Udlån, hæftelse. Fælleslån.

Sagsnummer:514/1990
Dato:05-04-1991
Ankenævn:Frank Poulsen, Niels Busk, Hans Rex Christensen, Kirsten Nielsen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Udlån, hæftelse. Fælleslån.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved lånedokument af 29. november 1985 ydede indklagedes Ballerup Center afdeling klageren og hendes daværende ægtefælle en forhøjelse på 13.078,19 kr. på et allerede eksisterende lån, hvorefter lånebeløbet udgjorde 34.150 kr.

Ved lånedokument af 13. marts og 1. juni 1987 blev lånet ligeledes med klagerens tiltrædelse forhøjet med henholdsvis 2.500 kr. og 10.000 kr. Det fremgik af lånedokumentet af 1. juni 1987, at lånet herefter skulle afvikles med en månedlig ydelse på 1.300 kr.

Ved Ballerup Rets dom af 22. september 1988 blev klageren og ægtefællen separeret. Ved påtegning af en engagementsoversigt af 28. september 1988, hvoraf fremgik, at det omhandlede lån androg 30.717,08 kr. tiltrådte ægtefællen, at halvdelen af ydelsen på lånet indtil videre blev debiteret på hans konto første gang den 30. september 1988, og ved påtegning af engagementsoversigt af 4. oktober 1988 vedrørende samme lån tiltrådte klageren, at halvdelen af ydelsen på omhandlede lån 650 kr. blev debiteret hendes konto.

Ved skrivelse af 15. marts 1990 og 21. maj 1990 rykkede henholdsvis indklagedes Ballerup afdeling og incassoservice klagerens tidligere ægtefælle for indbetaling af aftalte ydelser på lånet. Ved skrivelse af 6. juli 1990 til klageren meddelte indklagedes Ballerup afdeling, at ægtefællen havde undladt at indbetale ydelser på fælleslånet, hvorfor afdelingen anmodede klageren om at varetage sine interesser vedrørende afviklingen af lånet.

Klageren har herefter indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at opsplitte lånet mellem hende og hendes fraseparerede ægtefælle og anerkende, at hun herefter er frigjort for sin forpligtelse.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Til støtte for påstanden har klageren anført, at hun har underskrevet lånedokumenterne af 13. marts og 1. juni 1987 i sit hjem, og at hun på daværende tidspunkt var psykisk syg, hvorfor hun ikke var klar over, hvad hun underskrev. Klageren har endvidere anført, at hun ved underskrivelsen af engagementetoversigten af 4. oktober 1988 var indlagt på et psykiatrisk hospital og i forbindelse med underskrivelsen blev afhentet på hospitalet af sin fraseparerede ægtefælles søn, som rådgav hende i forbindelse med underskrivelsen. Klageren har på nuværende tidspunkt afdraget halvdelen af fælleslånet og finder derfor, at indklagede bør opsplitte lånet og søge restgælden betalt af hendes tidligere ægtefælle.

Indklagede har anført, at klageren ved sin medunderskrift på udlånskontrakten den 29. november 1985 er indtrådt som meddebitor på udlånet, og at klageren såvel ved denne lejlighed som ved de senere forhøjelser af udlånet blev orienteret om lånets restgæld, vilkår og bestemmelser. Det er indklagedes indtryk, at klageren ikke ved nogen af disse lejligheder har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt. Indklagede har ikke nogen forpligtelse til at frigive klageren som meddebitor for sine låneforpligtelser, og en opsplitning af lånet indebærer et debitorskifte, som vil kræve indklagedes samtykke.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren har anført, at hun på tidspunktet for underskrivelsen af de omhandlede lånedokumenter var psykisk syg og som følge heraf var ude af stand til at indgå bindende aftaler. En stillingtagen hertil findes at ville forudsætte en bevisførelse herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.