Krav om optagelse af lån. Indsigelse mod opsigelse af engagement grundet adfærd og sprogbrug.

Sagsnummer:407/2018
Dato:22-05-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Peter Stig Hansen, Karin Sønderbæk, Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen
Klageemne:Udlån - låneanmodning
Indlån - opsigelse
Ledetekst:Krav om optagelse af lån. Indsigelse mod opsigelse af engagement grundet adfærd og sprogbrug.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank Spar Nord Bank Jutlander Bank Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om optagelse af lån og indsigelse mod opsigelse af engagement.

Sagens omstændigheder

Klageren har oplyst, at han forgæves har forsøgt at opnå et lån i Spar Nord Bank, Arbejdernes Landsbank, Nordea Danmark og Jutlander Bank.

Klageren har oplyst, at han omkring 2010 var kunde i Spar Nord Bank.

I perioden fra den 28. september 2012 til den 15. maj 2018 var klageren kunde i Arbejdernes Landsbank.

I perioden fra den 5. januar 2018 til den 9. maj 2018 var klageren kunde i Nordea Danmark. Banken har oplyst, at klageren flere gange anmodede banken om lån, hvilket banken afslog.

Den 9. maj 2018 opsagde Nordea Danmark klagerens kundeforhold i banken. Banken anførte i sit brev til klageren, at opsigelsen var begrundet i klagerens ”uacceptable opførsel … Det drejer sig om sprogbrug og trusler”.

I perioden fra den 17. maj 2018 til den 29. august 2018 var klageren kunde i Jutlander Bank.

Klageren har anført, at der fra hans konto i hans nuværende pengeinstitut, P, den 30. januar 2019 blev overført 14.000 kr. til en konto i Nordea Danmark ved misbrug af hans NemID.

Parternes påstande

Den 13. december 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at det bliver muligt for ham at optage et lån i et pengeinstitut, samt at Spar Nord Bank, Arbejdernes Landsbank, Nordea Danmark og Jutlander Bank skal betale ham en erstatning for urimelig behandling.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Jutlander Bank har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han forgæves har forsøgt at låne i de fire banker.

Spar Nord Bank havde lovet ham et lån, men holdt ikke ord. Han havde sparet 75.000 kr. op i banken og blev stjernekunde. Som stjernekunde kunne man låne til en billig rente. Banken overholdt ikke det lovede, lukkede hans visadankort og gav ham et kort, der kun kunne bruges i Spar Nord Banks automater.

Han forsøgte forgæves at opnå et lån i Arbejdernes Landsbank. Banken ville ikke kreditvurdere ham. Han har modtaget førtidspension siden 1987. Han spurgte, om ikke hans krone var lige så meget værd som en lønmodtagers. Det var den ikke ifølge banken.

Han forsøgte forgæves at opnå et lån i Nordea Danmark. Banken opsagde uberettiget hans konto. Banken har fremsat falske påstande om, at han har dårlig sprogbrug og har fremsat trusler. Banken må bevise denne påstand over for Ankenævnet og bør afspille optagelser fra sine overvågningskameraer og telefonsamtaler for Ankenævnet. Der er blevet hævet 14.000 kr. fra hans konto i P ved misbrug af hans NemID oplysninger. Beløbet blev indsat på en konto i Nordea Danmark. Når man er udsat for misbrug, må ens pengeinstitut dække tabet. Han har forgæves forsøgt at få beløbet tilbageført og har ringet herom til Nordea Danmark og P i døgndrift.

Jutlander Bank opsagde uberettiget hans konto, uden at han havde en anden konto. Jutlander Bank påstår, at han selv lukkede kontoen, men det var banken som spærrede hans konto stik i mod dansk lovgivning, hvoraf det følger, at man skal have en konto i et pengeinstitut. Påstanden om, at han skulle have anstødelig og truende adfærd afvises. Banken må bevise denne påstand over for Ankenævnet. Banken har overvågningskameraer og optager telefonsamtaler.

