Krav om tilbageførsel af betalinger med Visa/dankort og overførsler foretaget via netbank til investeringsvirksomhed i udlandet, der efterfølgende blandt andet blev noteret på advarselslister fra det engelske og det danske finanstilsyn. Indsigelse om svindel og manglende levering af de købte ydelser.

Sagsnummer:200/2019
Dato:14-10-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Anita Nedergaard, Kristian Ingemann Peter-sen, Ida Marie Moesby, Søren Geckler.
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af betalinger med Visa/dankort og overførsler foretaget via netbank til investeringsvirksomhed i udlandet, der efterfølgende blandt andet blev noteret på advarselslister fra det engelske og det danske finanstilsyn. Indsigelse om svindel og manglende levering af de købte ydelser.
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører et krav fra klageren om tilbageførsel af betalinger med Visa/dankort og overførsler foretaget via netbank til investeringsvirksomhed i udlandet, der efterfølgende blandt andet blev noteret på advarselslister fra det engelske og det danske finanstilsyn. Indsigelse om svindel og manglende levering af de købte ydelser.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Spar Nord Bank, hvor han havde en konto med et tilknyttet Visa/dankort samt adgang til netbank.

Ved en indsigelsesblanket modtaget i banken den 2. maj 2018 gjorde klageren indsigelse mod to internetbetalinger på hver 8.044,74 CNY (kinesiske yuan) til en kinesisk forretning, H, foretaget med hans Visa/dankort -173. Han anførte, at han ikke selv havde foretaget eller godkendt de hævede beløb.

Ved en indsigelsesblanket modtaget i banken den 7. maj 2018 gjorde klageren indsigelse mod yderligere tre internetbetalinger på hver 7.931,93 CNY til H foretaget med hans Visa/dankort -902, der havde afløst kort -173. Han anførte, at han ikke selv havde foretaget eller godkendt de hævede beløb.

Banken tilbageførte herefter de fem betalinger svarende til i alt 39.539,89 DKK til klagerens konto.

Klageren har fremlagt en mail af 11. juni 2018 til en investeringsvirksomhed, F, hvor han blandt andet spurgte, hvad der skete med hans EUR, og han bad om at få sin forretning sluttet på daværende tidspunkt.

Af en mail senere samme dag fra klageren til banken fremgik blandt andet:

”…

Jeg har talt en del med det engelske invest. firma, og rodet med konto og deslige. Jeg har gjort indsigelse, hvor jeg ikke var berettiget til det. Spar Nord har betalt mig

23708,85. 15-5-18

15.831,04.  9-5-18

39.539,89 i alt, som jeg gerne vil betale tilbage.

…”

Ved en mail af 13. februar 2019 gjorde klageren over for banken indsigelse mod følgende transaktioner:

 

Dato

Transaktions-

type

Modtager

Beløb Valuta

Beløb DKK

Kort

1

17-11-2017

Visa

F

100 EUR

751,80

-173

2

17-11-2017

Visa

F

1.000 EUR

7.518,02

-173

3

17-11-2017

Visa

F

1.000 EUR

7.518,02

-173

4

23-11-2017

Visa

F

3.000 EUR

22.552,36

-173

5

30-11-2017

Visa

F

1.000 EUR

7.518,46

-173

6

30-11-2017

Visa

F

1.000 EUR

7.518,46

-173

7

21-12-2017

Visa

F

1.000 EUR

7.519,30

-173

8

21-12-2017

Visa

F

1.000 EUR

7.519,30

-173

9

08-02-2018

Visa

F

1.000 EUR

7.519,69

-173

10

08-02-2018

Visa

F

1.000 EUR

7.519,69

-173

11

09-02-2018

Netbankoverførsel

G

50.000 EUR

372.830,00

 

12

12-03-2018

Netbankoverførsel

G

50.000 EUR

373.142,50

 

13

21-03-2018

Netbankoverførsel

G

20.000 EUR

149.233,00

 

