Døgnboks, indlevering af kassette.

Sagsnummer:404/1992
Dato:16-12-1992
Ankenævn:Frank Poulsen, Niels Busk, Peter Stig Hansen, Allan Pedersen, Lars Pedersen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Døgnboks, indlevering af kassette.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Under denne sag har klageren, der driver en tobaksforretning, nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at han den 23. december 1991 indbetalte 50.155,50 kr. i døgnboksen i indklagedes Vibenhus afdeling, København.

Indklagede har principalt nedlagt påstand om afvisning i medfør af vedtægternes §§ 2 eller 7, subsidiært frifindelse.

Klageren har anført, at han den 23. december 1991 sammen med sin kæreste og dennes datter lagde en kassette i afdelingens døgnboks indeholdende dagens omsætning på 50.155,50 kr. Han hørte tydeligt kassetten indeholdende sedler og mønter falde ned i boksen. Klageren åbnede efterfølgende bokslågen en ekstra gang for at sikre sig, at kasssetten var inde i selve boksen. Klageren er derfor sikker på, at beløbet blev indlagt i boksen, hvorfor beløbet, såfremt det ikke er indsat på en forkert konto hos indklagede, må være blevet stjålet af indklagedes medarbejdere.

Til støtte for afvisningspåstanden har indklagede anført, at klageren er erhvervsdrivende, ligesom sagen af bevismæssige årsager ikke er egnet til behandling for Ankenævnet.

Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klagerens kredit i januar måned 1992 udviste et større overtræk, hvorfor indklagede besluttede at returnere checks for det overtrukne beløb. Forinden dette skete, blev klageren kontaktet, hvorved den manglende døgnboksindbetaling konstateredes. Indklagedes interne revision og leverandøren af døgnboksanlægget har nøje gennemgået sagen, ligesom sagen har været genstand for politimæssig undersøgelse uden resultat. Herudover har indklagede taget kontakt med den pågældende dags øvrige døgnbokskunder for konstatering af eventuelle uregelmæssigheder ved deres indbetalinger. Disse undersøgelser viser, at personalet i Vibenhus afdeling har fulgt indklagedes generelle sikkerhedsregler for tømning af døgnboks, samt at døgnboksanlægget fungerer tilfredsstillende, og der ikke er mulighed for, at kassetten kan sidde fastklemt noget sted i systemet.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren har anført, at han den 23. december 1991 har indlagt en kassette i indklagedes døgnboksanlæg indeholdende 50.155,50 kr. Indklagede har bestridt dette. En stillingtagen hertil findes at ville forudsætte en bevisførelse herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.