Han overvejer at få politiet til at gennemgå optagelserne.

Spar Nord Bank har anført, at banken ikke kan finde klageren i bankens systemer. En eventuel registrering af tidligere kundeforhold kan ikke på nuværende tidspunkt forventes at indeholde oplysninger om det forhold, som klagen efter bankens antagelse handler om, nemlig klagerens mulighed for eller krav på at kunne få et lån. Ifølge klageren er det otte år siden, han var kunde i banken. Et eventuelt erstatningskrav må derfor under alle omstændigheder være forældet.

Arbejdernes Landsbank har anført, at banken har vurderet, at klageren ikke kunne optage et lån eller kredit. Banken er ikke forpligtet til at yde et lån eller kredit til klageren. Banken har ikke opført sig urimeligt som påstået af klageren. Banken er ikke erstatningsansvarlig over for klageren.

Klagerens kundeforhold ophørte den 15. maj 2018, da han valgte at skifte til et andet pengeinstitut. Derudover har banken ikke ønsket at gøre forretninger med klageren, da klageren har behandlet bankens personale groft upassende og krænkende samt har fremsat trusler.

Nordea Danmark har anført, at banken ikke er forpligtet til at yde et lån eller kredit til klageren. Allerede af den årsag afvises det, at banken er erstatningsansvarlig over for klageren.

Klagerens adfærd var uacceptabel for banken på grund af upassende sprogbrug og trusler. Banken ønskede på dette grundlag ikke klageren som kunde, og opsigelsen af kundeforholdet var derfor berettiget. Klageren har beskrevet, at han har overført et beløb til en bestemt konto i Nordea Danmark. Banken kan konstatere, at den pågældende konto eksisterer, men at den tilhører en anden person end klageren. Hvis klageren ønsker at få dette beløb tilbage fra vedkommende kunde i banken, opfordres klageren til at drøfte mulighederne herfor med sit nuværende pengeinstitut, P.

Jutlander Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at der ikke er en formueretlig tvist mellem klageren og banken.

Jutlander Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken ikke har opsagt klagerens konto. Kundeforholdet ophørte, da klageren ønskede at skifte til et andet pengeinstitut. Selvom det måtte antages, at banken faktisk havde opsagt kontoen, ville opsigelsen være sagligt begrundet i klagerens anstødelige adfærd over for personalet, idet klageren har udvist ubehagelig sprogbrug og i øvrigt truet bankens personale.

Banken er ikke forpligtet til at yde et lån, og banken er ikke erstatningsansvarlig over for klageren.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder ikke, at sagen skal afvises.

Klageren har oplyst, at han forgæves har forsøgt at opnå et lån i Spar Nord Bank, i Arbejdernes Landsbank, i Nordea Danmark og i Jutlander Bank. Det beror på et pengeinstituts egen afgørelse, om det kan imødekomme en ansøgning om et lån. Klageren har således ikke krav på at få et lån i pengeinstitutterne.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at Arbejdernes Landsbank, Spar Nord Bank, Jutlander Bank eller Nordea Danmark har begået fejl eller forsømmelser, der kan begrunde et erstatningsansvar.

Klageren har anført, at Nordea Danmark, Jutlander Bank og Arbejdernes Landsbank uberettiget opsagde hans kundeforhold. Arbejdernes Landsbank og Jutlander Bank har anført, at klageren selv bragte kundeforholdet til ophør. Ud fra det af Nordea Danmark, Jutlander Bank og Arbejdernes Landsbank oplyste om klagerens adfærd finder Ankenævnet, at Nordea Danmarks opsigelse klagerens kundeforhold var sagligt begrundet, og at Arbejdernes Landsbank og Jutlander Bank var eller ville have været berettiget til at opsige klagerens kundeforhold.

Ankenævnet finder ikke, at Nordea Danmark er forpligtet til at tilbageføre beløbet på 14.000 kr. til klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.