14

23-03-2028

Visa

F

2.000 EUR

15.051,15

-173

15

04-04-2018

Visa

F

500 EUR

3.765,17

-173

16

25-04-2018

Visa

H

8.044,74 CNY

7.915,52

-173

17

25-04-2028

Visa

H

8.044,74 CNY

7.915,52

-173

18

04-05-2018

Visa

H

7.931,93 CNY

7.902,95

-902

19

04-05-2018

Visa

H

7.931,93 CNY

7.902,95

-902

20

04-05-2018

Visa

H

7.931,93 CNY

7.902,95

-902

21

31-05-2018

Visa

H

5.810,85 CNY

5.952,45

-379

22

31-05-2018

Visa

H

7.747,80 CNY

7.936,59

-379

I alt

 

 

 

 

1.050.905,85 

 

Netbankoverførsler nr. 11, 12 og 13 blev foretaget til G’s konto i en bank på Cypern.

Klageren anførte blandt andet følgende i indsigelsen af 13. februar 2019:

”…

Beginning 17 November 2017 through 31 May 2018, I Fell Victim to a Binary option/Forex/CFD scam company ([F]); a few payments were charged from my credit cards and my account, in a total amount of EUR 140,350.

I have enclosed copies of the statements for ease of reference.

I request to file a dispute regarding these transactions and I request that you will recall the wire transfers and chargeback the credit card payments, as no services or investments were supplied to me. It is apparent that you cancel the transactions, recall and chargeback the credit cards payments and credit my account.

Attached, are regulator bulletins, and additional proofs that the recipients of these transactions ([F]) are scam and that the banking community in the EU and UK was alerted to this during the relevant time period. Additionally, as they are scam, purporting to offer investment services, they can’t be regarded as a service or investment made.

…”

Banken afviste at tilbageføre transaktionerne til klagerens konto, idet den anførte, at indsigelsen var indgivet for sent.

Det engelske finanstilsyn (FCA) udsendte den 15. august 2018 en advarsel om F. På FCA’s hjemmeside var blandt andet anført følgende om F:

”We believe this firm has been providing financial services or products in the UK without our authorisation. …

This firm is not authorised by us and is targeting people in the UK. Based upon information we hold, we believe it is carrying on regulated activities which require authorisation.

…”

F blev den 11. oktober 2018 anført på en liste fra det danske finanstilsyn om ”Advarsler fra andre tilsynsmyndigheder”. Af listen fremgik, at advarslen stammede fra Irland.

Af bankens brugerregler for Visa/Dankort gældende fra den 1. januar 2018 fremgik blandt andet:

...

8.2 Køb på internettet, post- og telefonordre m.m.

Hvis du har brugt dit kort til køb af varer eller tjenesteydelser på en af følgende måder:

* køb på internet og køb via post- eller telefonordre

* køb hvor kortet ikke er aflæst, men hvor du har oplyst kortdata (kortnummer mv.) til brug for gennemførsel af transaktionen

* køb i selvbetjente automater uden pinkode

kan du have ret til at få en betaling tilbageført, hvis:

* forretningen har trukket et højere beløb end aftalt

* den bestilte vare/tjenesteydelse ikke er leveret

* du, førend der er foretaget levering af varen eller tjenesteydelsen, udnytter en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret

.

Du skal først søge at løse problemet med forretningen, inden du kontakter SPAR NORD BANK A/S. Du skal kunne dokumentere, at du har kontaktet eller forsøgt at kontakte forretningen - f.eks. i form af emails/breve.

Det er en betingelse, at du henvender dig og gør indsigelse til SPAR NORD BANK A/S snarest muligt, efter du er blevet eller burde være blevet opmærksom på, at der uretmæssigt er hævet et eller flere beløb på din konto. Du skal så vidt muligt gøre indsigelse senest 14 dage efter, at du er eller burde være blevet opmærksom på dit mulige krav. Ved vurdering af om du har fremsat indsigelse rettidigt til SPAR NORD BANK A/S, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto, jf. afsnit 7.

…”

Parternes påstande

Den 13. maj 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Spar Nord Bank skal tilbageføre de omtalte transaktioner, som han har opgjort til i alt 140.350 EUR.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken er forpligtet til at tilbageføre betalingerne til ham.

