge af hans ansættelsesforhold hos S. Der består derfor ikke et aftaleforhold mellem klageren og banken, men derimod mellem S og banken. Da der således alene er et aftaleforhold mellem banken og S, vedrører klagen et erhvervsmæssigt forhold, der ikke er omfattet af Ankenævnets kompetence. Ankenævnet kan alene behandle klager vedrørende private kundeforhold, hvorfor klagen må afvises i medfør af Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og 4. Subsidiært gøres det gældende, at sagen findes uegnet til behandling i Ankenævnet, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4, da en afgørelse forudsætter en bevisførelse, der ikke kan ske ved Ankenævnet.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at det ikke er sandsynliggjort, at den omtvistede transaktion skete ved tredjemandsmisbrug.

Det er udokumenteret, at klageren skulle være blevet dopet på N. Udsagnet bærer præg af efterrationalisering. Kortet har kontinuerligt været i klagerens besiddelse under besøget på N og har ikke været overladt til andre, hvilket understøttes af, at klageren vedkender sig transaktionerne umiddelbart før og efter den omtvistede transaktion. Det forhold, at klageren indgav politianmeldelse vedrørende sin mistanke om doping, er ikke i sig selv et bevis for, at klageren har været dopet. Havde klageren konsulteret en læge i umiddelbar forlængelse af hændelsen for at få foretaget en test til påvisning af doping, ville synspunktet kunne tillægges vægt i bankens bedømmelse af sagen.

Der er anvendt chip ved den omtvistede transaktion og de vedkendte transaktioner.

Transaktionerne blev godkendt med pinkode, der blev tastet korrekt i første forsøg. Transaktionerne blev korrekt registreret og bogført og var ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Det er usandsynligt, at en misbruger af kortet ville kunne aflure pinkoden, tilegne sig kortet og anvende det til en enkelt transaktion på N for derefter at levere kortet tilbage til klageren, uden at han opdagede det. Det var et atypisk misbrugsmønster, at misbruget stoppede, da klageren forlod N, og at der derefter ikke blev gjort forsøg på at foretage yderligere transaktioner.

Den omtvistede transaktion må enten være foretaget af klageren selv eller af en anden, som klageren bemyndigede dertil ved at have muliggjort den uberettigede anvendelse ved groft uforsvarlig adfærd. Klageren har ikke i tilstrækkelig grad iagttaget sine pligter til forsvarlig håndtering af kortet og pinkoden, jf. kortbestemmelserne. Klageren hæfter derfor med op til 8.000 kr., hvorfor banken ikke er forpligtet til at dække transaktionen. Klageren har ikke håndteret kortet på forsvarlig vis, når han ikke kan redegøre for, hvordan det er kommet i tredjemands besiddelse, og om han selv har oplyst koden til den eller de personer, der foretog transaktionen.

Banken har behandlet klagerens indsigelse, hvilket fremgår af den fremlagte korrespondance. Det er sædvanlig praksis at give klagevejledning, hvis kunden i første instans ikke får medhold. Personalet, der behandler indsigelserne, sondrer i den forbindelse ikke mellem sager, der er egnet til behandling i Ankenævnet, eller om Ankenævnet har kompetence til at behandle den konkrete sag. Denne vurdering foretages først i forbindelse med behandlingen i Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger

Klagen vedrører klagerens indsigelser mod transaktioner med et Eurocard-firmakort, der blev udstedt til klageren af SEB Kort Bank Danmark som led i hans ansættelsesforhold hos aktieselskabet S. Kortet er med firmahæftelse og blev bestilt til klageren af S. Ankenævnet finder herefter, at klagen angår et erhvervsmæssigt forhold, der ikke er omfattet af Ankenævnets kompetence. Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.