Klage afvist på grund af manglende præcisering af påstande og anbringender.

Sagsnummer:14/2020
Dato:26-03-2021
Ankenævn: Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Jimmy Bak, Morten Bruun Pedersen, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Afvisning - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Klage afvist på grund af manglende præcisering af påstande og anbringender.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens gæld til Jyske Bank.

Sagens omstændigheder

Klageren var indtil 2014 kunde i en af Jyske Banks filialer. I en årrække havde klageren problemer med at servicere sin gæld. I den forbindelse havde klagerens erhvervsrådgiver og klageren drøftelser om et eventuelt salg af klagerens ejendom, herunder at frasælge jorden.

Da banken og klageren ikke kunne finde en løsning, blev sagen i 2014 overgivet til bankens inkassoafdeling. I 2019 sendte inkassoafdelingen sagen i fogedretten for at afbryde forældelsesfristen.

Det fremgår af et af klageren vedlagt brev af 9. december 2019 fra RKI til ham om meddelelse om registrering i RKI, at klageren blev registreret i RKI den 9. december 2019 efter indberetning af Jyske Bank, at fundamentet var en dom, og at beløbet på indberetningstidspunktet udgjorde 549.218 kr.

Banken har oplyst, at bankens inkassoafdeling har modtaget breve fra klageren, som har været svære at tyde. Ved telefonsamtaler har det været svært at finde ud af, hvad klageren ønskede at opnå. Dog har banken forstået, at klageren ønsker at blive slettet i RKI, hvilket banken ikke kan imødekomme.

Den 6. maj 2020 indgav klageren en klage til Ankenævnet.

I klageskemaet var med håndskrift anført, at klageren ønskede at opnå følgende: ”Jeg føler mig hårdt presset af Jyske Bank [angivelse af to navne]. Hvordan skal jeg forholde mig de har overtaget alt.”

Som bilag til klagen vedlagde klageren nogle matrikelkort, et brev af 9. december 2019 fra RKI til ham og nogle uddrag af forskellige avisartikler.

Banken har den 26. august 2020 oplyst, at klagen er håndskreven, og at banken har svært ved at tyde klagerens håndskrift og dermed, hvad klagen går ud på. Banken har opfordret klageren til – med blokbogstaver – at konkretisere, hvad klageren ønsker at opnå (krav) samt omstændighederne i sagen.

Klageren har den 9. september 2020 sendt nogle håndskrevne kommentarer til sagen.

Banken har den 1. oktober 2020 anført, at klageren ikke har imødekommet bankens opfordring om at skrive med blokbogstaver, og at den fortsat ikke kan tyde klagerens håndskrift.

Under sagens forberedelse har Ankenævnets sekretariat ligeledes kontaktet klageren   telefonisk og anmodet ham om at præcisere sin påstand og sine anbringender i en læsbar form. Dette har klageren ikke imødekommet. Det fremgår af klagerens henvendelse, at han i forbindelse med sagen har været i forbindelse med en advokat.

Parternes påstande

I klageskemaet har klageren anført, at han klageren ønsker at opnå følgende: ”Jeg føler mig hårdt presset af Jyske Bank [angivelse af to navne]. Hvordan skal jeg forholde mig de har overtaget alt.”

Jyske Bank har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Jyske Bank har anført, at klageren ikke har imødekommet bankens anmodning om at skrive med blokbogstaver. Banken kan ikke tyde klagerens håndskrift og ved derfor ikke, hvad klageren er utilfreds med, samt hvad klageren ønsker at opnå med klagen. Banken har derfor ikke mulighed for at tage stilling til sagen.

Ankenævnets bemærkninger

Da klageren trods opfordring ikke har uddybet og præciseret sin klage over sit mellemværende med Jyske Bank i en læsbar form, og da det ikke er muligt at behandle klagen på det foreliggende grundlag, afviser Ankenævnet klagen.

Ankenævnet afviser derfor at behandle klagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.