Da han autoriserede betalingerne fra sin konto og sit kort, vidste han ikke, at investeringsvirksomheden, F, var et svindelforetagende. Han fik at vide, at hans betalinger var sikret. Han blev manipuleret og bedraget af professionelle svindlere. Han var udsat for grov svindel, idet F ikke investerede hans penge, men stjal dem.

Han gjorde indsigelse over for banken i maj 2018, da han fandt ud af, at han havde foretaget betalinger til en kinesisk forretning, H, og han blev mistænksom. På daværende tidspunkt forklarede F’s ansatte imidlertid, at transaktionerne var til F. Han blev overbevist om, at F udførte en lovlig virksomhed. Han tilbagebetalte herefter det beløb til banken, som han havde fået tilbageført som følge af indsigelsen.

Banken advarede ham ikke om, at der kunne være tale om svindel.

Han fandt først ud af, at F var et svindelforetagende, da han prøvede at trække nogle af sine penge ud af sin konto hos F. Han sendte en mail til F den 11. juni 2018, men han modtog aldrig noget beløb. Han har ikke længere adgang til sin konto hos F. Han var i øvrigt mest i kontakt med F pr. telefon. Da han troede, at der var tale om en lovlig virksomhed, optog han ikke sine telefonsamtaler med F’s ansatte.

Han har efterfølgende fundet ud af, at der var adskillige advarsler om F fra forskellige ”scam broker investigators” og fra FCA og andre tilsynsmyndigheder.

I VISA og MasterCard Core Rules No. 0004630 5.2.1.2 er følgende anført: ”Before allowing a merchant to accept payments, there must be a physical inspection of the listed premises of the business”.

Så vidt han er orienteret, var der ingenting på virksomhedens lokaliter/adresse, angiveligt i England, og dette vilkår var derfor ikke opfyldt. 

Spar Nord Bank har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende. Banken forstår klagen således, at klageren selv har fortaget samtlige transaktioner, men mener at være blevet bedraget og har således ikke modtaget nogen ydelse.

Banken forstår endvidere klagen således, at der efter klagerens opfattelse er tale om den samme betalingsmodtager, F, selv om det fremgår af bilagene, at der er tale om tre forskellige betalingsmodtagere i to valutaer.

Transaktion nr. 11-13 for en samlet sum på 895.205,50 kr. skete som netbankoverførsler ved overførsel til modtagerens bankkonto på Cypern. Banken har ikke mulighed for at trække overførslerne tilbage, når de er gennemført. Da der er tale om bankoverførsler, kan klager ikke gøre indsigelser om mangler eller manglende levering gældende over for banken.

De øvrige transaktioner for en samlet sum på 155.700,35 kr. skete med klagerens Visakort i perioden fra 17. november 2017 til 31. maj 2018. I henhold til lov om betalinger § 112, stk. 4, skal indsigelse om, at den bestilte vare eller tjenesteydelse ikke er leveret, fremsættes snarest muligt, efter at betaleren er blevet bekendt med eller burde være blevet bekendt med, at debitering er sket uretmæssigt. Det samme gælder i henhold til pkt. 8.2 i bankens brugerregler for Visa/Dankort. Da indsigelsen blev fremsat over for banken den 13. februar 2019, var det knap 15 måneder efter, at den første transaktion fandt sted i november 2017, og knap 8,5 måneder efter den sidste i maj 2018. Klager måtte på det tidspunkt for længst have været bekendt med forholdene vedrørende sine investeringer.

Klageren har ikke fremlagt nogen form for korrespondance med betalingsmodtager eller anden dokumentation for sine aftaler med betalingsmodtager, herunder hvilke ydelser han skulle have købt.

Klageren har ikke godtgjort, at han har lidt et tab.

Det bemærkes, at klageren allerede i maj 2018 fremsatte indsigelse mod transaktion nr. 16-20. Banken godtgjorde klager beløbene på i alt 39.539,89 kr. Klageren valgte efterfølgende at tilbagebetale beløbene til banken. Klageren må under alle omstændigheder være afskåret fra at fremsætte indsigelser mod disse transaktioner igen.

Klagerens mail af 11. juni 2018 til F viser, at klager i hvert fald på dette tidspunkt må have været klar over, at det var noget galt. Klagerens indsigelse over for banken den 13. februar 2019 var derfor ikke rettidig, jfr. lov om betalinger § 112, stk. 4, og pkt. 8.2 i brugerreglerne for Visa/Dankort.

