Spørgsmål om ansvar for, at overførsel af beløb til tredje-mands konto skete to gange

Sagsnummer:142/2001
Dato:03-07-2001
Ankenævn:Peter Blok, Karin Duerlund, Kåre Klein Emtoft, Jette Kammer Jensen, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Betalingsformidling - gennemførelse
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar for, at overførsel af beløb til tredje-mands konto skete to gange
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens krav i forbindelse med, at der 2 gange samme dag blev overført 20.000 kr. fra klagerens konti til en tredjemands konto.

Sagens omstændigheder.

Ifølge klageren havde han og hans mor den 14. august 2000 til hensigt at foranledige i alt 30.000 kr. overført til klagerens tidligere samlevers (T's) konto hos indklagede. Fra klagerens lønkonto hos indklagede skulle der overføres 20.000 kr., mens der fra moderens konto hos indklagede skulle overføres 10.000 kr. Moderen skulle sørge for overførslerne ved henvendelse til indklagedes Hørve afdeling, idet der for så vidt angår overførslen på 20.000 kr. af klageren var meddelt fuldmagt til moderen.

Den 14. august 2000 kl. 12.21 rettede klageren telefonisk henvendelse til Hørve afdeling, hvor han talte med afdelingsbestyreren. Klageren har anført, at han kontaktede afdelingen for blot at høre, om moderen havde henvendt sig til indklagede for at overføre beløbene. Umiddelbart før opkaldet til indklagede havde han forgæves forsøgt at kontakte moderen på dennes telefon. Indklagede har anført, at klageren ved henvendelsen anmodede om, at der blev overført 20.000 kr. til T's konto.

Den 14. august 2000 kl. 12.30 overførte indklagede 20.000 kr. fra klagerens lønkonto til T's konto.

Den 14. august 2000 kl. ca. 13.45 henvendte klagerens mor sig i afdelingen. På foranledning af moderen blev der overført 10.000 kr. fra hendes konto til T's konto og i henhold til fuldmagten 20.000 kr. fra klagerens konto til T's konto. Overførslen af de 20.000 kr. skete ved træk på klagerens budgetkonto, idet indeståendet på lønkontoen var utilstrækkeligt.

Samme dag kl. ca. 14.45 kontaktede moderen telefonisk afdelingen, hvor hun talte med den medarbejder, der havde ekspederet overførslerne. Klageren har anført, at moderen kontaktede indklagede for at undgå misforståelser. Moderen kunne ikke forstå, at der ikke havde været dækning på hans lønkonto, hvilket han dagen i forvejen havde oplyst, at der var. Den ekspederende medarbejder bekræftede, at der var overført 30.000 kr. til T's konto, og at der kun var overført 20.000 kr. fra ham den pågældende dag. Indklagede har anført, at moderen kontaktede afdelingen for at høre, at det var korrekt, at der var overført 30.000 kr. til T's konto den pågældende dag, hvilket blev bekræftet af den ekspederende medarbejder. Der blev ikke forespurgt til øvrige overførsler.

Den 5. september og 1. oktober 2000 fremsendte indklagede kontoudskrift vedrørende henholdsvis klagerens lønkonto og budgetkonto.

I februar 2001 rettede klageren henvendelse til indklagede om overførslerne. Indklagede afslog en anmodning fra klageren om betaling af 20.000 kr.

Parternes påstande.

Den 5. april 2001 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 20.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede er ansvarlig for, at der den 14. august 2000 blev overført 20.000 kr. for meget til T's konto. Han har forgæves forsøgt at formå T til at tilbagebetale beløbet.

Moderen kontaktede indklagede og fik bekræftet, at der var overført 30.000 kr. til T's konto, selv om der rent faktisk var overført 50.000 kr. Misforståelsen kunne på dette tidspunkt være blevet opklaret og de 20.000 kr. tilbageført.

Han modtog kun kvittering for overførsel af de 20.000 kr. fra budgetkontoen og de 10.000 kr. fra moderens konto. Overførslen fra lønkontoen fremgik først af kontoudskriften af 5. september 2000. På dette tidspunkt var det allerede for sent at tilbageføre beløbet fra T's konto, og det er derfor uden betydning, at han først i februar 2001 blev klar over, hvori fejlen bestod.

Indklagede har anført, at overførslerne blev gennemført i henhold til anmodning fra henholdsvis klageren og dennes mor i henhold til fuldmagt, og at man ikke havde grund til at betvivle anmodningerne.

Over for klagerens mor har man korrekt bekræftet, at det beløb på 30.000 kr., som hun ønskede skulle overføres, var overført.

Sagen vedrører reelt en tvist om, hvorvidt klageren skulle betale 30.000 kr. eller 50.000 kr. til T i forbindelse med ophævelse af samliv.

An­ke­næv­nets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at den medarbejder, der ekspederede klagerens moder den 14. august 2000 ca. kl. 13.45, begik en ansvarspådragende fejl ved ikke at oplyse moderen om, at der tidligere samme dag var overført 20.000 kr. fra klagerens lønkonto til hans tidligere samlever. Det bemærkes herved, at den medarbejder, der ekspederede klagerens moder, var en anden end den medarbejder, som klageren tidligere samme dag havde haft en telefonsamtale med.

Indklagede har anført, at klageren under denne telefonsamtale anmodede om, at der blev overført 20.000 kr. fra hans lønkonto til hans tidligere samlever. Klageren har anført, at han alene spurgte, om moderen havde henvendt sig til indklagede for at overføre beløbene. Der foreligger endvidere modstridende forklaringer om, hvad klagerens moder spurgte om og fik oplyst under telefonsamtalen samme dag ca. kl. 14.45 med den medarbejder, som havde ekspederet hende. Ankenævnet finder herefter, at en stillingtagen til sagen ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.