Indsigelse mod tegning af garantikapital i april 2008 for provenu ved salg af fast ejendom.

Sagsnummer:429/2009
Dato:01-06-2011
Ankenævn:Eva Hammerum, Christian Bremer, Jesper Claus Christensen, Maria Hyldahl, Bent Olufsen
Klageemne:Garantbeviser - øvrige spørgsmål
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse mod tegning af garantikapital i april 2008 for provenu ved salg af fast ejendom.
Indklagede:Løkken Sparebank (EBH Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
PengeinstitutterIndledning.

Denne sag vedrører, om tegning af garantikapital i april 2008 for provenu ved salg af en fast ejendom var aftalt.

Sagens omstændigheder.

Klageren i denne sag er to privatskiftende arvinger efter A, der var kunde i Løkken Sparekassen. A, der var født i 1925, døde i juni 2010. D, som er den ene af arvingerne, repræsenterer klageren/boet i klagesagen.

I 1987 tegnede A garantikapital for 1.000 kr. i Løkken Sparekasse. Beløbet blev indsat på en garantikapitalkonto (nr. -823).

Pr. den 31. december hvert år blev tilskrevne renter på garantikapitalkontoen overført til en separat konto (nr. -150) i sparekassen.

I 2000 og 2003 tegnede A garantikapital for yderligere henholdsvis 1.000 kr. og 18.000 kr.

Ifølge et informationsbrev, der blev udsendt af Løkken Sparekasse i november 2006, blev grænsen for garantikapital forhøjet til 250.000 kr. pr. kunde, og med virkning fra den 1. januar 2007 blev der indført 3 måneders opsigelse ved hævning af garantikapital.

D har oplyst, at hun fra den 17. november 2006 varetog A’s økonomiske anliggender i henhold til en fuldmagt, som A udstedte.

Den 3. april 2008 blev der på A’s garantikapitalkonto indsat 230.000 kr. med posteringsteksten "frigivet købesum". Beløbet stammede fra A’s salg af en fast ejendom.

Den 3. november 2008 lukkede sparekassen for udbetaling af garantikapital.

Den 11. februar 2009 meddelte Løkken Sparekasse Finanstilsynet, at sparekassen ikke opfyldte solvenskravet i lov om finansiel virksomhed § 124.

Den 25. marts 2009 blev sparekassens aktiver og passiver overdraget til Løkken Sparebank A/S, som er et datterselskab af Finansiel Stabilitet A/S, og som har til formål at afvikle sparekassens aktiviteter. Garantikapitalen, som på overdragelsestidspunktet udgjorde 170 mio. kr., forblev i Løkken Sparekasse.

Den 26. marts 2009 blev Løkken Sparekasses tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed inddraget af Finanstilsynet. Sparekassen blev efterfølgende omdannet til en forening, LS Løkken.

Ved brev af 26. marts 2009 til sparekassen gjorde D indsigelse mod placeringen af de 230.000 kr. som garantikapital. D anførte bl.a.:

"…

I foråret 2008 blev min mors hus solgt og checken blev fremsendt til Løkken Sparekasse.

Ved efterfølgende kontakt med sparekassen […], blev jeg spurgt, hvor checken skulle indsættes. Jeg blev anbefalet konto med højst mulig rente og sikrede mig at der var opsigelse på kontoen, da min mors pension ikke hver måned rækker til udgifterne. Jeg besluttede, at hele beløbet skulle indsættes på denne konto men fik at vide at der max. måtte stå kr. 250.000 på kontoen og at det var den konto der nu stod 20.000 på. Det overskydende beløb blev herefter indsat på min mors anden konto i Sparekassen.

…"

Løkken Sparebank (nu EBH Bank) har under sagen fremlagt diverse bilag, herunder blandt andet brochurer og andet informationsmateriale om garantikapital i Løkken Sparekasse samt materiale vedrørende valget i 2008 til sparekassens repræsentantskab.

Løkken Sparebank (EBH Bank) har endvidere oplyst, at garantbeviserne i sparekassen efter en vedtægtsændring i 2000 blev afløst af kvitteringer, som blev udstedt hver gang en kunde tegnede garantikapital, herunder i forbindelse med forhøjelse af garantikapitalen. Banken har til eksempel fremlagt en kvittering for tegning af garantikapital og en kvittering for en forhøjelse af et eksisterende garantindskud. Af kvitteringerne fremgår bl.a.:

"…

Ovennævnte er indtrådt som garant i Løkken Sparekasse i henhold til Løkken Sparekasses til enhver tid gældende vedtægter.

Garantikapitalen hæfter for sparekassens forpligtelser.