Klagerens henvisning til Visa og MasterCard Core Rules ses ikke at have relevans for sagen, allerede fordi det er ikke banken, der har indgået en indløsningsaftale med betalingsmodtagerne, og regelsættet i øvrigt ikke kan påberåbes af tredjemand.

Klageren har ikke godtgjort, at der skulle være andet grundlag for ansvar for banken.

Banken har hverken pligt eller hjemmel til at overvåge kundernes betalinger eller spærre for konkrete betalingsmodtagere.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren gjorde den 13. februar 2019 indsigelse mod i alt 22 transaktioner foretaget i perioden fra 17. november 2017 til 31. maj 2018. Der var tale om tre netbankoverførsler foretaget i perioden fra den 9. februar 2018 til den 21. marts 2018 for modværdien af i alt 895.205 DKK og 19 betalinger foretaget med klagerens Visakort for modværdien af i alt 155.700 DKK.

Klageren har oplyst, at da han autoriserede betalingerne fra sin konto og sit kort, vidste han ikke, at investeringsvirksomheden, F, var et svindelforetagende. Han fandt først efterfølgende ud af, at han var blevet udsat for grov svindel, idet F ikke investerede hans penge, men stjal dem. Han forsøgte herefter forgæves at få sine penge tilbage fra F.

Ankenævnet lægger til grund, at klageren oprettede sig som kunde på F’s hjemmeside og indgik en aftale med F om investering og samtidig fik en kundekonto hos F. Klageren drøftede herefter løbende investeringer med sine kontaktpersoner i F og foretog selv både netbankoverførslerne og kortbetalingerne til de betalingsmodtagere/konti, som han fik anvist af F.

Ankenævnet finder ikke, at § 112 i betalingsloven finder anvendelse på netbankoverførslerne i dette tilfælde, hvor klageren ifølge det oplyste efter indgåelse af aftalen om investering med F selv valgte at betale via netbank til det af F anviste kontonummer på Cypern.

Ankenævnet finder ikke, at der er oplyst omstændigheder, der kan medføre, at banken er forpligtet til at godtgøre klageren beløbene fra de tre netbankoverførsler.

Med henblik på en vurdering af, om kortbetalingerne foretaget i 2017 er omfattet af den dagældende § 74 i lov om betalingstjenester, og om kortbetalingerne foretaget i 2018 er omfattet af § 112 i betalingsloven, mangler der nærmere oplysninger om, hvilke investeringer klageren foretog, og på hvilket grundlag investeringen af klagerens midler hos F og H fandt sted, herunder om eventuelle tab og gevinster. Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt at afgøre, om klageren har fået leveret den bestilte vare/tjenesteydelse.

Der mangler endvidere nærmere oplysning om, hvorfor klageren under de foreliggende omstændigheder fortsatte med at foretage betalinger til F og H gennem en samlet periode på i alt ca. 15 måneder.

Det fremgik af den dagældende § 74, stk. 4, i lov om betalingstjenester, nu § 112, stk. 4, i betalingsloven, at indsigelse om, at den bestilte vare eller tjenesteydelse ikke er leveret, skal fremsættes snarest muligt, efter at betaleren er blevet bekendt med eller burde være blevet bekendt med, at debitering er sket uretmæssigt.

I maj 2018 blev klageren mistænksom vedrørende kortbetalingerne til H og gjorde over for banken indsigelse mod korttransaktion nr. 16-20 og fik beløbene godtgjort af banken, men valgte efter kontakt til F at tilbagebetale beløbene til banken. Ankenævnet finder ikke, at klageren senere kan gøre indsigelse mod de samme betalinger.

Ankenævnet finder endvidere, at klageren på daværende tidspunkt burde have undersøgt forholdene nærmere og burde være blevet bekendt med, at debitering var sket uretmæssigt. Ankenævnet finder derfor ikke, at klagerens indsigelse mod korttransaktionerne, som blev indgivet den 13. februar 2019, blev fremsat snarest muligt, efter at han burde være blevet bekendt med, at debitering var sket uretmæssigt.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.