Beløbet forrentes i henhold til vedtægterne. Tilskrevne renter overføres til afregningskontoen pr. 31. december.

Indbetalt garantikapital kan ikke kræves indløst, men udbetales alene efter anmodning, såfremt Løkken Sparekasse samtykker. Ingen garant er forpligtet til at lade sin garantikapital indløse.

…"

Finanstilsynet har den 25. marts 2009 afgivet rapport om undersøgelse af Løkken Sparekasse. Undersøgelsen omfatter sparekassens rådgivning i forbindelse med salg af garantbeviser, markedsføring af garantbeviser og medarbejdernes indflydelse på kunders placering af indskud på garantikapitalkonti. Af rapporten, som er offentliggjort, fremgår bl.a., at markedsføringsmaterialet har ensidigt fokus på den høje forrentning, men ikke informerer om konsekvensen af, at garantindskud ikke er dækket af indskydergarantiordningen eller statsgarantiordningen, at der ikke var udarbejdet interne forretningsgange eller instrukser til brug for generel rådgivning og salg af garantbeviser til kunder, at der ikke var udarbejdet forretningsgange til at sikre overholdelsen af god skik, at der i rådgivningen ikke var særligt fokus på risikoen for at tabe garantikapitalen, da denne risiko blev betragtet som hypotetisk, at der ikke blev rådgivet særligt omkring betingelserne for at opsige garantikapitalen, at der ikke systematisk blev foretaget vurderinger af, om det ville være hensigtsmæssigt for kunden at indskyde garantikapital, at sparekassen ikke har udarbejdet skriftlige aftaler i forbindelse med salg af garantikapital og således ingen dokumentation har for den ydede rådgivning, samt at Løkken Sparekasse ikke har overholdt § 6 i god skik bekendtgørelsen, idet sparekassen har undladt at indgå skriftlige aftaler om forhøjelse af garantikapital, hvori kundens væsentlige rettigheder og pligter er angivet, og hvor forudsætningerne for den ydede rådgivning er nedfældet.

Løkken Sparebank (EBH Bank) har på baggrund af en generel forespørgsel fra Ankenævnet anført, at Løkken Sparebank ikke har været involveret i drøftelserne med Finanstilsynet i forbindelse med Finanstilsynets rapport af 25. marts 2009 og således ikke til fulde er bekendt med Finanstilsynets grundlag for de i rapporten anførte bemærkninger og konklusioner.

Løkken Sparebank (EBH Bank) har videre anført, at Ankenævnet bør træffe sin afgørelse på baggrund af den umiddelbare bevisførelse, der finder sted i kraft af parternes indlæg og dokumentation vedrørende de faktiske omstændigheder i den konkrete sag. Rapporten kan ikke betragtes som dokumentation for Løkken Sparekasses rådgivning og håndtering af kunders tegning af garantikapital i de konkrete sager.

Parternes påstande.

D har den 21. april 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Løkken Sparebank (EBH Bank) skal betale 230.000 kr.

Løkken Sparebank (EBH Bank) har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

D har anført, at hun gjorde det klart for sparekassen, at beløbet på 230.000 kr. skulle placeres uden risiko, og at pengene skulle være til disposition som supplement til A’s pension. Ifølge sparekassen kunne pengene hæves med kort opsigelse.

Sparekassen oplyste ikke om nogen risiko. Der blev heller ikke udstedt en kvittering for tegning af garantikapital, jf. de af banken under sagen fremlagte eksempler. Hvis hun havde modtaget en kvittering, var beløbet straks blevet opsagt.

Hun vidste, at A var garant i sparekassen for 20.000 kr., og foreslog selv at de 230.000 kr. blev indsat på samme konto som garantikapitalen. Ifølge sparekassen måtte der højst stå 250.000 kr. på kontoen. Hun antog, at garantindskuddet på 20.000 kr. var baggrunden for, at sparekassen kunne tilbyde en god rente på de 230.000 kr. Det forhold, at beløbene var placeret på samme konto, fandt hun ikke urovækkende.

A var på daværende tidspunkt helbredsmæssigt ikke i stand til at drøfte dispositionerne.

Det ville ikke være forsvarligt af hende at foretage en høj risikoplacering af et så stort beløb, der tilhørte A.

Da A havde været garant i mange år, undrede hun sig ikke over, at sparekassen uændret sendte blade og breve herom.

I forbindelse med en henvendelse til sparekassen den 3. november 2008, blev hun klar over, at de 230.000 kr. var indsat på en risikokonto, og hun opsagde derfor beløbet.

Løkken Sparebank (EBH Bank) har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagens oplysning forudsætter en bevisførelse, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, hvorfor sagen bør afvises, jf. Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken bl.a. anført, at garantikapitalen blev tegnet efter udtrykkelig aftale med D på A’s vegne. I forbindelse med tegningen blev D orienteret om garantikapitalens særlige karakter af ansvarlig kapital. Der foreligger ikke ugyldighed i forbindelse med tegningen, og Løkken Sparekasse har ikke som følge af mangelfuld rådgivning pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren.

Der skete ingen fejlekspedition. D var klar over, at A var garant med 20.000 kr., og D anmodede selv om, at beløbet på 230.000 kr. blev indsat på samme konto som garantikapitalen. Garantikapital er en traditionelt anvendt betegnelse for ansvarlig kapital i en sparekasse.

Det må formodes, at der i overensstemmelse med sparekassens praksis blev udstedt en kvittering, hvor tegningen blev bekræftet. Sparekassen tog ikke konsekvent kopi af udstedte kvitteringer, man kan derfor ikke fremlægge kopi af den konkrete kvittering.

Garantikapitalen fremgik endvidere af kontoudskrifter, årsoversigter mv.

Vilkårene for indskud af garantikapital fremgik af sparekassens informationsmateriale, herunder at garantikapitalen hæfter for sparekassens forpligtelser og ikke er dækket af Indskydergarantifonden. Desuden blev der indkaldt til garantmøde ved personlig skriftlig invitation, ligesom garanterne hvert kvartal fik tilsendt sparekassens nyhedsmagasin GarantNyt.

I efteråret 2008 blev der afholdt valg til repræsentantskabet i sparekassen. Der blev i den forbindelse sendt blandt andet en individuelt udformet stemmeseddel til hver enkelt garant, idet antallet af stemmer afhang af størrelsen på garantens indskud.

Rentesatsen på garantikapitalkonti var væsentlig højere end rentesatsen på sparekassens øvrige indlånskonti. Tilskrevne renter blev overført til separate garantkonti, hvilket også var et tegn på garantikapitalkontoens særlige karakter.

Det bestrides, at garantikapitalen blev opsagt. Det var den 3. november 2008 ikke muligt at opsige garantikapital, idet udbetaling af garantikapital blev suspenderet den pågældende dag.

D undlod at reklamere og er allerede af den grund afskåret fra at gøre indsigelse.

Sparekassens information om vilkårene for og karakteren af tegning af garantikapital har til enhver tid været retvisende og fyldestgørende.

Hvis det lægges til grund, at sparekassens rådgivning var mangelfuld, gøres det gældende, at D ikke har løftet bevisbyrden for, at hun ikke ville have tegnet garantikapital.

Et eventuelt erstatningskrav må nedsættes helt eller delvist på grund af egen skyld.

Der foreligger hverken kausalitet eller adækvans imellem det lidte tab og en eventuel ansvarspådragende adfærd.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet bemærker, at D optrådte i henhold til fuldmagt fra sin mor.

Tre medlemmer – Eva Hammerum, Christian Bremer og Jesper Claus Christensen – udtaler herefter:

Som sagen foreligger oplyst, finder vi ikke, at det uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer kan afgøres, om sparekassen har givet D tilstrækkelig rådgivning i forbindelse med placering af de 230.000 kr., der stammede fra A’s salg af en fast ejendom. Da denne bevisførelse ikke kan finde sted ved Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene, stemmer vi for, at sagen i det hele afvises i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

To medlemmer - Maria Hyldahl og Bent Olufsen – udtaler herefter:

Vi finder ikke, at det mod D’s benægtelse kan lægges til grund, at Løkken Sparekasse udstedte en kvittering, hvoraf det tydeligt fremgik, at D på vegne A tegnede garantikapital for beløbet på 230.000 kr., der stammede fra A’s salg af en fast ejendom. Der er herved lagt vægt på Finanstilsynets undersøgelse af Løkken Sparekasses generelle håndtering af rådgivning, markedsføring og salg af garantkapital forud for indløsningsstoppet i 2008, jf. rapporten af 25. marts 2009.

Det kan ikke bebrejdes D, at hun undlod at reklamere på baggrund af sin mulige viden om, at beløbet blev placeret på samme konto som A’s tidligere tegnede garantikapital, eller på baggrund af oplysningen om A’s stemmeantal i forbindelse med repræsentantskabsvalget i 2008. Vi finder således, at klagerens reklamation senest ved brevet af 26. marts 2009 var rettidig.

Vi finder herefter, at Løkken Sparebank skal stille A’s arvinger, som om der den 3. april 2008 ikke blev tegnet garantikapital for det omtvistede beløb på 230.000 kr.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf træffes følgende

afgørelse:
Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.